Wideoszkolenie: Powoływanie i prowadzenie ZI i GR

Jak zorganizować zespół interdyscyplinarny i grupy robocze? Tworzenie, skład i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Jakie kompetencje ma przewodniczący, zastępca, a jakie sekretarz ZI? Jak zadbać o skuteczną komunikację w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych? Kto i w jakich warunkach zamyka procedurę „Niebieskie Karty”?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, asystentów rodziny i wszystkich pracowników socjalnych, którzy zajmują się procedurą „Niebieskie Karty”

Jak przygotować się do kontroli prowadzonych przez organy nadzorcze?
Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tematem spotkania będzie procedura powoływania i prowadzenia prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Prowadząca omówi, jakie kompetencje i uprawnienia posiada przewodniczący ZI, jego zastępca i sekretarz oraz jakie możliwości organizacyjne ma ZI i GR. Na tym szkoleniu wymienią się Państwo cennymi doświadczeniami, a wypełnianie protokołów i formularzy nie będzie już problematyczne.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przebiega prowadzenie grupy roboczej, jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Co sprawdzają w pierwszej kolejności organy nadzorcze i jak przygotować się do tych kontroli?
 • Skąd pozyskać środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego?
 • Jaką linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury Niebieskie Karty?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy roboczej?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy roboczej?
 • Jak podzielić role w zespole interdyscyplinarnym, aby miało to charakter interdyscyplinarny?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zarządzenia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w sprawie regulaminu działania grup roboczych oraz określenia niezbędnych wzorów dokumentów (zaproszenie, wezwanie, lista obecności, wzór protokołu przebiegu prac grup roboczych, dokument określający skład grupy roboczej, studium przypadku, protokół z zakończenia procedury "Niebieskie Karty", powiadomienie o zakończeniu procedury "Niebieskie Karty", pisma zwrotne do osoby stosującej przemoc oraz do osoby doznającej przemocy po spotkaniach na grupie roboczej)
 • Wzór zarządzenia kierownika ośrodka pomocy społecznej w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
 • Wzór uchwały rady gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Wzór zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Co w przypadku, gdy sprawca nie stawia się na spotkanie grupy roboczej?
 • Jakiego pedagoga powołać, jeśli dziecko nie chodzi do placówki oświatowej?
 • Jak powinno wyglądać zaproszenie do członka GR, którym jest przedstawiciel oświaty?
 • Jak wysłać zaproszenie bez wskazania, o jakie dziecko chodzi?
 • Czy można ponownie wezwać sprawcę i ofiarę pomocy na spotkanie grupy roboczej?
 • Czy każdy członek ZI powinien otrzymać NK?
 • W jaki sposób pedagog będzie przygotowany na GR, jeśli nie będzie wiedział, o które dziecko chodzi?
 • Czy przewodnicząca, która jest koordynatorem i pracownikiem socjalnym w grupie roboczej musi podpisać dokument o zapoznaniu się z NK A?
 • Na czym skupia się pedagog w swojej notatce?
 • Jeżeli sprawca jest osadzony od kilku miesięcy i nie mamy informacji, aby dopuszczał się ponownie przemocy, to czy można zakończyć NK A?
 • Czy na spotkaniu ZI omawia się wszystkie NK?
 • Czy zastępca ma takie same kompetencje jak przewodniczący?
 • Czy przewodnicząca może wysłać wniosek do sądu o wgląd w sytuację dziecka?
 • Czy posiedzenie ZI musi odbyć się przy obecności wszystkich członków?
 • Jeśli ofiara i sprawca przestają ze sobą wspólnie mieszkać, to czy jest to przesłanką do zamknięcia NK?
 • Jeśli członkowie ZI pokrywają się z członkami GR, to czy można zamknąć procedurę NK?
 • W jakim czasie po zakończeniu NK musimy poinformować członków GR? Kiedy przekazujemy pismo o zakończeniu NK?
 • Na jakich zasadach będzie funkcjonować NK, jeżeli wejdą zmiany?

Najbardziej problematyczne przypadki występujące w codziennej pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

 • Czy kontakt z rodziną zawsze musi kończyć się protokołem z rozmowy, czy może być w formie notatki służbowej?
 • Co w sytuacji, gdy sprawca przemocy nie chce podpisać klauzuli RODO?
 • Czy w grupie roboczej może być asystent rodziny?
 • Czy prośba o zwolnienie z tajemnicy zawodowej musi być w formie pisemnej?
 • Kto nie może zwolnić z tajemnicy zawodowej?
 • Co zrobić w przypadku, gdy kierownictwo lokalnego ośrodka zdrowia nie wyraziło zgody na oddelegowanie swojego pracownika do pracy w ZI?
 • Jak prowadzić działania z osobami chorymi psychicznie i kiedy możemy zakończyć taką NK?
 • Czy umorzeniu postępowania w prokuraturze jest jednoznaczne z zamknięciem procedury NK?
 • Kto powinien być pełnomocnikiem dziecka, jeżeli matka stosuje przemoc nad dzieckiem, a ojciec nie żyje?
 • Czy jeśli pracownik socjalny zakłada NK, czy można zrobić ksero dzielnicowemu/policji? Czy to wystarczy?
 • Ile razy powinniśmy lub ile razy należy ponawiać wezwania/zaproszenia, jeśli osoba nie reaguje?
 • Co w sytuacji, jeśli osoby w ogóle nie zgłaszają się na wezwania?
 • Czy członkowie grupy roboczej mogą otrzymywać zaproszenie na posiedzenie grupy tylko i wyłącznie poprzez wiadomość e-mail?
 • Co zrobić, jeśli ofiara przemocy chce skopiować wszystkie dokumenty, jakie znajdują się w aktach NK?
 • Czy sprawcy można wydać potwierdzenie?
 • Czy kampania jest zadaniem obowiązkowym?
 • Czy w skład ZI mogą wchodzić pracownicy OPS z działu administracyjnego, którzy nie są pracownikami socjalnymi i nie mają wykształcenia w tym kierunku?
 • Ofiara przemocy wysłana przez swojego adwokata prosi o kserokopię całej procedury NK. Czy ma prawo otrzymać ją na pisemny wniosek? Czy udostępniamy tylko na pisemny wniosek adwokata lub dopiero sądu?
 • Kilku sprawców w tej samej rodzinie, ale inne ofiary przemocy. Czy w tej sytuacji prowadzimy dwie procedury, czy jedną?
 • Jeśli w składzie rodziny jest dziecko, które nie jest ofiarą przemocy, to trzeba wzywać na grupę roboczą pedagoga?
 • Czy asystent rodziny może uczestniczyć w pracach grup roboczych?
 • Co, jeśli ofiara i sprawca przemocy w ciągu tygodnia wyjeżdżają za granicę, nie przychodzą na żadne wezwania, jest całkowity brak kontaktu - co robić?
 • Czy dla dziecka niedoświadczającego przemocy też ma być opracowany odrębny plan pomocy przez pedagoga?
 • Jak prowadzić NK, jeśli sprawca zostaje osadzony w zakładzie karnym? Pan jest w areszcie, nie miał jeszcze wyroku, oczekuje na rozprawę, ale jest tam już dłużej niż 3 miesiące. Czy zamykać NK? Kiedy? Co w przypadku, gdy sprawca wyprowadza się z domu? Czy dalej prowadzić procedurę?
 • Czy z każdą szkołą/instytucją, z której zapraszamy członka grupy roboczej, musi być podpisane porozumienie?
 • Czy zamknięcie NK powinno nastąpić w dniu spotkania ZI, czyli raz na 3 miesiące, czy może jest inna możliwość?
 • Co, jeśli członkowie grupy roboczej zawnioskują do przewodniczącego? Czy on sam może zdecydować o zamknięciu?
 • Kto zamyka Kartę: ZI czy GR?
 • Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku przez ZI?
 • Czy prowadzimy monitoring,jeśli osoba nie wraziła zgody na współpracę?
 • Co, jeśli grupa napisze wniosek o zamknięcie, po 3 miesiącach zbierze się ZI i któryś z członków ZI stwierdzi, że procedura ma być dalej prowadzona?
 • Czy od momentu wniosku grupy roboczej do czasu zebrania zespołu, np. przez 2-3 miesiące, liczy się już monitoring, czy czekamy? Chodzi o zakończenie NK
 • Jak potwierdzić, że faktycznie odbyło się posiedzenie zdalne?
 • Czy na grupie może być 1 członek zdalnie?
 • Czy kontrola pyta, w jaki sposób było prowadzone posiedzenie zdalnie? Czy posiedzenia mogą być telefonicznie czy np. Teams?
 • Jak udokumentować takie spotkanie?
 • Czy wszyscy członkowie GR muszą otrzymać informacje o zakończeniu procedury NK?
 • Czy informację o zakończeniu wysyłać tylko ofierze, czy również sprawcy?
 • Czy aktualizacja diagnozy musi być co roku?
 • Czy prowadzić procedurę w przypadku osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, a jest osobą z zaburzeniami psychicznymi?
 • Czy pełnomocnik strony może uczestniczyć w procedurze?

Jak zorganizować zespół interdyscyplinarny i grupy robocze? Jak wygląda poprawne powołanie nowego pracownika do grupy roboczej w trakcie trwania procedury? Kto odpowiada za prowadzenie dokumentacji teczki konkretnej rodziny: grupa robocza, koordynator czy przewodniczący?

 • Kto jest zwierzchnikiem podczas uczestnictwa w grupie roboczej: ZI czy pracodawca?
 • Kto wypełnia formularz A? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy sprawca lub ofiara mogą nagrywać przebieg grupy roboczej?
 • Czy w protokole z GR można wpisać w rubryce "kolejny termin spotkania" - "w zależności od potrzeb", czy musi być wskazana konkretna data?
 • Czy należy odwołać posiedzenie grupy roboczej, jeśli jeden członek grupy niespodziewanie musi wziąć urlop w dniu, w którym wcześniej zaplanowano posiedzenie grupy roboczej? Czy jeden z członków grupy może być nieobecny? Czy dzielnicowy powinien przekazywać swoje notatki do zespołu interdyscyplinarnego?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy roboczej?
 • Czy kurator sądowy jest uprawniony do wszczynania NK?
 • Komu kurator sądowy przekazuje informację o konieczności założenia NK?
 • Jak przebiega prowadzenie grupy roboczej, jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Czy zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy muszą być załączone do procedury? Jak postąpić w sytuacji, gdy zawiadomienie nie jest skuteczne? Czy ponowienie zawiadomienia wykonujemy w formie pisemnej?
 • W jakiej formie powinno być potwierdzenie o zawiadomieniu wszczęcia NK? Czy w dokumentacji powinno się znaleźć potwierdzenie nadania przesyłki?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie o przekazaniu formularza członkom grupy roboczej?
 • Jak można umawiać członków grupy roboczej na posiedzenie: telefonicznie czy pismem?
 • Czy w dokumentacji powinien pojawić się dowód na to, że przewodniczący ZI powiadomił członków o wpłynięciu NK? Czy maile do członków ZI są wystarczającym dowodem?
 • W jakiej formie członkowie ZI powinni potwierdzić otrzymanie i zapoznanie się z NK? Ile czasu na potwierdzenie powiadomienie o NK ma członek ZI?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy roboczej?
 • Czy ZI ma obowiązek powiadomić prokuraturę lub policję za każdym razem, kiedy wpływa NK?
 • Kto i w jaki sposób powinien wystawiać zaświadczenia o odbytych grupach roboczych i o funkcjonowaniu Niebieskie Karty na wniosek osoby zainteresowanej?
 • Czy OPS ma obowiązek powiadomienia dzielnicowego o wszczęciu procedury NK?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie do właściwego komisariatu lub dzielnicowego o wdrożeniu procedury NK przez OPS (bez obecności dzielnicowego)? Jakie informacje powinny pojawić się w zawiadomieniu i w jakim czasie? Czy takie zawiadomienie powinno znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jak ma wyglądać zawiadomienie prokuratury o wszczęciu postępowania?
 • Superwizja pracy zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej
 • Czy oświadczenia o poufności grupy roboczej muszą znajdować się w każdej NK, jeśli inspektor ochrony danych stworzył oświadczenia imienne do przetwarzania danych osobowych w zakresie posiedzeń grup roboczych dla każdego z powołanych członków?
 • Czy członkowie grup roboczych mogą być przesłuchiwani przez policję jako świadkowie w postępowaniu?
 • Czy wnioskuje się o zwolnienie z tajemnicy służbowej, jeśli jest wezwanie do sądu?
 • Skąd pozyskać środki na funkcjonowanie ZI?
 • Organy nadzorcze - co sprawdzają w pierwszej kolejności i jak przygotować się do kontroli?
 • Czy konieczne jest opracowywanie regulaminu pracy zespołu interdyscyplinarnego? Czy do każdej NK należy powołać grupę roboczą?
 • Czy członek komisji alkoholowej może wypełnić formularz NK?
 • Czy radca prawny, adwokat może brać udział w zebraniu ZI? Na jakie artykuły się powoływać, jeśli nie może wziąć udziału?
 • Czy na spotkaniach grup roboczych może uczestniczyć adwokat sprawcy lub ofiary?
 • Czy możemy zaprosić do grupy roboczej najbliższe lub ważne dla rodziny osoby, które mogą być pomocne w procedurze NK?
 • ZI liczy razem 6 osób. Czy w przypadku tak małego składu osobowego ZI, konieczne jest powoływanie odrębnych grup roboczych do pracy z rodzinami? Czy Zespół Interdyscyplinarny może prowadzić również czynności należące do grup roboczych?
 • Jak wygląda poprawne powołanie nowego pracownika do GR w trakcie trwania procedury? Np. pedagoga szkoły lub kuratora społecznego
 • Kto odpowiada za prowadzenie dokumentacji teczki konkretnej rodziny: grupa robocza, koordynator czy przewodniczący?

Skład zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej. Kto powinien wchodzić w ich skład i w obliczu jakich przypadków?

 • Czy pedagog musi być powołany na członka zespołu interdyscyplinarnego, jeśli wśród ofiar nie ma dziecka?
 • Czy każda z pięciu instytucji powinna mieć swojego przedstawiciela w zespole interdyscyplinarnym? Czy musi być przedstawiciel komisji alkoholowej, gdy nie ma problemu alkoholowego?
 • Czy członkiem grupy roboczej może być ksiądz?
 • Czy prokurator może być członkiem zespołu interdyscyplinarnego?
 • W którym momencie należy powoływać do ZI przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej? Czy dopiero po wpłynięciu NK?
 • Czy konieczne jest powoływanie przedstawiciela oświaty, jeżeli w rodzinie jest dziecko w wieku szkolnym, ale nie doświadcza przemocy?

Jakie kompetencje ma przewodniczący ZI?

 • Czy przewodniczącym ZI może być pracownik socjalny, który jest jednocześnie koordynatorem grupy roboczej?
 • Czy koordynatorem GR może być przewodnicząca ZI?
 • Jaka jest rola sekretarza ZI? Dlaczego przewodniczący zajmuje się całą dokumentacją, w sytuacji kiedy może zająć się tym również sekretarz?
 • W jaki sposób przewodniczący informuje o kolejnych posiedzeniach zespołu?
 • Jak odróżnić rolę przewodniczącego ZI, który jest jednocześnie kierownikiem OPS-u?
 • Kiedy podpisujemy pieczątką kierownika OPS-u, a kiedy przewodniczącego ZI? Kiedy role na siebie nachodzą?
 • Do czego zespół może, a do czego nie może upoważnić przewodniczącego uchwałą?
 • Czy przewodniczący zespołu podpisuje protokoły grupy roboczej, czy tylko z posiedzeń zespołu?
 • Czy przewodniczący może tylko zawiadomić o wpływie karty członków ZI i wyznaczyć termin posiedzenia, czy w ciągu trzech dni musi zebrać ZI w celu powołania grupy roboczej?
 • Jak przekazać procedurę innemu zespołowi interdyscyplinarnemu, gdy procedura toczy się w bliskiej rodzinie przewodniczącego zespołu w gminie, w której się ją prowadzi?
 • Czy przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ma prawo utworzyć grupę roboczą?
 • Czy jeżeli zastępca przewodniczącego ZI może automatycznie przejąć obowiązki, jeśli przewodniczący jest na zwolnieniu chorobowym przez długi czas?
 • Czy pracownik socjalny prowadzący procedurę Niebieskie Karty, będący członkiem grupy roboczej, może być jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?
 • Kiedy zespół może podjąć uchwałę o zamknięciu Karty? Co w sytuacji, jeśli nie mamy kworum na spotkaniu zespołu?
 • W jaki sposób przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego może przestać pełnić funkcję?

