Wideoszkolenie: Pomoc Ukrainie w OPS

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Omówienie specustawy. Jak organizować pomoc rzeczową i finansową? Jaka jest przewidziana pomocy społeczna dla Ukraińców? Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie. Jak sprawdzać poprawność dokumentów? Omówienie nowych regulacji w zakresie opieki tymczasowej. Jak uregulować sytuację prawną dziecka przebywającego bez rodziców?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy zajmują się pomocą uchodźcom z Ukrainy, szczególnie dla Kierowników OPS.

Obowiązki OPS w związku z ustanowieniem opiekuna tymczasowego.
Podczas szkolenia powiemy o tym, jak organizować pomoc dla uchodźców. Omówimy specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Powiemy, jak weryfikować poprawność dokumentów oraz jak powinna wyglądać współpraca OPS z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacjami i wolontariuszami.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinna wyglądać organizacja pomocy rzeczowej i finansowej?
 • Jaka jest przewidziana pomoc społeczna dla cudzoziemców?
 • Jakie świadczenia dla obywateli Ukrainy są przewidziane w specustawie?
 • Jakie dokumenty muszą mieć uchodźcy ubiegający się o pomoc?
 • Jak weryfikować poprawność dokumentów?
 • Jak uregulować sytuację prawną dziecka przebywającego bez rodziców?
 • Jak łączyć działania OPS z działaniami gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych
 • Kwestionariusz dla wolontariusza


Szczegółowy program szkolenia:

1. Organizacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy w OPS

 • Jak powinna wyglądać organizacja pomocy rzeczowej i finansowej?
 • Co trzeba zrobić, aby otrzymać pomoc finansową? Jak Polacy mogą się o nią ubiegać dla swoich podopiecznych?
 • Kto będzie zajmował się wypłatą pieniędzy dla osób przyjmujących uchodźców pod swój dach?
 • Jak powinna wyglądać organizacja pomocy żywnościowej?
 • Jak utworzyć punkty recepcyjne?
 • Gdzie utworzyć punkt zbiórek?
 • Jak tworzyć grafiki, regulować czas pracy dla osób zaangażowanych w zbiórki?
 • Kto może zgłaszać się po dary? Komu można je wydawać? Jak weryfikować osoby zgłaszające się po pomoc?
 • Jak tworzyć listy potrzebnych produktów?
 • Jak ustalać czas pracy pracowników OPS? Jak naliczać nadgodziny?
 • Utrzymanie wyżywienia całodobowego, jak sfinansować je dla uchodźców, którzy mieszkają w prywatnych mieszkaniach?
 • Czy posiłki w szkole mają być bez decyzji? Czy mają być finansowane ze środków Funduszu Pomocy?
 • Od kiedy liczyć czas przyznania posiłków dla dzieci? Od dnia złożenia wniosku przez rodzica czy za cały miesiąc (od dnia kiedy zaczęło jeść?)
 • Czy obowiązuje kryterium dochodowe do posiłków dla dzieci w szkole?
 • Jakie są możliwości zakwaterowania uchodźców?
 • Czy w OPS powinno się zatrudnić tłumacza?
 • Jak zorganizować tłumaczy w krótkim czasie i skąd wziąć na to budżet?
 • Jak radzić sobie bez tłumacza, zwłaszcza w małych miejscowościach?
 • Jak powinny wyglądać miejsca noclegowe?
 • Jak zorganizować pomoc psychologiczną?
 • Jak powinna wyglądać pomoc medyczna?
 • Czy w pomoc medyczną wpisuje się też pomoc psychologa?
 • Czy można udzielać uchodźcom świadczeń “chwilowych”, świadczeń na posiłek albo jakieś świadczenie celowe?
 • Czy przeprowadzenie wywiadu na podstawie stworzonej wewnętrznie ankiety jest poprawne?
 • Z jakich środków zrealizować receptę, którą otrzymał uchodźca od polskiego lekarza?

2. Specustawa

 • Jaka jest przewidziana pomoc społeczna dla cudzoziemców?
 • Jakie świadczenia dla obywateli Ukrainy są przewidziane w specustawie?
 • Czy podstawą do świadczeń z pomocy społecznej jest pozwolenie na pobyt stały?
 • Osoby, które nie spełniają przesłanek z art. 5 punkt 2, a przeszły na teren Polski po 24 lutego, czy one wchodzą w system świadczeń rodzinnych?
 • Które świadczenia będą dla uchodźców jednorazowe?
 • Jakie będą zasady wypłacania jednorazowych 300 zł? Czy pieniądze będą wypłacane na podstawie przyznanego nr PESEL?
 • Czy 300 zł, które mają dostawać uchodźcy, ma być przyznawane na wniosek? Czy będą potrzebne dodatkowe dokumenty? Jeśli tak, to jakie dokumenty?
 • Jak powinna wyglądać informacja o przyznaniu jednorazowego świadczenia 300 zł, pisemnie/ustnie/mailowo/ do rąk własnych?
 • Jaki jest maksymalny czas na wypłatę jednorazowego świadczenia? Miesiąc?
 • Czy świadczenia, jakie będą otrzymywać, będzie uzależnione od daty pieczątki w paszporcie, czy może od numeru PESEL?
 • Jak weryfikować świadczenia za przyjęcie uchodźcy? Czy to zadanie OPS?
 • Jak długo uchodźcy mogą przebywać na terenie naszego kraju?
 • Czy wobec obcokrajowców będzie można stosować ustawę o pomocy społecznej?
 • Czy osoba która nie jest właścicielem budynku tylko lokatorem może złożyć wniosek o 40 zł?

3. Weryfikacja dokumentów

 • Jakie dokumenty muszą mieć uchodźcy ubiegający się o pomoc?
 • Jak weryfikować poprawność dokumentów?
 • Czy stempel w paszporcie wystarczy, żeby wskazać, że ktoś jest uciekinierem wojennym?
 • Gdzie uchodźca z Ukrainy ma się zarejestrować?
 • Czy aby dostać świadczenie rodzinne, potrzebny jest wykaz dochodów za 2020 rok?
 • Czy należy brać oświadczenie od obywatela Ukrainy, który ma już nadany nr PESEL UKR, który ubiega się o świadczenie jednorazowe (300zł), że aktualnie zamierza pozostać na terytorium RP.
 • Czy brać oświadczenia, że osoba zobowiązuje się do informowania o zmianie sytuacji mającej wpływ na przyznane świadczenia?
 • Oświadczenie o sytuacji materialnej. Jak to zweryfikować?
 • Jak potwierdzić deklarację zamiaru pozostania w Polsce?
 • Czy obywatele Ukrainy powinni przedstawiać do zasiłków rodzinnych wielkość gospodarstwa rolnego za 2020 rok, znajdującego się na terenie Ukrainy?
 • Co z uchodźcami wojennymi, którzy nie mają obywatelstwa Ukrainy? Jakie dokumenty muszą mieć, żeby tu przybywać?
 • Jakie dokumenty uchodźcy muszą mieć, żeby dostać 500+?
 • Co z klauzula RODO?

4. Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka przebywającego bez rodziców

 • Rodzinne domy dziecka - jaka procedura?
 • Jak uregulować sytuację prawną dziecka przebywającego bez rodziców?
 • Kto i w jakim trybie ustanawia opiekuna dziecka samotnie przebywającego na terenie Polski?
 • Czy obcokrajowców również będzie dotyczyć ustawa o pieczy zastępczej?
 • Co z procedura niebieskie karty w takich rodzinach?

5. Współpraca OPS z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

 • Jak łączyć działania OPS z działaniami gminy?
 • Jakie zadania gmina może powierzać OPS?
 • Współpraca ze strażą graniczną.
 • Czy OPS powinno płacić z zadań własnych, czy to wojewoda płaci i powinien oddawać środki?
 • Skąd brać dodatkowe środki, gdzie się o nie ubiegać?
 • Jakie zadania może już teraz realizować OPS przy ograniczeniach finansowych, jakie działania niewymagające dodatkowych środków można podejmować?
 • Współpraca z fundacjami, organizacjami, jak ją zorganizować?
 • Organizacja pracy z wolontariuszami


Prowadzący

Praktyk, pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce w mieście wojewódzkim. Prawnik, z dużym doświadczeniem. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I,II,III kadencji przy MRPiPS.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia