Wideoszkolenie: Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zadania i obowiązki pracownika gminy. Jak przeprowadzić zmianę limitu w trakcie roku? Jak radzić sobie z dzierżawą gruntów (szczególnie w przypadku umów ustnych)? Jak przeprowadzić zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmiany właściciela gruntów lub dziedziczenia ziemi? Przyjmowanie różnych form faktur, tworzenie ich spisów i weryfikowanie poprawności


Wideoszkolenie skierowane do osób, które zajmują się przyjomowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i rozliczaniem zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Co zrobić, gdy wnioskodawca ma grunty w dwóch różnych gminach
Jeżeli myślisz, że wiesz wszystko na temat zwrotu podatku akcyzowego, to.... zapewne masz rację. Tak samo, jeżeli czujesz, że potrzebujesz odpowiedzi na wątpliwości, które dopadają Cię w czasie pracy związanej ze zwrotem. Nasze wideoszkolenie pozwoli Ci poszerzyć wiedzę na temat podatku akcyzowego, zobaczyć, jakie problemy mają inne gminy i poznać odpowiedzi na pytania z programu. Masz możliwość spotkania z ekspertem, z którym możesz przedyskutować rozwiązania stosowane w Twojej pracy. Wiedzy nigdy dość, szczególnie w przypadku, gdy masz możliwość czerpania z doświadczenia innych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak weryfikować powierzchnie gruntów?
 • Jak można przygotować się do kontroli NIK?
 • Jak krok po kroku przeprowadzić zmianę limitów w trakcie roku?
 • Czy w przypadku śmierci wnioskodawcy już po wystawieniu decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego, spadkobiercy powinni zwrócić całą sumę? Czy zwrot zostaje dla nich?
 • Czy oświadczenie dzierżawcy o dzierżawie gruntów wnioskodawcy trzeba składać w każdym półroczu?
 • Jak poprawnie wypełnić formularz o pomocy de minimis?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek po terminie np. ze względu na opóźnienie przez pocztę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Decyzja przyznająca zwrot

 • Decyzja odmowna
 • Decyzja zmieniająca limit
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • Oświadczenie o użytkowanych gruntach
 • Wykaz załączników potrzebnych do wniosku (wzory)
 • Zestawienie FV
 • Przykładowy poprawnie wypełniony wniosek

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Co w przypadku faktury VAT, na której wskazany jest tylko adres nabywcy, bez NIP i nazwiska?
 • Co w sytuacji, gdy na fakturach złożonych przez producenta rolnego są dwa rożne numery NIP i żaden z nich nie widnieje w bazie CEIDG? Jak zweryfikować poprawny NIP?
 • Co w przypadku, gdy rolnik prowadzi również działalność gospodarczą (taxi) i na niektórych fakturach widnieje numer rejestracyjny samochodu osobowego, a na jednej z nich jest nawet nazwa przedsiębiorcy „taxi”?
 • Czy na fakturach może widnieć numer rejestracyjny samochodu osobowego, oprócz NIP lub numeru PESEL, adresu oraz imienia i nazwiska?
 • Co w przypadku, gdy faktura jest nieczytelna w części dotyczącej litrów? Gdy przeliczamy wartość faktury na cenę jednostkową nie zgadza się z liczba litrów z tą słabo widoczną np. 15 L x 7 zł = 107, gdzie 107 podzielone na 7 daje 15,29. Mamy dużo takich faktur z pobliskiej stacji i nie wiemy, jak to traktować
 • Dlaczego w sierpniu nie można złożyć zaświadczenia o DJB?
 • Czy należy uwzględniać zmiany powierzchni gruntów rolnych po 1 lutego?
 • Czy obowiązuje wzór na zapotrzebowanie środków finansowych?
 • Czy paragon z numerem NIP może zostać uznany?

Co zrobić, gdy wnioskodawca ma grunty w różnych gminach? Własność gruntów i zwierząt hodowlanych – sytuacje problemowe związane ze zmianą lub śmiercią właściciela i stanem posiadania

