Wideoszkolenie: Powoływanie i prowadzenie ZI i GR

Jak zorganizować zespół interdyscyplinarny i grupy robocze? Tworzenie, skład i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Jakie kompetencje ma przewodniczący, zastępca, a jakie sekretarz ZI? Jak zadbać o skuteczną komunikację w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych? Kto i w jakich warunkach zamyka procedurę „Niebieskie Karty”?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, asystentów rodziny i wszystkich pracowników socjalnych, którzy zajmują się procedurą „Niebieskie Karty”

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tematem spotkania będzie procedura powoływania i prowadzenia prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Prowadząca omówi, jakie kompetencje i uprawnienia posiada przewodniczący ZI, jego zastępca i sekretarz oraz jakie możliwości organizacyjne ma ZI i GR. Na tym szkoleniu wymienią się Państwo cennymi doświadczeniami, a wypełnianie protokołów i formularzy nie będzie już problematyczne.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przebiega prowadzenie grupy roboczej, jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Co sprawdzają w pierwszej kolejności organy nadzorcze i jak przygotować się do tych kontroli?
 • Skąd pozyskać środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego?
 • Jaką linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury Niebieskie Karty?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy roboczej?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy roboczej?
 • Jak podzielić role w zespole interdyscyplinarnym, aby miało to charakter interdyscyplinarny?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zarządzenia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w sprawie regulaminu działania grup roboczych oraz określenia niezbędnych wzorów dokumentów (zaproszenie, wezwanie, lista obecności, wzór protokołu przebiegu prac grup roboczych, dokument określający skład grupy roboczej, studium przypadku, protokół z zakończenia procedury "Niebieskie Karty", powiadomienie o zakończeniu procedury "Niebieskie Karty", pisma zwrotne do osoby stosującej przemoc oraz do osoby doznającej przemocy po spotkaniach na grupie roboczej)
 • Wzór zarządzenia kierownika ośrodka pomocy społecznej w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
 • Wzór uchwały rady gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Wzór zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Co w przypadku, gdy sprawca nie stawia się na spotkanie grupy roboczej?
 • Jakiego pedagoga powołać, jeśli dziecko nie chodzi do placówki oświatowej?
 • Jak powinno wyglądać zaproszenie do członka GR, którym jest przedstawiciel oświaty?
 • Jak wysłać zaproszenie bez wskazania, o jakie dziecko chodzi?
 • Czy można ponownie wezwać sprawcę i ofiarę pomocy na spotkanie grupy roboczej?
 • Czy każdy członek ZI powinien otrzymać NK?
 • W jaki sposób pedagog będzie przygotowany na GR, jeśli nie będzie wiedział, o które dziecko chodzi?
 • Czy przewodnicząca, która jest koordynatorem i pracownikiem socjalnym w grupie roboczej musi podpisać dokument o zapoznaniu się z NK A?
 • Na czym skupia się pedagog w swojej notatce?
 • Jeżeli sprawca jest osadzony od kilku miesięcy i nie mamy informacji, aby dopuszczał się ponownie przemocy, to czy można zakończyć NK A?
 • Czy na spotkaniu ZI omawia się wszystkie NK?
 • Czy zastępca ma takie same kompetencje jak przewodniczący?
 • Czy przewodnicząca może wysłać wniosek do sądu o wgląd w sytuację dziecka?
 • Czy posiedzenie ZI musi odbyć się przy obecności wszystkich członków?
 • Jeśli ofiara i sprawca przestają ze sobą wspólnie mieszkać, to czy jest to przesłanką do zamknięcia NK?
 • Jeśli członkowie ZI pokrywają się z członkami GR, to czy można zamknąć procedurę NK?
 • W jakim czasie po zakończeniu NK musimy poinformować członków GR? Kiedy przekazujemy pismo o zakończeniu NK?
 • Na jakich zasadach będzie funkcjonować NK, jeżeli wejdą zmiany?

Najbardziej problematyczne przypadki występujące w codziennej pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

 • Czy kontakt z rodziną zawsze musi kończyć się protokołem z rozmowy, czy może być w formie notatki służbowej?
 • Co w sytuacji, gdy sprawca przemocy nie chce podpisać klauzuli RODO?
 • Czy w grupie roboczej może być asystent rodziny?
 • Czy prośba o zwolnienie z tajemnicy zawodowej musi być w formie pisemnej?
 • Kto nie może zwolnić z tajemnicy zawodowej?
 • Co zrobić w przypadku, gdy kierownictwo lokalnego ośrodka zdrowia nie wyraziło zgody na oddelegowanie swojego pracownika do pracy w ZI?
 • Jak prowadzić działania z osobami chorymi psychicznie i kiedy możemy zakończyć taką NK?
 • Czy umorzeniu postępowania w prokuraturze jest jednoznaczne z zamknięciem procedury NK?
 • Kto powinien być pełnomocnikiem dziecka, jeżeli matka stosuje przemoc nad dzieckiem, a ojciec nie żyje?
 • Czy jeśli pracownik socjalny zakłada NK, czy można zrobić ksero dzielnicowemu/policji? Czy to wystarczy?
 • Ile razy powinniśmy lub ile razy należy ponawiać wezwania/zaproszenia, jeśli osoba nie reaguje?
 • Co w sytuacji, jeśli osoby w ogóle nie zgłaszają się na wezwania?
 • Czy członkowie grupy roboczej mogą otrzymywać zaproszenie na posiedzenie grupy tylko i wyłącznie poprzez wiadomość e-mail?
 • Co zrobić, jeśli ofiara przemocy chce skopiować wszystkie dokumenty, jakie znajdują się w aktach NK?
 • Czy sprawcy można wydać potwierdzenie?
 • Czy kampania jest zadaniem obowiązkowym?
 • Czy w skład ZI mogą wchodzić pracownicy OPS z działu administracyjnego, którzy nie są pracownikami socjalnymi i nie mają wykształcenia w tym kierunku?
 • Ofiara przemocy wysłana przez swojego adwokata prosi o kserokopię całej procedury NK. Czy ma prawo otrzymać ją na pisemny wniosek? Czy udostępniamy tylko na pisemny wniosek adwokata lub dopiero sądu?
 • Kilku sprawców w tej samej rodzinie, ale inne ofiary przemocy. Czy w tej sytuacji prowadzimy dwie procedury, czy jedną?
 • Jeśli w składzie rodziny jest dziecko, które nie jest ofiarą przemocy, to trzeba wzywać na grupę roboczą pedagoga?
 • Czy asystent rodziny może uczestniczyć w pracach grup roboczych?
 • Co, jeśli ofiara i sprawca przemocy w ciągu tygodnia wyjeżdżają za granicę, nie przychodzą na żadne wezwania, jest całkowity brak kontaktu - co robić?
 • Czy dla dziecka niedoświadczającego przemocy też ma być opracowany odrębny plan pomocy przez pedagoga?
 • Jak prowadzić NK, jeśli sprawca zostaje osadzony w zakładzie karnym? Pan jest w areszcie, nie miał jeszcze wyroku, oczekuje na rozprawę, ale jest tam już dłużej niż 3 miesiące. Czy zamykać NK? Kiedy? Co w przypadku, gdy sprawca wyprowadza się z domu? Czy dalej prowadzić procedurę?
 • Czy z każdą szkołą/instytucją, z której zapraszamy członka grupy roboczej, musi być podpisane porozumienie?
 • Czy zamknięcie NK powinno nastąpić w dniu spotkania ZI, czyli raz na 3 miesiące, czy może jest inna możliwość?
 • Co, jeśli członkowie grupy roboczej zawnioskują do przewodniczącego? Czy on sam może zdecydować o zamknięciu?
 • Kto zamyka Kartę: ZI czy GR?
 • Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku przez ZI?
 • Czy prowadzimy monitoring,jeśli osoba nie wraziła zgody na współpracę?
 • Co, jeśli grupa napisze wniosek o zamknięcie, po 3 miesiącach zbierze się ZI i któryś z członków ZI stwierdzi, że procedura ma być dalej prowadzona?
 • Czy od momentu wniosku grupy roboczej do czasu zebrania zespołu, np. przez 2-3 miesiące, liczy się już monitoring, czy czekamy? Chodzi o zakończenie NK
 • Jak potwierdzić, że faktycznie odbyło się posiedzenie zdalne?
 • Czy na grupie może być 1 członek zdalnie?
 • Czy kontrola pyta, w jaki sposób było prowadzone posiedzenie zdalnie? Czy posiedzenia mogą być telefonicznie czy np. Teams?
 • Jak udokumentować takie spotkanie?
 • Czy wszyscy członkowie GR muszą otrzymać informacje o zakończeniu procedury NK?
 • Czy informację o zakończeniu wysyłać tylko ofierze, czy również sprawcy?
 • Czy aktualizacja diagnozy musi być co roku?
 • Czy prowadzić procedurę w przypadku osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, a jest osobą z zaburzeniami psychicznymi?
 • Czy pełnomocnik strony może uczestniczyć w procedurze?

