Wideoszkolenie: Dodatek mieszkaniowy

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Kryteria przyznawania i klasyfikacja przepisów stosowanych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Jaki tytuł prawny do lokalu upoważnia do złożenia wniosku o dodatek? Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

od 439.00 zł

Szkolenie adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym

Praktyk omówi nadchodzące zmiany dot. ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
Podczas szkolenia powiemy o ostatnich i nadchodzących zmianach w dodatku mieszkaniowym. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem. Poruszymy kwestię interpretacji przepisów dot. trzynastej i czternastej emerytury oraz świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Nadchodzące zmiany - czy rada gminy w drodze uchwały będzie mogła podwyższyć progi dochodowe uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego?
 • [PRZYKŁAD] Co w przypadku, gdy żona ma zasądzone na siebie alimenty a mąż ich nie płaci. Czy w tej sytuacji należy wliczać jej dochód przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego? Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie? Czy we wniosku powinna się znajdować pozycja dotycząca tego, czy jest zadłużenie?
 • Osoba przebywała w Domu Dziecka, ukończyła 18 lat i otrzymała pomoc na usamodzielnienie, która będzie płacona przez 8 miesięcy. Czy wliczamy, to do dochodu skoro przeznaczona ma być na opłaty czynszu?
 • Czy do dochodu wliczana jest „trzynasta” emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
 • Świadczenie w wysokości 300 zł dla Ukraińców. Co w przypadku, kiedy obywatel Ukrainy zmieni miejsce pobytu lub wróci do kraju?
 • Czy oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, powinno być złożone oddzielnym oświadczeniem, zamiast potwierdzenia zarządcy?
 • Czy strona powinna dołączyć do wniosku klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych?
 • Czy deputat za węgiel wliczamy do dochodu przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego? Jak wyliczyć ryczałt na zakup opału?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy
 • deklaracja o wysokości dochodów
 • klauzula z mocą wsteczną
 • oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT DDM
 • oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE DDM
 • załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • załącznik nr 2 zaświadczenie do obliczenia stawki czynszowej
 • orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133
 • dochód u.ś.r. orzecznictwo
 • orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133

Szczegółowy program szkolenia:

Dodatek mieszkaniowy - co należy wliczać do dochodu i jakich zmian w prawie spodziewać się w nadchodzących miesiącach?

 • Omówienie nadchodzących zmian w ustawach wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
 • Czy rada gminy w drodze uchwały będzie mogła podwyższyć progi dochodowe uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego?
 • [PRZYKŁAD] Co w przypadku, gdy żona ma zasądzone na siebie alimenty a mąż ich nie płaci. Czy w tej sytuacji należy wliczać jej dochód przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Jak liczyć ulgę na dziecko? Jednorazowo czy podzielić na 12 m-cy?
 • Czy deputat za węgiel wliczamy do dochodu przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy kapitał opiekuńczy należy wliczyć do dochodu przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy należy wliczać sprzątanie klatki i opłaty za korzystanie z windy przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Osoba przebywała w Domu Dziecka, ukończyła 18 lat i otrzymała pomoc na usamodzielnienie, która będzie płacona przez 8 miesięcy. Czy wliczamy to do dochodu skoro przeznaczona ma być na opłaty czynszu?
 • Dodatek osłonowy wliczamy do dochodu?
 • [PRZYKŁAD] Osoba otrzymuje co miesiąc faktury za wodę. Składa wniosek w miesiącu czerwcu, czy wówczas wydatki dołącza z miesiąca maja? Faktura za wodę wystawiona jest w maju, ale wnioskodawca zapłacił ją w czerwcu. Czy fakturę za wodę należy doliczyć do wydatków na wniosku?
 • Definicja gospodarstwa domowego – co się zmieniło?
 • Jakie dokumenty są wymagane od wnioskodawców po zmianie?
 • Jak wnioskodawca ma udokumentować ulgę na dziecko?
 • Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba, która skorzystała z ulgi prorodzinnej?
 • Jakie kryteria uprawniają do otrzymania dodatku mieszkaniowego?
 • Tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia, służebność
 • Wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji administracyjnej
 • Procedura złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną
 • Nowe unormowania w przedmiocie powierzchni normatywnej mieszkania
 • Przyznawanie dodatku mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Naliczanie ryczałtu ma zakup opał
 • Czy przysługuje wyższy dodatek dla osób, które palą węglem i drzewem a we wniosku zaznaczył kocioł na paliwo stałe?
 • Kiedy bierzemy kwoty z faktur za gaz, a kiedy obliczamy ryczałty?
 • Jakie przyjąć wydatki do naliczenia dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy klient składa wniosek w październiku i umowę najmu ma również od października?
 • W jaki sposób naliczyć dodatek mieszkaniowy biorąc pod uwagę wydatki za miesiąc z naliczeniem na dwie osoby czy za wrzesień na 1 osobę?
 • Za jaki miesiąc są brane pod uwagę wydatki z art. 7 ust. 1c pkt 9 u.d.m. po zmianie ustawy?
 • Czy dziecko urodzone w miesiącu, w którym strona składa wniosek, należy uwzględnić w gospodarstwie domowym przy wydawaniu decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osoba przebywająca w DPS lub w placówce ZOL ma prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osobie, która nie ma przedłużonej umowy najmu lokalu należy zmienić decyzję w części dotyczącej okresu pobierania dodatku mieszkaniowego?
 • Kary dla zarządców
 • Czego dotyczy kara pieniężna w kwocie 500 zł dla zarządcy?
 • Informacja czy decyzje dla zarządcy?
 • Jakie są wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych?
 • Co w sytuacji braku zarządcy?
 • Jaka osoba uprawniona jest do pobierana należności czynszowych?
 • Rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu
 • Czy poniesione wydatki muszą być opłacone?
 • Jeżeli oboje małżonkowie maja tytuł prawny i oboje składali wniosek, jedno z nich umiera, to dodatek mieszkaniowy wygaszamy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy świadczenie powinno być zawieszone?
 • Meldunek a brak zamieszkiwania
 • Przesłanki przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
 • Czy będzie konieczny wywiad środowiskowy do dodatków mieszkaniowych?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • W jakich sytuacjach następuje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?
 • Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Wzór deklaracji o wysokości dochodów
 • Definicja dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 40% (w gospodarstwie jednoosobowym) i 30% w gospodarstwie wieloosobowym?
 • Definicja dochodu: dochód z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej
 • Co wliczamy w dochód?
 • Czy oszczędności wliczają się jako dochód?
 • Czy „Kindergeld” podlega wliczeniu do dochodu?
 • Czy dochód uzyskany z dodatku aktywizacyjnego przyznanego przez PUP należy doliczyć do dochodu?
 • Czy od początku roku wlicza się dochód z wykonywania prac społeczno-użytecznych?
 • Czy liczyć dochód zerowy do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy do dochodu rodziny wlicza się dochody z tytułu alimentów płaconych przez ojca na dzieci dobrowolnie, bez zasądzenia ich przez sąd?
 • Czy do dochodu wliczana jest „trzynasta” emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
 • Czy trzynasta i czternasta emerytura wypłacana jest liczona do dochodu, czy nie?
 • Czy do dochodu w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego powinno się wliczać prace dorywcze?
 • Jaki sposób obliczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo?
 • Czy wliczamy do dodatku dochód osoby przebywającej w zakładzie karnym?
 • Dochód uzyskany z pracy za granicą? Z jakiego dnia brać kurs waluty do przeliczeń?
 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak obecnie liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy w ogóle?

Procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

 • Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną?
 • Co się zmienia art. 15 zzzib ust. 3?
 • Czym jest art. 15 zzziba?

Jakie są tytuły prawne do lokalu?

 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Różne interpretacje
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?
 • Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy opłaty za loggie powinny być doliczane? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego?

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

 • Jakie świadczenia przysługują uchodźcom z Ukrainy?
 • Świadczenie w wysokości 300 zł dla Ukraińców tzw. jednorazowe świadczenie pieniężne
  • Komu przysługuje i w jakich okolicznościach?
  • Jakich dokumentów wymagać?
  • Co jeżeli obywatel Ukrainy zmieni miejsce pobytu lub wróci do kraju?
 • Jakie świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy z kartą pobytu?
 • Czy uchodźcom przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy uchodźcom przysługuje dodatek osłonowy?
 • Na jakich zasadach wydawać świadczenia?

Dodatek osłonowy - kryteria przyznania, wymagane dokumentu, wypłata

 • Czy dodatek osłonowy wliczamy do dodatku mieszkaniowego?
 • Na jaki okres obowiązuje dodatek osłonowy?
 • Jakie są kryteria przyznawania dodatku osłonowego?
 • W jaki sposób przeliczać dochód rodziny? Czy przeliczać dochód tak samo jak w ustawie o czystym powietrzu?
 • Co jest dochodem przy dodatku osłonowym?
 • Jakie składowe należy uwzględnić podczas przeliczania dochodu?
 • Jakie dokumenty są wymagane do przyznania dodatku osłonowego?
 • W jaki sposób wypłacany jest dodatek osłonowy?
 • Czy wypłata dodatku osłonowego przewidywana jest wyłącznie na rok 2023, czy również na kolejne lata?
 • Jakie są okresy wypłat i na jakich zasadach można wypłacić dodatek?

Prowadzący

Iwona Kuśmierz-Ul– mgr prawa, wieloletni pracownik administracji samorządowej, doświadczony praktyk z zakresu dodatków mieszkaniowych z ponad 25-letnim stażem pracy w dodatkach mieszkaniowych, wieloletni wykładowca przedmiotów prawnych w placówkach oświatowych z doświadczeniem w zakresie prowadzeniu szkoleń.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
10 października 2022
od 439.00
23 listopada 2022

Podobne szkolenia