Wideoszkolenie: Polityka rachunkowości

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Zasady (polityka) rachunkowości 2024 według aktualnych przepisów - najczęściej popełniane błędy i występujące nieprawidłowości w rachunkowości ośrodków pomocy społecznej


Szkolenie dedykowane księgowym oraz głównym księgowym ośrodków pomocy społecznej – zarówno początkującym jak i zaawansowanym. Praktycy - praktykom!

Najbardziej aktualna Polityka rachunkowości wraz ze wzorami, gotowymi do użycia od razu!
Szkolenie ma celu podnoszenie kompetencji i uporządkowanie wiedzy głównym księgowym w zakresie opracowania dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. Zaprezentowany materiał zawiera aktualny stan prawny, liczne gotowe wzorce wewnętrznych rozwiązań, które można wprowadzić w swoją codzienną pracę. Prawidłowa sporządzona polityka rachunkowości pozwala wyeliminować wiele błędów, zwłaszcza tych dotyczących wyceny i ewidencji księgowej. Jednocześnie należy pamiętać jak ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu systemu rachunkowości jednostki odgrywa odpowiedni obieg oraz kontrola i przechowywanie dokumentów księgowych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są zasady sporządzania polityki rachunkowości? Co dokładnie powinna zawierać?
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?
 • PRZYKŁAD: mamy świadczenia nienależnie pobrane, na które są wydane decyzje i przypisana jest kwota do zwrotu; osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, musi je zwrócić - jak te świadczenia należy ująć? (np. konkretnie z pomocy społecznej)
 • Jaki powinien być podział wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego? Kto powinien dokonywać tego podziału?
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem, czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne, a na jakich środki COVIDowskie? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?
 • Czy jeśli są faktury za media, to czy w polityce powinny być ujęte zapisy, że procentowo można ujmować koszty na zadania zlecone i gminne?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Procedury i zasady ewidencji oraz dokumentacji zaangażowania wydatków budżetowych
 • Instrukcja magazynowa
 • Instrukcja obiegu kontroli dokumentów księgowych
 • Karta wzorów podpisów
 • Spis z natury - załącznik w EXCEL - aktywny, edytowalny arkusz kalkulacyjny, można wstawić swoje dane
 • Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowanie kont ksiąg pomocniczych
 • Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
 • Przykładowy wzór zasad (polityki) rachunkowości
 • Przykładowy wzór instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Przykładowy wzór Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Instrukcja w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
 • Przykładowy wzór zmian przyjętych zasad poprzez wprowadzenie nowego załącznika
 • Przykładowy wzór zmian przyjętych zasad
 • Rozliczenie zadań zleconych - załącznik w EXCEL -aktywny, edytowalny arkusz kalkulacyjny, można wstawić swoje dane
 • Zasady prowadzenia gospodarki środkami pieniężnymi
 • Zasady prowadzenia i rozliczenia ewidencji szczegółowej oraz instrukcja obiegu i kontroli, oraz archiwizowania dokumentów w związku z realizacją Projektu
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Zasady rozliczenia podatku VAT
 • Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Co oznacza przeniesienie danych na nośnik informatyczny? Czy dane księgowe można zapisać w formacie PDF na pendrivie?
 • Która data dla księgowości jest wiążąca, jeżeli faktura wpłynęła do OPS 10 września, ale do innego referatu, a do księgowości dotarła dopiero 30 września? Co, jeżeli płatność faktury to 7 dni?
 • OPS obsługuje finansowo Dzienny Dom Seniora. Czy dla każdej jednostki powinna być odrębna polityka rachunkowości?
 • Gdzie klasyfikować usługi sąsiedzkie?
 • W jakiej klasyfikacji ująć wydatek za zużycie wody? W jakiej klasyfikacji stawki opłaty abonamentowej?
 • Na co możemy przeznaczyć dotację na obsługę świadczeń w wysokości 2000 zł?
 • Jaki paragraf dochodowy zastosować do odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym?
 • W jakim paragrafie ująć dochody z tytułu nienienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez obywatela Ukrainy?
 • Czy zarządzenie odnośnie polityki rachunkowości wprowadzamy zawsze z początkiem stycznia danego roku?
 • Czy zespół spisowy jest tym samym co komisja inwentaryzacyjna?
 • Czy przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej musi być członkiem każdego zespołu spisowego?
 • Czy monitoring oznacza miejsce strzeżone?
 • W jaki sposób ująć w polityce rachunkowości kwestię zwrotów z FA? Wpływ środków na rachunek bankowy ewidencjonowany jest z datą wyciągu bankowego, natomiast w tytule otrzymanego przelewu podawana jest data wpływu środków na rachunek bankowy komornika. Pracownik merytoryczny rozlicza wpłatę zgodnie z informacją podaną przez komornika, ponieważ data ta stanowi faktyczną datę spłaty zadłużenia. Problem pojawia się wtedy, gdy np. początkiem października wpłyną środki otrzymane przez komornika we wrześniu – pracownik merytoryczny rozliczy w programie wpłatę z datą wrześniową, co będzie skutkowało powstaniem rozbieżności w sprawozdaniu kwartalnym. W jaki sposób postępujecie w tej kwestii?
 • Czy projekt budżetu na 2024 r. robimy podobnie jak w roku ubiegłym?
 • Jak wycenić i ująć meble poniżej 10 000 zł? Czy wprowadzić jakąś granicę kwotową?
 • Czy powinniśmy stosować na fakturach pieczątkę z potwierdzeniem „zapłacono przelewem/gotówką w dniu”? Czy można to zastąpić zapisem w polityce „potwierdzenie przelewu za fakturę stanowi wyciąg bankowy”?
 • Czy na fakturach stosujemy pieczątkę z zamówień publicznych?
 • Czy należy uaktualnić politykę rachunkowości o PPK, jeżeli nikt z pracowników nie przystąpił?
 • Ośrodek ma nowe zadanie, którego wcześniej nie było. Czy polityka powinna być zaktualizowana lub zmieniona? Czy za każdym razem, jeżeli dojdzie nowe zadanie należy aktualizować politykę?
 • Jak powinien być rozksięgowywany fundusz alimentacyjny? Jak z umorzeniem w przypadku zgonu dłużnika?
 • Jak angażować wypłatę zasiłków?
 • Na jakiej podstawie należy księgować zaangażowanie wypłaconych zasiłków rodzinnych, okresowych i stałych?
 • Jak księgować usługi opiekuńcze i AOON? Czy księgować je poza budżetem? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Czy można księgować zaangażowanie z automatu w programie księgowość budżetowa?
 • W którym sprawozdaniu należy wykazać nienależnie pobrane świadczenia UKR?
 • Jak księgować środki na fundusz pomocy otrzymane z urzędu gminy?
 • Czy odsetki roku bieżącego oddajemy do budżetu państwa? Czy nie stanowi to dochodu gminy?
 • Na jakim paragrafie księgować składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne z funduszu pomocy Ukrainie?
 • Czy dla zaliczki może być stosowany paragraf 0970?
 • Co zmieniło się w 2023 r., co wymagałoby zmiany w polityce rachunkowości?
 • Czy zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe jest dochodem własnym gminy, jeżeli wydatek był ze środków dotacji?
 • Czy zwrot zasiłku celowego zadań własnych jest dochodem budżetu państwa?
 • Zasiłek celowy na artykuły spożywcze z realizacją w sklepie. Czy trzeba posiadać umowę ze sklepami?