Jak zorganizować zespół interdyscyplinarny i grupy robocze? Jak wygląda poprawne powołanie nowego pracownika do grupy roboczej w trakcie trwania procedury? Kto odpowiada za prowadzenie dokumentacji teczki konkretnej rodziny: grupa robocza, koordynator czy przewodniczący?

 • Kto jest zwierzchnikiem podczas uczestnictwa w grupie roboczej: ZI czy pracodawca?
 • Kto wypełnia formularz A? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy sprawca lub ofiara mogą nagrywać przebieg grupy roboczej?
 • Czy w protokole z GR można wpisać w rubryce "kolejny termin spotkania" - "w zależności od potrzeb", czy musi być wskazana konkretna data?
 • Czy należy odwołać posiedzenie grupy roboczej, jeśli jeden członek grupy niespodziewanie musi wziąć urlop w dniu, w którym wcześniej zaplanowano posiedzenie grupy roboczej? Czy jeden z członków grupy może być nieobecny? Czy dzielnicowy powinien przekazywać swoje notatki do zespołu interdyscyplinarnego?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy roboczej?
 • Czy kurator sądowy jest uprawniony do wszczynania NK?
 • Komu kurator sądowy przekazuje informację o konieczności założenia NK?
 • Jak przebiega prowadzenie grupy roboczej, jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Czy zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy muszą być załączone do procedury? Jak postąpić w sytuacji, gdy zawiadomienie nie jest skuteczne? Czy ponowienie zawiadomienia wykonujemy w formie pisemnej?
 • W jakiej formie powinno być potwierdzenie o zawiadomieniu wszczęcia NK? Czy w dokumentacji powinno się znaleźć potwierdzenie nadania przesyłki?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie o przekazaniu formularza członkom grupy roboczej?
 • Jak można umawiać członków grupy roboczej na posiedzenie: telefonicznie czy pismem?
 • Czy w dokumentacji powinien pojawić się dowód na to, że przewodniczący ZI powiadomił członków o wpłynięciu NK? Czy maile do członków ZI są wystarczającym dowodem?
 • W jakiej formie członkowie ZI powinni potwierdzić otrzymanie i zapoznanie się z NK? Ile czasu na potwierdzenie powiadomienie o NK ma członek ZI?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy roboczej?
 • Czy ZI ma obowiązek powiadomić prokuraturę lub policję za każdym razem, kiedy wpływa NK?
 • Kto i w jaki sposób powinien wystawiać zaświadczenia o odbytych grupach roboczych i o funkcjonowaniu Niebieskie Karty na wniosek osoby zainteresowanej?
 • Czy OPS ma obowiązek powiadomienia dzielnicowego o wszczęciu procedury NK?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie do właściwego komisariatu lub dzielnicowego o wdrożeniu procedury NK przez OPS (bez obecności dzielnicowego)? Jakie informacje powinny pojawić się w zawiadomieniu i w jakim czasie? Czy takie zawiadomienie powinno znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jak ma wyglądać zawiadomienie prokuratury o wszczęciu postępowania?
 • Superwizja pracy zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej
 • Czy oświadczenia o poufności grupy roboczej muszą znajdować się w każdej NK, jeśli inspektor ochrony danych stworzył oświadczenia imienne do przetwarzania danych osobowych w zakresie posiedzeń grup roboczych dla każdego z powołanych członków?
 • Czy członkowie grup roboczych mogą być przesłuchiwani przez policję jako świadkowie w postępowaniu?
 • Czy wnioskuje się o zwolnienie z tajemnicy służbowej, jeśli jest wezwanie do sądu?
 • Skąd pozyskać środki na funkcjonowanie ZI?
 • Organy nadzorcze - co sprawdzają w pierwszej kolejności i jak przygotować się do kontroli?
 • Czy konieczne jest opracowywanie regulaminu pracy zespołu interdyscyplinarnego? Czy do każdej NK należy powołać grupę roboczą?
 • Czy członek komisji alkoholowej może wypełnić formularz NK?
 • Czy radca prawny, adwokat może brać udział w zebraniu ZI? Na jakie artykuły się powoływać, jeśli nie może wziąć udziału?
 • Czy na spotkaniach grup roboczych może uczestniczyć adwokat sprawcy lub ofiary?
 • Czy możemy zaprosić do grupy roboczej najbliższe lub ważne dla rodziny osoby, które mogą być pomocne w procedurze NK?
 • ZI liczy razem 6 osób. Czy w przypadku tak małego składu osobowego ZI, konieczne jest powoływanie odrębnych grup roboczych do pracy z rodzinami? Czy Zespół Interdyscyplinarny może prowadzić również czynności należące do grup roboczych?
 • Jak wygląda poprawne powołanie nowego pracownika do GR w trakcie trwania procedury? Np. pedagoga szkoły lub kuratora społecznego
 • Kto odpowiada za prowadzenie dokumentacji teczki konkretnej rodziny: grupa robocza, koordynator czy przewodniczący?

Skład zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej. Kto powinien wchodzić w ich skład i w obliczu jakich przypadków?

 • Czy pedagog musi być powołany na członka zespołu interdyscyplinarnego, jeśli wśród ofiar nie ma dziecka?
 • Czy każda z pięciu instytucji powinna mieć swojego przedstawiciela w zespole interdyscyplinarnym? Czy musi być przedstawiciel komisji alkoholowej, gdy nie ma problemu alkoholowego?
 • Czy członkiem grupy roboczej może być ksiądz?
 • Czy prokurator może być członkiem zespołu interdyscyplinarnego?
 • W którym momencie należy powoływać do ZI przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej? Czy dopiero po wpłynięciu NK?
 • Czy konieczne jest powoływanie przedstawiciela oświaty, jeżeli w rodzinie jest dziecko w wieku szkolnym, ale nie doświadcza przemocy?

Jakie kompetencje ma przewodniczący ZI?

 • Czy przewodniczącym ZI może być pracownik socjalny, który jest jednocześnie koordynatorem grupy roboczej?
 • Czy koordynatorem GR może być przewodnicząca ZI?
 • Jaka jest rola sekretarza ZI? Dlaczego przewodniczący zajmuje się całą dokumentacją, w sytuacji kiedy może zająć się tym również sekretarz?
 • W jaki sposób przewodniczący informuje o kolejnych posiedzeniach zespołu?
 • Jak odróżnić rolę przewodniczącego ZI, który jest jednocześnie kierownikiem OPS-u?
 • Kiedy podpisujemy pieczątką kierownika OPS-u, a kiedy przewodniczącego ZI? Kiedy role na siebie nachodzą?
 • Do czego zespół może, a do czego nie może upoważnić przewodniczącego uchwałą?
 • Czy przewodniczący zespołu podpisuje protokoły grupy roboczej, czy tylko z posiedzeń zespołu?
 • Czy przewodniczący może tylko zawiadomić o wpływie karty członków ZI i wyznaczyć termin posiedzenia, czy w ciągu trzech dni musi zebrać ZI w celu powołania grupy roboczej?
 • Jak przekazać procedurę innemu zespołowi interdyscyplinarnemu, gdy procedura toczy się w bliskiej rodzinie przewodniczącego zespołu w gminie, w której się ją prowadzi?
 • Czy przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ma prawo utworzyć grupę roboczą?
 • Czy jeżeli zastępca przewodniczącego ZI może automatycznie przejąć obowiązki, jeśli przewodniczący jest na zwolnieniu chorobowym przez długi czas?
 • Czy pracownik socjalny prowadzący procedurę Niebieskie Karty, będący członkiem grupy roboczej, może być jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?
 • Kiedy zespół może podjąć uchwałę o zamknięciu Karty? Co w sytuacji, jeśli nie mamy kworum na spotkaniu zespołu?
 • W jaki sposób przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego może przestać pełnić funkcję?

Jak skutecznie komunikować się w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/ grupy roboczej?

 • Jak nakłonić członków zespołu, aby wykazywali chęci pracy, a nie zostawiali wszystkiego w rękach przewodniczącego i sekretarza zespołu?
 • Jak podzielić role w zespole Interdyscyplinarnym, aby miał charakter interdyscyplinarny?
 • Jak skłonić do większego zaangażowania do działania, np. pedagoga, aby ZI miał szersze spojrzenie na sytuację przemocy w rodzinie?
 • W jaki sposób wyegzekwować notatki do dokumentacji od członków zespołu?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w zespole?
 • Jak ma przebiegać komunikacja grupy roboczej z ZI?
 • Kto decyduje o kierunku pracy grupy?
 • Jaką linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury NK?
 • Czy w ramach NK pracownik socjalny z grupy roboczej może zadzwonić, np. do przedszkola lub szkoły, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują dzieci?
 • Czy do prowadzenia procedury wystarczą notatki urzędowe sporządzone na podstawie rozmów telefonicznych przez pracowników socjalnych i dzielnicowych, w sytuacji, w której ani sprawca, ani ofiara nie zgłoszą się na posiedzenie grupy roboczej?
 • Jak wygląda monitoring sytuacji w rodzinach przez dzielnicowych i pracowników socjalnych?
 • Czy koordynator może wypełnić NK C i NK D przez telefon?
 • Czy rozmowę przez telefon i wypełnienie karty D można traktować jako spotkanie grupy roboczej?

Kto zamyka procedurę Niebieskie Karty?

 • Jaka jest procedura w przypadku sprzecznej opinii członków grupy roboczej? Kto zamyka NK?
 • Jak długo po zamknięciu NK powinien być systematyczny kontakt pracownika socjalnego z ofiarą? Skąd wiadomo, że sprawca realizuje ustalony wspólnie plan, czy chodzi do psychologa, co robi, aby realizować plan ustalony przez zespół interdyscyplinarny?
 • Czy grupa robocza może kończyć procedurę NK z pominięciem ZI, czy przewodniczący ZI może podpisać protokół zakończenia procedury otrzymany od grupy roboczej i na tej podstawie zakończyć procedurę?
 • Czy można zamknąć procedurę w sytuacji, gdy sprawcą jest osoba z autyzmem i wymaga zastosowania środków farmakologicznych i terapii, nie stwierdzono jednak zaburzeń psychicznych?
 • Czy przy zamknięciu NK muszą być obecni wszyscy członkowie zespołu, czy wystarczy, że nieobecni zostaną powiadomieni o zamknięciu NK?
 • Czy i jak należy informować osobę doznającą przemocy o zamknięciu NK?
 • Czy wszyscy członkowie ZI muszą podpisać się na protokole zakończeniowym?
 • Czy data zamknięcia NK jest taka sama, jak posiedzenia zespołu?
 • Co w przypadku, gdy na posiedzeniu jest tylko 20% członków ZI? Czy można zamknąć Kartę? W jaki sposób powiadamiamy tych nieobecnych?
 • Czy osoba zaproszona na grupę, tj. sprawca - ofiara składają podpis na protokole grupy?
 • Czy pod protokołem muszą podpisać się wszyscy z grupy czy tylko obecni na danej grupie?

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi praktyk, obecnie specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Od 2011 roku pełniąca funkcję przewodniczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zastępcy przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; od 2004 roku pełni również funkcję kuratora społecznego-rodzinnego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
12 września 2023
od 499.00
12 grudnia 2023

Podobne szkolenia