Wideoszkolenie: Akty zgonu

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu? Jak udokumentować interes prawny? Jak sobie radzić z błędami w kartach zgonu? Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej?


Wideowarsztaty PCC Poland przeznaczone dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego.

Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z praktykiem i innymi uczestnikami szkolenia.

Omówimy najnowsze wyroki odnośnie udostępniania kopii akt zgonu firmom ubezpieczeniowym!
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, podczas których zajmiemy się sporządzaniem, uzupełnianiem i prostowaniem aktów zgonu. Podpowiemy komu i w jakich sytuacjach udostępnić kartę lub akt zgonu oraz jak udokumentować interes prawny do jego uzyskania. Omówimy jak powinny wyglądać dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą oraz w jaki sposób sprawdzić ich autentyczność. Zajmiemy się transkrypcją zagranicznych aktów zgonu oraz pokażemy jak poprawić jakość stosowania przepisów, uniknąć błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej?
 • Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu?
 • Sporządzanie aktów zgonu. Na jakim etapie uzupełniać braki? Na podstawie danych w systemie czy na zasadzie domniemania?
 • Karta zgonu- które dane z brakujących w karcie zgonu można uzupełnić z dowodu osoby zmarłej?
 • Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. W jaki sposób sprawdzić autentyczność dokumentu?
 • Jak rozróżnić zaświadczenie z Wielkiej Brytanii o zgonie od aktu zgonu wydanego przez koronera?
 • Czy oświadczenie jest wystarczającym potwierdzeniem stanu cywilnego?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Karta martwego urodzenia
 • Karta zgonu
 • Wyroki
 • Autorski skrypt

Szczegółowy program szkolenia:

1. Sporządzanie, uzupełnienia, sprostowanie aktów zgonu

 • Kto może być osobą zgłaszającą zgon?
 • Czy wpisujemy imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon, jeśli jest to pracownik ops-u lub zakładu pogrzebowego? Czy można wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon, która jest spoza rodziny?
 • Sporządzanie aktów zgonu. Na jakim etapie uzupełniać braki? Na podstawie danych w systemie czy na zasadzie domniemania? Czy zostawić akt zgonu jedynie z tymi danymi, które zostały podane?
 • Jak prawidłowo sporządzić akt zgonu w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi z aktów stanu cywilnego a dokumentem tożsamości i kartą zgonu np. dotyczącą imion?
 • Jeżeli dostaliśmy informację o zgonie obywatela polskiego urodzonego w naszym mieście, ale w wielojęzycznym odpisie aktu zgonu z Wiednia nie wpisano daty zgonu a w piśmie przewodnim z Konsulatu wpisano, że osoba została znaleziona martwa na terenie miasta Wiedeń, jak należy postąpić w tej sytuacji?
 • Czy w takim przypadku możemy wystąpić do konsulatu o przesłanie aktu zgonu w języku niemieckim i jeśli byłaby tam data znalezienia zwłok to na tej podstawie dołączyć przypisek?
 • Czy jeśli nie mamy stanu cywilnego osoby zmarłej, a rodzina twierdzi, że osoba jest rozwiedziona poza granicami RP ale nie mają dokumentów, to czy wystarczy sam protokół zgłoszenia zgony czy lepiej wziąć dodatkowe oświadczenie zgłaszającego zgon?
 • Czy po zgonie jednego z małżonków należy dodać do aktu małżeństwa tylko wzmiankę, czy wzmiankę i przypisek?
 • Czy jeśli przyjdzie zgłosić zgon osoba obca np. sąsiad, konkubent czy powinniśmy brać od niego jakieś oświadczenie o zobowiązaniu się do pochówku?
 • Urząd Stanu Cywilnego sporządził akt zgonu, data urodzenia w akcie zgonu osoby zmarłej 08.09.1934r., w księdze urodzenia ta sama osoba ma datę urodzenia 09.09.1934. Jak w tej sytuacji sprostować akt zgonu na podstawie aktu urodzenia? Co w takiej sytuacji należy zrobić z peselem, który jest nadany z datą 08.09.1934?
 • Czy oświadczenie jest wystarczającym potwierdzeniem stanu cywilnego?
 • Jaki stan cywilny należy wpisać w akcie zgonu na wniosek osoby z zakładu pogrzebowego w sytuacji, w której zmarły nie ma stanu cywilnego przy peselu?
 • Przykład: Państwo się rozwiedli i 31.12 uprawomocnił się wyrok, pan zmarł 5.12. Została dodana wzmianka o zgonie, że małżeństwo zostało rozwiązane przez zgon małżonka. Wyrok z informacją o śmierci dotarł dopiero pod koniec stycznia. Czy należy unieważnić wzmiankę o zgonie małżonka, aby nanieść wzmiankę o rozwodzie? Zmieniono stan cywilny w peselu. Czy wnioskodawca sam powinien napisać wniosek o zmianę stanu cywilnego, czy na kierowniku urzędu spoczywa obowiązek poinformowania ościennego urzędu (żony), że stan cywilny (zmarłego) to rozwodnik? Czy może trzeba wystąpić do sądu o zmianę stanu cywilnego w akcie zgonu?

2. Błędy karty zgonu

 • Mylące jest na karcie zgonu: dzień i godzina. Jak sobie z tym radzić? Czy w takiej sytuacji trzeba odsyłać klienta do wystawcy
 • Jak postępować w przypadku braku miejsca urodzenia podczas wystawiania karty?
 • Czy nie zaznaczenie w karcie zgonu informacji o przeprowadzonej sekcji zwłok lub czy przyczyna zgonu uwzględnia wyniki sekcji zwłok powoduje jej zwrot do wystawcy karty zgonu celem uzupełnienia?
 • Czy brak drugiego imienia osoby zmarłej na karcie zgonu a w dowodzie osobistym osoba posiada dwa imiona powoduje, że musimy prosić o uzupełnienie?
 • A jeśli na karcie zgonu w rubryce miejsce zgonu jest jedynie pieczątka szpitala, a nie wymieniona słownie miejscowość?
 • Jeśli w karcie zgonu jest np. literówka w miejscu urodzenia to czy powinniśmy też taka kartę zwrócić do poprawy?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy w karcie zgonu jest wpisany szpital zamiast miejscowości lub błędnie wpisana data zgonu?
 • Karta zgonu- które dane z brakujących w karcie zgonu można uzupełnić z dowodu osoby zmarłej?
 • Skąd wynika różnica w zapisie w pierwszej części karty zgonu, że przyczyną zgonu jest choroba zakaźna, a w drugiej części dla administracji cmentarza, że nie jest to choroba zakaźna?
 • Prawidłowe wypełnianie rubryki - czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, czy chorób współistniejących.
 • Błędne wypełnienia przez lekarza daty zgonu i znalezienia zwłok – czy prawidłowe jest wypełnienie obydwu dat, aby uniknąć ponownego wysyłania karty zgonu do lekarza?
 • Jak potraktować błąd w dacie wystawienia karty, kiedy nadal wystawiana jest data 2020 r.? Jak powinna być poprawiona karta zgonu przez wystawcę? Czy wystarczy podpis lekarza, czy musi nanieść również pieczęć i parafkę?
 • Co robić w sytuacji, w której placówka medyczna pisze, że miejscem zgonu jest szpital, oddział?
 • Według wzoru karty zgonu potwierdzone rozporządzeniem ministra zdrowia powinno być tylko imię i nazwisko lekarza. Co zrobić, kiedy lekarz powołuje się na rozporządzenie i nie chce podbić pieczątki? Skąd pewność, że Jan Kowalski jest lekarzem?
 • Brak pieczątek placówki albo doktora wystawiającego kartę zgonu
 • Częste błędy lub poprawki lekarza i brak podpisu lub pieczątki przy poprawkach
 • Czy można przekazać do Urzędu Statystycznego kartę zgonu, która zawiera braki? Jakie uchybienia są dopuszczalne?
 • Czy przy danych statystycznych wysyłanych do GUS-u należy wpisać wykształcenie?
 • Czy USC może przechowywać karty zgonu? Kiedy karta zgonu powinna być wysłana do GUS-u?
 • Co robić w sytuacji, kiedy ZUS karze sobie je dostarczać przez spadkobierców?

3. Transkrypcje aktów zgonu

 • Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej? Kto może złożyć wniosek o dostosowanie tej pisowni, jeśli osoba, której dotyczy akt nie żyje?
 • Czy do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (przy rejestracji dziecka) tłumacza zapewniają rodzice czy kierownik?
 • Co w przypadku, gdy osoba jest głuchoniema, czy możemy zarejestrować dziecko bez udziału tłumacza za pomocą "kartki i długopisu"?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której osoba będąc za granicą zmieniła stan cywilny i nie zgłosiła tego w Polsce? Po śmierci istnieje konieczność transkrypcji aktu zgonu w kraju, w którym złożono wniosek o transkrypcję aktu zgonu.
 • Problem w umiejscowieniach zgonu, kiedy data zgonu nie jest dokładnie określona, tylko wskazana w przedziale czasowym, np. Niemcy wystawiają często datę zgonu między dniem 15 a 20, w Polsce jest to ustalenie daty zgonu. Co należy wpisać w rubryce z datą zgonu?
 • Jakie są różnice w transkrybowaniu aktów zgonu z kraju Unii Europejskiej? Jaka jest różnica w nanoszeniu wzmianek w aktach na podstawie orzeczeń zagranicznych?
 • Jakie przepisy stosuje się dla innych aktów zagranicznych spoza UE na podstawie Kodeksu postepowania cywilnego?
 • Kiedy prostować a kiedy dostosować akt zgonu do pisowni polskiej?
 • Transkrypcje aktów zgonu z krajów muzułmańskich, państw Azji, Afryki

4. Wydawanie odpisów a interes prawny. Komu wydać odpis?

 • Czy można udostępnić kartę zgonu po wykazaniu interesu prawnego przez wnioskującego?
 • Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu?
 • Czy możemy wydać lub udostępnić kopię karty zgonu firmie ubezpieczeniowej, która w celu ustalenia uprawnienia do wypłaty odszkodowania musi znać przyczynę zgonu?
 • Czy żona jeśli chce transkrybować i uzupełniać akt zgony musi wykazać interes prawny ? Czy jako żona nie musi go wykazywać?
 • Czy kopie kart zgonu wydane firmie ubezpieczeniowej są prawnie chronione i nikt nie może mieć wglądu, szczególnie w przyczynę śmierci?
 • Czy kserokopię karty zgonu można wydać np. żonie, dzieciom, matce? Bez wykazania interesu prawnego
 • Czy można wydać odpis aktu jeśli interesant posiada jedynie e-dowód?
 • Co zrobić, gdy ktoś ma pełnomocnictwo dotyczące różnych aktów?
 • Wykazanie interesu prawnego. Co powinna dołączyć do swojego wniosku firma ubezpieczeniowa, aby udokumentować swój interes prawny?
 • Czy można wydawać kserokopię aktu zgonu firmie ubezpieczeniowej?
 • Jak radzić sobie z wydaniem kserokopii karty zgonu, która zawiera dane wrażliwe?
 • Czy możemy udostępniać dokumenty z akt zbiorowych organom wymiaru sprawiedliwości? Jak traktować przepisy o statystyce państwowej dotyczącej ochrony danych statystycznych? Jakie są obowiązki kierownika USC?
 • Parabanki, spadkobiercy, komornik - jak ich traktować, jakie dokumenty powinni przedstawić? Procedura wydawania odmownych decyzji administracyjnych.
 • Jak wezwać do uzupełnienia wniosku i w jakim trybie? Co jest uzupełnieniem wniosku, a co jest przygotowaniem do decyzji odmownej? Jak udokumentować interes prawny?
 • Interes prawny osób żyjących w związku partnerskim, partner zmarł i musi przyjść z umową, że faktycznie był partnerem. Jak wykazać interes prawny w sytuacji kiedy nie jest się rodziną?
 • Stwierdzenie interesu prawnego w sytuacji, kiedy o odpis zwraca się pełnomocnik lub osoba-partner zmarłego, która chce przepisać prąd, wodę, gaz.
 • Wydawanie odpisów osobom nie spokrewnionym
 • Czy teściowej lub synowej można wydać akt zgonu?
 • Akty zgonu do ekshumacji z dalszych krewnych- w jaki sposób mają udokumentować interes prawny np., ciocia, wujek, rodzeństwo rodziców? Jak reagować na wezwania Sanepidu do wydania aktu zgonu w takich sytuacjach?
 • Jak napisać decyzję odmowną na wniosek dalszego kuzyna o odpis aktu zgonu?
 • Orzeczenia sądów w sprawie ustalenia interesu prawnego

5. Testamenty. Jakie uprawnienia ma kierownik USC?

 • Procedura przyjęcia oświadczenia ostatniej woli. Czy wójt również ma takie uprawnienia, jeśli może pełnić funkcje kierownika USC?
 • Zamiast wskazania daty i godziny zgonu wpisano w akcie zgonu datę i godzinę znalezienia zwłok. Czy w takiej sytuacji możliwe będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego?
 • Pełnomocnictwa w przypadku spadków. Jak postąpić w sytuacji, w której jest złożony jeden wniosek i jedno pełnomocnictwo o 10 odpisów? Jaka powinna być naliczona opłata? Czy za 10 odpisów czy jak za 1?

6. Data aktu zgonu a miejsce znalezienia zwłok

 • Jaką datę wpisać do aktu? Omówienie różnych przypadków
 • Co zrobić jeśli nie ma daty zgonu?
 • Data i miejsce zgonu a data i miejsce znalezienia zwłok – różnice i konsekwencje. Jak ukierunkować rodzinę? Czy sądownie prostować datę znalezienia zwłok?
 • Jeśli w karcie zgonu jest data znalezienia zwłok i data zgonu, a osoba zgłaszająca zgon mimo naszego pouczenia o poprawieniu karty, odmawia ponownego zgłoszenia się do lekarza w celu korekty karty, jaką czynność formalną powinniśmy podjąć?
 • Co zrobić z kartami zgonów, w przypadku których lekarze podają błędne daty zgonu?
 • W jakich sytuacjach informacje o zgonie należy napisać wzmianką a kiedy przypiskiem?
 • Czy transkrypcja aktu zgonu jest zawsze koniecznością do pochowania zwłok, spadków?
 • Czy przy transkrypcji należy wydać część karty zgonu dla administracji cmentarza?

7. Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. W jaki sposób sprawdzić autentyczność dokumentu?

 • Weryfikacja aktów, które zostały sporządzone i wydane w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym. Czy istnieje możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego w aktach zagranicznych? Na przykład akty belgijskie, na których są kody QR, gdzie na kopii odpisu należy skanować ze strony internetowej rządowej i zweryfikować wiarygodność tego dokumentu
 • Jakie są możliwości weryfikowania kodem dokumentów zagranicznych?
 • Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. Transkrypcje aktów zgonu z krajów, które prowadzą różną rejestrację stanu np. Norwegia, która różnie wystawia akty zgonu dla osób, które mają numery ewidencyjne, a inaczej wydaje osobom, które tych numerów nie posiadają. Jak traktować dokumenty z instytucji, które nie są USC, a są to np. urzędy podatkowe?

8. Rejestracja zgonów na podstawie dokumentów wystawionych przez koronera

 • Jak długo funkcjonuje oświadczenie o zgonie wystawionym przez koronera? Co w sytuacji, kiedy nie zostanie ustalona przyczyna zgonu i człowiek umiera w okolicznościach nie do końca wyjaśnionych?
 • Czy na podstawie oświadczenia o zgonie wystawionym przez koronera można dokonać transkrypcji aktu zgonu?
 • Wydawanie aktu zgonu osoby o niezidentyfikowanych danych na podstawie zaświadczenia wydanego przez prokuratora. Karta zgonu wystawiana przez patomorfologa
 • Dokumenty pochodzące od koronera z WB i USA. Przykłady
 • Jak rozróżnić zaświadczenie z Wielkiej Brytanii o zgonie od aktu zgonu wydanego przez koronera?
 • Zgony wystawiane przez koronerów w Polsce. Czy są plany wprowadzenia osoby koronera w Polsce?
 • Problem daty zgonu i daty znalezienia zwłok, co do zdarzeń zgonów stwierdzonych w domu. Sąd prostując taki akt, prostuje datę, ale nie wskazuje miejsca zgonu. Co robić w tej sytuacji?
 • Zgony osób znalezionych. W ustawie o zgonach do wydania karty zgonu jest wskazany lekarz, który prowadził pacjenta w ostatnich 30 dniach. Co w sytuacji, w której zmarły nie był pod opieką lekarza, kto powinien wystawić kartę zgonu osoby znalezionej?

Prowadzący

Koordynatorem zajęć warsztatowych będzie zastępca kierownika USC z dużego miasta. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach i administracji.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia