Wideoszkolenie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Jak zatrudniać asystentów? Jak wygląda realizacja programu? Jak rozliczać budżet?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników OPS, którzy koordynują program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiemy jak powinna wyglądać prawidłowa koordynacja programu!
W trakcie tego wideoszkolenia przedstawimy najbardziej problematyczne zagadnienia z zakresu AOON. Damy praktyczne wskazówki i pokażemy na przykładach, jakie przepisy regulują wymogi w zatrudnianiu asystentów. Powiemy, jak dokładnie wygląda kwestia dofinansowania wyjść asystenta z osobą niepełnosprawną. Omówimy różnorodne przypadki, związane z weryfikacją karty przebiegu usług asystenta. Wyjaśnimy np., jak rozliczać budżet programu oraz jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu. Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w taki sposób, by mieli Państwo pełną, kompletną pomoc w omawianym zakresie i nie musieli szukać dodatkowych wyjaśnień.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinien wyglądać przetarg na zatrudnianie asystentów?
 • Jakie są szczegółowe wymogi w zatrudnieniu asystentów? Czy jeśli asystentem jest osoba ze wskazania, to musi ona spełniać inne wymagania (średnie wykształcenie, 6-miesięczne doświadczenie)?
 • Jak kontrolować usługi asystenta?
 • Czy samochód asystenta, z którego korzysta ze swoim podopiecznym powinien mieć jakieś specjalne udogodnienia, badania?
 • Jak wprowadzać asystenta w środowiska trudne?
 • Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków asystenta?
 • Jak dokładnie wygląda kwestia dofinansowania wyjść asystenta z osobą niepełnosprawną?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie :

  • Czy zatrudniając asystenta dla osoby dorosłej trzeb mieć zaświadczenie o niekaralności?
  • Czy ogłoszenie o realizacji programu powinno być również w gminie, jeżeli realizatorem jest GOPS?
  • Kiedy musimy mieć pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością?
  • Czy pielęgniarka musi mieć aktualne prawo wykonywania zawodu?
  • Czy sześciomiesięcznym udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie świadczenie asystentury w edycji poprzedniej? Kto wówczas wydaje oświadczenie?
  • Jeżeli OPS zatrudnia opiekunki jako asystentów, to czy musi do dokumentacji wystawić tym osobom zaświadczenie o doświadczeniu?
  • Jeżeli w edycji 2022 mieliśmy zaświadczenie o niekaralności (asystent dla małoletniego), a w 2023 roku osoba kontynuuje wsparcie, to czy musimy mieć nowe zaświadczenie od asystentki na nowy rok?
  • Faktury czy paragony, imiennie czy nie i czy dwie osoby (asystent plus osoba niepełnosprawna) mogą być na jednym dokumencie czy każda osoba osobno?
  • Czy w jednej umowie z asystentem można umieścić kilku podopiecznych?
  • Czy na każdego podopiecznego należy podpisać osobną umowę?
  • Czy trzeba z asystentem podpisać umowę o używanie własnego samochodu w celu służbowym?
  • Jeżeli we wniosku do urzędu wojewódzkiego zaplanowaliśmy 3 asystentów, a teraz już wiemy, że będziemy ich potrzebować więcej, to czy powinniśmy napisać do urzędu wojewódzkiego pismo w tej sprawie?
  • Co w sytuacji, gdy nie wszyscy uczestnicy programu wskazali asystenta, a kwota jest powyżej 130 tys. zł?
  • Jak przeliczyć godziny, jeżeli jest kilku podopiecznych, którzy mogą indywidualnie wykorzystać godziny po konsultacji z asystentem?
  • Jeżeli ktoś ma możliwość 60 h miesięcznie, a chce tylko 40 h, to czy pozostałe 20 godzin można przeznaczyć na inną osobę? Czy trzeba to też zgłaszać w UW?
  • Czy możemy tworzyć procedury zamówień publiczny bez umowy z wojewodą, na podstawie podpisanego oświadczenia o przyjęciu środków i niewprowadzonych środkach własnych do budżetu?
  • Jeżeli uczestnik zawnioskował więcej godzin, a realizator nie może tyle przyznać, ponieważ środki zostały ograniczone, to co robimy w takim przypadku?
  • Czy należy uzasadnić mniejszą liczbę przyznanych godzin?
  • Czy asystent może pojechać z osobą niepełnosprawną do restauracji, na targ czy giełdę po zakupy?
  • Jak należy prawidłowo opisywać rodzaj i miejsce realizacji usług w karcie realizacji? Czy trzeba wszystko dokładnie opisywać?
  • Jak numerować karty realizacji usług przypadku więcej niż jednej osoby?
  • Jak sprawdzić, czy niepełnosprawność jest sprzężona? Na jakiej podstawie to stwierdzić i przyznać liczbę godzin?
  • Jeżeli ta sama osoba świadczy usługi opiekuńcze i ma również usługi asystenta w tym środowisku, to w jaki sposób to rozgraniczyć?
  • W jaki sposób przeprowadzać kontrole asystentów?
  • Czy osoba uczestnicząca w SDS może mieć AOON?
  • Czy uczestnik WTZ może korzystać z usług asystenta?
  • Czyim obowiązkiem jest NNW?
  • Czy zatrudniając asystenta powinniśmy wymagać od niego aktualnych badań lekarskich? Czy jako realizator programu powinniśmy sami skierować go na wstępne badania?
  • Czy środki na realizację programu wprowadzamy do budżetu ośrodka planem lub zarządzeniem bądź uchwałą?
  • Jeżeli asystent pracuje w dwóch ośrodkach pomocy społecznej, to czy powinniśmy wymagać kopii kart, żeby porównać godziny, aby sprawdzić czy się nie pokrywają?
  • Czy asystent może wspólnie kosić trawę lub odśnieżać?
  • Czy jest wymagana faktura za paliwo, czy wystarczy tylko ewidencja przebiegu pojazdu?
  • Ile można przeznaczyć na dojazdy samochodem, jeżeli nie ma innych wydatków?
  • Jeżeli podpisujemy umowę zlecenia tylko na liczbę godzin, to na jakiej podstawie asystent może uzyskać 500zł za przejazd własnym samochodem? Jak udokumentować, że opiekuje się więcej niż jedną osobą?
  • Czy można modyfikować załączniki do programu, np. ewidencję przebiegu pojazdu tak, aby asystent nie wpisywał wszystkich podopiecznych na jednej karcie?
  • Jak skalkulować budżet, gdy podana jest tylko stawka za godzinę?
  • Jeśli asystent świadczy usługę dla dwóch osób niepełnosprawnych, to czy wystarczająca jest jedna umowa zlecenia, z zapisem o możliwości maksymalnej liczby godzin do wykorzystania dla osoby z daną niepełnosprawnością, czy dla każdego uczestnika programu powinna być zawarta oddzielna umowa?
  • W programie na 2023 r. jest zapis, że w trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze. Jak to rozumieć?
  • Co, jeśli i powiat i miasto mają asystenta?
  • PRZYKŁAD: mieliśmy zaplanowane 720 godzin rocznie dla uczestnika, który miesięcznie wykorzystał dużo mniej godzin. W połowie października zostało mu z poprzednich miesięcy ok. 300 godzin, których i tak by nie wykorzystał, dlatego przekazaliśmy te godziny uczestnikowi z listy rezerwowej. Nie zgłaszaliśmy tego do UW, jedynie wykazaliśmy w ostatnim sprawozdaniu większą liczbę uczestników, oczywiście przy zachowaniu limitów godzin dla danej niepełnosprawności i wniosku, który składaliśmy. Czy postąpiliśmy prawidłowo, czy należało pisać o zwiększeniu liczby uczestników?
  • Ile kontroli trzeba zrobić w ciągu roku?
  • Niepełnosprawny, ze względu na swoją niepełnosprawność, nie potrafi podpisać się. Nie ma opiekuna prawnego. Na koniec miesiąca podpisuje się odciskiem palca przy pracowniku GOPS. Sporządzony zostaje protokół przyjęcia ustnego oświadczenia. Czy jest to wystarczające?
  • Czy poza limitami godzin są jakieś ograniczenia, ilu podopiecznych może mieć AOON?
  • Czy zwrot kosztów przejazdu powinien być opodatkowany?
  • Czy osoby mieszkające w DPS mogą mieć AOON?
  • Czy protokół z kontroli podpisuje AOON i podopieczny?
  • Co ma wykazać kontrola?

                                    1. Jak przystąpić do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? Jak zatrudniać asystentów? Jakie wymagania muszą spełnić asystenci? Jak powinna wyglądać umowa?

                                    • Jak powinien wyglądać przetarg na zatrudnianie asystentów?
                                    • Czy przy zatrudnianiu asystenta konieczne jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych?
                                    • Jak składać oferty, jak posługiwać się, wysyłać, dopełniać formalności przez mini portal ePUAP?
                                    • Czy są precyzyjne wytyczne jak ogłaszać przetarg na firmę, która dysponuje asystentami?
                                    • Gdzie poszukiwać asystentów?
                                    • Jak powinna wyglądać promocja programu? Gdzie należy ogłosić rozpoczęcie programu?
                                    • Czy do programu są przeznaczone materiały promocyjne?
                                    • Kogo można zatrudnić na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?
                                    • Jak dokładnie wyglądają wymogi w zatrudnianiu asystentów? Czy jeśli asystentem jest osoba ze wskazania, to musi ona spełniać inne wymagania (średnie wykształcenie, 6-miesięczne doświadczenie)?
                                    • Jak interpretować zapis odnośnie kwalifikacji asystenta? Czy jeśli osoba niepełnosprawna wskażę asystenta, to czy on musi spełniać inne kryteria?
                                    • Jak wybrać asystenta odpowiedniego dla danej osoby? Co jeśli podopieczny wskaże daną osobę, jednak ona ma już podopiecznych?
                                    • Czy osoba spokrewniona z osobą niepełnosprawną (wnuczka) może zostać jej asystentem?
                                    • Czy do zatrudnienia asystenta wystarczy jego oświadczenie o doświadczeniu w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, czy dodatkowo trzeba to jakoś potwierdzić (na przykład uzyskać oświadczenie od jego podopiecznych)?
                                    • Jak powinna być zawierana umowa? Na ile zlecać usługi?
                                    • Czy osoba niepełnosprawna może być uczestnikiem programu jednorazowo (na krótszy czas)?
                                    • Jak ośrodki same mogą zatrudniać asystentów?
                                    • Jak zawrzeć w materiałach klauzule społeczne?
                                    • Jak powinna wyglądać umowa współpracy z asystentem?
                                    • Jak redagować umowy dla asystentów? Wzór umowy
                                    • Czy można zacząć realizować program w środku roku?
                                    • Czy można przyspieszyć rozpoczęcie programu?
                                    • Jak aktualizować wnioski?
                                    • Jak zachęcić osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w programie?
                                    • Czy niepełnosprawne dzieci, które biorą udział w programie powinny mieć zaświadczenie od psychologa?
                                    • Czy zaświadczenie od psychiatry może zastąpić zaświadczenie od psychologa?
                                    • Czy można przyjąć do programu więcej podopiecznych, kiedy jest wielu chętnych?


                                    2. Jak powinna wyglądać koordynacja programu?

                                    • Jak powinny wyglądać karty pracy asystentów, czy jest wzór, jakieś logo?
                                    • Jak rozliczać karty pracy?
                                    • Co zrobić, w przypadku, kiedy karta zostanie wypełniona nieprawidłowo?
                                    • Jak kontrolować usługi asystenta?
                                    • Czy i jak powinno się zweryfikować kartę przebiegu usług asystenta?
                                    • Jak poradzić sobie z kwestią RODO?
                                    • Co jeśli pracownik pójdzie na kilkudniowe zwolnienie lekarskie?
                                    • Co jeśli pracownik pójdzie na dłuższe zwolnienie?
                                    • Co jeśli potrzeba zatrudnić kolejnego opiekuna, a ubezpieczenie nie zakłada dodatkowej osoby? Jak ją dopisać do programu?
                                    • Jak można zastąpić daną osobę na stanowisku asystenta, czy można wysłać na zastępstwo innego asystenta?
                                    • Kiedy wszyscy zatrudnieni asystenci są zaangażowani, komu przydzielić kolejną osobę? Czy można wyrobić więcej godzin?
                                    • Czy bilety w ramach aktywizacji może dla asystenta zapewnić ośrodek?
                                    • Czy samochód asystenta, z którego korzysta on ze swoim podopiecznym powinien mieć jakieś specjalne udogodnienia, badania?
                                    • Czy jeśli asystent używa swojego samochodu do celów realizacji programu, to czy ma podpisać jakąś specjalną umowę, czy powinien być sporządzony jakiś regulamin użytkowania pojazdu?
                                    • Czy można wykorzystywać wykorzystać samochód kogoś z rodziny osoby niepełnosprawnej na przejazdy z asystentem?
                                    • Czy da się zmienić zadeklarowaną liczbę godzin, kiedy osoba niepełnosprawna zgłasza, że jest ich zbyt dużo?
                                    • Czy można zmienić asystenta, kiedy inny rozpoczął już pracę, a osoba niepełnosprawna wskazała inną osobę?
                                    • Jak postępować, kiedy w jednym domu są dwie osoby niepełnosprawne?
                                    • Czy jeśli asystent nie będzie mógł zrealizować zadeklarowanej liczby godzin z powodu absencji, to czy można dla tej osoby niepełnosprawnej skierować asystenta, który realizuje inny program, świadczyć dla niego inne usługi specjalistyczne?
                                    • Czy można zmieniać podopiecznych w trakcie trwania programu?
                                    • Czy jeśli po wpisaniu do programu osoby niepełnosprawnej, przykładowo ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w trakcie trwania świadczenia usług asystenckich zmieni się jego stopień niepełnosprawności, to jak się wtedy rozliczać? Czy trzeba będzie zwracać pieniądze?
                                    • Czy można rozszerzyć zakres zadań asystenta?
                                    • Do jakich zadań kluczowych jest powołany asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?
                                    • Jeżeli w środowisku są 3 usługi, czyli usługa asystenta, opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze, w jaki sposób rozeznać, żeby godziny się nie pokrywały, ponieważ w kartach z ministerstwa nie ma wyszczególnionych godzin?
                                    • Co w przypadku, kiedy rodzina montuje kamery, głośniki, czy można o tym i jak rozmawiać z rodziną? Czy rodzina ma do tego prawo?
                                    • W jaki sposób realizować ubezpieczenie dla asystenta?
                                    • Czy jeśli w miesiącu zostaną niewykorzystane godziny, to czy można je wykorzystać później?
                                    • Czy jeśli zostaną niewykorzystane godziny i środki w jednym środowisku, to czy można dobrać kolejne środowisko/asystenta?
                                    • Jak wygląda zakończenie programu? Czy można dalej świadczyć usługi asystenckie, finansować je z własnego budżetu, później rozliczyć to z projektem? Co z podopiecznymi po zakończeniu programu?
                                    • Czy jeśli osoba niepełnosprawna zrezygnuje z udziału w projekcie to można na jej miejsce wdrożyć kolejną osobę? Co wtedy z wolnymi godzinami, które nie zostały zrealizowane?
                                    • Co w przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej? Można na jej miejsce wdrożyć kolejną?
                                    • Czy można godziny programowe rozdzielać na inne osoby?
                                    • Jeśli do programu dołączy mniej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to czy można wolne miejsca rozdzielić na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
                                    • Jak wprowadzać zmiany w trakcie trwania projektu?
                                    • Jak wygląda zmiana asystenta w trakcie trwania programu? Czy można to zrobić?
                                    • Jak rozwiązać sytuację, w której podopieczny rezygnuje z bycia uczestnikiem programu?
                                    • Jak wprowadzać asystenta w środowiska trudne?
                                    • Co zrobić, gdy osoba niepełnosprawna nie może się porozumieć z asystentem?
                                    • Co zrobić jeśli osoba niepełnosprawna jest agresywna?
                                    • Czy można zabrać osobie niepełnosprawnej asystenturę, kiedy nie pasuje jej żaden z asystentów?
                                    • Czy można wpisywać co miesiąc inną liczbę godzin?
                                    • Czy można zatrudnić asystenta w trakcie trwania programu?
                                    • Jak egzekwować wyłudzanie pieniędzy od asystenta przez osobę niepełnosprawną?


                                    3. Jaki jest zakres obowiązków asystenta? Jak powinna wyglądać aktywizacja? Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?

                                    • Co opiekunka może robić w domu z podopiecznym?
                                    • Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków asystenta?
                                    • Jak opisywać usługi, czynności asystenta? Co można, czego nie można robić?
                                    • Jakie są limity godzin asystentów? Ile godzin może pracować najmniej i najwięcej w ciągu dnia?
                                    • Jak aktywizować osoby leżące?
                                    • Co jest faktycznie aktywizacją?
                                    • Jak wypełnić kartę asystenta, jeśli dana osoba wykonuje pracę codziennie i nie wystarcza rubryk na wpisanie czynności? Jest ich 15, czy to wystarczająca liczba?
                                    • Jakie czynności nie mogą zostać wpisane w kartę pracy asystenta?
                                    • Jak sprawić, jakie czynności wykonywać, aby osoba niepełnosprawna stała się faktycznie samodzielna po programie?
                                    • Jak tłumaczyć podopiecznym na czym polega program, żeby nie nadużywały pomocy asystenta?
                                    • Jak rozmawiać z osobami trudnymi? Jak tłumaczyć im zadania asystenta?
                                    • Jak współpracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi?
                                    • Co zrobić w przypadku, kiedy podopiecznym jest osoba chora psychicznie (schizofrenia), z problemami seksualnymi, przez co asystentka jest napastowana, a w programie nie ma innego asystenta, płci męskiej, który mógłby ją zastąpić? Czy taka osoba powinna pozostać w programie?
                                    • Jak rozmawiać z podopiecznymi, aby nie nadużywali pomocy asystenta?
                                    • Czy asystent może wykonywać czynności wychodzące poza program?
                                    • Jak ma wyglądać pomoc w czynnościach dnia codziennego?
                                    • Jak powinna wyglądać organizacja usług asystenckich w środowisku?
                                    • Czy asystent powinien dogadać się indywidualnie odnośnie godzi realizacji projektu, czy powinny być one z góry zaplanowane (odgórne godziny pracy)?
                                    • Jak wygląda kwestia dyspozycyjności asystenta, ponieważ powinien być on w gotowości 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu? Czy powinien być gotowy do stawiennictwa na każde zgłoszenie?
                                    • Jak wygląda planowanie usług na jedną osobę niepełnosprawną? Ile powinno być godzin i ile osób na jednego asystenta?
                                    • Czy asystent może pełnić rolę opiekuna?
                                    • Co powinno robić się z dziećmi niepełnosprawnymi, jakie działania?
                                    • Czy można wspierać innych członków rodziny spoza programu?
                                    • Co w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna nie chce zaakceptować asystenta?
                                    • Czy praca w ogrodzie/na działce może być wykonywana przez asystenta?
                                    • Czy asystent powinien być dyspozycyjny przez całą dobę?
                                    • Czy asystent powinien się stawić na każdy telefon osoby niepełnosprawnej, nawet kilka razy dziennie?
                                    • Jak dopasowywać usługi do danej osoby niepełnosprawnej?


                                    4. Jak rozliczać budżet programu? Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu? Jaka jest pula środków na bilety? Jaka jest pula środków na środki higieny osobistej?

                                    • Jak uzyskać pieniądze na bilety?
                                    • Jak wygląda pula środków, które mają zostać dysponowane na wyjścia z podopiecznymi? Czy asystent musi płacić za bilety z własnej kieszeni, czy jemu również należą się pieniądze z projektu?
                                    • Jak dokładnie wygląda kwestia dofinansowania wyjść asystenta z osobą niepełnosprawną?
                                    • Jaka jest maksymalna kwota na bilety dla asystenta, jeśli ma 4 podopiecznych? Czy pieniądze (100 zł na miesiąc) są na asystenta, czy na każdego z podopiecznych?
                                    • Jak interpretować koszty dojazdu oraz bilety? Dla kogo przysługują te pieniądze, czy dla asystenta, czy dla osoby niepełnosprawnej, czy dla obojga?
                                    • Czy środki z puli na dojazdy i bilety do instytucji kultury (200 zł) można przesunąć tylko na dojazdy, tak by całość wypłacana była na poczet eksploatacji samochodu?
                                    • Jak uzyskać pieniądze na środki ochrony osobistej dla asystentów? Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?
                                    • Jak prowadzić dokumentację zakupy środków ochrony osobistej dla asystentów?
                                    • Jak wyglądają kwestie rozliczeń przewozu osoby niepełnosprawnej, w przypadku, kiedy asystent korzysta z własnego samochodu?
                                    • Kiedy i gdzie można używać samochodu asystenta w ramach jego pracy?
                                    • Czy można rozliczać koszty transportu osoby niepełnosprawnej, kiedy wyjechała ona (na przykład do lekarza) poza granice województwa?
                                    • Jak wygląda kwestia rozliczania kosztów paliwa?
                                    • W jaki sposób rozliczać wydatki? Co może być wydatkiem? Do jakiej kwoty można coś zakupić?
                                    • Jeżeli jedna opiekunka ma kilkoro podopiecznych, to czy limit wydatków jest liczony dla każdego podopiecznego, czy dla wszystkich podopiecznych do dyspozycji asystenta?
                                    • Jak powinny być wystawiane rachunki?
                                    • Jak rozliczać zwrot pieniędzy za niewykorzystanie środków na aktywizację podopiecznych?
                                    • Czy można przesunąć niewykorzystane środki z zakupów biletów, środków higieny osobistej na dodatkowe godziny świadczenia usług asystenckich?
                                    • Czy są w programie dodatki do wynagrodzenia dla asystenta?
                                    • Czy z budżetu programu można rozdysponować środki na szkolenia dla asystentów?
                                    • W jaki sposób rozliczyć bilet miesięczny asystenta?
                                    • Jak wyglądają kwestie przesuwania środków?
                                    • Jak ośrodki mają rozliczać budżet projektu? Środki idą pozabudżetowo, bezpośrednio do ośrodka, nie z gminy, jak to rozliczać?

                                    Prowadzący

                                    Anna Michalak-Leszczyńska - praktyk, pracownik socjalny Sekcji Usług Opiekuńczych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Współpracująca przy prowadzeniu Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2020-2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, od 2022 prowadząca Program. Absolwentka wyższych studiów zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek socjologia, specjalizacja pomoc społeczna i praca socjalna. Absolwentka studiów podyplomowych Ekonomia Społeczna.

                                    Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

                                    Terminy szkoleń


                                    od 499.00
                                    22 września 2023
                                    od 499.00
                                    05 grudnia 2023

                                    Podobne szkolenia