Wideoszkolenie: Kontrola zarządcza w PUP

W jaki sposób przygotować się do kontroli zarządczej? Jak szacować ryzyko? Jak określać mierniki? W jaki sposób ustalać cele i zadania dla kontroli zarządczej?


Warsztaty PCC Poland skierowane do osób zajmujących się przeprowadzaniem kontroli zarządczej w Urzędach Pracy/ skierowane do kierowników, księgowych i dyrektorów przeprowadzających kontrolę zarządczą w urzędach pracy

UWAGA! W programie 5 gotowych wzorów pism
Program jest zbiorem pytań, jakie zadali pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy z całego kraju, zajmujący się przeprowadzaniem kontroli zarządczej. Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania Jak poprawnie identyfikować ryzyko i określać mierniki dla kontroli zarządczej? Podczas warsztatów omówimy proces planowania i realizacji kontroli zarządczej. Zaprezentujemy także proces wyznaczania celów i zadań, określania ryzyka i szacowania mierników. Przedstawimy również dokumenty, jakie powinna zawierać teczka kontroli zarządczej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

● W jaki sposób przygotować się do kontroli zarządczej?

● W jaki sposób przygotować pracowników do kontroli zarządczej?

● Jak prawidłowo identyfikować ryzyko?

● W jaki sposób zweryfikować ryzyko po przeprowadzeniu kontroli i oszacować czy to ryzyko faktycznie wystąpiło ?

● W jaki sposób szacować mierniki?

● Jak wyznaczać cele i zadania dla Urzędu?

● Jak uwzględnić w kontroli nieprzewidziane okoliczności, takie jak pandemia i wybuch wojny?

● W jaki sposób należy stworzyć procedury do każdego postępowania w zakresie kontroli zarządczej?

● Jakie dokumenty powinna zawierać teczka kontroli zarządczej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej

Rejestr ryzyka

Roczny plan kontroli

Regulamin kontroli zarządczej i załączniki

Szczegółowy program szkolenia:

Jak przeprowadzić kontrolę zarządczą?


● W jakim celu przeprowadza się kontrolę zarządczą?

● Jakie są walory kontroli zarządczej?

● W jaki sposób uwzględnić w kontroli nieprzewidziane okoliczności, np. pandemia COVID, wojna?

● Jak przygotować urząd do kontroli w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (np. COVID, wybuch wojny)?

● Jaka jest minimalna ilość kontroli w ciągu roku?

● Co powinno być w 100% zrealizowane w trakcie kontroli?

● Jakie minimalne, niezbędne i zgodne z prawem kroki musi wykonać osoba realizująca kontrolę zarządczą?

● Jak powinna wyglądać kontrola funkcjonalna?

● W jaki sposób przygotować się do kontroli zarządczej?

● Jak zastosować teoretyczne aspekty kontroli zarządczej w praktyce?

● Jak przekonać pracowników do zasadności przeprowadzenia kontroli?

● Jakie informacje wnosi dla pracowników przeprowadzona kontrola?

● W jaki sposób należy stworzyć procedury do każdego postępowania w zakresie kontroli zarządczej?

● Jaki jest bieżący stan prawny jeśli chodzi o kontrole zarządcze?

● Jakie są najbardziej aktualne przepisy prawne dotyczące kontroli zarządczej?

● W jaki sposób wprowadzić nowe przepisy prawne?


W jaki sposób przeprowadzić proces samooceny wśród pracowników?


● W jaki sposób przygotować pracowników do etapu kontroli jakim jest samoocena?

● Co powinna zawierać samoocena pracownika?

● Jak interpretować pytania z arkusza samooceny pracownika?

● W jaki sposób wypełnić samoocenę?

● Czy w przypadku 100 pracowników urzędu każdy powinien wypełnić samoocenę?

● Czy w przypadku kilkudziesięciu pracowników arkusze samooceny mogą ulec skróceniu?

● Czy arkusze samooceny pracowników należy archiwizować czy przechowywać jedynie do czasu odbycia audytu?

● Gdzie zawrzeć szczegółowe opinie pracownika, gdy w arkuszu samooceny pytania są zbyt ogólne?

● Jak zachować się w sytuacji, gdy pracownik nie zgadza się z protokołem po kontroli (zaleceniami)? Czy poddać to analizie, reagować w jakiś sposób?

● Czy należy wcześniej poruszyć problematyczne kwestie z pracownikiem, aby uniknąć wprowadzania zaleceń do protokołu?


Jak określać ryzyko w urzędach pracy na potrzeby kontroli zarządczej?


● W jaki sposób dobrać zespół do monitorowania ryzyka?

● W jaki sposób należy przygotować dokumenty dotyczące analizy ryzyka?

● W jaki sposób należy wypełnić deklarację dotyczącą zarządzania ryzykiem?

● Jak zidentyfikować i ustalić ryzyko (problem wśród kierowników działów)?

● Co stanowi ryzyko dla urzędu (pod kątem sporządzenia sprawozdania)?

● Jakie metody badania wykorzystać w zakresie zaspokojenia niezbędnych mierników i wskaźników?

● Czy rejestr ryzyka powinien być na bieżąco aktualizowany?

● Ile razy w ciągu roku należy wypełniać rejestr ryzyka?

● Jak szacować ryzyko/oceniać ryzyko?

● Jakie są obszary ryzyka?

● W jaki sposób określać zagrożenia związane z wydatkowaniem środków finansowych?

● W jaki sposób określać ryzyko związane z zabezpieczaniem danych osobowych?

● Czy ryzyko jest ryzykiem wewnętrznym? (wg mnie: Czy zagrożenia zewnętrzne można traktować jako ryzyko?)

● Czy ryzyko zewnętrzne należy uwzględnić w kontroli?

● Jak oszacować ryzyko dla poszczególnych celów?

● Na co należy zwrócić uwagę w przypadku szacowania ryzyka finansowego?

● Jakie ryzyko powinno się uwzględnić w przypadku ochrony danych osobowych?

● W jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka?

● Kiedy mamy do czynienia z ryzykiem przeniesionym?

● Jaki rodzaj ryzyka może wystąpić w Urzędzie Pracy?

● W jaki sposób zweryfikować ryzyko po przeprowadzeniu kontroli i oszacować czy to ryzyko faktycznie wystąpiło ?

● Kiedy należy podjąć działania w związku z ryzykiem?

● W jaki sposób funkcjonują inne jednostki? jak szacują ryzyko?

● Jak ustalić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka?

● Jak diagnozować zagrożenia?

● Jak szacować ryzyko uwzględniając specyfikę działania danego Urzędu?

● Jak szacować ryzyko uwzględniając sytuacje nieprzewidziane, np. pandemia COVID, wybuch wojny? Jak postępować w takich sytuacjach?

● Jak wygląda ścieżka szacowania ryzyka?


W jaki sposób określać cele i zadania dla urzędu?


● W jaki sposób ustalać cele i zadania na potrzeby kontroli zarządczej?

● Ile zadań należy wyznaczyć?

● Ile celów należy wyznaczyć?

● Czy poza odgórnymi przepisami samorządu, starostwa lub Ministerstwa urząd powinien mieć także własne zadania, które możemy wdrażać przez kontrolę zarządczą, czy należy brać pod uwagę jedynie odgórne wytyczne?

● Czy zadania i cele powinny być bardzo szczegółowe?

● Czy liczba 5 głównych zadań jest wystarczająca?

● Jak wygląda planowanie zadań w jednostkach budżetowych (plany roczne i wieloletnie)?

● W jaki sposób opisywać zadania, które są niezmienne i się powielają?

● Jak postępować w sytuacji niewykonania niektórych celów i zadań, podczas, gdy zostały wykonane inne, wynikające z nieprzewidzianych okoliczności (np. pandemia COVID, wojna)?

● W jaki sposób szacować cele i zadania w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych?

● W jaki sposób szacować cele i zadania w przypadku osób niepełnosprawnych?

● Na co zwrócić uwagę podczas monitorowania i oceny realizacji celów i zadań?

● Czy w przypadku wyłączenia prądu urząd powinien dysponować agregatem?

● Jak wyznaczać zadania pozaustawowe?

● Czy dla każdego działu występuje określona ilość zadań, jakie powinien zrealizować?

● W jaki sposób określić mierniki?

● W jaki sposób procentowo oszacować mierniki?

● Jakie wartości powinny osiągać mierniki?

● Jak prawidłowo oszacować wartość mierników dla określonych zadań, np. w przypadku rejestracji bezrobocia?


Jakie procedury i dokumenty są niezbędne dla przeprowadzenia kontroli zarządczej?


● Jakie dokumenty powinna zawierać teczka do kontroli zarządczej?

● Czy w dotychczasowych dokumentach zaszły jakieś zmiany?

● Czy należy wykazywać w raporcie fakt wydania mniejszej ilości pieniędzy (np. z powodu małej liczby wniosków)?

● Czy uwzględnić w raporcie wszystkie ryzyka czy zawrzeć tylko kluczowe, które miały realny wpływ na niewykonanie zadania?

● W jakim terminie plan kontroli powinien zostać opublikowany?

● W jaki sposób ułożyć plan?

● W jaki sposób realizować projekty?

● Jakie są główne założenia dla urzędów?

● Jakie są najważniejsze aspekty regulaminu przeprowadzenia kontroli?

● Jak interpretować regulamin określenia ryzyka dla poszczególnych zadań?

● Jak powinno wyglądać sprawozdanie z kontroli (aspekt określania ryzyka i realizacji kontroli)?

● Na co zwrócić uwagę w przypadku zaleceń i wniosków pokontrolnych?

● Jak prawidłowo wypełnić protokół po przeprowadzeniu kontroli zarządczej?

● Na co należy zwrócić uwagę w dokumentacji, aby audyt nie wykazał błędów?

● Jak wychodzić z podbramkowych sytuacji, np. jak poradzić sobie ze zdalną obsługą interesantów?

● Jaką platformę do płatności wybrać w przypadku konieczności opłacenia faktur związanych z dotacjami?

Prowadzący

Tomasz Gaździcki - doświadczony pracownik administracji samorządowej z 25 letnim stażem pracy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej, specjalność: finanse i bankowość). Od ponad 10-ciu lat pracuje jako kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, gdzie aktywnie uczestniczył we wdrażaniu kontroli zarządczej, a obecnie nadzoruję jej realizację. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywał na następujących stanowiskach w: banku na stanowisku inspektora ds. rozliczeń zagranicznych, Starostwie Powiatowym w Jaworze jako inspektor w Wydziale Finansowym oraz inspektor ds. kontroli, gdzie służył wsparciem merytorycznym jednostkom organizacyjnym w powiecie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia