Wideoszkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Dr Tomasz Włodek: jakie formy umowy powinny być zawierane między ośrodkiem pomocy społecznej, a osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie? Jakie kryteria musi spełnić osoba zainteresowana pełnieniem usług sąsiedzkich? Jak skonstruować uchwałę rady gminy o usługach sąsiedzkich i krótkoterminowym pobycie w DPS? Jak rozliczać stałe i okresowe koszty pobytów w domu pomocy społecznej? Jak zabezpieczyć dokumenty w formacie e-Doręczenia w celu ochrony danych osobowych?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników ośrodków pomocy społecznej.

Jaka będzie wysokość zasiłku stałego po zmianach w styczniu 2024? Jakie kryteria usług pomocy społecznej będą świadczone od stycznia 2024?
Podczas szkolenia wieloletni kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówi istotne kwestie dotyczące zmian, jakie wejdą wraz z nowelizacją ustawy od stycznia, naliczania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, czy zasad przyznawania mieszkań chronionych. Zwróci uwagę na zagadnienia związane ze świadczeniem usług sąsiedzkich, e-doręczeniami, a także krótkoterminowymi pobytami w DPS.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie oraz jakie kwalifikacje musi mieć taka osoba? Czy ta osoba może być członkiem rodziny lub sąsiadem osoby potrzebującej pomocy?
 • Jakie formy umów zawierać z osobami, które pracują w ramach usługi sąsiedzkiej? Jakie formy rozliczeń są najlepsze – godzinowe czy ryczałtowe? Kto powinien złożyć podpis na umowie – kierownik ośrodka czy wójt gminy?
 • Co kryje się pod zapisem w ustawie z listopada 2023 odnośnie „szczegółowych warunków”? Czym one są oraz jakie szczegółowe warunki powinny być zawarte w uchwale tak aby nie było rozstrzygnięć nadzorczych?
 • Jakie obowiązki spoczywają na osobie pełniącej usługi sąsiedzkie? Czy gmina może rozszerzyć lub pomniejszyć zakres obowiązków?
 • W jaki sposób opracować uchwałę rady gminy o usługach sąsiedzkich oraz pobytach krótkoterminowych w DPS? Co musi się w niej znaleźć? Jakie zapisy są najważniejsze z perspektywy ośrodków pomocy społecznej?
 • Jak naliczać opłaty za pobyty krótkoterminowe w domach pomocy społecznej po nowelizacji ustawy z listopada 2023? Co zrobić w przypadku, gdy rodzina nie chce pokryć kosztów pobytów? Jak naliczać zadłużenia?
 • Co może zrobić ośrodek w przypadku, gdy osoba, która wcześniej dostawała dokumenty, decyzję pocztą tradycyjną, nie będzie skłonna do posiadania skrzynki mailowe bądź nie będzie umiała korzystać z e-Doręczeń?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uchwała rady gminy o usługach sąsiedzkich
 • Uchwała rady gminy o pobytach krótkoterminowych w domach pomocy społecznej
 • Komplet dokumentacji
 • umowa z członkami rodziny osoby przebywającej w DPS
 • umowa pomiędzy ośrodkiem pomocy a domem pomocy społecznej
 • umowa usługi sąsiedzkich
 • decyzje przyznania usług sąsiedzkich
 • decyzja o przyznanie krótkoterminowego pobytu w DPS

Szczegółowy program szkolenia:

1. Usługi sąsiedzkie- kto może je świadczyć? Jakie formy odpłatności zastosować? Jak prawidłowo skonstruować uchwałę, aby zawierała wszystkie niezbędne informacje? Jak zabezpieczyć się przed nadużyciami?

 • Jakie są zasady funkcjonowania usług sąsiedzkich?
 • Jak powinna wyglądać organizacja usług sąsiedzkich?
 • Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie? Czy rodzina także może świadczyć usługi sąsiedzkie członkowi rodziny?
 • Jakie wymagania musi spełnić osoba zainteresowana udzielaniem pomocy sąsiedzkiej?
 • Na jakiej podstawie wybierać osoby, które będą udzielać pomocy sąsiedzkiej? Czym się kierować?
 • Jak uniknąć nadużyć podczas świadczenia usług sąsiedzkich przez osoby zatrudnione do tej roli? Jak ośrodek pomocy i gmina mogą przeciwdziałać takim sytuacjom?
 • Jak postępować z przypadku, gdy ktoś wybierze sobie znajomego jako pomoc sąsiedzką? Jak unikać w tym temacie nadużyć?
 • Jakie wymagania musi spełnić osoba, która chce zostać zatrudniona jako osoba udzielająca usługi sąsiedzkie?
 • Za jakie obowiązki odpowiedzialna jest osoba świadcząca usługi? Jakie są ramy usług świadczonych na rzecz usługi sąsiedzkiej? Co zalicza się pod te usługi, czy np. tylko sprzątanie?
 • Jak poszerzać zakres usług sąsiedzkich ponad to, co przewiduje ustawa?
 • Jakie są formy rozliczeń z osobami zatrudnionymi w celu usług sąsiedzkich? Jak wygląda kwestia odpłatności za takie usługi?
 • Z jakich algorytmów korzystać, aby wyliczyć kwotę wynagrodzeń za usługi sąsiedzkie?
 • Jak naliczać stawki dla pracowników usług sąsiedzkich?
 • Jaka powinna być stawka netto i brutto za udzielanie pomocy sąsiedzkiej? Jaką kwotę powinna mieć stawka godzinowa i czy powinno się rozliczać w formie kwoty za godzinę?
 • Jakie rozliczenie jest najlepsze oraz które należy zawrzeć w uchwale- godzinowe, ryczałtowe?
 • Czy podczas naliczania wynagrodzenia za usługi sąsiedzkie powinno brać się pod uwagę kryterium dochodowe?
 • W jakich przypadkach można zarządzić odstąpienia od finansowania usług sąsiedzkich?
 • Jaką umowę należy podpisać- umowa zlecenie, czy wybrać inną formę umowy?
 • Co powinna zawierać umowa, którą trzeba podpisać z osobą zatrudnioną jako pomoc sąsiedzka?
 • Jakie zapisy w umowie z osobą zatrudnioną na rzecz usług sąsiedzkich są najbardziej istotne dla ośrodka pomocy społecznej?
 • Czy można podpisać umowę zlecenie w przypadku, gdy sąsiadka udaje się do ośrodka pomocy społecznej, w związku z tym, że jej sąsiadka sama sobie nie radzi i zgłasza chęć pomocy świadcząc usługi sąsiedzkie?
 • Kto musi podpisać umowę o pomocy sąsiedzkiej czy tylko kierownik ośrodka, czy organy uprawnione do podpisania jak np. wójt, gdy rachunek na umowie zawiera NIP gminy?
 • Jakie są zasady zatrudniania osoby do usług sąsiedzkich?
 • Jakie kwalifikacje mają mieć osoby, które będą świadczyć taką pomoc?
 • Jak ustalać ceny za pełnienie pomocy sąsiedzkiej?
 • Jakie są różnice między usługami opiekuńczymi a usługami sąsiedzkimi?
 • Jakie są procedury przyznawania pomocy sąsiedzkiej? Jakich wytycznych należy przestrzegać? Jakie są tryby przyznawania usług sąsiedzkich?
 • Jak opracować uchwałę rady gminy, która reguluje zasady przyznawania usługi sąsiedzkiej? Co powinna regulować taka uchwała? Do czego powinna się ona odnosić?
 • Jak skonstruować uchwałę rady gminy, tak aby znalazły się wszystkie niezbędne informacje związane z usługami sąsiedzkimi?
 • Jaki powinien być zakres przyznawania świadczeń usługi sąsiedzkiej ustosunkowany w opracowanej przez gminę uchwale?
 • Co jest rozumienie przez „szczegółowe warunki”? Czym są szczegółowe warunki? Co to oznacza?
 • Jakie szczegółowe warunki powinny być zawarte w uchwale tak aby nie było rozstrzygnięć nadzorczych do uchwał?
 • W jaki sposób można zabezpieczyć usługi sąsiedzkie?
 • Czy rada gminy może rozszerzyć lub ograniczyć zakres osób który przysługują osobie posiadającej usługi sąsiedzkie?
 • Czy w uchwale dokonuje się ustaleń dotyczących zakresu, okresu i miejsca świadczenia usług sąsiedzkich?
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie lekarskie, żeby korzystać z takich usług sąsiedzkich?
 • Czy ośrodek pomocy społecznej jest zobligowany do wydania decyzji o odpłatności za usługi? Czy jest to niepotrzebne?
 • Jakie dowody, dokumenty są potrzebne, aby ubiegać o przyznanie usług sąsiedzkich? Które dowody są istotne, aby przyznać taką pomoc? Na co warto zwrócić uwagę?
 • Zapisy ustawowe, które należy realizować i jak to się ma się do konkretnych zapisów np. szczegółowe warunki?
 • Czy gmina może uzyskać dofinansowanie do pokrycia opłat związanych z opieką sąsiedzką?
 • Jak ubiegać się o dodatkowe środki na usługi pomocy sąsiedzkiej? Jakie kryteria musi spełnić gmina, aby taką pomoc finansową otrzymać?
 • Czy istnieją programy na dofinansowanie na usługi sąsiedzkie dla gmin skierowane na pokrycie kosztów takich usług dla osób poniżej 75 roku życia?
 • Jak tak naprawdę, usługi sąsiedzkie wyglądają w praktyce? Jak wcielić zapisy z uchwały w praktyczne zastosowanie?
 • Czy szkolenie z pierwszej pomocy dla osób świadczących usługi sąsiedzkie może być finansowane z innych finansów niż środki ośrodka?
 • Jak skompletować całą dokumentację, potrzebną przy udzielaniu przez gminę usług sąsiedzkich? Co powinna zawierać?
 • Jak wykonać akty wykonawcze na podstawie uchwały o usługach sąsiedzkich?
 • Jak od strony prawnej wygląda świadczenie usług sąsiedzkich?

2. Domy pomocy społecznej, pobyty krótkoterminowe- jakie są zmiany w naliczaniu opłat po nowelizacji ustawy z listopada 2023? Co w przypadku, gdy członkowie rodziny nie chcą pokryć kosztów pobytu w domu pomocy społecznej osoby bliskiej?

 • Jak naliczać opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej?
 • Jak naliczać kwoty, gdy ktoś nie zapłacił za pobyt, ma zadłużenie?
 • Jakie zmiany wprowadziła ustawa z listopada 2023 o pomocy społecznej w wymiarze naliczania odpłatności za pobyt w DPS?
 • Jakie są sposoby ściągania zadłużeń z osoby, które nie uregulowały kosztów pobytów w domu pomocy społecznej?
 • Jak rozliczać stałe i okresowe koszty pobytów w domu pomocy po zmianach w ustawie z listopada 2023?
 • Na jakiej zasadzie można kierować osoby do domu pomocy społecznej po nowelizacji ustawy?
 • Jaki ośrodek pomocy może radzić sobie z kolejkami związanymi z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej, których czas oczekiwania wynosi nawet 2 lata?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy rodzina nie chce zajmować się starszą osobą z rodziny i zrzuca wszystko na gminę? Jak uniknąć takich sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy rodzic, który nie płacił alimentów na dziecko, obecnie potrzebuje pobytu w domu pomocy społecznej, który należy opłacić? Czy opieka może wymagać w takiej sytuacji pokrycia częściowych kosztów? Na jakie akty prawne może powołać się rodzina osoby, aby uniknąć płacenia za opiekę? A no co może powoływać się gmina?
 • Jak ośrodek pomocy społecznej powinien odnieść się do art. 64 o stosunkach rodzinnych a odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny?
 • Jak w praktyce mają wyglądać pobyty krótkoterminowe w domach pomocy społecznej po nowelizacji ustawy z listopada 2023?
 • Jak powinna wyglądać współpraca ośrodka pomocy społecznej z domem pomocy społecznej?
 • Co powinna zawierać decyzja o przyznaniu miejsca w DPS? Jak powinna być skonstruowana? Jak ją prawidłowo wykonać?
 • Jak poprawnie opracować uchwałę gminy o pobytach w domach pomocy społecznej na mocy zmian w ustawie z listopada 2023?

3. Mieszkania chronione - komu gmina może przyznać mieszkanie chronione? Jakie wymagania architektoniczne musi spełnić takie mieszkanie?

 • Na jakich zasadach można przyznać mieszkanie chronione? Jakie kryteria musi spełnić mieszkaniec, aby takie mieszkanie otrzymać?
 • Jak gmina może rozpocząć tworzenie mieszkania chronionego?
 • Jakie wymagania musi spełnić mieszkanie chronione, aby osoba potrzebująca mogła w nim zamieszkać?
 • Jak przekształcić mieszkanie na mieszkanie treningowe zgodnie z obowiązującymi wytycznymi po nowelizacji z listopada 2023?
 • Czy zaszły zmiany, tylko w kontekście nazwy mieszkań chronionych, czy także w funkcjach, które mają spełniać po nowelizacji ustawy z listopada 2023?
 • Skąd i jak gmina może pozyskać środki na remont, odmowę mieszkania chronionego? Kto byłby odpowiedzialny za monitorowanie zmian i postępów remontu w mieszkaniu chronionym?
 • Kto miałby sprawować opiekę nad mieszkaniami chronionymi?

4. E-Doręczenia- jak przystosować całą jednostkę do wprowadzenia e-Doręczeń? Jak będzie wyglądać doręczenia decyzji do mieszkańca, który nie posiada skrzynki internetowej?

 • Co w przypadku, gdy osoba, które wcześniej dostała informacje pocztą tradycyjną, nie będzie skłonna do posiadania skrzynki mailowej bądź nie będzie umiała korzystać z elektronicznej formy przekazywania informacji?
 • Jak ośrodek ma dostarczyć decyzje, dokumenty osobie, która nie posiada skrzynki mailowej?
 • Jak przeszkolić pracowników oraz całą jednostkę do wdrożenia e-Doręczeń? Jak powinna przebiegać cała procedura szkoleniowa?
 • Jak mają wyglądać e-Doręczenia bezpośrednio w pracy, np. napisanie decyzji? Czy należy ją zeskanować? W jaki sposób?
 • Jak zabezpieczyć dokumenty w formacie e-doręczenia za pośrednictwem programu w celu ochrony danych osobowych?

5. Pozostałe zmiany wynikające z ustawy- kiedy pracownik socjalny jest zobowiązany powiadomić odpowiednie organy o stosowaniu przemocy w jego stronę?

 • Czy zaszły zmiany po nowelizacji ustawy z listopada 2023 w warunkach zatrudniania pracowników socjalnych?
 • Co jest potrzebne, aby uzyskać specjalistyczną usługę opiekuńczą dla dzieci z NFZ? Jakie zaświadczenia są potrzebne? Czy wystarczy tylko zaświadczenie od psychiatry? Czy może być też zaświadczenie od neurologa? Czy musi być od obydwóch lekarzy?
 • Jak w praktyce prezentują się zmiany z listopada 2023, które wynikają z ustawy odnośnie stosowanie przemocy wobec pracownika opieki społecznej?
 • Kiedy pracownik socjalny powinien zgłosić przypadek agresji w jego stronę? Jakie zachowania agresywne są przesłanką do podjęcia procedur? Kiedy coś jest atakiem agresji, a kiedy nie jest?
 • Jak pracownik socjalny ma postępować w przypadku przemocy?
 • Do kiedy ośrodki pomocy społecznej mają się ustosunkować do zmian związanych z nowelizacją ustawy z dnia 1 listopada 2023?
 • Jaka będzie wysokość zasiłku stałego po zmianach w styczniu 2024?
 • Jakie kryteria usług pomocy społecznej będą świadczone od stycznia 2024?

Prowadzący

Tomasz Włodek – doktor nauk prawnych, od 2015 roku kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, pracownik Katedry Pracy Socjalnej i Praw Człowieka KUL. Członek zarządu Fundacji Vis Maior Pies Przewodnik (fundacja prowadzona przez osoby niewidome i słabowidzące); w latach 2008-2013 dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (odpowiadał m. in. za finansowanie systemu pomocy społecznej w województwie lubelskim, a także za nadzór nad tym systemem, w tym nad 213 ośrodkami pomocy społecznej, 44 domami pomocy społecznej, 46 środowiskowymi domami samopomocy); w latach 2013-2014 dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie (kierował zespołem ok. 500 pracowników); autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego wydanych przez najlepsze wydawnictwa prawnicze w Polsce (Sejm, NSA,PAN), w tym książka doktorska pt. Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym wydana w Wydawnictwie Sejmowym. Ostatnio opublikowane (wraz z prof. M. Karpiukiem): Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia 18 kwietnia 2019 r., II K 1164/14. Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek skazania na karę grzywny za niedopełnienie obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 1/2020, Wydział Prawa UMCS, a także T. Włodek, Utrata wzroku a świadczenia rentowe i socjalne [w:] Gdy oczy zawiodły. Poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok, Fundacja Vis Maior, Warszawa 2022, s. 208-213, PDF oraz audiobook: https://fundacjavismaior.pl.

Wykaz ważniejszych publikacji zob.: https://naukapolska.pl/#/profile/scientistid=207940&_k=utxu4e.

W latach 2008-2019 adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, promotor ponad 300 magistrów i licencjatów z zakresu administracji publicznej, przeprowadził ponad 2500 godzin wykładów, konwersatoriów i seminariów (w tym także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie). W latach 2004-2005 stypendysta w Instytucie Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia