Wideoszkolenie: Zespół interdyscyplinarny

Nowa Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jak prawidłowo realizować procedurę Niebieskie Karty? Jak organizować pracę Zespołu Interdyscyplinarnego? Dokumentacja ZI i grup diagnostyczno-pomocowych. Jak realizować procedurę, gdy przemocy doświadcza dziecko? Najnowsze wyniki kontroli. Praktyczne rozwiązania.


Wideoszkolenie PCC Poland dla zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, asystentów rodziny i wszystkich pracowników socjalnych, którzy zajmują się procedurą „Niebieskie Karty”

Najnowsze wyniki kontroli, a także pełna dokumentacja w ZI i NK na rok 2024!
Zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej obowiązują od 22 czerwca. Zmieniają się procedury Niebieskie Karty, a także wzory pism i wniosków, które należy przygotować od nowa. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet nowych wzorów dokumentów oraz prezentację, która jest jak obszerny podręcznik dla pracowników OPS z prowadzenia dokumentacji Niebieskie Karty, a także nowe, zaktualizowane wzory pism, które skrócą czas przygotowania do absolutnego minimum. Szkolenie poprowadzi pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce. Prawnik, z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I,II,III kadencji przy MRPiPS. Nasza ekspertka odpowie na każde pytanie podczas wideoszkolenia online. Jeżeli nie widzisz w programie szkolenia zagadnienia, o którym chciałbyś usłyszeć - zadaj swoje pytanie na czacie, a doświadczona prelegentka na pewno nie zostawi Cię bez odpowiedzi. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Omówienie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Czy przy wyborze przewodniczącego i jego zastępcy trzeba również wybrać sekretarza?
 • Czy skład grup diagnostyczno-pomocowych może być taki sam, jak skład ZI i grup diagnostyczno-pomocowych?
 • Dane sprawcy przemocy - jakie dane, czy datę urodzenia bądź wiek osoby, możemy umieścić w dokumentacji?
 • Jakimi drukami się posługiwać i w jaki sposób je redagować, aby zmiany sytuacji rodziny mogły być nanoszone systematycznie?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której ani sprawca, ani ofiara nie zgłoszą się na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • W jakich sytuacjach można wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie? Na czym on polega?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Regulamin zespołu interdyscyplinarnego
 • Wzory dokumentów wewnętrznych zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych (powołanie grupy diagnostyczno- pomocowej, wniosek o rozszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienie sprawcy o wszczęciu procedury NK pod jego nieobecność, zaproszenie, wezwanie, wzory protokołów z prac grup diagnostyczno-pomocowych, protokół z zakończenia procedury "Niebieskie Karty", powiadomienie o zakończeniu procedury "Niebieskie Karty")
 • Wzory druków związanych z zapewnieniem dziecku ochrony (pouczenie rodziców/opiekunów dziecka, oświadczenie osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem, powiadomienie sądu)
  • uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  • powołanie grupy diagnostyczo-pomocowej
  • poszerzenie grupy diagnostyczno-pomocowej
  • zawiadomienie osoby stosującej przemoc o wszczęciu procedury NK
  • protokoły z posiedzeń grupy diagnostyczno-pomocowej
  • protokół z zakończenia procedury NK
  • druki związane z zapewnieniem dziecku ochrony na podstawie art. 12 a Ustawy
  • oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych
  • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • wniosek do sądu o wgląd w sytuację małoletniego

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • W jaki sposób przebiega procedura NK, jeżeli w GOPS jest podział terenu na pracowników socjalnych i ofiara mieszka na obszarze pracy drugiego pracownika socjalnego? Czy jeden pracownik socjalny odwiedza ofiarę a drugi sprawcę?
 • Jak toczy się procedura NK, jeżeli ofiara i sprawca zamieszkują w innych miejscowościach?
 • Czy porozumienie należy zawrzeć z sądem, GOPS i gminną komisją?
 • Czy uchwała musi być ogłoszona w dzienniku wojewódzkim?
 • Czy mamy mieć porozumienie z referatem oświaty?
 • Czy dyrektor szkoły może wskazać zastępcę wójta do prac ZI?
 • Czy zespół może wydać zaświadczenie o procedurze NK dla osoby zainteresowanej?
 • Co należy rozumieć poprzez monitorowanie procedury NK?
 • Czy przewodniczący może być członkiem ZI?
 • Czy kandydat musi wyrazić zgodę na piśmie?
 • Czy przewodniczący z upoważnienia może powołać inne osoby wskazane na wniosku grupy?
 • Jeżeli chcemy powołać do grupy konkretnego wychowawcę, to czy trzeba wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły, żeby oddelegować go do prac grupy?
 • Czy pracownik socjalny powołany do grupy diagnostyczno-pomocowej może być jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?
 • Czy do ZI obowiązkowo należy powołać przedstawiciela organizacji pozarządowej?
 • Czy komendant, dyrektor szkoły i przewodniczący komisji powinni być członkami ZI?
 • W jaki sposób koło gospodyń działa w obszarze przeciwdziałania przemocy?
 • Czy zawiadomienie do osoby, której nie było w domu podczas założenia NK podpisuje policjant?
 • Kto będzie podpisywać decyzję o powołaniu grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy po powołaniu nowego ZI należy zmienić miejski program przeciwdziałania przemocy?
 • Czy konieczne jest zawieranie porozumień także z organizacją pozarządową? Czy tylko z instytucjami?
 • Czy przy wyborze przewodniczącego i jego zastępcy trzeba również wybrać sekretarza?
 • Czy zespół może upoważnić przewodniczącego do powoływania grup diagnostyczno-pomocowych?
 • Czy nowy powołany ZI musi opracować nowy program ds. przeciwdziałania przemocy domowej?
 • Czy od 22 czerwca do chwili powołania nowego ZI wszystko funkcjonuje na starych zasadach?
 • Czy można wystąpić z pismem do przedstawicieli, o których mowa w przepisie art. 9 a ust. 3 o wskazanie członka do ZI przed uprawomocnieniem się uchwały rady miejskiej?
 • Kto wysyła zawiadomienie o wszczęciu NK do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej pod jej nieobecność?
 • Czy informujemy rodzinę o zakończeniu NK?
 • Czy potencjalny sprawca i ofiara mogą mieć wgląd w akta sprawy NK?
 • Jeżeli osoba stosująca przemoc jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, to czy prowadzimy procedurę NK?
 • Czy na pierwszej grupie diagnostyczno-pomocowej musi być już osoba doznająca i stosująca przemoc?
 • Co gdy osoba doznająca przemocy odmówi podpisania NK A?
 • Co w przypadku, gdy lekarz odmawia badania ODP, a osoba zgłasza ten fakt?
 • Jeżeli wpłynie do ZI NK po 22 czerwca, to czy przewodniczący powołuje grupę diagnostyczno-pomocową w ciągu 3 dni?
 • Czy zespół interdyscyplinarny powinien być informowany o wyroku sprawcy przemocy?
 • Ile razy wzywamy na grupę diagnostyczno-pomocową, jeżeli osoba się nie zgłasza? Czy do skutku?


Procedura Niebieskie Karty osoby chorej psychicznie i jej rodziny

 • Jakie zachowania osób chorych psychicznie wymagają interwencji pogotowia i policji?
 • Czy można stosować procedurę Niebieskie Karty wobec sprawcy, który ma zaburzenia psychiczne?
 • Czy osoba chora psychicznie powinna być traktowana jak osoba zdrowa, jeśli nie chce się leczyć i nadużywa przemocy? Czy to, że jest chora, daje jej większe prawa do krzywdzenia innych?
 • Jakie zastosowanie ma Niebieska Karta dla osób, które doznają przemocy i jednocześnie cierpią na niepełnosprawność intelektualną?
 • Co w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest osoba chora psychicznie, z którą przez jej schorzenie nie można nawiązać logicznego kontaktu? Kobieta nie wyraża zgody na wgląd w jej historię medyczną, natomiast matka chorej osoby nie chce złożyć wniosku o przymusowe leczenie i nie chce współpracować z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej
 • Czy można powołać kuratora do grupy diagnostyczno-pomocowej, która przeprowadza jednorazowy wywiad w rodzinie, w której jest Niebieska Karta i robi to na wniosek grup diagnostyczno-pomocowych??
 • Co w przypadku, gdy ofiara przesyła do Zespołu Interdyscyplinarnego różne dokumenty, nagrania na CD lub zdjęcia?

Co powinno się znaleźć w dokumentacji NK?

 • Wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia NK
 • Jakie adnotacje urzędowe i czyje notatki służbowe powinien gromadzić pracownik socjalny?
 • Jakie powinny być druki wewnętrzne? Wzory druków
 • Jak powinna wyglądać modyfikacja druków ze względu na dynamikę sytuacji rodziny?
 • Jak redagować plan pracy z rodziną w celu modyfikacji sytuacji rodziny na bieżąco? Jakimi drukami się posługiwać i w jaki sposób je redagować, aby zmiany sytuacji rodziny mogły być nanoszone systematycznie?
 • Czy formularze do NK powinny być zatwierdzone uchwałami Rady Gminy, czy regulaminem?
 • Czy właściwe jest gromadzenie i powielanie dokumentacji w NK? (formularze, protokoły, notatki)
 • Czy każda wizyta pracownika socjalnego, rozmowa z osobą doświadczającą przemocy, wizyta w szkole i pozyskanie dokumentacji ze szkoły powinna być udokumentowana? Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji szkolnej?
 • Czy pracownik socjalny ma obowiązek gromadzenia dokumentacji na nośnikach CD udostępnianych przez sprawcę lub ofiarę przemocy? A jeśli tak, to w jakim celu powinniśmy je gromadzić? Czy powinniśmy je przeglądać czy jedynie przekazać policji i prokuraturze?
 • Jak przechowywać dokumentację? Czy każdy dokument powinien być w oddzielnej zamkniętej teczce czy w segregatorach?

Czy do każdej czynności należy sporządzać notatkę?

 • Notatka służbowa policjanta i pracownika socjalnego z wizyty w środowisku w ramach procedury NK – wzory
 • Kto i kiedy może powołać zastępcę przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Czy ofiara i sprawca powinni wypełnić klauzulę przetwarzania danych osobowych do NK?
 • Czy strona ma prawo robić notatki z protokołów spotkania grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy można wnioskować do komendanta o udostępnienie notatek służbowych do dokumentacji prowadzonej NK w sytuacji gdy dzielnicowy nie udostępnia notatek ani w formie ustnej ani pisemnej?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Jak ważne są notatki pracownika socjalnego i policjanta? Jak je sporządzać, by wykazać, że sytuacja w rodzinie się zmienia? Jak często powinno się robić notatki? Czy należy odnosić się w nich do planu pracy z ofiarą, który ustaliliśmy na pierwszym spotkaniu?
 • Czy dzielnicowy powinien przekazywać swoje notatki do Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Jak często powinny wpływać notatki z monitorowania sytuacji rodziny od policjanta, ze szkoły, od pracownika oświaty? Czy konieczna jest dokumentacja każdego członka diagnostyczno-pomocowej? Jak powinna wyglądać dokumentacja pracy każdego członka diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy w dokumentacji NK, dzielnicowy musi umieścić dodatkową notatkę dotyczącą realizacji zadań, do których zobligowało go rozporządzenie?
 • Jaki zapis dotyczący pracy socjalnej powinien znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w karcie czynności kuratora sądowego? Wzór karty czynności kuratora sądowego
 • Czy kurator sądowy jest uprawniony do wszczynania NK?
 • Komu kurator sądowy przekazuje informację o konieczności założenia NK?
 • Czy prokurator może być członkiem zespołu interdyscyplinarnego? Jakie mogą być przesłanki czynu zabronionego? Jaki zgromadzony materiał daje nam podstawę do zawiadomienia organu sprawiedliwości o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole? Jak konstruować protokół? Wzór

 • Co warto zawrzeć w protokole końcowym? Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole?
 • Jak prowadzić protokół? Jakie dokumenty mogą dostarczać do teczki rodziny członkowie diagnostyczno-pomocowej? Czy pedagog szkolny, policja, nauczyciel mogą dołączyć swoją opinię do teczki?
 • Jak często diagnostyczno-pomocowej powinny sporządzać protokół?
 • Jak powinien wyglądać protokół z diagnostyczno-pomocowej lub z zakończenia NK?

Jak powinno wyglądać zakończenie procedury NK?

 • Czy można zamknąć procedurę, gdy sprawca i ofiara nie mieszkają razem, nie dochodzi do przemocy ale w prokuraturze toczy się sprawa o znęcanie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby zamknąć Niebieską Kartę?
 • Czy jest możliwość zakończenia procedury NK na podstawie braku zasadności?
 • Jaka dokumentacja jest najważniejsza przy podjęciu decyzji o zamknięciu procedury NK?
 • Jak realizować procedurę, kiedy ofiara nie współpracuje w celu zrealizowania planu pomocy?
 • Na jakie przepisy możemy się powoływać, aby zakończyć procedurę NK?
 • Jaka jest procedura w przypadku sprzecznej opinii członków diagnostyczno-pomocowej? Kto zamyka NK?
 • Jak przeprowadzić wznawianie Niebieskich Kart w tej samej rodzinie, w której sprawcą okazuje się inna osoba? (często występuje przy sprawach rozwodowych)
 • Jakie działania można realizować z rodziną po zamknięciu procedury?
 • Czy przemoc w rodzinie OPS monitoruje po zamknięciu NK? W jaki sposób ją dokumentować? Jak długo po zamknięciu NK powinien być systematyczny kontakt pracownika socjalnego z ofiarą? Skąd wiadomo, że sprawca realizuje ustalony wspólnie plan, czy chodzi do psychologa, co robi aby realizować plan ustalony przez zespół interdyscyplinarny?
 • Co w sytuacji, kiedy sprawca się wyprowadzi?
 • Jakie dokumenty wypełnia ZI na ostatnim spotkaniu?
 • W jaki sposób strony są poinformowane o zakończeniu sprawy?
 • Co powinien zawierać protokół z zamknięcia NK?
 • Jakie kroki podejmować/czy podejmować jeśli rodzina, ani ofiara ani sprawca, nie chce współpracować?

W jakim zakresie udostępniać informacje? Na ile te informacje są jawne?

 • Jakie zająć stanowisko w sprawie zwalniania z tajemnicy, w myśl ustawy o przemocy (oświadczenie o poufności)?
 • Czy zespół interdyscyplinarny może przesyłać policji lub prokuraturze zgromadzoną dokumentację jako materiał dowodowy?
 • Czy zeznania złożone przez ofiarę powinny być ujawnione sprawcy? Czy ma on prawo do wglądu w dokumenty z grup diagnostyczno-pomocowych dotyczących ofiary?
 • Czy ofiara przemocy może zażądać ksero NK jako dowód do przedstawienia w sądzie?
 • Czy właściwe jest udostępnianie dokumentacji NK osobom fizycznym?
 • Czy możliwe jest wydawanie zaświadczeń o toczącej się procedurze osobie doznającej przemocy jeśli wystąpi z takim wnioskiem?
 • Czy wystąpienie o dokumentację przez organ śledczy czy ścigania, tj. policja czy prokuratura musi mieć kształt wniosku o udostępnienie danych osobowych z podaniem podstawy prawnej? Czy jako podstawę prawną przekazania danych osobowych można uznać sygnaturę akt lub znak pisma?
 • Czy możliwe jest przekazanie dokumentacji na wniosek Sądu Biskupiego gdzie toczy się postępowanie o unieważnienie związku małżeńskiego?
 • Czy można udostępniać dokumentację osobie pokrzywdzonej?
 • Jakie dokumenty może udostępniać pracownik socjalny (administracyjne i karne) sprawcy, a jakie ofierze? Jak postąpić w sytuacji zapytania o dokumentację NK na wniosek adwokata sprawcy? Na jakie przepisy może powołać się pracownik socjalny w przypadku prośby o udostępnienie informacji z NK?
 • Co można zrobić i na jakie artykuły się powoływać w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji radcy prawnemu sprawcy?
 • Czy radca prawny, adwokat może brać udział w zebraniu ZI? Na jakie artykuły się powoływać jeśli nie może wziąć udziału?
 • W jakich sytuacjach dokumentacja NK może być przekazana do policji?
 • W jaki sposób i w jakiej formie przekazujemy dokumentację do sądów i prokuratury- oryginały, czy kserokopię? Czy kserokopia dokumentacji wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem? Czy prawidłowe jest udostępnianie dokumentacji w formie pojedynczych opinii i druków czy całościowo?
 • Czy w dokumentacji NK powinna znaleźć się adnotacja o jej udostepnieniu organom sprawiedliwości? Jaki mamy czas na przekazanie dokumentacji odpowiednim organom?
 • Czy właściwe jest przekazanie dokumentacji na wniosek sądu cywilnego na bazie postępowania cywilnego np. proces cywilny o ochronę dóbr osobistych? Czy sprawca i ofiara mają wgląd do takiej dokumentacji? Czy możemy zwrócić się do sądu cywilnego, mając na uwadze art. 9 c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, o rozważenie możliwości wyłączenia jawności tych danych, które mogą mieć wpływ lub ujawnienie ich może stanowić zagrożenie dla osób - świadków lub osób zgłaszających się do NK? Jakie informacje mogą być utajnione?
 • Czy można udostępniać informacje z NK organizacjom pozarządowym, urzędom miast (np. pismo informujące w sprawie mieszkania socjalnego z zasobów miasta)?
 • Czy sądom okręgowym w sprawach rozwodowych udostępniamy tylko formularz, czy wszystkie zebrane dokumenty z NK?
 • Na kim spoczywa obowiązek powiadomienia sądu lub prokuratury, o wgląd w sytuację rodzinną? Do kogo w pierwszej kolejności trafia podejrzenie popełnienia przestępstwa?
 • Kto sporządza pismo o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury? Czy pismo do sądu lub prokuratora musi nastąpić z automatu?
 • Jak należy wypełnić formularz Niebieskiej Karty C jeśli osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie może zgłosić się na posiedzenie diagnostyczno-pomocowej?

Jakie są założenia ustawy "antyprzemocowej"?

 • Jakie są nowe uprawnienia Policji?
 • W jakich sytuacjach można wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie? Na czym będzie on polegał?
 • Czy nowe nakazy i zakazy mogą być stosowane również podczas nieobecności w mieszkaniu osoby stosującej przemoc?
 • Komu należy doręczyć nakaz/zakaz?
 • Co w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc odmówi przyjęcia nakazu lub zakazu?
 • Czy od wydanego zakazu lub nakazu będzie można się odwołać?
 • Czy nowe przepisy określają odległość, jaka powinna dzielić sprawcę i ofiarę przemocy w rodzinie?
 • Kiedy nakaz lub zakaz tracą moc?

Który podmiot jest uprawniony do wszczynania procedury NK?

 • Co rozumiemy przez pojęcie „dokumentowania czynności” w przypadku policjanta, pracownika socjalnego i kuratora sądowego?
 • Jakie są wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK?
 • Który podmiot jest uprawniony do wszczynania procedury NK, jeśli jest podejrzenie stosowania przemocy?
 • Co zrobić, gdy w niebieskiej karcie nie ma numeru telefonu do żadnej ze stron?
 • Co w sytuacji gdy osoba zgłaszająca przemoc wobec dziecka zamieszkuje w innej gminie? Np. babcia zgłasza, że matka dziecka jest sprawcą przemocy?
 • Jak postępować w przypadku anonimowego zgłoszenia o przemocy w rodzinie a domniemana ofiara zaprzecza występowaniu przemocy, brak innych członków rodziny i świadków?
 • Czy są sytuacje, w których OPS przekazuje wszczęcie procedury NK do policji?
 • Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
 • Kiedy jest przemoc? Czy można zgłosić tylko przemoc fizyczną? Jak traktowana jest przemoc psychiczna, np. nękanie?
 • Jak rozpoznać, czy jest konflikt rodzinny czy przemoc?
 • Jak prowadzić procedurę, jeśli występuje wyraźny konflikt rodzinny? Jak zapobiegać przypadkom bezpodstawnego wszczynania NK?
 • Czy pracownik socjalny może założyć NK dla osób niemieszkających razem? Czy można założyć NK byłemu mężowi, który notorycznie nachodzi żonę?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy ofiara zamieszkuje w innej gminie niż sprawca, albo cała rodzina zamieszkuje za granicą?
 • Czy można założyć Niebieską Kartę na wniosek obcokrajowca? Co w przypadku, gdy obcokrajowiec nie ma stałego pobytu?
 • Czy w przypadku podejrzenia stosowania przemocy seksualnej instytucja, która otrzymała zgłoszenie ma obowiązek powiadomić organy ścigania z urzędu?
 • Czy w sytuacji zaniedbania pracownik socjalny ma obowiązek złożyć wniosek do Sądu o wgląd w sytuacje rodziny, która wykazuje duże chęci współpracy i poprawy swojej sytuacji?
 • Czy w sytuacji otrzymania NK z innej gminy, gdzie rodzinie był przyznany asystent rodziny, należy z automatu przyznać tej rodzinie asystenta?
 • Czy oświadczenia o poufności grupy diagnostyczno-pomocowej muszą znajdować się w każdej NK, jeśli inspektor ochrony danych stworzył oświadczenia imienne do przetwarzania danych osobowych w zakresie posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych dla każdego z powołanych członków?
 • Jaka linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury NK?
 • Jak przebiega prowadzenie grupy diagnostyczno-pomocowej jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Czy w obecnej sytuacji do grupy diagnostyczno-pomocowej należy powoływać pracownika oświaty?
 • W jaki sposób prawidłowo sporządzić lokalną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie?
 • Czy koordynatorzy pieczy zastępczej z PCPR mogą wdrożyć procedurę NK?
 • Jak dokumentujemy listę obecności członków, oświadczenia o zachowaniu poufności danych w przypadku zdalnych posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych i zespołu interdyscyplinarnego?
 • Który akt prawny reguluje konieczność kwitowania odbioru formularza B niebieskiej karty?
 • Czy należy założyć NK w rodzinie, w której mąż pracuje za granicą i stosuje przemoc podczas pobytu w domu?
 • Czy do każdej karty A zakładać kartę C?
 • Czy powinien być regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Jaką dokumentację powinien gromadzić koordynator grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy przewodniczący ZI może być koordynatorem grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy nieletnią, która jest sprawcą przemocy, można wezwać na grupę diagnostyczno-pomocową samą czy w obecności matki- ofiary?
 • Czy konieczne jest posiadanie członka Zespołu z organizacji pozarządowej?
 • Czy kurator może założyć NK?
 • Czy powinno rozpoczynać się nową procedurę w sytuacji, gdy procedura istnieje?
 • Jak długo może funkcjonować Zespół Interdyscyplinarny bez Przewodniczącego? (Przewodniczący zrezygnował ze swojej funkcji i jego obowiązki pełni Zastępca)
 • Kto podpisuje pisma informujące o kolejnym spotkaniu grupy diagnostyczno-pomocowej do członków grupy?
 • Ile członków minimum powinna liczyć grupa diagnostyczno-pomocowa?
 • Jakie działania należy wpisać w indywidualny plan pomocy?
 • Czy stosowana jest praktyka dyżurnego pracownika ds. przemocy po godzinach pracy OPS?
 • Kto może reprezentować dziecko na grupie diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy należy założyć NK w rodzinie, w której mąż pracuje za granicą i stosuje przemoc podczas pobytu w domu?
 • Czy pedagodzy szkolni powinni do NK przedstawiać diagnozę rodziny?
 • Czy dokumenty do sądu i innych instytucji podbija Przewodniczący ZI czy Kierownik OPS?

Jak powinno wyglądać zawiadomienie o przekazaniu formularza członkom grupy diagnostyczno-pomocowej?

 • Czy w dokumentacji powinien pojawić się dowód na to, że przewodniczący ZI powiadomił członków o wpłynięciu NK? Czy maile do członków ZI są wystarczającym dowodem?
 • W jakiej formie członkowie ZI powinni potwierdzić otrzymanie i zapoznanie się z NK? Ile czasu na potwierdzenie powiadomienie o NK ma członek ZI?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy OPS ma obowiązek powiadomienia dzielnicowego o wszczęciu procedury NK?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie do właściwego komisariatu lub dzielnicowego o wdrożeniu procedury NK przez OPS (bez obecności dzielnicowego)? Jakie informacje powinny się pojawić w zawiadomieniu i w jakim czasie? Czy takie zawiadomienie powinno znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jak ma wyglądać zawiadomienie prokuratury o wszczęciu postępowania?
 • Czy zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy muszą być załączone do procedury? Jak postąpić w sytuacji, gdy zawiadomienie nie jest skuteczne? Czy ponowienie zawiadomienia wykonujemy w formie pisemnej?
 • W jakiej formie powinno być potwierdzenie o zawiadomieniu wszczęcia NK? Czy w dokumentacji powinno się znaleźć potwierdzenie nadania przesyłki?

Jak wypełniać formularz w sposób prawidłowy?

 • Jak należy wypełnić formularz Niebieskiej Karty C jeśli osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie może zgłosić się na posiedzenie diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy koordynatorem GR może być Przewodnicząca ZI?
 • Czy do każdej NK należy powołać grupę diagnostyczno-pomocową?
 • Czy kartę D i C można wypełnić w czasie Covid 19 przez telefon?
 • Kto wypełnia formularz A? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Kiedy następuje wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" – w przypadku braku możliwości wypełnienia formularza z uwagi na nieobecność ofiary, zły stan zdrowia ofiary, czy ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia?
 • Czy można założyć NK bez obecności ofiary?
 • Czy rozmowę przez telefon i wypełnienie karty D można traktować jako spotkanie diagnostyczno-pomocowej?
 • W jaki sposób sporządzić protokół ze zdalnego posiedzenia diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy jest możliwość odmówienia wdrożenia procedury z powodu błędnie wypełnionego formularza?
 • Jaka jest właściwa procedura dotycząca umieszczania daty urodzenia? W formularzu D jest pytanie o datę urodzenia, a w nowelizacji ustawy – wiek. Która forma umieszczania tej informacji jest poprawna?
 • Czy członek komisji alkoholowej może wypełnić formularz NK?
 • Czy przy każdym zdarzeniu powinniśmy wypełniać formularz A? Czy tylko przy pierwszym zdarzeniu? Czy ilość wypełnionych kart wpływa na przebieg sprawy?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę C? Wzór
 • Czy członkiem diagnostyczno-pomocowej może być ksiądz?

Najbardziej problematyczne przypadki w OPSach:

 • Czy konieczne jest zawieranie porozumień także z organizacją pozarządową? Czy tylko z instytucjami?
 • Czy przy wyborze przewodniczącego i jego zastępcy trzeba również wybrać sekretarza?
 • Czy zespół może upoważnić przewodniczącego do powoływania grup diagnostyczno-pomocowych?
 • Czy nowy powołany ZI musi opracować nowy program ds. przeciwdziałania przemocy domowej?
 • Czy od 22 czerwca do chwili powołania nowego ZI wszystko funkcjonuje na starych zasadach?
 • Czy można wystąpić z pismem do przedstawicieli, o których mowa w przepisie art. 9 a ust. 3 o wskazanie członka do ZI przed uprawomocnieniem się uchwały rady miejskiej dnia 15.07.2023r.?
 • Kto wysyła zawiadomienie o wszczęciu NK do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej pod jej nieobecność?
 • Czy informujemy rodzinę o zakończeniu NK?
 • Czy potencjalny sprawca i ofiara mogą mieć wgląd w akta sprawy NK?
 • Czy stosujemy RODO w procedurze NK?
 • Jeżeli osoba stosująca przemoc jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, to czy prowadzimy procedurę NK?
 • Czy na pierwszej grupie diagnostyczno-pomocowej musi być już osoba doznająca i stosująca przemoc?
 • Czy można nie podpisać karty A?
 • Co w przypadku, gdy lekarz odmawia badania ODP, a osoba zgłasza ten fakt?
 • Co z regulaminem pracy dla pracowników socjalnych poniedziałek-piątek w godzinach 7-15?
 • Jeżeli wpłynie do ZI NK po 22 czerwca, to czy przewodniczący powołuje grupę diagnostyczno-pomocową w ciągu 3 dni?
 • Czy zespół powinien być informowany o wyroku sprawcy przemocy?
 • Ile razy wzywamy na grupę diagnostyczno-pomocową, jeżeli osoba się nie zgłasza? Czy do skutku?
 • Czy asystent rodziny może być członkiem ZI?
 • Czy monitoring sytuacji dziecka, który w świetle Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynika z zadań gminy, o których mówi ustawa?
 • Czy dokumentowany monitoringu będzie udokumentowaniem pracy socjalnej?
 • Kto ostatecznie decyduje o zamknięciu NK?
 • Co w sytuacji, gdy rodzina nie będzie chciała wpuścić pracownika socjalnego na monitoring?
 • Czy przy wyborze przewodniczącego i jego zastępcy trzeba również wybrać sekretarza?
 • Czy skład grup diagnostyczno-pomocowych może być taki sam, jak skład ZI i grup roboczych?
 • Czy można udostępnić sprawcy obecnie dokumentację dotyczącą procedury Niebieskiej Karty na jego wniosek?
 • Jeśli jako OPS zakładamy NK, to na chwilę obecną również nie możemy przekazać kopii policji?
 • Jak powinna wyglądać procedura przekazania procedury NK w momencie przeprowadzenia się do innej gminy? Dostaliśmy przekazany druk NK rodziny, która przeprowadziła się do nas z innej gminy i nasz pracownik kontynuował monitoring, po czym po kilku miesiącach z tejże gminy dostaliśmy informację, że u nich procedura NK w danej rodzinie została zakończona z uwagi na wyprowadzkę. Czy w tym momencie musimy zakładać kartę na nowo, czy możemy bazować na tym, co zostało nam przekazane?
 • Czy zespół miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy i zespół osoby stosującej przemoc (oba zespoły) kończą procedurę swoimi protokołami?
 • Z jakich zapisów wynika, że procedurę zamyka tylko zespół osoby doznającej przemocy?
 • Co to jest przemoc domowa? Przemoc domowa, a konflikt w świetle proponowanych zmian
 • Czy nowe regulacje zapobiegną bezpodstawnemu wszczynaniu procedury NK?
 • Kim jest osoba doznająca przemocy domowej i czy musi zamieszkiwać ze sprawcą przemocy domowej?
 • Czy dziecko - świadek przemocy domowej jest osobą doznającą przemocy i jakie są tego konsekwencje dla prowadzenia procedury?
 • Kiedy zespół interdyscyplinarny kieruje osobę stosującą przemoc do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych i programach psychologiczno-pedagogicznych?
 • Jakie są konsekwencje dla osoby stosującej przemoc domową, w przypadku odmowy uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych?
 • Jaka jest rola przewodniczącego ZI? Jak powołać zastępcę przewodniczącego i jakie zadania można mu przekazać?
 • Sposób powołania i skład zespołu interdyscyplinarnego. Co powinny zawierać porozumienia będące podstawa powołania zespołu
 • Jakie nowe zadania spoczną na zespole Interdyscyplinarnym? Jak to wpłynie na skład i organizację pracy Zespołu?
 • W jaki sposób zespół interdyscyplinarny ma prowadzić monitoring w trakcie procedury NK?
 • Sposób powołania i skład grup diagnostyczno-pomocowych. Czy każdorazowo trzeba powołać asystenta rodziny i kuratora sadowego?
 • Omówienie procesu poszerzania grupy diagnostyczo-pomocowej
 • Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej. Co należy do zadań pracownika socjalnego, a co do funkcjonariusza policji?
 • Co to znaczy, ze grupa uznaje brak zasadności prowadzenia działań i odstępuje od działań? Czy ta decyzja podlega kontroli?
 • Jak w praktyce może wyglądać informowanie przewodniczącego zespołu o efektach podjętych działań przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez osobę doznającą przemocy domowej, a co gdy miejsce zamieszkania zmienia osoba stosująca przemoc? Czy ZI ma obowiązek przekazać dokumentację procedury NK do innej gminy? Kiedy prowadzi się równolegle działania przez dwa Zespoły Interdyscyplinarne w dwóch gminach?
 • Omówienie przesłanek wyłączenia ZI do prowadzenia procedury NK. Kto wnioskuje? Kto podejmuje decyzję o wyłączeniu? Kto prowadzi procedurę NK w następstwie wyłączenia?
 • Kto jest odpowiedzialny za poinformowanie Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji o posiadaniu broni palnej przez osobę podejrzana o stosowanie przemocy domowej?
 • Czym są działania monitorujące prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową po zakończeniu procedury NK?
 • Omówienie zadań gminy i powiatu w świetle nowych proponowanych zmian
 • Gminny i powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Kto przedstawia projekt, a kto go monitoruje?
 • Czy udział psychologa jest obowiązkowy w procedurze zapewnienia dziecku ochrony przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej?
 • Kto jest uprawniony do złożenia skargi na działania członków ZI i grup diagnostyczno-pomocowych? Kto rozpatruje skargi i na jakiej podstawie? Jakie są konsekwencje rozpatrywania skarg na podstawie Kodeksu postepowania administracyjnego?
 • Ochrona danych osobowych osób doznających przemocy domowej w świetle proponowanych zmian, w tym postępowania skargowego z tytułu skargi złożonej przez stosującego przemoc domową.
 • Komu można udostępnić dokumentację ZI? Czy potrzeby jest pisemny wniosek? Jak go rozpatrzyć?
 • Czy udostępniamy dokumentację ZI na potrzeby toczącego się postepowania karnego, cywilnego, przed sadem rodzinnym? Jakie są konsekwencje nie udostepnienia dokumentacji?
 • Czy członek grupy diagnostyczno-pomocowej może odmówić zeznać w charakterze świadka?
 • Czy można przekazać kopię części dokumentacji np. NK A osobie doznającej przemocy?
 • Odpowiedzialność karna i służbowa członków ZI oraz grup diagnostyczno- pomocowych z tytułu udostepnienia danych osobowych osobom nieuprawnionym
 • Odpowiedzialność karna w zakresie danych osobowych. Odpowiedzialność administratora danych osobowych za nieuprawnione gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, w tym finansowa.
 • Czy w każdym przypadku należy zawiadomić Policję lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Co grozi za zaniechanie tego obowiązku?
 • Kto i w jakim przypadku powinien wystąpić do sądu o wgląd w sytuacje dziecka? Czy przedstawiciele oświaty też są do tego zobowiązani?
 • Jak wygląda zamkniecie procedury przez grupy diagnostyczno-pomocowe?
 • W jaki sposób prowadzić procedury wszczęte, a niezakończone przed wejściem w życie nowych przepisów

Prowadzący

Agnieszka Górska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik; z pomocą społeczną związana od 2005r., członek Zespołu Monitorującego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ministerstwie I,II i III kadencji; przewodnicząca, a następnie członek Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialna za organizację systemu przeciwdziałania przemocy w gminie; wykładowca akademicki

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia