Wideoszkolenie: Dodatek mieszkaniowy

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prawidłowo wyliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego? Jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem?


Wideoszkolenie PCC Poland adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym

Uwaga! prelegent omówi świadczenia przysługujące uchodźcom z Ukrainy
Podczas szkolenia powiemy o ostatnich zmianach w dodatku mieszkaniowym. Omówimy zmiany prawne oraz rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem. Poruszymy kwestię interpretacji przepisów odnośnie dodatku pielęgnacyjnego. Na przykładach przedstawimy wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego oraz wzory decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinna być zbudowana decyzja prawna?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak wyliczyć ryczałt na zakup opału?
 • Procedura postępowania z windykacją nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.
 • Jak liczyć dochód w przypadku karty podatkowej?
 • Czy oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, zamiast potwierdzenia zarządcy, powinno być złożone oddzielnym oświadczeniem?
 • Czy do wniosku strona powinna dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Wzory decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień

 • Decyzja dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego
 • Decyzja dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego z ryczałtem
 • Decyzja dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego wstecz – wzór 1
 • Decyzja dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego wstecz – wzór 2
 • Decyzja wstrzymująca dodatek ze względu na zaległości
 • Decyzja wznawiająca wypłatę dodatku po uregulowaniu zaległości
 • Decyzja zakańczająca ze względu na zamianę lokalu
 • Decyzja wygaszająca ze względu na zgon wnioskodawcy
 • Decyzja odmowna ze względu na niedostarczenie dokumentów w terminie
 • Decyzja odmowna – brak tytułu prawnego
 • Decyzja odmowna ze względu na dochód
 • Decyzja odmowna ze względu na metraż
 • Decyzja odmowna ze względu na małe wydatki
 • Decyzja odmowna ze względu na zbyt mały dodatek
 • Decyzja odmowna ze względu na zbyt wcześnie złożony wniosek
 • Decyzja nakładająca 500 zł. kary finansowej na zarządcę
 • Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji
 • Postanowienie o wznowieniu postępowania z urzędu
 • Postanowienie o przywróceniu terminu
 • Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
 • Wezwanie do usunięcia braków formalnych
 • Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

Orzecznictwo NSA i WSA wraz z krótkim opisem sprawy

 • Wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną klienta. (skarżąca wnioskowała o dodatek mieszkaniowy na lokal, w którym nie mieszkała ze względu na jego remont przez zarząd nieruchomości – w tym czasie skarżąca mieszkała wraz z dziećmi u ojca dzieci)
 • Wyrok WSA w Gliwicach oddalający skargę ze względu na rażącą dysproporcję (skarżąca posiadała samochód i atrakcyjną działkę w centrum miasta)
 • Wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję (dotyczy sytuacji, gdy klient za wcześnie składa wniosek lub składa wniosek, gdy już ma przyznane świadczenie)
 • Wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną (dotyczy sytuacji opisanej w wyroku z pkt.3 jednak z odmienną interpretacją sądu – klient ma prawo złożyć wniosek w każdym czasie)
 • Wyrok WSA w Gliwicach oddalający skargę (osoba nie posiada tytułu prawnego do lokalu, została wykluczona ze spółdzielni mieszkaniowej, oczekuje na lokal komunalny ale nie socjalny)
 • Wyrok NSA uchylający zaskarżony wyrok i oddalający skargę (osoba nie spełnia pkt.8 orzeczenia o niepełnosprawności)
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. oddalający skargę (odmowa umorzenia nienależnie pobranego dodatku)
 • Wyrok WSA w Gliwicach oddalający skargę (wnioskodawca o dodatek nie spełnia wymogu ze względu na nadmetraż a osoba, która uprzednio z nim mieszkała i posiadała orzeczenie o niepełnosprawności pozytywne w pkt.8 nie mieszka w tym lokalu, gdyż przebywa na długotrwałym leczeniu)
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. oddalający skargę (sytuacja dotyczy za granicą członka rodziny wnioskodawcy, a także studenta przebywającego w czasie nauki poza miejscem zamieszkania, a także osoby osadzonej w zakładzie karnym)
 • opinia prawna dotycząca wniosku o dodatek mieszkaniowy, który został złożony za wcześnie

Szczegółowy program szkolenia:

1. Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

 • Kiedy możemy przyznać dodatek mieszkaniowy wstecz?
 • Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną?
 • Co się zmienia się art. 15 zzzib ust. 3?
 • Czym jest nowy art. 15 zzziba?
 • Przykład : Klient przychodzi w styczniu 2021 i wnioskuje o przyznanie dodatku mieszkaniowego wstecz od miesiąca września 2020. Od kiedy przyznajemy dodatek?

2. Wyliczanie i przyznawanie dodatku

 • Czy wliczamy do dodatku dochód osoby przebywającej w zakładzie karnym?
 • Na czym polega odejście od kwot 125% i 175% najniższej emerytury na rzecz 40% (w gospodarstwie jednoosobowym) i 30% w gospodarstwie wieloosobowym?
 • Nowa definicja dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Czy trzeba będzie uznawać faktury za prąd?
 • Czego dotyczy kara pieniężna w kwocie 500 zł. dla zarządcy?
 • Wywiad środowiskowy do dodatków mieszkaniowych – czy będzie konieczny?
 • 13 emerytura a dodatek mieszkaniowy
 • wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • wzór deklaracji o wysokości dochodów

3. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 • Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Jakie podstawy prawne stosować przy dodatku mieszkaniowym?
 • Jakich dokumentów należy wymagać do dodatku mieszkaniowego?
 • Jak powinna być zbudowana decyzja prawna?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Czy podjęcie dodatkowej pracy/wzrost dochodu przez wnioskodawcę, ma wpływ na wysokość jego dodatku mieszkaniowego? Jeśli tak, to kiedy?
 • Czy dodatek mieszkaniowy należy się tylko wnioskodawcy, czy całej jego rodzinie? Czy jest taki zapis w ustawie, który o tym mówi?
 • Na podstawie jakiego aktu prawnego można utrzymać dodatek mieszkaniowy dla rodziny wnioskodawcy, który nagle umiera? Co się dzieje z decyzją o dodatku jeśli wnioskodawca umiera?
 • Czy dodatek należy się tylko zameldowanym osobom wnioskującym?
 • Czy wnioskodawcy, któremu skończyła się umowa na mieszkanie socjalne i czeka na komisję w celu przedłużenia umowy należy się dodatek przez ten miesiąc? Czy w sytuacji, kiedy tytuł prawny mu się skończył dodatek mieszkaniowy zostaje zawieszony? Czy dodatek będzie kontynuowany, czy jest konieczność złożenia nowego wniosku?
 • Czy osobie, która jest w zakładzie karnym i jest właścicielem lokalu, należy się dodatek mieszkaniowy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Czy możemy przyznać dodatek w przypadku, kiedy w sądzie odbywa się sprawa dziedziczenia lokalu? Czy dodatek mieszkaniowy powinien być wstrzymany do czasu zakończenia sprawy w sądzie? Komu należy się dodatek mieszkaniowy, kiedy jest dwóch właścicieli?
 • Czy dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, z tytułem prawnym do lokalu?
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy w sytuacji, w której matka i dwóch synów mieszkają w jednym lokalu, jeden z nich jest właścicielem, a drugi wynajmuje tylko jeden pokój? Kto może składać wniosek o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy należy się dodatek osobie, która jest bez dochodu, ale podczas postępowania w ZUSie? Czy musimy czekać na decyzję ZUSu z postępowania?
 • Czy emeryci i renciści mogą starać się o dodatek mieszkaniowy? Jak im pomóc, aby dodatek otrzymali, kiedy próg dochodu przekracza w sposób minimalny?
 • Czy urzędnik powinien wysłać zawiadomienie o wszczęciu przygotowania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Kiedy stosujemy podwyższenie powierzchni normatywnej dla osoby niepełnosprawnej?

4. Czy wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do lokalu?

 • Jakie są tytuły prawne do lokalu? Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Jakie tytuły prawne do lokalu uprawniają do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Różne interpretacje
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?

5. Czy należy się dodatkowy metraż dla osoby niepełnosprawnej w przypadku, kiedy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe i kiedy mieszka z kimś?

 • Dlaczego odmawia się podwyższenia powierzchni normatywnej dla osoby niepełnosprawnej lub takiej, która porusza się na wózku inwalidzkim w gospodarstwie jednoosobowym?
 • Orzeczenie o niepełnosprawności na 2 lub 3 miesiące i nie wiadomo, czy będzie przedłużone na kolejne miesiące – czy w tej sytuacji można przyznać dodatek mieszkaniowy na okres krótszy niż sześć miesięcy, czy na dokładnie miesięcy i czy można w ogóle przyznać w sytuacji orzeczenia o niepełnosprawności na okres trzech miesięcy?
 • Na jakiej podstawie doliczamy dodatek mieszkaniowy osobie niepełnosprawnej? Jakie decyzje i wyroki bierzemy pod uwagę? Czy taki zapis powinien znajdować się w orzeczeniu o niepełnosprawności? Czy każdej osobie niepełnosprawnej należy się oddzielny pokój? Czy należy jej się dodatkowy metraż? Jak przelicza się dodatek do powierzchni normatywnej?

6. Jakie świadczenia zaliczamy do dochodów?

 • Jak wyliczyć dochód osób, które w 2019 r. pracowały na czarno i nie mają pitu?
 • Jak liczyć dochód w przypadku karty podatkowej?
 • Czy dochodem jest składka zdrowotna z PUP?
 • Jak obliczać działalność na zasadach ryczałtu?
 • Czy wlicza się do dochodu dzierżawa ziemi?
 • Czy pomoc dla uczestników ŚDS udzielona w czasie zamknięcia placówki z powodu COVID jest wliczana do dochodu?
 • Czy zasiłek wychowawczy wliczamy do dochodu?
 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak wyliczyć dodatek, jeśli jednokrotnie zostanie naliczony zwrot podatku za kilka miesięcy w ciągu ostatnich trzech miesięcy?
 • Czy do dochodu zaliczamy „świadczenie za życiem”?
 • Czy „13 emerytura” wlicza się do dochodu?
 • Czy „300 plus” wlicza się do dochodu?
 • Czy zwrot podatku jest dochodem? Czy zwrot podatku dokonywany tylko do wysokości składek jest dochodem?
 • Czy należy odliczać składki ZUS i koszty uzyskania przychodu od dochodu z praktyki szkolnej?
 • Czy powinniśmy brać pod uwagę kwestię wyrównania świadczeń z ZUS przy ustalaniu dochodu?
 • Czy zasiłki celowe i okresowe wliczamy do dochodu?
 • Jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego jeśli jest on własnością obojga małżonków ale nie mieszkają wspólnie, jednocześnie nie ma ani separacji ani rozwodu? Czy powinniśmy dzielić gospodarstwo czy nie?
 • Jak liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy, wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez urząd pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?
 • Co zaliczamy do dochodu przy dodatku mieszkaniowym? Definicja dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jakie jest kryterium dochodowe?
 • Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – czy wliczamy do dochodu?

7. Co wliczamy w dochód: zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek pielęgnacyjny?

 • Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny w świetle uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny? Które zapisy ustawy stosować?
 • Dodatek pielęgnacyjny jest wliczany, a zasiłek nie – czy jest to prawidłowe w stosunku do osób starszych?
 • Kwestia wliczenia do dochodu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Z jakiego przepisu wynikają różnice w interpretacji uznania świadczenia za dochód?

8. Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

 • Czy opłaty za loggie powinny być doliczane? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy? Jak wyliczyć ryczałt na zakup opału?
 • Jakie wydatki bierzemy pod uwagę do dodatku mieszkaniowego?

9. Jak przeprowadzić procedurę przyznania dodatku mieszkaniowego, aby była zgodna z RODO?

 • Czym różni się lokal socjalny od najmu socjalnego lokalu? Czy to oznacza że pojawią się nowe umowy najmu i jak je rozpatrywać?
 • Jakie zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziło RODO?
 • Czy tylko wnioskodawca podpisuje klauzulę RODO?
 • Czy jest konieczność podpisywania klauzuli RODO i kiedy? Czy tylko przy składaniu wniosku? Czy dodatkowo podpisujemy klauzulę podczas wywiadu środowiskowego?
 • Jak dostosować procedurę RODO, aby danych szczegółowych, często wrażliwych, nie ujawnić w decyzji?

10. Czy wywiad środowiskowy jest obligatoryjny? Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy kiedy nie ma wywiadu środowiskowego?

 • Czy wywiad przeprowadzamy tylko w nowym środowisku?
 • Kiedy należy przeprowadzać wywiad środowiskowy?
 • Jakie są metody informowania o wywiadzie?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • Czy wszystkie osoby pełnoletnie muszą być obecne na wywiadzie środowiskowym?
 • Czy brak wywiadu środowiskowego jest wystarczający, aby odrzucić wniosek o dodatek?
 • Czy na pracowniku spoczywa obowiązek informowania o wywiadzie środowiskowym? Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkiem pracownika OPS lub UM?
 • Czy są pytania, na które petent może odmówić udzielenia odpowiedzi podczas wywiadu?
 • Co robić w sytuacji, gdy klient nie odbiera listów poleconych, zawiadamiających o planowanym wywiadzie środowiskowym?
 • W jakim zakresie wykorzystywać sformułowanie „rażące dysproporcje” w celu odmowy wniosku o dodatek? Co ono dokładnie oznacza i czego dotyczy?
 • Wniosek o dodatek można odrzucić z powodu „rażących dysproporcji”. Co to oznacza w praktyce? Co zaliczamy do rażących dysproporcji?
 • Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podczas wywiadu środowiskowego, gdy podawane są ważne informacje dotyczące zarobków i zdrowia?
 • Jakie informacje z wywiadu trafiają do zarządcy? Czy wszystkie informacje z wywiadu środowiskowego trafiają do zarządcy?
 • Jaki sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego jest wystarczający? Czy można przeprowadzić wywiad telefonicznie? Dlaczego nie zawsze się go stosuje? Od czego to zależy?

11. Jak interpretować deklaracje o liczbie osób w gospodarstwie?

 • Czy powinniśmy sprawdzać, ile osób jest zgłoszonych do spółdzielni, a ile osób jest zgłoszonych w gospodarstwie domowym do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy pracownik może i jakimi środkami ingerować w nieścisłość w podawaniu danych?
 • Jak potraktować oświadczenie klienta o dochodzie z działalności gospodarczej, które jest mało wiarygodne, a przecież podpisane z klauzulą odpowiedzialności karnej?
 • Jak egzekwować prawdziwość składanych informacji we wniosku?
 • Czy przyznać dodatek wnioskodawcom nie mieszkającym w lokalu? Jak potraktować wniosek o dodatek w sytuacji, kiedy jest duże zużycie wody na jedną osobę?
 • Jak traktować wnioskodawcę, który nie wykazał dochodu a ma zwrot kosztów ekologicznego ogrzewania z urzędu, z którego dostała środki? Czy kara za nie wykazanie zwrotu z urzędu powinna być jednokrotna, czy dwukrotna? Jak stosować ten zapis ustawy?
 • Jak zachować się w sytuacji kiedy klient tłumaczy się niewiedzą dotyczącą wykazania dochodu?
 • Jak mamy brać pod uwagę kwestię gospodarstwa domowego w przypadku rodziny, która mieszka pod jednym dachem, ale z deklaracji wynika, że prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe?
 • Jak interpretować rozbieżności w deklaracjach do opieki społecznej i we wniosku o dodatek mieszkaniowy?
 • Jak wyliczać dodatek mieszkaniowy i czynsz, jeśli w deklaracji są dwie osoby a mieszkają cztery?
 • Czy liczba osób na wniosku i w deklaracji musi się zgadzać z liczbą osób wykazana w informacji od zarządcy? Co zrobić, jeśli lokal zamieszkuje większa liczba osób?
 • Czy liczymy osoby, które przebywają faktycznie w lokalu czy tylko liczbę osób z deklaracji?
 • Jak zweryfikować, sprawdzić czy wnioskodawca ma inne źródła dochodu np. z pracy dodatkowej?

12. Jaka jest procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń?

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?
 • Co oznacza dla pracownika, a co dla wnioskodawcy podpisana przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy odpowiedzialność karna? Czy są jakieś konsekwencje dla wnioskodawcy przy wykazaniu dysproporcji finansowej ? Jakie środki możemy zastosować, aby wyegzekwować rzetelne, prawdziwe informacje?
 • Kiedy następuje wstrzymanie dodatku z powodu zadłużeń? W jakiej sytuacji występuje zaległość? Czy zaległość jest wtedy gdy spłacił tylko część zaległego czynszu czy wtedy gdy nie ma żadnej wpłaty
 • Kiedy wstrzymywany jest dodatek? Czy dodatek mieszkaniowy wstrzymujemy, kiedy wnioskodawca nie zapłacił dwóch ostatnich rachunków, czy dwóch rachunków ogółem?
 • Jaka jest procedura postępowania z windykacją nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego?
 • Kiedy następuje wstrzymanie wypłaty dodatku, a kiedy wznowienie wypłaty?

13. Wzory pism i decyzji

 • Jakie dokumenty powinno się składać przy składaniu wniosku?
 • Co musi być zawarte umowie najmu, aby przyznać dodatek mieszkaniowy?
 • Jak pisać decyzję odmowną, aby uniknąć odwołania?
 • Jak powinna być zbudowana decyzja prawna?
 • Wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego
 • Procedury postępowania zgodnie z k.p.a.
 • Interpretacje poszczególnych artykułów w kontekście wyroków i decyzji nadrzędnych organów
 • Wybór orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Orzekających oraz sądów administracyjnych
 • Wzory decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy?
 • Jak przeliczamy dodatek mieszkaniowy prywatnym zarządcom?

14.Co to jest dodatek osłonowy ?

 • Na jaki okres obowiązuje dodatek osłonowy?
 • Jakie są kryteria przyznawania dodatku osłonowego?
 • W jaki sposób przeliczać dochód rodziny? Czy przeliczać dochód tak samo jak w ustawie o czystym powietrzu?
 • Co jest dochodem przy dodatku osłonowym?
 • Jakie składowe należy uwzględnić podczas przeliczania dochodu?
 • Jakie dokumenty są wymagane do przyznania dodatku osłonowego?
 • Czy wypłata dodatku osłonowego przewidywana jest wyłącznie na rok 2022, czy również na kolejne lata?
 • Jakie są okresy wypłat i na jakich zasadach można wypłacić dodatek?

Dodatkowo

 • Czy jest możliwość kontynuowania dodatku przez osoby starsze, których dochód się nie zmienia?
 • Czy można kontynuować dodatek mieszkaniowy w sytuacji, kiedy umowa najmu jest na okres krótszy niż dodatek mieszkaniowy?
 • Czy dodatek dzieli się na dni w przypadku zgonu lub przeprowadzki? Co robimy w przypadku zgonu osoby pobierającej dodatek?
 • Czy członkiem gospodarstwa domowego może być domeldowana osoba, która jest całkowicie obca lub niepełnoletnie dziecko nie spokrewnione z wnioskodawcą?
 • Jaki jest okres przyznania dodatku mieszkaniowego, kiedy umowa najmu kończy się w trakcie trwania dodatku?
 • Czy bierzemy pod uwagę meldunek osób przebywających w lokalu do dodatku mieszkaniowego?
 • Jak traktować umowę podnajmu przez cudzoziemców? Czy żądać karty stałego pobytu? Jakich jeszcze dokumentów możemy wymagać od cudzoziemca? Czy mamy wgląd do dokumentów cudzoziemców jak np.: paszportu tak aby postępowanie było zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?
 • Jak dokumentować kwestie techniczne w lokalu przy domkach jednorodzinnych?
 • Jak liczyć powierzchnię użytkową dla właścicieli a jak dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych? Czy dolicza się do powierzchni użytkowej komórki lokatorskie? Jak postępować w sytuacji kiedy powierzchnia lokalu i komórki lokatorskiej przekraczają powierzchnię użytkową?
 • Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
 • Czy doliczać piwnice do powierzchni użytkowej? Czy opłaty liczyć wspólnie za lokal mieszkalny razem z opłatami dotyczącymi piwnic? Czy przeliczać łączne opłaty w stosunku do powierzchni użytkowej czy przyjmować wydatki w całości ?
 • Jak potraktować sytuację, w której w jednym lokalu znajduje się kilka gospodarstw? W jaki sposób dzielić wspólny metraż? Czy brać powierzchnię użytkową w całości, czy dzielić na kilka gospodarstw, zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy?
 • Jakie są obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych?
 • Czy deklarację o dochodach może podpisać pełnomocnik wnioskodawcy niebędącego osobą ubezwłasnowolnioną? Jeśli tak, to jak powinna brzmieć treść upoważnienia?
 • Czy spółdzielnia może odmówić potwierdzenia wniosku osobie, która zawarła umowę z właścicielem lokalu?
 • Jeśli ktoś przedstawi pokwitowania zapłaty alimentów, ale te alimenty wpłaca komornikowi, to tego mu nie odejmujemy ?
 • Czy pomoc rodziny jest dochodem?
 • Czy opłatę za domofon można traktować jako opłatę związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości?


Prowadzący

Damian Wąchała- praktyk, doświadczony szkoleniowiec, kierownik Zespołu Dodatków Mieszkaniowych w MOPR Piotrków Trybunalskim. Od 2004 r. pracownik Zespołu Świadczeń Rodzinnych w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi; ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania instytucjami opieki społecznej na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia