Wideoszkolenie: Usługi opiekuńcze

Jak organizować usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej kadry i określonych standardów opieki? W jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług opiekuńczych i SUO? Na czym polega dostępność tych usług w ramach programu „Opieka 75+”? Na czym polega przyznawanie usług opiekuńczych w trybie pilnym?

od 549.00 zł

Szkolenie dedykowane pracownikom ośrodków pomocy społecznej, którzy zajmują się wydawaniem decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dlaosób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności


Korzystanie z odpłatnych usług sąsiedzkich będzie możliwe już od listopada 2023 roku!
Z licznych kontroli NIK wynika, że w skontrolowanych OPS-ach nie posiadano diagnozy sytuacji osób potrzebujących. W części tych jednostek rozpoznania uwarunkowań dotyczących deficytów i potrzeb seniorów dokonano kilka lat temu, co w warunkach szybko postępującego starzenia się społeczeństwa powoduje, że zawarte w nich dane i wnioski przestają być aktualne. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy, jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich zakres i kto o nim decyduje oraz w jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi opiekuńcze?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO, powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • Od kiedy dokładnie klient jest objęty usługami w trybie pilnym - 10 dni kalendarzowych czy roboczych?
 • Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?
 • Jak wydajemy decyzję o SUO świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?

Szczegółowy program szkolenia:

Korzystanie z uregulowanych prawnie usług sąsiedzkich będzie możliwe już od listopada 2023 roku — zobacz:

 • Co należy wiedzieć o usługach sąsiedzkich?
 • Czy pomoc sąsiedzka jest płatna?
 • W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie osoby świadczącej usługi?
 • Czy osoba, musi mieć odpowiednie kwalifikacje, aby świadczyć usługi sąsiedzkie?
 • Czy jedna osoba może świadczyć usługi sąsiedzkie kilku seniorom?
 • Jaki zakres obejmuje ten rodzaj usług opiekuńczych?
 • W jaki postąpić w przypadku gdy senior nadużywa pomocy osoby świadczącej takie usługi?
 • Jak zareagować w sytuacji gdy senior nie jest zadowolony ze świadczonych usług?
 • Czy usługi sąsiedzkie można połączyć z innymi usługami opiekuńczymi?


Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Co w przypadku, gdy osoba umrze w trakcie 10 dni przed wydaniem decyzji?
 • Czy pomoc sąsiedzka jest płatna?
 • Co w sytuacji, gdy był jeden dzień usługi i trzeba zapłacić firmie?
 • Co z odpłatnością, jeżeli nie było decyzji?
 • Czy osoba do usług sąsiednich musi mieć odpowiednie kwalifikacje?
 • Co w przypadku, gdy spadkobiercy mieszkają na stałe za granicą?
 • Czy opiekunki mogą być zatrudnione na umowę zlecenie, jeżeli firma realizuje usługi dla MOPS?
 • Kto ustala wyniki diagnozy?
 • Czy OPS powinien przyznać SUO dla dziecka z autyzmem, jeżeli matka nie wykorzystuje świadczeń z innych systemów, takich jak oświata czy NFZ, które są ustawowo zapewnianie i nie powinny być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej?
 • Czy diagnoza odnośnie osób starszych dotyczy stanu gminy?
 • Kto ma wydać zaświadczenie?
 • W jaki sposób przeprowadzić wywiad na usługi opiekuńcze, jeżeli osoba jest leżąca lub bez kontaktu?
 • Czy do każdego wniosku SUO musi być nowe zaświadczenie od lekarza psychiatry?
 • Czy SUO dla dzieci może objąć hipoterapię, SI, terapię czaszkowo-krzyżową?
 • Jak jest podstawa prawna do liczenia godzin?
 • Co w sytuacji, gdy matki chcą tyle godzin, ile wnioskuje lekarz?
 • Czy w decyzji ma być napisane, że od godzin wskazanych przez lekarza w zaświadczeniu odliczane są godziny wykorzystywane w ramach innych systemów?
 • PRZYKŁAD: w październiku klientka złożyła dwa wnioski o przyznanie SUO. Pierwszy od października do grudnia 2022, drugi od stycznia do grudnia 2023 r. Co zrobić z drugim wnioskiem? Do wniosku załączyła zaświadczenia lekarskie wystawione na dwa okresy.
 • Jak traktować zaświadczenia, w którym lekarz wskazuje, że zaświadczenie ważne jest bezterminowo?
 • Czy OPS musi zatrudnić wskazanego przez matkę terapeutę, jeśli ma zatrudnionego swojego terapeutę SI? Matka argumentuje to tym, że dziecko akceptuje tylko wybrane osoby, z którymi już ma zajęcia
 • Kto powinien zapewnić materiały terapeutyczne? Rodzic czy terapeuta? Czy jest do tego podstawa prawna, na którą można się powołać?

1. Czy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter obligatoryjny?

 • Czy osoba, która ma rehabilitację refundowaną przez NFZ może starać się o specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?
 • Jakie choroby mogą być objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, alzheimer, schizofrenia)?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?


2. Jak radzić sobie z niedostępnością usług specjalistycznych?

 • Od czego zależy dostępność usług opiekuńczych specjalistycznych?
 • Dlaczego w niektórych gminach są dla dzieci i dla dorosłych, a w innych nie występują wcale?
 • Jaka jest procedura w momencie zbliżającego się terminu wydania przyznającej decyzji, w przypadku braku terapeuty, który mógłby świadczyć usługi?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Brak personelu wykonującego usługi opiekuńcze. Co robić w takiej sytuacji? Jaką wydajemy decyzję?
 • Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej pomocy? Czy na usługi może przyjechać lekarz lub pielęgniarka?
 • Co w momencie kiedy wykorzystane zostały wszystkie godziny w grafiku opiekunek, a są kolejne zgłoszenia na usługi opiekuńcze?
 • Jak rozpoznać zapotrzebowanie na usługi w gminie?
 • Co zrobić, gdy przyjdzie rodzic z zaświadczeniem, że dziecko wymaga SUO, a nie ma na terenie gminy ani w sąsiednich miejscowościach placówek, które by podjęły się uczestnictwa w przetargu o wykonywanie tego typu usług?


3. Kto i w jakiej sytuacji powinien płacić za usługi – chory czy gmina?

 • Jakie jest kryterium dochodu w przypadku kiedy to chory płaci za usługi?
 • Czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wliczamy do dochodu, ustalając opłatę za specjalistyczne usługi?
 • Kto nalicza odpłatności za SUO?
 • Na podstawie jakich przesłanek możemy zwolnić z kosztów usług opiekuńczych?
 • W imieniu mamy wymagającej usług specjalistycznych podanie składa jej córka (pani leżąca, bez kontaktu). Pracownik socjalny przeprowadzał wywiad z córką i z jej podpisem oraz odciskiem kciuka Pani, której świadczone są usługi - nie jest ubezwłasnowolniona. Czy należy przyznać pomoc w formie UO z urzędu, nie naliczając odpłatności i wnioskować do prokuratury o ubezwłasnowolnienie?
 • Jak się zachować, kiedy klient/-ka nie wnosi opłaty za wykonane usługi opiekuńcze?
 • Czy soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy?
 • Czy opiekunce pozostawić czas na dotarcie do klienta, czy liczymy odpłatność za usługi łącznie z dojściem?


4. Jaka powinna być gromadzona dokumentacja przy składaniu wniosku o SUO?

 • Decyzja pod specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami. Jaki powinien być miesięczny wymiar świadczonych usług w sytuacji gdy usługa ma być świadczona 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) i w różnych miesiącach wychodzi inaczej?
 • Czy w decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wskazać konkretnego specjalistę, który ma wejść w środowisko?
 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi?
 • Czy lekarz rodzinny może wypisać wskazanie na usługi i w jakim zakresie usługi powinny być świadczone?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy na usługi opiekuńcze dla małżonków wystarczy jedno "wspólne" podanie? Jak wydać decyzje? Jedną czy dwie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy opiekun prawny osoby, która korzysta z usług specjalistycznych mieszka w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów i nie ma możliwości podpisywania codziennych kart pracy świadczonych usług opiekuńczych?
 • Jak wydajemy decyzję o usługach świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy przy usługach wskazane wywiady alimentacyjne?
 • Co w przypadku, gdy osobie przyznano usługi opiekuńcze i osoba trafia do szpitala?
 • Jaki dokument wydajemy w wypadku zgonu świadczeniobiorcy i kogo obciążamy odpłatnością w wypadku posiadania rodziny przez zmarłego?
 • Czy opiekunki wykonujące UO powinny mieć pełnomocnictwo od klientów z uwagi na operowanie ich środkami finansowymi?
 • Czy osoba, która ma wiek 75+ a jej dochód przekracza 250% KD może zostać objęta Programem 75+?


5. Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?

 • Czy podajemy średni miesięczny wymiar przyznawanych usług? Czy dzienny wymiar realizowany u klienta zawieramy na zgłoszeniu do agencji opiekunek ze wskazaniem dogodnych dni tygodnia? Czy konkretne dni i godziny usług opiekunki ustalają indywidualnie z podopiecznymi, czy OPS?
 • Kto decyduje o liczbie godzin usług opiekuńczych?
 • Ile godzin usług pracownik socjalny powinien wypisać dla dziecka?


6. Jakie są usługi specjalistyczne dla dzieci?

 • Dlaczego usługi dla dzieci w niektórych gminach realizują tylko placówki oświatowe?
 • Jak i w jakich godzinach realizować usługi dla dzieci, jeśli dziecko w ciągu dnia jest w szkole, a w godzinach popołudniowych pracownika nie ma już w pracy?
 • Jaka jest podstawa prawna, z której wynika, że na usługi specjalistyczne dla dziecka z wadą genetyczną ma być zaświadczenie od lekarza psychiatry?
 • Czy w trakcie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, które są wykonywane w domu, rodzic może opuścić mieszkanie/dom i zostawić dziecko z rehabilitantem?
 • Jak "zakwalifikować" dorosłą osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną, uczącą się? Czy można ją potraktować jako młodzież w sytuacji, w której przyznajemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży?
 • Jaka jest procedura w sytuacji, w której przyznano usługi opiekuńcze dziecku z zaplanowany wcześniej turnusem rehabilitacyjnym? Czy należy zawiesić wykonywanie usług? Wydać nową decyzję?
 • Czy wydając decyzję przyznającą godziny SUO według zaleceń lekarza należy odliczać liczbę godzin świadczonych w ramach zajęć szkolnych?
 • Czy powinny być przyznane usługi osobie z załączoną opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą: niepełnosprawność ruchowa ze wzmianką o zajęciach terapeutycznych integracyjnych? Czy jest to usługa, którą wykonuje się w domu?
 • Co robimy, jeśli dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły? Jak weryfikować, ile dziecko ma zajęć w szkole? Czy należy przyznać taką liczbę godzin, jaką zalecił lekarz w zaświadczeniu, czy odjąć od tej liczby godziny, które dziecko już realizuje w szkole (np. terapia logopedyczna, sensoryczna)?


7. Kto decyduje o zakresie usług?

 • Czy zakres usług powinien znajdować się w zaświadczeniu lekarskim, czy to pracownik socjalny decyzje ile godzin przysługuje?
 • Czy można powiększyć zakres usług wydany przez lekarza?
 • Jaki jest zakres usług gdy osoba posiada rodzinę?
 • W jakiej formie osoba niepełnosprawna powinna być objęta wsparciem?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?
 • Prawidłowa interpretacja zakresu usług według Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych


8. Jak pracować z osobami chorymi psychicznie?

 • Dobra praktyka w pracy z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Jak namówić na odpowiedni typ wsparcia osobę chorą, której usługi zostały przyznane?
 • Jak nakłonić do współpracy osoby objęte usługami?
 • Co robić, jeśli osoba potrzebująca nie wpuszcza do domu?
 • Co robimy w sytuacji, gdy osoby samotne nie mają możliwości dotarcia do placówki medycznej?
 • Jak często można ponowić usługi? Czy można z nich korzystać dożywotnio?
 • Czy OPS może podpisać umowę zlecenie z sąsiadem osoby objętej usługami?
 • Jak zorganizować poszukiwanie wolontariuszy dla opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi?

Prowadzący

Agnieszka Orłowska – od 2014 roku kierownik Działu Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Organizuje i nadzoruje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Tarnobrzega. Inicjuje i wdraża nowe metody i formy wsparcia w tym m.in. teleopiekę, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej czy usługi opieki wytchnieniowej. Posiada umiejętność pozyskiwania środków z budżetu państwa oraz środków unijnych na realizację programów i projektów na rzecz lokalnej społeczności. Absolwentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych m.in. kierunkach: Organizacja pomocy społecznej (Uniwersytet Rzeszowski), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
29 września 2023

Podobne szkolenia