Wideoszkolenie: Usługi opiekuńcze

Jak organizować usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej kadry i określonych standardów opieki? W jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług opiekuńczych i SUO? Na czym polega dostępność tych usług w ramach programu „Opieka 75+”? Na czym polega przyznawanie usług opiekuńczych w trybie pilnym?


Szkolenie dedykowane pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się wydawaniem decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dlaosób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lubniepełnosprawności.

Zmiana ustawy o pomocy społecznej: przyznawanie usług opiekuńczych w trybie pilnym.
Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich zakres i kto o nim decyduje oraz w jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi opiekuńcze?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO, powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • Od kiedy dokładnie klient jest objęty usługami w trybie pilnym - 10 dni kalendarzowych czy roboczych?
 • Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?
 • Jak wydajemy decyzję o SUO świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • notatka z rozmowy telefonicznej_Covid 19_aktualizacja
 • notatka z rozmowy telefonicznej_Covid 19_przyznanie
 • wytyczne dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji usług opiekuńczych
 • wszczęcie postępowania z urzędu
 • decyzja o wszczęciu usług opiekuńczych z urzędu
 • pismo obciążające opiekuna prawnego dla gminy
 • opinia śródroczna_wzór
 • zaświadczenie do SUO z zaburzeniami
 • wzór zapytania ofertowego,umowa, załączniki
 • przykładowe decyzje SUO
 • wzór decyzji o zawieszeniu usług-zmiana co do terminu realizacji
 • transport sanitarny
 • karta podopiecznego

Szczegółowy program szkolenia:

1.Czy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter obligatoryjny?

 • Czy osoba, która ma rehabilitację refundowaną przez NFZ może starać się o specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?
 • Jakie choroby mogą być objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, alzheimer, schizofrenia)?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?

2. Jak radzić sobie z niedostępnością usług specjalistycznych?

 • Od czego zależy dostępność usług opiekuńczych specjalistycznych?
 • Dlaczego w niektórych gminach są dla dzieci i dla dorosłych, a w innych nie występują wcale?
 • Jaka jest procedura w momencie zbliżającego się terminu wydania przyznającej decyzji, w przypadku braku terapeuty, który mógłby świadczyć usługi?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Brak personelu wykonującego usługi opiekuńcze. Co robić w takiej sytuacji? Jaką wydajemy decyzję?
 • Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej pomocy? Czy na usługi może przyjechać lekarz lub pielęgniarka?
 • Co w momencie kiedy wykorzystane zostały wszystkie godziny w grafiku opiekunek, a są kolejne zgłoszenia na usługi opiekuńcze?
 • Jak rozeznać zapotrzebowanie usług w gminie?
 • Co zrobić gdy przyjdzie rodzić z zaświadczeniem, że dziecko wymaga SUO, a nie ma na terenie gminy ani w sąsiednich miejscowościach placówek, które by podjęły się uczestnictwa w przetargu o wykonywanie tego typu usług?

3.Kto i w jakiej sytuacji powinien płacić za usługi – chory czy gmina?

 • Jakie jest kryterium dochodu w przypadku kiedy to chory płaci za usługi?
 • Czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wliczamy do dochodu, ustalając opłatę za specjalistyczne usługi?
 • Kto nalicza odpłatności za SUO?
 • Czy obowiązuje kryterium dochodowe dla osób w kwarantannie?
 • Na podstawie jakich przesłanek możemy zwolnić z kosztów usług opiekuńczych?
 • W imieniu mamy wymagającej usług specjalistycznych podanie składa jej córka (Pani leżąca, bez kontaktu). Pracownik socjalny przeprowadzał wywiad z córką i z jej podpisem oraz odciskiem kciuka Pani, której świadczone są usługi - nie jest ubezwłasnowolniona. Czy należy przyznać pomoc w formie UO z urzędu nie naliczając odpłatności i wnioskować do prokuratury o ubezwłasnowolnienie?
 • Jak się zachować kiedy klient/ka nie wnosi opłaty za wykonane usługi opiekuńcze?
 • Czy soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy?
 • Czy opiekunce pozostawić czas na dotarcie do klienta, czy liczymy odpłatność za usługi łącznie z dojściem?

4. Jaka powinna być gromadzona dokumentacja przy składaniu wniosku o SUO?

 • Decyzja pod specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami. Jaki powinien być miesięczny wymiar świadczonych usług w sytuacji gdy usługa ma być świadczona 3x w tygodniu (poniedziałek środa piątek) i w różnych miesiącach wychodzi inaczej?
 • Czy w decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wskazać konkretnego specjalistę, który ma wejść w środowisko?
 • Czy musi być wskazanie lekarskie aby przyznać usługi?
 • Czy lekarz rodzinny może wypisać wskazanie na usługi i w jakim zakresie usługi powinny być świadczone?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy na usługi opiekuńcze dla małżonków wystarczy jedno "wspólne" podanie? Jak wydać decyzje? Jedną czy dwie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy opiekun prawny osoby, która korzysta z usług specjalistycznych mieszka w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów i nie ma możliwości podpisywania codziennych kart pracy świadczonych usług opiekuńczych?
 • Jak wydajemy decyzję o usługach świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy przy usługach wskazane wywiady alimentacyjne?
 • Co w przypadku gdy osobie przyznano usługi opiekuńcze i osoba trafia do szpitala?
 • Jaki dokument wydajemy w wypadku zgonu świadczeniobiorcy i kogo obciążamy odpłatnością w wypadku posiadania rodziny przez zmarłego?
 • Czy opiekunki wykonujące UO powinny mieć pełnomocnictwo od klientów z uwagi na operowanie ich środkami finansowymi?

5.Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?

 • Czy podajemy średni miesięczny wymiar przyznawanych usług? Czy dzienny wymiar realizowany u klienta zawieramy na zgłoszeniu do agencji opiekunek ze wskazaniem dogodnych dni tygodnia? Czy konkretne dni i godziny usług opiekunki ustalają indywidualnie z podopiecznymi, czy OPS?
 • Kto decyduje o ilości godzin usług opiekuńczych?
 • Ile godzin usług pracownik socjalny powinien wypisać dla dziecka?

6. Jakie są usługi specjalistyczne dla dzieci?

 • Dlaczego usługi dla dzieci w niektórych gminach realizują tylko placówki oświatowe?
 • Jak realizować i w jakich godzinach realizować usługi dla dzieci jeśli dziecko w ciągi dnia jest w szkole a w godzinach popołudniowych pracownika nie ma już w pracy
 • Jaka jest podstawa prawna, z której wynika, że na usługi specjalistyczne dla dziecka z wadą genetyczną ma być zaświadczenie od lekarza psychiatry?
 • Czy w trakcie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, które są wykonywane w domu, rodzic może opuścić mieszkanie/dom i zostawić dziecko z rehabilitantem?
 • Jak "zakwalifikować" dorosłą osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną- uczącą się? Czy można ją potraktować jako młodzież w sytuacji, w której przyznajemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży?
 • Jaka jest procedura w sytuacji, w której przyznano usługi opiekuńcze dziecku z zaplanowany wcześniej turnusem rehabilitacyjnym? Czy należy zawiesić wykonywanie usług? Wydać nową decyzję?
 • Czy wydając decyzję przyznającą godziny SUO według zaleceń lekarza należy odliczać liczbę godzin świadczonych w ramach zajęć szkolnych?
 • Czy powinny być przyznane usługi osobie z załączoną opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą: niepełnosprawność ruchowa ze wzmianką o zajęciach terapeutycznych integracyjnych? Czy jest to usługa, którą wykonuje się w domu?
 • Co robimy jeśli dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły? Jak weryfikować ile dziecko ma zajęć w szkole? Czy należy przyznać taką ilość godzin, jaką zalecił lekarz w zaświadczeniu, czy odjąć od tej ilości godziny, które dziecko już realizuje w szkole (np. terapia logopedyczna, sensoryczna)?

7. Ktodecyduje o zakresie usług?

 • Czy zakres usług powinien znajdować się w zaświadczeniu lekarskim, czy to pracownik socjalny decyzje ile godzin przysługuje?
 • Czy można powiększyć zakres usług wydany przez lekarza?
 • Jaki jest zakres usług gdy osoba posiada rodzinę?
 • W jakiej formie osoba niepełnosprawna powinna być objęta wsparciem?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?
 • Prawidłowa interpretacja zakresu usług według Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

8.Jak pracować z osobami chorymi psychicznie?

 • Dobra praktyka w pracy z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Jak namówić na odpowiedni typ wsparcia osobę chorą, której usługi zostały przyznane?
 • Jak nakłonić do współpracy osoby objęte usługami?
 • Co robić jeśli osoba potrzebująca nie wpuszcza do domu?
 • Co robimy w sytuacji gdy osoby samotne nie mają możliwości dotarcia do placówki medycznej?
 • Jak często można ponowić usługi? Czy można z nich korzystać dożywotnio?
 • Czy OPS może podpisać umowę zlecenie z sąsiadem osoby objętej usługami?
 • Jak zorganizować poszukiwanie wolontariuszy dla opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi?

Dodatkowo:

 • Osoba w wieku 75+ jest objęta usługami opiekuńczymi 2017 r.( tym samym nie kwalifikowała się do Programu Opieka 75+), w 2020r z uwagi na Covid - 19 usługi nie były realizowane przez okres dwóch miesięcy. Ponownie został objęty usługami od czerwca. Czy w takim przypadku osoba traktowana jest jako nowa i można zakwalifikować ją do Programu?
 • Czy osoba, która ma wiek 75+ a jej dochód przekracza 250% KD może zostać objęta Programem 75+?

Prowadzący

Katarzyna Wilczak-Socha – wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Kierownik Zespołu ds. Projektów Społecznych i Promocji, specjalista w zakresie spraw pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, opiekun medyczny z ukierunkowaniem na pracę z osobami z otępieniem starczym i osobami w stanie paliatywnym. Do zadań komórki, którą kieruje, należy między innymi: przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowanie do ośrodków wsparcia, kierowanie, umieszczanie w domach pomocy społecznej, ustalanie odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej oraz osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za członków rodziny, kierowanie i gromadzenie dokumentacji do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób ze Stwardnieniem Rozsianym

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia