Wideoszkolenie: Zawieranie małżeństw przez cudzoziemców

Jakich dokumentów wymagać w przypadku małżeństwa obywatela Polski z obcokrajowcem? Jak uznawać zagraniczne wyroki rozwodowe, gdy nie mają prawomocności? Które dokumenty wydawane za granicą są uznawane w Polsce? Jakie argumenty można przyjąć, aby przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do kierowników urzędów stanu cywilnego

Wykaz umów międzynarodowych i uznawanie wyroków z państw, które nie mają podpisanych umów
W trakcie tego wideoszkolenia przedstawimy najbardziej problematyczne zagadnienia z zakresu zawierania małżeństw przez cudzoziemców. Damy praktyczne wskazówki i pokażemy na przykładach, jakie przepisy regulują kolizje między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi. Powiemy, czy można stosować przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, jeśli nie wiąże nas z danym państwem żadna umowa, regulująca kwestie postępowania cywilnego. Omówimy różnorodne przypadki, związane z uznawaniem ważności dokumentów zagranicznych. Wyjaśnimy np., jak postępować, gdy zaświadczenie potwierdzające stan cywilny, wydane w innym kraju, nie spełnia wymogów prawa polskiego i jaka jest procedura w takich sytuacjach. Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w taki sposób, by mieli Państwo pełną, kompletną pomoc w omawianym zakresie i nie musieli szukać dodatkowych wyjaśnień.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na czym polega ocena zdolności obcokrajowca do zawarcia w Polsce związku małżeńskiego? Jakie dokumenty musi złożyć obcokrajowiec kierownikowi USC?
 • Jakie dane należy wpisać z aktów stanu cywilnego krajów muzułmańskich, w których występuje kilkanaście nazwisk? Czy wpisywać wszystko? Skąd pochodzi wiedza, jak dana osoba ma na imię i na nazwisko?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności? Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
 • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
 • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje, gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik, kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

  • W tłumaczeniu AU z Egiptu jest jedno imię, natomiast osoba twierdzi, że posługuje się dodatkowo trzema imionami od ojca. Jak sporządzić zapewnienie?
  • Co zrobić w sytuacji, jeżeli po ślubie obcokrajowca otrzymujemy z innego USC dokumenty wraz z oświadczeniem cudzoziemca, że jest kawalerem i może zawrzeć małżeństwo?
  • Czy jeżeli mamy rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem aktu urodzenia a paszportem, to bierzemy pod uwagę dane z aktu urodzenia?
  • Ukrainka zwarła związek małżeński w Polsce w latach 90. Przyjęła nazwisko męża z polską pisownią liter. W numerze PESEL i paszporcie jest anglojęzyczna pisownia. Czy należy coś zrobić z AM, aby ujednolicić pisownię?
  • Czy należy kserować paszport cudzoziemca do akt zbiorowych?
  • Co z ustawą PASC i elektronicznym składaniem zaświadczeń?
  • Jakich dokumentów należy wymagać od norweskich rodziców, którzy nie są małżeństwem, a rejestrują urodzenie dziecka na podstawie przepisu art. 99?
  • Kobieta wyjechała za granicę, wzięła ślub w USA i tam również się rozwiodła. Ma podwójne obywatelstwo – obywatelstwo polskie i obywatelstwo USA. Po rozwodzie w Stanach Zjednoczonych wyjechała do Niemiec i tam ponownie zawarła związek małżeński, a po pewnym czasie rozwiodła się i zmieniła nazwisko. Nie uporządkowała tych zdarzeń w Polsce. Obecnie chce zawrzeć związek małżeński w Polsce. Od czego należy zacząć?
  • Akt urodzenia został wydany przez urząd podatkowy w Szwecji. Matka jest Polką, ojciec to Marokańczyk. Akt urodzenia został przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Czy rejestrujemy akt na zasadzie odtworzenia treści ASC?
  • Obywatel Francji, posiadający również obywatelstwo polskie, złożył wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z Francji, na którym widnieje wzmianka o rozwodzie. Jednocześnie złożył wniosek o uznanie orzeczenia zgodnie z wyrokiem sądu, w którym brakuje klauzuli wykonalności, a rozwód był w 2014 r. Potrzebne jest zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich. Jeżeli wyrok rozwiązujący małżeństwo jest z 2014 roku, to czy Francja wyda zaświadczenie na podstawie nowego rozporządzenia (przepis art. 36) czy jeszcze wg starego (przepis art. 39), jeżeli we Francji nie chcą wydać zaświadczenia?
  • Wniosek o transkrypcję AM – Polska i obywatel USA. Czy wniosek podpisują oboje małżonkowie czy tyko Polska?
  • Gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka?
  • Czy można wpisać do AM wzmiankę o wyborze nazwisk na podstawie przepisu art. 106? Czy są potrzebne dodatkowe oświadczenia na piśmie w oparciu o Prawo prywatne międzynarodowe? Czy wystarczy oświadczenie we wniosku o transkrypcję?
  • Czy wejdzie w życie możliwość wzięcia rozwodu przed kierownikiem USC?
  • Rozwód na Dominikanie. Co zrobić z wyrokiem, jeżeli z treści wynika, że rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Kowalską (nazwisko rodowe Mak), jeżeli w wyroku sądu na Dominikanie wpisano, iż rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Mak. W treści całego wyroku nie pojawiło się nazwisko kobiety po zawarciu związku małżeńskiego. Z orzeczenia wynika, że współmałżonek w Polce został powiadomiony o pozwie rozwodowym, ale twierdzi, że nic o rozwodzie nie wiedział?
  • Kiedy dokonujemy transkrypcję z urzędu?
  • Czy orzeczenie o rozwodzie z Danii z 2018 roku musi być uznane przez sąd?
  • Polka mieszkająca we Francji przysłała wniosek o zmianę nazwiska, nie wskazując na jakie nazwisko chce zmienić, bez oświadczenia, że nie składała wniosku przez innym organem. Wezwaliśmy ją o uzupełnienie wniosku ze wskazaniem, że może tę sprawę załatwić przed konsulem
  • Czy wydajemy decyzję odmowną, jeżeli nie możemy potwierdzić tożsamości osoby, jeżeli została wezwana do uzupełnienia braków formalnych?
  • Czy możemy wszcząć postępowanie, jeżeli wysłaliśmy już wezwanie?
  • Kobieta drugi raz zawarła związek małżeński i przyjęła nazwisko męża. Następnie złożyła wniosek o zmianę nazwiska dla dzieci. Wydaliśmy decyzję pozytywną. Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o dołączenie wzmianki o zmianie nazwiska w aktach urodzeń dzieci?
  • Czy w zapewnieniu wpisujemy dane dotyczące rodziców nupturientów zgodnie z zapisem z aktu urodzenia nupturientów, czy zgodnie z ich oświadczeniem, jeżeli rodzice zmienili nazwisko na skutek zawarcia po raz kolejny małżeństwa, przyjęli nazwisko kolejnego męża i nie odnotowali zmiany nazwiska w akcie urodzenia dziecka?
  • Czy ojca taktujemy jako stronę postępowania?
  • Czy wysyłamy informację za granicę po zawarciu małżeństwa z cudzoziemcem i transkrypcji aktów?
  • Czy w momencie składania dokumentów, zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego musi być obecny tłumacz, gdy jedna osoba jest z krajów arabskich?
  • Czy należy informować straż graniczną o wizycie w urzędzie stanu cywilnego obcokrajowca, mającego zawrzeć związek małżeński?
  • Czy dokument o zmianie nazwiska w trybie administracyjnym przez władze Iranu powinien posiadać legalizację?
  • Jaka jest podstawa do ustalenia nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem Ukrainy? Na podstawie czego można ustalić nazwisko?
  • Co zrobić, gdy małżeństwo zostało zawarte na podstawie aktu urodzenia i zezwolenia sądu, a na podstawie paszportu nie można sprostować?
  • Obywatel Polski zawarł związek małżeński w Polsce z obywatelką Ukrainy. Rozwiedli się w Polsce. Czy obywatelka Ukrainy może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa?
  • Co w przypadku, gdy dwoje cudzoziemców chce zawrzeć w Polsce związek małżeński?
  • Czy przy transkrypcji należy robić uzupełnienie lub/i sprostowanie i wydać odpis po każdej czynności?
  • Jeżeli od wydania prawomocnego wyroku o rozwodzie nie minęło 300 dni, to zawiadamiamy byłego męża kobiety o możliwości wniesienia wniosku do sądu o zaprzeczenie ojcostwa?
  • Jedno z małżonków składa wniosek o zmianę nazwiska, ale ich nazwiska wynikają z aktu małżeństwa. Nie ma wzmianki o nazwisku dziecka. Czy należy wezwać oboje małżonków do złożenia oświadczenia i wtedy odnotować wzmiankę?
  • Jak postępować w przypadku aktów małżeństwa z krajów arabskich? Jakie dokumenty przyjmować? Czy weryfikujemy stan cywilny mężczyzny w krajach z prawem szariatu?
  • Co w sytuacji, gdy ślub został zawarty w sądzie, zarejestrowany w USC, ale nie został określony stan cywilny?
  • Czy rozwód administracyjny z Ukrainy uznajemy w sądzie?
  • Czy do zmiany nazwiska w trybie administracyjnym wystarczający jest powód, że jest przemoc w rodzinie i dziecko nie chce nosić nazwiska swojego ojca, a chce nosić nazwisko panieńskie matki?
  • Jak postępujemy w przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska, jeżeli kobieta źle się czuje z nazwiskiem męża, a są 22 lat po ślubie i nie zamierzają się rozwieść?
  • Kobieta w Niemczech zmieniła imię i od kilku lat nazywa się inaczej niż w Polsce. Ma polski dowód osobisty. Czy zmieniamy jej imię zgodnie z ustawą? Czy należy sporządzić wzmiankę o zmianie imienia na podstawie niemieckiej decyzji?
  • Dostaliśmy do transkrypcji aktu zgonu z Niemiec, w którym imię zmarłego jest Henrich a w akcie urodzenia i małżeństwa mamy imię Henryk. Czy po dokonaniu transkrypcji można sprostować ten akt?

  1. Czynności kierownika USC na podstawie dokumentów zagranicznych

  • Co trzeba zrobić, by wykazać tzw. zdolność matrymonialną? Jakie dokumenty należy przedłożyć do kierownika USC?
  • Na czym polega ocena zdolności obcokrajowca do zawarcia w Polsce związku małżeńskiego? Jakie dokumenty musi złożyć obcokrajowiec kierownikowi USC?
  • Na podstawie jakich przepisów, możliwość zawarcia małżeństwa przez Ukraińca jest oceniana na podstawie prawa polskiego?
  • Dlaczego zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane w Wenezueli nie spełnia wymogów prawa polskiego? Jaka jest procedura w takich sytuacjach? Czy jego zdolność do czynności prawnych oceniamy na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego, czy prawa polskiego?
  • Czy kierownik USC jest właściwy z mocy prawa do wpisania wzmianki do aktu, czy podlega to zatwierdzeniu przez sąd? Na podstawie jakich przepisów, w zależności, z jakiego państwa dokument pochodzi, jakie stosujemy przepisy? Czy na podstawie umów wielostronnych, dwustronnych, czy przepisów prawa krajowego?
  • Czy można stosować przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, jeśli nie wiąże nas z danym państwem żadna umowa regulująca kwestie postępowania cywilnego?
  • Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca ma ważność 2 tygodnie. Czy na podstawie tego zaświadczenia można wydać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego?

  2. Jakich dokumentów wymagać w przypadku małżeństwa obywatela Polski z osobą spoza UE?

  • Na co należy zwrócić uwagę w przypadku obywateli Ukrainy, chcących zawrzeć związek małżeński z obywatelem polskim? Jakie dokumenty muszą zostać przedstawione, jeśli są np. po rozwodzie? Czy w ukraińskich aktach małżeństwa jest adnotacja o rozwodzie, czy to osobny dokument? Czy w związku z wojną można np. odstąpić od dostarczenia oryginalnego AU czy AM?
  • Kiedy stosujemy prawo prywatne międzynarodowe? Przykłady
  • Jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców?
  • Jak sprawdzić czy otrzymany dokument jest właściwy?
  • Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty?
  • Czy dokumenty muszą być każdorazowo potwierdzane apostille obywatelom USA? Czy urzędy powinny wymagać potwierdzenia apostille tych dokumentów?
  • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych?
  • Czym jest zaświadczenie o stanie cywilnym, a czym zaświadczenie do ślubu konkordatowego?
  • Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii, jakie elementy powinien zawierać?
  • Jakie dokumenty obowiązują w jakim kraju?
  • Jaki organ wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa?
  • Czy jest wystarczający dokument otrzymany z ambasady, przedstawiony przez obywatela z Kenii, który ma również kartę stałego pobytu na terenie innego kraju?
  • Zapewnienia do ślubu cywilnego. Czy można złożyć zapewnienie przed jednym kierownikiem USC, a ślub cywilny wziąć przed innym kierownikiem?
  • Jak zweryfikować legalność pobytu obcokrajowca, który nie posiada dokumentu poświadczającego legalny pobyt, a chce zawrzeć małżeństwo? Z kim kontaktować się w takiej sytuacji?
  • Jak wygląda akt stanu cywilnego z Bangladeszu, z Australii, z Nowej Zelandii? Z jakimi dokumentami mamy do czynienia? Wzory dokumentów
  • Transkrypcje aktów małżeństwa z krajów egzotycznych. Jakie dokumenty należy przyjmować z państw arabskich?
  • Kiedy potrzebny jest udział tłumacza lub osób tłumaczących przy zawieraniu małżeństw z obcokrajowcami?
  • W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia małżeństwa? Czy choroba, jak np. schizofrenia, jest wystarczającym powodem odmowy?
  • Jak postąpić z klientami, którzy życzą sobie ślubu poza urzędem, np. na lotnisku lub w parku?
  • Transkrypcje aktu małżeństwa z USA. Czy prostować akt w sytuacji, w której tłumacz wpisał imię i nazwisko w miejsce rubryki z imieniem?
  • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
  • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
  • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub by uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
  • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw
  • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów arabskich?
  • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego
  • Jak zachować się z aktem małżeństwa, gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
  • Jak potraktować akt zawarcia małżeństwa zawarty na statku na Karaibach, w którym zamiast nazwy miejscowości wpisana została długość geograficzna? Czy ten ślub jest ważny?
  • Czy wiążący jest odpis aktu z zagranicy, w którym nie ma informacji, kiedy akt stanu cywilnego stał się prawomocny? Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie?
  • W jaki sposób powiadomić drugiego małżonka w przypadku, jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa składany jest przez pełnomocnika jednego z małżonków, oboje małżonkowie są cudzoziemcami?
  • Wzór aktu ślubu z USA

  3. Jak przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego?

  • PRZYKŁAD: w chwili składania zapewnień osoba wpisała obecne nazwisko matki, a w jej akcie urodzenia matka ma to samo nazwisko, co rodowe, ponieważ w chwili narodzin dziecka rodzice nie byli małżeństwem. Małżeństwo zawarli później. Czy w zaświadczeniu dla duchownego i docelowo w akcie małżeństwa ma być nazwisko matki z aktu urodzenia osoby, czyli de facto panieńskie, czy jej aktualne?
  • Jak postępujemy w przypadku osoby, która będąc w Stanach zmieniła imię w taki sposób, że jej nazwisko rodowe stało się jej drugim imieniem, czyli np. Janina (imię) Kowalska(drugie imię) TRUMP (nazwisko)? Zmiana nastąpiła podczas otrzymywania obywatelstwa amerykańskiego
  • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
  • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
  • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą?
  • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
  • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
  • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest wiążące w Polsce?
  • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków diakrytycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko, czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji wniosku o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?
  • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
  • Kiedy stosujemy rozciąganie zmiany nazwiska na dzieci?
  • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
  • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka (nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
  • Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe, a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?
  • Jak radzić sobie z kategorią ludzi zaburzonych psychicznie lub wnioskami z zakładów karnych?
  • Czy jest obowiązek przedstawienia dokumentu o przemocy w rodzinie, aby przejść na nazwisko matki nie ojca? Czy kierownik USC musi mieć potwierdzenie, że taka sytuacja ma miejsce?
  • W jaki sposób można złożyć oświadczenia o nazwiskach, jakie małżeństwo będzie nosić po ślubie? Czy oświadczenie można złożyć pisemnie, czy tylko w obecności konsula?
  • Jakie argumenty można uznać w uzasadnieniu zmiany imion i jakie załączniki/dowody brać pod uwagę na potwierdzenie tych argumentów?
  • Przykłady ważnych argumentów/uzasadnień na zmianę imion/nazwisk.
  • Jakiego dokumentu urzędowego należy wymagać na potwierdzenie zmiany imienia/nazwiska np. we Włoszech, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Japonii oraz państw, w których nie ma USC?
  • Kiedy można zastosować decyzję odmowną?
  • Jaka jest specyfika nadawania nazwisk w Hiszpanii?
  • Jakie dane należy wpisać z aktów stanu cywilnego krajów muzułmańskich, w których występuje kilkanaście nazwisk? Czy wpisywać wszystko? Skąd pochodzi wiedza, jak dana osoba ma na imię i na nazwisko?
  • Jaka jest procedura powrotu do nazwiska rodowego po 3 miesiącach od rozwodu?
  • Procedura nadawania nazwisk dwuczłonowych
  • Czy należy wymagać uzasadnienia zmiany nazwiska?
  • Rejestracja imion staropolskich i ich prostowanie np. Franek/Franciszek
  • Jak zastosować dokumenty z Kenii, w których występują imiona i nazwiska plemienne lub ukraińskie, gdzie imiona są odojcowskie? Jak dokonać rejestracji w sytuacji, w której ciężko określić co jest imieniem, a co nazwiskiem?
  • PRZYKŁAD: osoba złożyła wniosek o zmianę imienia i drugi wniosek o zmianę nazwiska. Po zmianie imienia osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska już nie istniała, zostało to zmienione w rejestrze PESEL. Jaka powinna być procedura w takiej sytuacji?
  • Kto może zostać wnioskodawcą, a kto nie może i jak to zrobić? Czy należy złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska? Czy to dotyczy osoby pełnoletniej, czy niepełnoletniej? Czy osoba niepełnoletnia może działać przez pełnomocnika? Jak postępować aby wydawane decyzje nie były później negowane przez sądy?
  • Kiedy następuje data wykonalności decyzji zmiany imienia i nazwiska? Czy jest to data dostarczenia do strony, data, kiedy minie okres na odwołanie, czy decyzja natychmiastowa?
  • Czy dziecko w wieku 13 lat również musi wyrazić zgodę na zmianę imienia lub nazwiska?
  • Decyzja odmowna w przypadku zmiany imion i nazwisk. Czy zawsze godzić się na wymagania strony?
  • Zmiana imion przy małoletnich dzieciach. W jaki sposób pisać decyzje odmowne, jeśli prośba o zmianę nie jest dobrze uzasadniona lub są braki formalne np. brakuje podpisów?
  • Czy muszą być dwa podpisy obojga rodziców, jeśli jeden rodzic jest ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw rodzicielskich?
  • Procedura zmiany imion na angielskie
  • Czy można zmienić nazwiska w rejestrze PESEL, nanieść wzmianki o zmianie imienia i nazwiska w sytuacji, w której konsulat przyjął decyzję, ale nie przekazał ich osobom zainteresowanym?
  • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje, gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik, kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?
  • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka?
  • Czy wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa wraz z oświadczeniem o noszonych nazwiskach podpisanych przez małżonków może złożyć w ich imieniu ktoś z rodziny lub pełnomocnik?

  4. Wpisywanie rozwodów zagranicznych do polskich aktów małżeństwa

  • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
  • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
  • Jak interpretować i uznawać wyroki rozwodowe z innych krajów?
  • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
  • Jakie dokumenty rozwodowe są istotne dla kierownika USC od 2009 r.? Jakie wymogi musi spełniać dokument rozwodowy, aby uznać go za prawomocny?
  • Jak wygląda w Niemczech, a jak w Wielkiej Brytanii, załącznik 39 do rozporządzenia Rady Europy 2201/2003?
  • Które wyroki sądów są uznawane z automatu przed wejściem do Unii Europejskiej, a które po wejściu do Unii?
  • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
  • Jaki organ w danym kraju wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające rozwód?
  • Stosowanie kodeksu cywilnego w uznawaniu zagranicznych wyroków rozwodowych. Kto je wydaje i jak je stosować?
  • Co musi spełniać dokument poświadczający rozwód, aby go wpisać do ksiąg polskich?
  • Uznawanie wyroków zagranicznych. Jak postąpić z osobami, które nie mają dokumentów poświadczających rozwód za granicą lub są w posiadaniu dokumentów, które nie są prawomocne? Jakie dokumenty dotyczące rozwodów możemy nanosić, a które muszą trafić do sądu, aby uznać za skuteczne?
  • Uznawanie wyroków rozwodowych i innych orzeczeń z państw trzecich
  • Rozwód za granicą – stosowanie prawa międzynarodowego w odniesieniu do norm polskich
  • Rodzaje wyroków rozwodowych w krajach UE i poza w kontekście polskiego prawa międzynarodowego
  • Czego żądać od osoby, która przyjeżdża z Białorusi i potrzebuje aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie? Jakich dokumentów żądać, aby móc odtworzyć akt małżeństwa w takiej sytuacji?
  • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie, jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
  • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych
  • Najnowsze wyroki sądów

  Prowadzący

  Magdalena Mietłakierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemianowicach Śląskich; wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Absolwentka studiów na kierunku Administracja publiczna w systemie prawa europejskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

  Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

  Terminy szkoleń


  Brak dostępnych szkoleń.

  Podobne szkolenia