Jak dobrze skonstruować politykę rachunkowości? Co powinno być w niej zawarte?

 • Jak stworzyć dobrą politykę?
 • Określenie ogólnych wytycznych do polityki rachunkowości
 • Przykładowy wzór polityki rachunkowości
 • Jakie są zasady sporządzania polityki rachunkowości? Co dokładnie powinna zawierać?
 • Od czego powinno się zacząć i czego nie można pominąć?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę tworząc politykę w jednostce?
 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracowników merytorycznych?
 • Czy polityka rachunkowości może być taka sama w OPS jak np. dla szkoły, czy przedszkola?
 • Wydatki – jakie są i do jakiego paragrafu należy każde z nich zaksięgować?
 • W jakich instytucjach powinno się je księgować? W OPS, DPS, czy dziennych domach wsparcia?
 • Jakie są koszty obsługi świadczeń wychowawczych?
 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości dotyczące podziału środków trwałych?
 • Jaki jest sposób przeprowadzenia inwentaryzacji? Zasady, terminy
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?
 • Czy dla projektów unijnych musimy mieć osobną politykę rachunkowości, dla każdego projektu osobną?
 • Czy dla programu AOON który jest księgowany pozabudżetowo, też jest potrzebna odrębna polityka?
 • Czy koszty otrzymane w styczniu dotyczące poprzedniego roku można określić nie tylko do daty otrzymania, ale również do kwoty?

Jak przeprowadzać aktualizację polityki rachunkowości?

 • Jak prawidłowo nanosić zmiany w polityce rachunkowości?
 • Co nie podlega zmianom w polityce rachunkowości?
 • Kiedy i jakie zmiany wprowadza się do polityki rachunkowości?
 • Kiedy może to być aktualizacja, a kiedy nowy dokument?
 • Jakie uproszczenia można zastosować w jednostce i jak wpisać je w politykę rachunkowości?
 • Prośba o wskazanie, o co należy uaktualnić politykę (VAT, split payment, PPK, konta…)
 • Jak wygląda kontrola? Jak się do niej przygotować?
 • Księgowanie na kontach zespołu 0
 • Księgowanie zaangażowania
 • Jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów?

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze, z pomocy społecznej – jak prawidłowo je księgować z roku bieżącego, a jak z lat ubiegłych?

 • Jak należy księgować zwroty świadczeń zaległych i wykazywać je w sprawozdaniu?
 • W jaki sposób należy ująć nienależnie pobrane świadczenia w polityce?
 • Czy jeśli są wydane decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach to jak należy księgować te decyzje? Czy w ogóle powinno się je księgować? Jak podejść do tego?
 • PRZYKŁAD:mamy świadczenia nienależnie pobrane, na które są wydane decyzje i przypisana jest kwota do zwrotu; osoba, która pobrała nienależnie świadczenie musi je zwrócić i teraz pytanie: jak te świadczenia należy ująć? (np. konkretnie z pomocy społecznej)
 • Przez jakie konto powinny przechodzić należności? (225,221,700)
 • Księgowania dochodów i termin zwrotu

Fundusz alimentacyjny: dłużnicy i ściągalność

 • Jak powinien być rozksięgowywany fundusz alimentacyjny?
 • Jaki powinien być podział wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego? Kto powinien dokonywać tego podziału?
 • Rozksięgowania należności dłużników
 • Odpis aktualizujący należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Jakie są zapisy dotyczące dłużników alimentacyjnych i przeksięgowań?

Co powinno być opisane w polityce rachunkowości?

 • Jakie załączniki/dokumenty wchodzą w skład polityki rachunkowości?
 • Czego nie potrzeba opisywać w polityce rachunkowości?
 • Czy odzyskane nienależnie zaliczki powinny znajdować się w polityce?
 • Czy programy z funduszu solidarnościowego powinny być zarządzeniem wpisane do polityki? Jak należy je księgować?
 • Czy powinny być uwzględnione w polityce operacje, które są realizowane przez ośrodek uwzględnione, np. księgowania? (na przykład: nienależnie pobrane świadczenia księguje się w taki sposób…)
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Konta syntetyczne i analityczne – jak umieścić je w planie kont? Jaki powinien być podział?
 • Czy w polityce powinien być zapis dotyczący finansowania zakupów? (świadczenia rodzinne)
 • Konto 410
 • Na jakich kontach należy księgować opisane dochody OPS?
 • Czy należy uaktualnić politykę rachunkowości o PPK? Czy do polityki należy dopisać PPK? Jakie powinny być tego zasady?
 • Czy w takiej sytuacji należy utworzyć dodatkowe konta?
 • Jakie zmiany należy nanieść przy PPK w planie kont?
 • Co z osobami, które mają umowę zlecenie?
 • Czy kadry powinny zajmować się tworzeniem PPK? Jeśli nie, to kto?
 • Co w sytuacji jeśli pracownik został zwolniony lub sam się zwolnił i przechodzi do innego pracodawcy? Jak to działa?
 • Środki unijne i projekty, które coraz częściej występują w ośrodkach – jakie są zasady ewidencjonowania? Na jakich kontach należy je ujmować? Jak powinno się je prawidłowo rozliczać?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne, a na jakich środki COVIDowskie? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?
 • Wskazówki opisywania dokumentów księgowych do projektów unijnych

Czy jeśli dochodzi nowe zadanie dla ośrodka, to czy każdorazowo polityka powinna być zmieniana lub aktualizowana?

 • Sytuacja: ośrodek ma nowe zadanie, którego wcześniej nie było. Czy polityka powinna być zaktualizowana lub zmieniona? Czy za każdym razem, jeśli dojdzie nowe zadanie, należy aktualizować/zmieniać politykę?
 • Czy nowe zadania powinny być dopisywane, czy nie?
 • Rozksięgowanie wynagrodzeń częściowo finansowanych z kosztów obsługi świadczenia wychowawczego i rodzinnego a częściowo ze środków własnych (co miesiąc jest to inna kwota)
 • Jaki jest sposób ewidencjonowania i wydatkowania refundacji kosztów pośrednich w projektach unijnych? (dotyczy środków unijnych)
 • Jak poprawnie zrobić zestawienia, ile OPS wydał w związku z wydatkami np. środki ochrony osobistej ?
 • Jak robić takie zestawienia, kiedy jednostka podlega pod urząd miasta?
 • Czy jeśli są faktury za media, to czy w polityce powinny być ujęte zapisy, że procentowo można ujmować koszty na zadania zlecone i gminne?

Dodatkowo:

 • Księgowanie na kontach zespołu 0
 • Księgowanie zaangażowania
 • Jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów?
 • Ochrona danych osobowych
 • Sprostowania błędnych księgowań pokazane na wzorach
 • Jakie są przyjmowane poziomy istotności błędów?
 • Jak ujmować podstawy prawne w zarządzeniach? Czy należy zrobić to tekstem jednolitym?
 • Czy w instrukcji obiegu dokumentów wpisujemy konkretne osoby z nazwiska czy wskazujemy stanowiska osób, które się zajmują sprawdzaniem faktur?
 • Na jakim paragrafie powinno być księgowane zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy wypłacane dla przedsiębiorstw?
 • Co stało się z koordynacją świadczeń 500+ po 01 czerwca?
 • Przekazem pocztowym był przekazany zasiłek stały, klient nie odebrał w terminie, poczta go zwróciła i potrąciła sobie za obsługę 6,50 zł. Jak rozwiązać ten problem?
 • Czy fakturę zakupową można zaksięgować od razu poprzez konto 401/130 pomijając konto 201?
 • Wielkim błędem jest księgowanie zasiłku stałego 410/130. czy też powinno być 410/240 240/130?
 • Jak ktoś ma świadczenia z paragrafu 3110 księgowane na konto kosztów 409, a nie 410 czy to jest błąd?
 • Jak ewidencjonować FV - zapłata karta płatnicza?
 • PRZYKŁAD: mamy na rok podpisaną umowę z firmą informatyczną, ale nie jest określone, w jaki paragraf i z jakich środków opłacić wydatek. Podziału kwoty dokonujemy każdorazowo po otrzymaniu miesięcznej faktury. Czy możemy zaangażowanie księgować przy każdej fakturze, pomimo iż jest umowa z firmą?
 • Czy w przypadku zaliczki alimentacyjnej nie powinien być paragraf 0970?
 • Mam zaliczkę w paragrafie 0970 czy to jest źle?
 • Czy można księgować fundusz na koncie 225 , a nie na 720?
 • Fundusz Solidarnościowy powinien być jako środki pozabudżetowe czy budżetowe?
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - czy jeżeli wydatkujemy coś z tego programu, to faktura powinna być wystawiona na gminę, czy na opiekuna, jeżeli jest to pozabudżetowo?
 • Czy musimy tworzyć politykę do wszystkich dodatkowych programów?
 • Czy możliwa jest sytuacja, kiedy w OPS jest zasądzone do wypłaty przez sąd wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej? WUW twierdzi, że nie możemy otrzymać na to dotacji w 85219 par.2010, bo dotacja dotyczy tylko opiekuna prawnego. Nie wiemy teraz w jakiej formie powinniśmy wypłacić takie wynagrodzenie ze środków gminy
 • Czy 4170 to jest zlecenie?
 • Czy w RB 27 S należy wykazać 40% z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy jeśli został wystawiony tytuł wykonawczy, to od tego momentu my jako jednostka nie naliczamy odsetek? Jaka jest podstawa prawna takiego działania?
 • Czy dekretuje się wyciągi bankowe długopisem i dopiero później wprowadza do programu, czy tylko drukuje dekret z programu i podpina do wyciągu? Czy do tego jest potrzebny zapis w polityce rachunkowości?
 • Jak postępujemy z kosztami upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych? Jest podział na 95% i 5%?
 • Czy do przyjmowania żywności z PKPS trzeba mieć instrukcję magazynową?
 • PRZYKŁAD: mamy pracownicę zatrudnioną w MGOPS, która u nas jest na urlopie bezpłatnym i przeszła na stanowisko kierownika dziennego domu seniora, który też jest w naszych strukturach; czy w związku z tym powinniśmy liczyć ją podwójnie do odpisu, czy tylko raz?
 • Co z opisywaniem numeru licencji w polityce rachunkowości?
 • Ostatecznie zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS - bilans na 31 marca danego roku. Czy można przyjąć zapis, że księgi rachunkowe zamyka się w ciągu 15 dni od daty przekazania sprawozdania finansowego pod warunkiem, że nie nastąpi to później niż 30 kwietnia? Czy zapis: ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do 30 kwietnia roku następnego?
 • Czy pracownikiem merytorycznym może być kierownik jednostki?
 • Jak zaksięgować Fundusz Pracy za lata poprzednie z odsetkami?
 • Co z dochodami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe?
 • Dodatek gazowy w rozdziale 85295 czy 85395?
 • Czy OPS może kupować kawę, herbatę, wodę do sekretariatu?
 • Nie wypłacamy świadczeń wychowawczych, a otrzymaliśmy środki w wysokości 2000 zł. Na co je przeznaczyć? Może zakup programu?
 • Czy w polityce rachunkowości powinna być ujęta procedura likwidacji środka trwałego?
 • Na jakim koncie księgować zwroty od komorników z FA do UG w części dotyczącej budżetu państwa?
 • Czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe, wpłacony przez dłużnika przed uprawomocnieniem decyzji, należy odprowadzić do UW w terminach dochodów? Czy dopiero po uprawomocnieniu decyzji, czyli zaksięgować na koncie 245, a po uprawomocnieniu przeksięgować?
 • Otrzymaliśmy korektę z lat ubiegłych składki zdrowotnej osoby objętej programem CIS. Nie otrzymaliśmy fizycznie zwrotu środków, tylko mamy nadpłatę na koncie ZUS. Pani z ZUS zadzwoniła z informacją, żeby pomniejszyć wpłatę na składkę ZUS. Jak zaksięgować tę nadpłatę?
 • Czy można pomniejszyć bieżącą wpłatę ZUS? Czy nie trzeba zwracać gminie nadpłaty, która dotyczy lat ubiegłych?
 • Jeśli otwieramy nowe konto i będziemy je przełamywać przez 1, z uwagi na wyodrębnienie analityki, to czy musimy stworzyć nową politykę nowym zarządzeniem? Czy wystarczy tylko aneks informujący o zmianie kont?
 • Co w przypadku, gdy pracownik merytoryczny dłużej choruje? Kto podpisuje za niego?
 • Jednostka GOPS obsługuje kasę urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych, tj. szkół i przedszkoli. W statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki nie ma mowy na ten temat. Z w/w jednostkami i urzędem zostały zawarte na porozumienia na prowadzenie nieodpłatnie obsługi kasowej jednostek. W porozumieniach brak jest podstawy prawnej oraz szczegółowych regulacji, w jaki sposób ma przebiegać obsługa kasowa. Czy powinniśmy uzyskać opinię prawna w zakresie legalności prowadzenia przez GOPS obsługi kasy jednostek i urzędu?
 • W jakim rozdziale ująć refundację VAT za gaz oraz dodatek elektryczny?
 • W jakim rozdziale ująć opiekę wytchnieniową?
 • Czy opieka wytchnieniowa jest ujmowana pozabudżetowo?
 • Jak księgować wydatki na AOON?
 • Czy inwentaryzujemy obce środki trwałe?
 • Czy powinno się napisać sprawozdanie z zakończonej inwentaryzacji?
 • Jak wycenić i ująć meble poniżej 10 000 zł? Czy wprowadzić jakąś granicę kwotową?
 • Na jakiej podstawie księgować zaangażowanie wypłacanych zasiłków rodzinnych, okresowych i stałych?
 • Czy w sprawozdaniu pokazujemy również należności nienależnie pobrane dot. roku bieżącego?
 • Co w przypadku, gdy jest opłata za przelewy bankowe na WB, a nie ma do tego faktury?
 • Na jakich kontach ujmować wypłaty zasiłków w kasie banku?
 • Czy potrącenie z zasiłku za pobyt w schronisku może być 85203-0830?
 • Czy w polityce rachunkowości powinien być zapis: odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w DPS, odpłatności za pobyt w schronisku? Czy stanowią one dochody własne gminy?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać należności z tytułu nienależnie pobranych w 2023 roku świadczeń? Czy tylko za lata ubiegłe?
 • W jakim terminie od badania lekarskiego powinno się wypłacić za okulary?


Prowadzący

Aleksandra Zając - pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku na stanowisku Głównego Księgowego, zarządza i nadzoruje pracę działu finansowego. Odpowiada za plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 32 mln. zł. rocznie. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość na wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia