Wideoszkolenie: Finansowanie pobytu w DPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak uzyskiwać alimentację od rodziny za pobyt osoby w DPS? Jak znaleźć rodzinę, która przebywa poza granicami? Jak radzić sobie z nagminnymi odwołaniami rodziny od decyzji o płatności? Jakie są sposoby zabezpieczania się przed oszustwami? W jakich okolicznościach można zwolnić osobę z alimentacji?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników OPS,GOPS i MOPS zajmujących się sporządzaniem wywiadów, wydawaniem decyzji oraz podpisywaniem umów dot. umieszczenia osoby w DPS

Będą omawiane sposoby postępowania na konkretnych i trudnych przypadkach!
Podczas wideoszkolenia omówimy sposoby radzenia sobie z nagminnymi uchyleniami od płatności przez osoby zobowiązane. Powiemy o uzyskiwaniu wywiadu czy alimentacji od rodziny, która przebywa poza granicami państwa. Wytłumaczymy również procedury postępowania - krok po kroku - od momentu powstania zaległości, aż po uzyskanie tytułu wykonawczego. A także podpowiemy i pokażemy na przykładach jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przeprowadzić wywiad z osobą w szpitalu, aby nikt nie mógł niczego zarzucić?
 • Jakie są sposoby ustalania miejsca pobytu rodziny za granicą?
 • Jak wygląda procedura egzekwowania: od momentu podpisania umowy, aż do powstania zaległości?
 • W jaki sposób sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
 • Jak wygląda procedura kierowania interwencyjnego do DPS?
 • Komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala, a pacjent okazuje się nieświadomy, leżący na OIT - co należy zrobić?
 • Jak wygląda wydawanie decyzji o odpłatności w przypadku gdy rodzina nie zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Oświadczenie pisemne do zobowiązania opłacania pobytu os. w DPS-ie przed wydaniem decyzji
 • Upomnienia o zaległości w uiszczaniu odpłatności
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Wezwanie do wywiadu
 • Decyzja zmieniająca odpłatność za DPS
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie zwrotu wydatków
 • Decyzja do zwrotu opłat wniesionych zastępczo przez gminę
 • Umowa o partycypowaniu w kosztach
 • Decyzja o ustaleniu odpłatności za DPS członków rodziny
 • Decyzja zwalniającego zstępnego z ponoszenia opłat za pobyt w DPS-ie
 • Wniosek o skierowanie na leczenie
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite
 • Wniosek o umieszczenie osoby chorej w DPS-ie bez zgody
 • Decyzja o skierowaniu do DPS-u zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego
 • Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela – ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Pismo do osoby przebywającej za granicą + pouczenie+ RODO

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy dzieci i wnuki płacą po równo? Czy liczmy proporcjonalnie?
 • Z jakiego przepisu wnika, że jeśli płacą za coś dzieci, to wnuków nie pociągamy do odpowiedzialności?
 • Dwojgu dzieciom i dwojgu wnukom ustalono dofinansowanie pobytu w DPS. Wszyscy przekraczają kryterium o 300%. Dlaczego nie można finansowania pobytu podzielić na 4 osoby?
 • Czy wywiad należy przeprowadzić z opiekunem prawnym, który zarządza majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej, jeżeli musimy umieścić w DPS mężczyznę, który jest chory psychicznie, a jego matka jest ubezwłasnowolniona całkowicie?
 • Osoba złożyła wniosek o skierowanie do DPS. Podała adres dzieci, na które wysłaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wezwanie do przeprowadzenia wywiadu. Czy wszystkie te czynności należy podjąć przed wydaniem decyzji kierującej klienta do DPS?
 • Synowi matki umieszczonej w DPS dochód przekracza o 300 zł; on sam deklaruje 400 zł i wyraża zgodę na sporządzenie umowy. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oświadczyła, ile otrzymała, a wiemy, że kwota był znacznie większa?
 • Czy gmina może przejąć dom osoby umieszczonej w DPS za jej zgodą, jeżeli nie ma osób zobowiązanych do alimentacji? Żyje tylko siostra, która mieszka na Słowacji i nie chce opiekować się bratem
 • Czy od dzieci zmarłej podopiecznej DPS należy wyegzekwować odpłatność w sytuacji, gdy żyje rodzeństwo zmarłej i jest w stanie pokryć całą odpłatność?
 • Osoba, którą skierowaliśmy do DPS wskazała troje żyjących dzieci i jedno nieżyjące oraz dziesięcioro wnuków. W trakcie przeprowadzonego postępowania wynikło, że nikt nie chce dobrowolnie ponieść kosztów pobytu. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Czy należy obciążyć wnuki osoby umieszczonej w DPS, jeżeli dochody dzieci pozwalają pokryć koszty pobytu, ale nie chcą zapłacić?
 • Ile wynoszą odsetki?
 • Kancelaria radcy prawnego wystosowała do OPS pismo o uchylenie decyzji kierującej osobę do DPS. Pani przebywa w DPS, a dzieci nie chcą jej odebrać. Córki są skłócone, jedna z nich dopłaca do pobytu, a w zamian za opiekę zostało na nią przepisane mieszkanie. Podopieczna DPS nie jest ubezwłasnowolniona, ale chce opuścić DPS pod naciskiem córki, choć sama nie może przebywać w domu. Kto jest odpowiedzialny za podopieczną w przypadku uchylenia decyzji?
 • Czy można umieścić w DPS obywatelkę Niemiec, która obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym, a wcześniej prowadziła koczowniczy tryb życia w lesie i nie ma karty stałego pobytu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lekarze kierują osobę do DPS i na DPS spada obowiązek znalezienia miejsca w ZOL? Rodziny osoby skierowanej do DPS przychodzą ze skierowaniem, a miejsc w DPS nie ma. Poza tym, jeżeli dochody są zbyt niskie to nie ma szans na ZOL
 • Od kiedy należy ustalić odpłatność od rodziny, jeżeli przeprowadzenie wywiadów oraz zebranie dokumentacji trwało ponad 2 miesiące?
 • Czy należy zrobić na nowo rozeznanie sytuacji materialnej rodzin zobowiązanych do opłacania za DPS w przypadku, gdy koszty za pobyt w DPS co roku wzrasta? Czy należy zmienić umowę lub decyzję?1. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS?

 • Jak ustalać i poszukiwać wstępnych i zstępnych?
  • Jak szukać rodziny w postępowaniu?
  • Jakie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt matki/ojca w DPS?
  • Czy konkubin może ponosić opłatę za pobyt konkubiny w DPS?
  • Czy pasierbica jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za ojczyma w DPS?
  • Jak znaleźć dzieci kiedy przebywają za granicą?
  • Jak formalnie przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
  • Kto powinien zająć się i ponosić koszty tłumaczeń przysięgłych?
  • Jak wygląda procedura ustanowienia kuratora doręczeń?
 • Jak wygląda procedura postępowania z rodziną?
  • Jak wytłumaczyć rodzinie konieczność częściowego finansowania pobytu osoby w DPS-ie?

PRZYKŁAD: co zrobić, gdy nie zostanie podpisana umowa z rodziną przed umieszczeniem w DPS-ie, a po umieszczeniu rodzina “umywa ręce” od kwestii finansowania pobytu osoby bliskiej?

PRZYKŁAD: osoba przed umieszczeniem w DPS-ie przepisuje majątek w zamian za dożywotnią możliwość użytkowania oraz opiekę; osoby otrzymujące darowiznę chcą pomagać, ale w miejscu zamieszkania osoby; za pobyt w DPS-ie nie chcą już płacić - czy było to zrobione celowo? Jak się chronić przed nieuczciwą praktyką?

 • W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić wywiady?
  • Jak dobrze przeprowadzić wywiad gdy osoba przebywa w szpitalu? Zasady postępowania
  • Jakie warunki musi spełnić taka osoba?
  • Jak ustalić faktyczny dochód rodziny - czy zgadza się z tym podanym w wywiadzie?
  • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?

PRZYKŁAD: co zrobić, gdy ktoś miał gospodarstwo rolne, oddał je w dzierżawę na np. 10 lat, często po to, by uzyskać świadczenia emerytalne? Czy należy je wliczyć w dochód takiej osoby?

PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala, a pacjent okazuje się nieświadomy, leży na OIT - co należy zrobić?

 • Jakie są zasady sporządzania umów?
  • Jaka jest potrzebna dokumentacja do sporządzenia umowy?
  • Jaki jest czas na dostarczenie odpowiedniej dokumentacji?
  • Jak sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym, aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
  • Kto ponosi koszty, gdy jedne dzieci znajdują się na terenie kraju, a inne poza granicami?
  • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS-u np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci?
  • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS-ie?
  • Jak sporządzić umowę z osobą samotną? Czy można zachęcać osobę samotną do sprzedaży majątku, aby przez pewien okres sama sobie finansowała pobyt w DPS-ie?
  • Czy sporządzanie umowy, w której osoba zrzeka się po śmierci majątku na rzecz gminy w zamian za dożywotnie finansowanie pobytu w DPS-ie jest legalne?
  • Co zrobić z mieszkaniem po śmierci osoby samotnej i umieszczonej w DPS-ie?
   • Kiedy się kierować do sądu ze zgłoszeniem o stanie sprawy spadkowej?
   • Jak wygląda procedura krok po kroku?

PRZYKŁAD: osoba samotna ma mieszkanie, ale pole, na którym stoi dom zostało sprzedane wiele lat wcześniej, a dom jest w ruinie. Jak należy postąpić?

PRZYKŁAD: osoba tuż przed pójściem do DPS-u sprzedała mieszkanie - jej pobyt był wyliczany na podstawie 70% emerytury, a oszczędności nie mogą być ruszone - co zrobić?

PRZYKŁAD: syn chciał umieścić oboje rodziców w DPS-ie; umowy nie podpisał i odciął wszelki kontakt - jak zareagować?

 • Wydawanie decyzji
  • Jak wygląda wydawanie decyzji o odpłatności w przypadku, gdy rodzina nie zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu?
  • Jak dokumentować odmowę podpisania umowy w przypadku braku współpracy z zobowiązanym? Czy wystarczająca jest notatka pracownika socjalnego?
  • Czy można wydać decyzję kierującą do DPS-u przy braku danych od klienta o jego zstępnych?
  • Czy rodzina może się odwołać od takiej decyzji?
  • Czy da się zabezpieczyć przed odwołaniami?
  • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS?
  • Jaką dokumentację należy przedstawić SKO, kiedy rodzina odwołuje się od decyzji?
 • Co zrobić gdy najpierw zostanie umieszczone jedyne dziecko w DPS-ie, a następnie jego rodzic?
 • Jak wygląda procedura egzekwowania: od momentu podpisania, aż do powstania zaległości?
  • Opłata zastępcza za pobyt:
   • Jak postępujemy z niedopłatą?
   • Z czego jest finansowana?
   • Jak powinna przebiegać procedura finansowania na drodze egzekucji z administracji?
   • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS-ie
 • Jak wygląda przeprowadzanie procedury regulowania należności od ich powstania, aż do uzyskania tytułu wykonawczego?
  • Po jakim czasie należy złożyć wezwanie do zapłaty?
  • Jak uzupełniać kwotę o kolejne zaległe należności?
  • Co jaki czas należy ponownie wzywać do zapłaty?
  • Po przekroczeniu jakiej kwoty należy złożyć do sądu wniosek o tytuł wykonawczy?
  • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS-ie


2. Jak ustalić zwolnienia od opłaty za pobyt rodzica w DPS-ie?

 • Kto decyduje o zwolnieniu o odpłatności?
 • Jakie są kryteria zwolnień od odpłatności?
 • W jakich sytuacjach można całkowicie zwolnić od opłaty?
 • Kiedy można zwolnić fakultatywnie?
  • Czy można wziąć pod uwagę zaniedbanie emocjonalne lub niepłacenie alimentów?
  • Jak dobrze i sprawiedliwie rozpatrzyć zwolnienie?
 • Jaką dokumentację musi przedstawić osoba ubiegająca się o zwolnienie?
 • Na czym się oprzeć przy wydawaniu decyzji o zwolnieniu?
 • Jak dokumentować takie zwolnienie?


3. Jak wygląda procedura kierowania interwencyjnego do DPS-u? Krok po kroku

 • Jakie kryteria muszą być spełnione, aby móc umieścić osobę w trybie pilnym bez zgody?
 • Do kogo się skierować, aby móc skierować interwencyjnie osobę do DPS-u?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do skierowania w trybie intwerencyjnym?
 • Jak wygląda procedura w przypadku:
  • Gdy osoba była bezdomna i mieszkała w schronisku?
  • Gdy osoba przebywała w szpitalu bez dokumentów?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas rozpatrywania przypadków?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?
 • Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe umieszczenie w DPS-ie?

PRZYKŁAD: jak postąpić z osobą niewyrażającą zgody, ale stwarzającą zagrożenie dla siebie lub otoczenia?


4. Czy ZOL może być alternatywą dla DPS-u?

 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Kiedy można kierować do ZOL?
 • Kto zdecyduje, gdzie trafi osoba?
 • Na jakiej podstawie?
  • Jaki wpływ na decyzję ma ocena na podstawie skali Barthel?
 • Jakie są dokumenty potrzebne aby zostać umieszczonym w ZOL?
 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Czy są jeszcze jakieś inne miejsca do których można skierować osobę potrzebującą?
 • Jaki jest czas oczekiwania na DPS, a jaki na ZOL?
 • Czym się różni finansowanie pobytu w DPS-ie a ZOL?
 • Czy mogą grozić konsekwencje zw. nagminnym umieszczeniem w ZOL zamiast w DPS?

PRZYKŁAD: co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody i widać ewidentne zaniedbanie osoby starszej?

Prowadzący

Małgorzata Orent-Kaptur- główny specjalista Działu Pomocy Instytucjonalnej w MOPS Legnica. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej. Pracę w pomocy społecznej zaczynała od stanowiska pracownika socjalnego, natomiast od 6 lat pracuje na obecnym stanowisku urzędniczym. Na co dzień zajmuje się wydawaniem decyzji kierujących, o umieszczeniu i o odpłatności zarówno mieszkańcom domów pomocy społecznej, jak i sporządzaniem umów, decyzji dla osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach ich pobytu w DPS. Ukończyła studia magisterskie na WSP w Zielonej Górze na wydziale Pedagogika Pracy Socjalnej. Ponadto posiada studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia