Wideoszkolenie: Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zadania i obowiązki pracownika gminy. Jak przeprowadzić zmianę limitu w trakcie roku? Jak radzić sobie z dzierżawą gruntów (szczególnie w przypadku umów ustnych)? Jak przeprowadzić zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmiany właściciela gruntów lub dziedziczenia ziemi? Przyjmowanie różnych form faktur, tworzenie ich spisów i weryfikowanie poprawności

od 409.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do osób, które zajmują się przyjomowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i rozliczaniem zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Czas na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego już się kończy!
Jeżeli myślisz, że wiesz wszystko na temat zwrotu podatku akcyzowego, to.... zapewne masz rację. Tak samo, jeżeli czujesz, że potrzebujesz odpowiedzi na wątpliwości, które dopadają Cię w czasie pracy związanej ze zwrotem. Nasze wideoszkolenie pozwoli Ci poszerzyć wiedzę na temat podatku akcyzowego, zobaczyć, jakie problemy mają inne gminy i poznać odpowiedzi na pytania z programu. Masz możliwość spotkania z ekspertem, z którym możesz przedyskutować rozwiązania stosowane w Twojej pracy. Wiedzy nigdy dość, szczególnie w przypadku, gdy masz możliwość czerpania z doświadczenia innych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak weryfikować powierzchnie gruntów?
 • Jak można przygotować się do kontroli NIK?
 • Jak krok po kroku przeprowadzić zmianę limitów w trakcie roku?
 • Czy w przypadku śmierci wnioskodawcy już po wystawieniu decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego, spadkobiercy powinni zwrócić całą sumę? Czy zwrot zostaje dla nich?
 • Czy oświadczenie dzierżawcy o dzierżawie gruntów wnioskodawcy trzeba składać w każdym półroczu?
 • Jak poprawnie wypełnić formularz o pomocy de minimis?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek po terminie np. ze względu na opóźnienie przez pocztę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja przyznająca zwrot
 • Decyzja odmowna
 • Decyzja zmieniająca limit
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • Oświadczenie o użytkowanych gruntach
 • Wykaz załączników potrzebnych do wniosku (wzory)
 • Zestawienie FV
 • Przykładowy poprawnie wypełniony wniosek

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jakie są zadania pracownika jednostki samorządowej związane z procedurą zwrotu podatku akcyzowego? Omówienie wniosku o zwrot podatku akcyzowego od A do Z

 • Co można rozumieć przez zwrot „posiadacz użytków rolnych”?
 • Jakie załączniki są potrzebne do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas przyjmowania wniosków?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane we wnioskach?
 • Jak można usprawnić pracę związaną z wnioskami?
 • Czy wnioskodawca musi składać oświadczenie o celach rolniczych?
 • Na jaki dzień należy brać stan użytków?
 • Jak weryfikować powierzchnie gruntów?
 • Skąd czerpać informację na temat powierzchni gruntów?
 • Co można (a czego nie) klasyfikować jako nieużytki?
 • Jak prawidłowo kwalifikować rowy?
 • Co jest podstawą udzielenia zwrotu podatku akcyzowego?
 • Czy należy wysłać zawiadomienie, kiedy decyzja jest już wydana?
 • Jak napisać decyzję przyznającą?
 • Jak napisać decyzję odmowną?
 • W jakich przypadkach należy podjąć decyzję odmowną?
 • Jak poinformować rolnika, że decyzja jest odmowna?
 • Jak sporządzać sprawozdania?
 • Jak wypełniać sprawozdania ze zwrotu podatku akcyzowego?
 • Jak przeprowadzić zwrot pieniędzy otrzymanych na pokrycie podatku akcyzowego?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek po terminie np. ze względu na opóźnienie przez pocztę?
 • Czy kody zwierząt muszą być wpisywane zarówno w I, jak i w II turze wniosków?
 • Czy rolnicy mają rację, odmawiając dostarczania w terminie sierpniowym dokumentów zwierząt, ponieważ twierdzą, że złożyli je już w lutym?
 • Czy są jakieś dodatkowe dokumenty, czy czynności, które nie są określone ustawą, a dobrze ich wymagać lub je wykonać?
 • Czy mąż pani skarbnik gminy może mieć decyzję podpisaną przez wójta, czy to już konflikt interesów?
 • Jak można przygotować się do kontroli NIK?


2. Limity – ich zmiany i ustalanie. Co się zmieniło w limitach i jakie obowiązują obecnie?

 • Kiedy należy naliczać limity (terminarz)?
 • Jak ustalić limity i w jakich przypadkach można je zmienić?
 • Czy można zmieniać limity w ciągu roku?
 • Jak krok po kroku przeprowadzić zmianę limitów w trakcie roku?
 • Jak usprawnić pracę związaną ze zmianą limitów?
 • Co zrobić z bieżącym wnioskiem w przypadku zmiany limitów?
 • Czy trzeba dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty/oświadczenia w przypadku zmiany limitów w ciągu roku?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik zakupił grunty w trakcie roku podatkowego, a już złożył oświadczenie w pierwszym kwartale - czy przyjąć stan na pierwszy kwartał, czy jednak sporządzić oświadczenie o zmianie limitów?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik sprzedał grunt w trakcie roku podatkowego, a już złożył oświadczenie w pierwszym kwartale - czy przyjąć stan na pierwszy kwartał, czy jednak sporządzić oświadczenie o zmianie limitów?
 • Jak uwzględnić zmiany limitów w sprawozdaniach?


3. Co zrobić, gdy wnioskodawca ma grunty w różnych gminach? Własność gruntów i zwierząt hodowlanych – sytuacje problemowe związane ze zmianą lub śmiercią właściciela i stanem posiadania

 • Co zrobić, gdy wnioskodawca ma grunty w dwóch różnych gminach?
 • Rolnik ma nr gospodarstwa w innej miejscowości, ale mieszka w innej – który adres powinien pojawić się na dokumentach i FV?
 • Wnioskodawca ma grunty w jednej gminie, a w sąsiedniej ma stado - gdzie powinien starać się o zwrot podatku akcyzowego? Czy ma złożyć taki wniosek osobno na bydło w jednym urzędzie, a w drugim na pole?
 • Czy w przypadku, kiedy żona ma zwierzęta, a mąż pole? Czy mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego razem?
 • Czy rolnikowi, który ma bydło, ale nie ma pola, przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
 • Własność gruntów przeszła z ojca na syna w trakcie roku – czy ojciec ma oddawać pobrany zwrot?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik sprzeda całe gospodarstwo w trakcie roku? Czy nowy właściciel dostaje zwrot za cały okres użytkowania?
 • Co zrobić w przypadku, gdy grunt zmienia właściciela w trakcie roku - czy nowy właściciel dostaje zwrot?
 • Rolnik pobrał limit i potem zbył gospodarstwo. Co może w takiej sytuacji zrobić nabywca?
 • Czy w przypadku śmierci wnioskodawcy już po wystawieniu decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego, spadkobiercy powinni zwrócić całą sumę? Czy zwrot zostaje dla nich?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wnioskodawca umiera, a spadkobiercy nie zgłaszają się po decyzję?
 • Co zrobić w przypadku, gdy spadkobiercy zrzekają się całego spadku po zmarłym wnioskodawcy?
 • Czy użytkownik gruntów po zmarłym właścicielu może złożyć wniosek w imieniu zmarłego?
 • Małżeństwo ma wspólne gospodarstwo, ale wniosek składał mąż, który umarł po pierwszym półroczu. Czy limit w całości należy się żonie? Czy żona kontynuuje rozpoczęty limit?
 • Gospodarstwo było na męża, który umarł bez ustanowienia spadkobierców po przyznaniu decyzji na pierwszy termin. Czy żona może wnioskować o zwrot podatku akcyzowego?


4. Jak sprawdzać i zmieniać powierzchnię gruntów w przypadku dzierżaw? Kto może składać wniosek, jeżeli jest kilku współwłaścicieli? Dzierżawa gruntów i współwłasność – zadania i rozwiązania, które warto zastosować

 • Kto może składać wniosek, jeżeli jest kilku współwłaścicieli?
 • Jak sprawdzać i zmieniać powierzchnię gruntów w przypadku dzierżaw?
 • Które umowy o dzierżawę można brać pod uwagę?
 • Co zrobić w przypadku ustnej dzierżawy?
 • Co zrobić w przypadku ustnej dzierżawy w momencie śmierci właściciela gruntów?
 • Jak weryfikować informacje podane w oświadczeniu o dzierżawie?
 • Czy oświadczenie wnioskodawcy o dzierżawie gruntów jest zawsze konieczne?
 • Czy oświadczenie dzierżawcy o dzierżawie gruntów wnioskodawcy trzeba składać w każdym półroczu?
 • Czy dzierżawy wpisywać w rubrykę „posiadacz”, czy „współposiadacz”?
 • Co zrobić w przypadku, jeżeli rolnik wydzierżawił całą ziemię, ale posiada jeszcze bydło hodowlane – czy może składać wniosek tylko na bydło?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ojciec i syn mają dwie osobne działalności, ale razem uprawiają te same hektary?
 • Ojciec jest formalnie właścicielem gruntu, ale w zamian za rentę przekazał w dzierżawę grunty synowi. Syn nie ma swojego pola, nie widnieje w wykazach, ma tylko te grunty, które dzierżawi od ojca. Kto może składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego? Na kogo powinny być wystawiane FV?
 • Co zrobić w przypadku, gdy doszło do dzierżawy ustnej, ale potem przychodzi właściciel i mówi, że nie wyraził zgody na pobranie zwrotu akcyzy przez dzierżawcę? Jak się zabezpieczyć na wypadek takiej sytuacji?


5. Faktury – jakie dane muszą znaleźć się na fakturze? Dopuszczalne formy faktur, błędy, na które należy zwrócić uwagę, NIP a identyfikacja płatnika

 • Czy do wniosku musi być sporządzone zestawienie FV? Jeżeli tak, to jakie dane mają się tam znaleźć?
 • Jakie błędy najczęściej pojawiają się na FV?
 • Jakie błędy są dopuszczalne na FV?
 • Czy można przyjąć FV z literówkami?
 • Czy można przyjąć FV, na której jest literówka w miejscowości, ale reszta danych się zgadza?
 • Czy na FV muszą być wszystkie dane?
 • Czy można przyjąć FV, na której nie ma nazwiska i imienia, jest tylko NIP i adres gospodarstwa?
 • Czy na FV musi być zawsze NIP?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik składa paragon z NIP-em?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik ryczałtowy dostarcza FV nieimienne?
 • Czy można przyjąć FV uproszczone?
 • Czy można przyjąć FV w formie elektronicznej?
 • Jakie kody mogą pojawić się na FV?
 • Czy należy zwrócić się do sprzedawcy z pytaniem, jakie to było paliwo, jeśli kod budzi wątpliwość?
 • Czy na FV może znajdować się paliwo z dodatkami (np. Lotos Dynamic)?
 • Jak pieczętować FV?
 • Czy FV mają być kserowane?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnicy przynoszą faktury z całej Polski, a nie tylko z jednego regionu, gdzie mają pole i go użytkują?
 • Co zrobić z FV, które nie zostały przyjęte – oznaczać je na wykazie FV?
 • Czy FV, które zostały dostarczone w drugim półroczu, ale są jeszcze z pierwszego terminu, mają być odsyłane, oddawane do ręki, czy mają zostać jako dowód?
 • Jakie są sposoby identyfikacji płatnika, skoro nie można zidentyfikować go NIP-ie?
 • Czy FV może być wystawiona na żonę, która nie ma gruntu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy podatnik umrze w ciągu roku, a dostarczone FV są wystawione na zmarłego? Czy wystarczy oświadczenie rodziny o śmierci wnioskodawcy?
 • Małżeństwo rolników zbierało FV na męża, lecz on zmarł. Czy żona, składając wniosek, może wziąć FV wystawione na męża?
 • Co zrobić w przypadku, gdy grunty są zapisane na małżeństwo, lecz FV były wystawiane tylko na żonę, a wniosek został złożony na męża?

6. Jak pomoc de minims wpływa na zwrot podatku akcyzowego?

 • Z jakiej pomocy, która wpływa na zwrot podatku akcyzowego, może skorzystać rolnik?
 • Czy rolnik składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek zgłosić korzystanie z takiej pomocy?
 • Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy musi złożyć rolnik, który korzystał z takiej pomocy?
 • Jak poprawnie wypełnić formularz o pomocy de minimis?
 • Jak można zweryfikować informacje zawarte w formularzu?


Prowadzący

Tadeusz Jakubek - praktyk, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w UM w Koninie, który od 2007 roku prowadzi sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Zajmuje się także gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Miasta oraz Skarbu Państwa w tym dokonywaniem sprzedaży, zakupów, zamian oraz wydzierżawień nieruchomości, wywłaszczaniem oraz zwrotami nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd, ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Miasta i Skarbu Państwa, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, administrowaniem zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
24 czerwca 2022
od 409.00
21 lipca 2022
od 409.00
19 sierpnia 2022
od 409.00
22 września 2022

Podobne szkolenia