Jak skutecznie komunikować się w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/ grupy roboczej?

 • Jak nakłonić członków zespołu, aby wykazywali chęci pracy, a nie zostawiali wszystkiego w rękach przewodniczącego i sekretarza zespołu?
 • Jak podzielić role w zespole Interdyscyplinarnym, aby miał charakter interdyscyplinarny?
 • Jak skłonić do większego zaangażowania do działania, np. pedagoga, aby ZI miał szersze spojrzenie na sytuację przemocy w rodzinie?
 • W jaki sposób wyegzekwować notatki do dokumentacji od członków zespołu?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w zespole?
 • Jak ma przebiegać komunikacja grupy roboczej z ZI?
 • Kto decyduje o kierunku pracy grupy?
 • Jaką linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury NK?
 • Czy w ramach NK pracownik socjalny z grupy roboczej może zadzwonić, np. do przedszkola lub szkoły, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują dzieci?
 • Czy do prowadzenia procedury wystarczą notatki urzędowe sporządzone na podstawie rozmów telefonicznych przez pracowników socjalnych i dzielnicowych, w sytuacji, w której ani sprawca, ani ofiara nie zgłoszą się na posiedzenie grupy roboczej?
 • Jak wygląda monitoring sytuacji w rodzinach przez dzielnicowych i pracowników socjalnych?
 • Czy koordynator może wypełnić NK C i NK D przez telefon?
 • Czy rozmowę przez telefon i wypełnienie karty D można traktować jako spotkanie grupy roboczej?

Kto zamyka procedurę Niebieskie Karty?

 • Jaka jest procedura w przypadku sprzecznej opinii członków grupy roboczej? Kto zamyka NK?
 • Jak długo po zamknięciu NK powinien być systematyczny kontakt pracownika socjalnego z ofiarą? Skąd wiadomo, że sprawca realizuje ustalony wspólnie plan, czy chodzi do psychologa, co robi, aby realizować plan ustalony przez zespół interdyscyplinarny?
 • Czy grupa robocza może kończyć procedurę NK z pominięciem ZI, czy przewodniczący ZI może podpisać protokół zakończenia procedury otrzymany od grupy roboczej i na tej podstawie zakończyć procedurę?
 • Czy można zamknąć procedurę w sytuacji, gdy sprawcą jest osoba z autyzmem i wymaga zastosowania środków farmakologicznych i terapii, nie stwierdzono jednak zaburzeń psychicznych?
 • Czy przy zamknięciu NK muszą być obecni wszyscy członkowie zespołu, czy wystarczy, że nieobecni zostaną powiadomieni o zamknięciu NK?
 • Czy i jak należy informować osobę doznającą przemocy o zamknięciu NK?
 • Czy wszyscy członkowie ZI muszą podpisać się na protokole zakończeniowym?
 • Czy data zamknięcia NK jest taka sama, jak posiedzenia zespołu?
 • Co w przypadku, gdy na posiedzeniu jest tylko 20% członków ZI? Czy można zamknąć Kartę? W jaki sposób powiadamiamy tych nieobecnych?
 • Czy osoba zaproszona na grupę, tj. sprawca - ofiara składają podpis na protokole grupy?
 • Czy pod protokołem muszą podpisać się wszyscy z grupy czy tylko obecni na danej grupie?

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi praktyk, obecnie specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Od 2011 roku pełniąca funkcję przewodniczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zastępcy przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; od 2004 roku pełni również funkcję kuratora społecznego-rodzinnego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
28 marca 2023
od 499.00
22 maja 2023
od 499.00
17 lipca 2023
od 499.00
12 września 2023
od 499.00
12 grudnia 2023

Podobne szkolenia