 • Wnioskodawca ma grunty w jednej gminie, a w sąsiedniej ma stado - gdzie powinien starać się o zwrot podatku akcyzowego? Czy ma złożyć taki wniosek osobno na bydło w jednym urzędzie, a w drugim na pole?
 • Czy w przypadku, kiedy żona ma zwierzęta, a mąż pole? Czy mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego razem?
 • Czy rolnikowi, który ma bydło, ale nie ma pola, przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
 • Własność gruntów przeszła z ojca na syna w trakcie roku – czy ojciec ma oddawać pobrany zwrot?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik sprzeda całe gospodarstwo w trakcie roku? Czy nowy właściciel dostaje zwrot za cały okres użytkowania?
 • Co zrobić w przypadku, gdy grunt zmienia właściciela w trakcie roku - czy nowy właściciel dostaje zwrot?
 • Rolnik pobrał limit i potem zbył gospodarstwo. Co może w takiej sytuacji zrobić nabywca?
 • Czy zmieniamy decyzję w przypadku zmiany limitu, wynikającego ze zbycia części gospodarstwa, np. w marcu rolnik nie wykorzystał całego limitu?
 • Co zrobić, gdy wnioskodawca ma grunty w dwóch różnych gminach?
 • Rolnik ma nr gospodarstwa w innej miejscowości, ale mieszka w innej – który adres powinien pojawić się na dokumentach i FV?
 • Czy w przypadku śmierci wnioskodawcy już po wystawieniu decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego, spadkobiercy powinni zwrócić całą sumę? Czy zwrot zostaje dla nich?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wnioskodawca umiera, a spadkobiercy nie zgłaszają się po decyzję?
 • Co zrobić w przypadku, gdy spadkobiercy zrzekają się całego spadku po zmarłym wnioskodawcy?
 • Czy użytkownik gruntów po zmarłym właścicielu może złożyć wniosek w imieniu zmarłego?
 • Małżeństwo ma wspólne gospodarstwo, ale wniosek składał mąż, który umarł po pierwszym półroczu. Czy limit w całości należy się żonie? Czy żona kontynuuje rozpoczęty limit?
 • Gospodarstwo było na męża, który umarł bez ustanowienia spadkobierców po przyznaniu decyzji na pierwszy termin. Czy żona może wnioskować o zwrot podatku akcyzowego?

Jak sprawdzać i zmieniać powierzchnię gruntów w przypadku dzierżaw? Kto może składać wniosek, jeżeli jest kilku współwłaścicieli? Dzierżawa gruntów i współwłasność – zadania i rozwiązania, które warto zastosować

 • Kto może składać wniosek, jeżeli jest kilku współwłaścicieli?
 • Jak sprawdzać i zmieniać powierzchnię gruntów w przypadku dzierżaw?
 • Które umowy o dzierżawę można brać pod uwagę?
 • Co zrobić w przypadku ustnej dzierżawy?
 • Co zrobić w przypadku ustnej dzierżawy w momencie śmierci właściciela gruntów?
 • Jak weryfikować informacje podane w oświadczeniu o dzierżawie?
 • Czy oświadczenie wnioskodawcy o dzierżawie gruntów jest zawsze konieczne?
 • Czy oświadczenie dzierżawcy o dzierżawie gruntów wnioskodawcy trzeba składać w każdym półroczu?
 • Czy dzierżawy wpisywać w rubrykę „posiadacz”, czy „współposiadacz”?
 • Co zrobić w przypadku, jeżeli rolnik wydzierżawił całą ziemię, ale posiada jeszcze bydło hodowlane – czy może składać wniosek tylko na bydło?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ojciec i syn mają dwie osobne działalności, ale razem uprawiają te same hektary?
 • Ojciec jest formalnie właścicielem gruntu, ale w zamian za rentę przekazał w dzierżawę grunty synowi. Syn nie ma swojego pola, nie widnieje w wykazach, ma tylko te grunty, które dzierżawi od ojca. Kto może składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego? Na kogo powinny być wystawiane FV?
 • Co zrobić w przypadku, gdy doszło do dzierżawy ustnej, ale potem przychodzi właściciel i mówi, że nie wyraził zgody na pobranie zwrotu akcyzy przez dzierżawcę? Jak się zabezpieczyć na wypadek takiej sytuacji?

Jakie są zadania pracownika jednostki samorządowej związane z procedurą zwrotu podatku akcyzowego? Omówienie wniosku o zwrot podatku akcyzowego od A do Z

 • Co można rozumieć przez zwrot „posiadacz użytków rolnych”?
 • Jakie załączniki są potrzebne do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas przyjmowania wniosków?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane we wnioskach?
 • Jak można usprawnić pracę związaną z wnioskami?
 • Czy wnioskodawca musi składać oświadczenie o celach rolniczych?
 • Na jaki dzień należy brać stan użytków?
 • Jak weryfikować powierzchnie gruntów?
 • Skąd czerpać informację na temat powierzchni gruntów?
 • Co można (a czego nie) klasyfikować jako nieużytki?
 • Jak prawidłowo kwalifikować rowy?
 • Co jest podstawą udzielenia zwrotu podatku akcyzowego?
 • Czy należy wysłać zawiadomienie, kiedy decyzja jest już wydana?
 • Jak napisać decyzję przyznającą?
 • Jak napisać decyzję odmowną?
 • W jakich przypadkach należy podjąć decyzję odmowną?
 • Jak poinformować rolnika, że decyzja jest odmowna?
 • Jak sporządzać sprawozdania?
 • Jak wypełniać sprawozdania ze zwrotu podatku akcyzowego?
 • Jak przeprowadzić zwrot pieniędzy otrzymanych na pokrycie podatku akcyzowego?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek po terminie np. ze względu na opóźnienie przez pocztę?
 • Czy kody zwierząt muszą być wpisywane zarówno w I, jak i w II turze wniosków?
 • Czy rolnicy mają rację, odmawiając dostarczania w terminie sierpniowym dokumentów zwierząt, ponieważ twierdzą, że złożyli je już w lutym?
 • Czy są jakieś dodatkowe dokumenty, czy czynności, które nie są określone ustawą, a dobrze ich wymagać lub je wykonać?
 • Czy mąż pani skarbnik gminy może mieć decyzję podpisaną przez wójta, czy to już konflikt interesów?
 • Jak można przygotować się do kontroli NIK?

Limity – ich zmiany i ustalanie. Co się zmieniło w limitach i jakie obowiązują obecnie?

 • Kiedy należy naliczać limity (terminarz)?
 • Jak ustalić limity i w jakich przypadkach można je zmienić?
 • Czy można zmieniać limity w ciągu roku?
 • Jak krok po kroku przeprowadzić zmianę limitów w trakcie roku?
 • Jak usprawnić pracę związaną ze zmianą limitów?
 • Co zrobić z bieżącym wnioskiem w przypadku zmiany limitów?
 • Czy trzeba dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty/oświadczenia w przypadku zmiany limitów w ciągu roku?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik zakupił grunty w trakcie roku podatkowego, a już złożył oświadczenie w pierwszym kwartale - czy przyjąć stan na pierwszy kwartał, czy jednak sporządzić oświadczenie o zmianie limitów?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik sprzedał grunt w trakcie roku podatkowego, a już złożył oświadczenie w pierwszym kwartale - czy przyjąć stan na pierwszy kwartał, czy jednak sporządzić oświadczenie o zmianie limitów?
 • Jak uwzględnić zmiany limitów w sprawozdaniach?

Faktury – jakie dane muszą znaleźć się na fakturze? Dopuszczalne formy faktur, błędy, na które należy zwrócić uwagę, NIP a identyfikacja płatnika

 • Czy do wniosku musi być sporządzone zestawienie FV? Jeżeli tak, to jakie dane mają się tam znaleźć?
 • Jakie błędy najczęściej pojawiają się na FV?
 • Jakie błędy są dopuszczalne na FV?
 • Czy można przyjąć FV z literówkami?
 • Czy można przyjąć FV, na której jest literówka w miejscowości, ale reszta danych się zgadza?
 • Czy na FV muszą być wszystkie dane?
 • Czy można przyjąć FV, na której nie ma nazwiska i imienia, jest tylko NIP i adres gospodarstwa?
 • Czy na FV musi być zawsze NIP?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik składa paragon z NIP-em?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik ryczałtowy dostarcza FV nieimienne?
 • Czy można przyjąć FV uproszczone?
 • Czy można przyjąć FV w formie elektronicznej?
 • Jakie kody mogą pojawić się na FV?
 • Czy należy zwrócić się do sprzedawcy z pytaniem, jakie to było paliwo, jeśli kod budzi wątpliwość?
 • Czy na FV może znajdować się paliwo z dodatkami (np. Lotos Dynamic)?
 • Jak pieczętować FV?
 • Czy FV mają być kserowane?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnicy przynoszą faktury z całej Polski, a nie tylko z jednego regionu, gdzie mają pole i go użytkują?
 • Co zrobić z FV, które nie zostały przyjęte – oznaczać je na wykazie FV?
 • Czy FV, które zostały dostarczone w drugim półroczu, ale są jeszcze z pierwszego terminu, mają być odsyłane, oddawane do ręki, czy mają zostać jako dowód?
 • Jakie są sposoby identyfikacji płatnika, skoro nie można zidentyfikować go NIP-ie?
 • Czy FV może być wystawiona na żonę, która nie ma gruntu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy podatnik umrze w ciągu roku, a dostarczone FV są wystawione na zmarłego? Czy wystarczy oświadczenie rodziny o śmierci wnioskodawcy?
 • Małżeństwo rolników zbierało FV na męża, lecz on zmarł. Czy żona, składając wniosek, może wziąć FV wystawione na męża?
 • Co zrobić w przypadku, gdy grunty są zapisane na małżeństwo, lecz FV były wystawiane tylko na żonę, a wniosek został złożony na męża?

Jak pomoc de minimis wpływa na zwrot podatku akcyzowego?

 • Z jakiej pomocy, która wpływa na zwrot podatku akcyzowego, może skorzystać rolnik?
 • Czy rolnik składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek zgłosić korzystanie z takiej pomocy?
 • Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy musi złożyć rolnik, który korzystał z takiej pomocy?
 • Jak poprawnie wypełnić formularz o pomocy de minimis?
 • Jak można zweryfikować informacje zawarte w formularzu?


Prowadzący

Tadeusz Jakubek - praktyk, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w UM w Koninie, który od 2007 roku prowadzi sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Zajmuje się także gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Miasta oraz Skarbu Państwa w tym dokonywaniem sprzedaży, zakupów, zamian oraz wydzierżawień nieruchomości, wywłaszczaniem oraz zwrotami nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd, ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Miasta i Skarbu Państwa, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, administrowaniem zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia