Wideoszkolenie: Dodatek osłonowy i mieszkaniowy

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Kryteria przyznawania i klasyfikacja przepisów stosowanych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Jaki tytuł prawny do lokalu upoważnia do złożenia wniosku o dodatek? Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

od 439.00 zł

Szkolenie adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym

Gotowe rozwiązania dot. świadczenia w wysokości 300 zł dla Ukraińców
Podczas szkolenia powiemy o ostatnich zmianach w dodatku mieszkaniowym. Omówimy zmiany prawne oraz rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem. Poruszymy kwestię interpretacji przepisów dot. trzynastej i czternastej emerytury oraz świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie? Czy we wniosku powinna się znajdować pozycja dotycząca tego, czy jest zadłużenie?
 • Czy wypłacana trzynasta i czternasta emerytura jest liczona do dochodu, czy nie?
 • Czy do dochodu wliczana jest „trzynasta” emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
 • Świadczenie w wysokości 300 zł dla Ukraińców. Co w przypadku, kiedy obywatel Ukrainy zmieni miejsce pobytu lub wróci do kraju?
 • Czy oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, powinno być złożone oddzielnym oświadczeniem, zamiast potwierdzenia zarządcy, ?
 • Czy strona powinna dołączyć do wniosku klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych?
 • Jak wyliczyć ryczałt na zakup opału?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy
 • deklaracja o wysokości dochodów
 • klauzula z mocą wsteczną
 • oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT DDM
 • oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE DDM
 • załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • załącznik nr 2 zaświadczenie do obliczenia stawki czynszowej
 • orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133
 • dochód u.ś.r. orzecznictwo
 • orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133

Szczegółowy program szkolenia:

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

 • Jakie świadczenia przysługują uchodźcom z Ukrainy?
 • Świadczenie w wysokości 300 zł dla Ukraińców tzw. jednorazowe świadczenie pieniężne
  • Komu przysługuje i w jakich okolicznościach?
  • Jakich dokumentów wymagać?
  • Co jeżeli obywatel Ukrainy zmieni miejsce pobytu lub wróci do kraju?
 • Jakie świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy z kartą pobytu?
 • Czy uchodźcom przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy uchodźcom przysługuje dodatek osłonowy?
 • Na jakich zasadach wydawać świadczenia?

1. Dodatek mieszkaniowy - zmiany, które weszły w życie

 • Definicja gospodarstwa domowego – co się zmieniło?
 • Jakie dokumenty są wymagane od wnioskodawców po zmianie?
 • Jak wnioskodawca ma udokumentować ulgę na dziecko?
 • Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba, która skorzystała z ulgi prorodzinnej?
 • Jakie kryteria uprawniają do otrzymania dodatku mieszkaniowego?
 • Tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia, służebność
 • Wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji administracyjnej
 • Procedura złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną
 • Nowe unormowania w przedmiocie powierzchni normatywnej mieszkania
 • Przyznawanie dodatku mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Naliczanie ryczałtu ma zakup opał
 • Czy przysługuje wyższy dodatek dla osób, które palą węglem i drzewem a we wniosku zaznaczył kocioł na paliwo stałe?
 • Kiedy bierzemy kwoty z faktur za gaz, a kiedy obliczamy ryczałty?
 • Jakie przyjąć wydatki do naliczenia dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy klient składa wniosek w październiku i umowę najmu ma również od października?
 • W jaki sposób naliczyć dodatek mieszkaniowy biorąc pod uwagę wydatki za miesiąc z naliczeniem na dwie osoby czy za wrzesień na 1 osobę?
 • Za jaki miesiąc są brane pod uwagę wydatki z art. 7 ust. 1c pkt 9 u.d.m. po zmianie ustawy?
 • Czy dziecko urodzone w miesiącu, w którym strona składa wniosek, należy uwzględnić w gospodarstwie domowym przy wydawaniu decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osoba przebywająca w DPS lub w placówce ZOL ma prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osobie, która nie ma przedłużonej umowy najmu lokalu należy zmienić decyzję w części dotyczącej okresu pobierania dodatku mieszkaniowego?
 • Kary dla zarządców
 • Czego dotyczy kara pieniężna w kwocie 500 zł dla zarządcy?
 • Informacja czy decyzje dla zarządcy?
 • Jakie są wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych?
 • Co w sytuacji braku zarządcy?
 • Jaka osoba uprawniona jest do pobierana należności czynszowych?
 • Rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu
 • Czy poniesione wydatki muszą być opłacone?
 • Jeżeli oboje małżonkowie maja tytuł prawny i oboje składali wniosek, jedno z nich umiera, to dodatek mieszkaniowy wygaszamy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy świadczenie powinno być zawieszone?
 • Meldunek a brak zamieszkiwania
 • Przesłanki przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
 • Czy będzie konieczny wywiad środowiskowy do dodatków mieszkaniowych?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • W jakich sytuacjach następuje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?
 • Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Wzór deklaracji o wysokości dochodów
 • Definicja dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 40% (w gospodarstwie jednoosobowym) i 30% w gospodarstwie wieloosobowym?
 • Definicja dochodu: dochód z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej
 • Co wliczamy w dochód?
 • Czy oszczędności wliczają się jako dochód?
 • Czy „Kindergeld” podlega wliczeniu do dochodu?
 • Czy dochód uzyskany z dodatku aktywizacyjnego przyznanego przez PUP należy doliczyć do dochodu?
 • Czy od początku roku wlicza się dochód z wykonywania prac społeczno-użytecznych?
 • Czy liczyć dochód zerowy do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy do dochodu rodziny wlicza się dochody z tytułu alimentów płaconych przez ojca na dzieci dobrowolnie, bez zasądzenia ich przez sąd?
 • Czy do dochodu wliczana jest „trzynasta” emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
 • Czy trzynasta i czternasta emerytura wypłacana jest liczona do dochodu, czy nie?
 • Czy do dochodu w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego powinno się wliczać prace dorywcze?
 • Jaki sposób obliczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo?
 • Czy wliczamy do dodatku dochód osoby przebywającej w zakładzie karnym?
 • Dochód uzyskany z pracy za granicą? Z jakiego dnia brać kurs waluty do przeliczeń?
 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak obecnie liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy w ogóle?

2. Procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?

3. Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

 • Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną?
 • Co się zmienia art. 15 zzzib ust. 3?
 • Czym jest art. 15 zzziba?

4. Jakie są tytuły prawne do lokalu?

 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Różne interpretacje
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?
 • Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy opłaty za loggie powinny być doliczane? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego?

5. Dodatek osłonowy - najważniejsze

 • Czy dodatek osłonowy wliczamy do dodatku mieszkaniowego?
 • Na jaki okres obowiązuje dodatek osłonowy?
 • Jakie są kryteria przyznawania dodatku osłonowego?
 • W jaki sposób przeliczać dochód rodziny? Czy przeliczać dochód tak samo jak w ustawie o czystym powietrzu?
 • Co jest dochodem przy dodatku osłonowym?
 • Jakie składowe należy uwzględnić podczas przeliczania dochodu?
 • Jakie dokumenty są wymagane do przyznania dodatku osłonowego?
 • W jaki sposób wypłacany jest dodatek osłonowy?
 • Czy wypłata dodatku osłonowego przewidywana jest wyłącznie na rok 2023, czy również na kolejne lata?
 • Jakie są okresy wypłat i na jakich zasadach można wypłacić dodatek?

Prowadzący

Iwona Kuśmierz-Ul– doświadczony praktyk z zakresu dodatków mieszkaniowych, prawnik, wykładowca przedmiotów prawnych, egzaminator zawodowy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zawodzie technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
08 czerwca 2022
od 439.00
15 lipca 2022
od 439.00
16 sierpnia 2022
od 439.00
23 listopada 2022

Podobne szkolenia