Wideoszkolenie: Zadania gmin w procedurze szacowania szkód

Jak prawidłowo sporządzić protokół szacowania szkód, spowodowanych zjawiskami pogodowymi, wpływającymi na straty w gospodarstwach rolnych? Jakie działania przyspieszą szacowanie szkód i wypłaty odszkodowań? Czy aplikacja do szacowania strat po suszy zastąpi gminne komisje?

od 439.00 zł

Stworzyliśmy to wideoszkoelnie z myślą o osobach, które zajmują się szeroko pojętym szacowaniem strat spowodowanych za sprawą zjawisk atmosferycznych, a także dla przyjmujących wnioski związane z klęskami powodującymi straty w gospodarstwach rolnych

W czasie wideoszkolenia nie będzie lania wody, tylko gotowe rozwiązania problemów związanych ze stratami poniesionymi przez rolników w wyniku zjawisk pogodowych. Nasza Ekspertka szczegółowo omówi procedurę składania wniosków przez rolników: od terminów składania po wymagane załączniki. Wyjaśni, jak powołać komisję szacowania szkód oraz jak powinna ona sporządzać protokół i radzić sobie w sytuacjach problemowych (np. wydłużony czas oczekiwania na protokoły częściowe).

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Instrukcja wypełniania protokołu szacowania szkód – krok po kroku
 • Na jakich zasadach można wprowadzić uproszczenia procedur wniosków suszowych?
 • Co zrobić w sytuacji, w której są trudności w zakwalifikowaniu roślin do odpowiedniej grupy upraw?
 • Jak radzić sobie z koniecznością oczekiwania na protokoły częściowe, sporządzane przez inne gminy w celu sporządzenia protokołu głównego?
 • Jak radzić sobie z brakiem precyzyjnych zasad szacowania szkód np.: uprawy ekologiczne m.in. łąki jednokośne?
 • Jak rozwiązać ograniczenia kadrowe – gminy są w stanie oddelegować najwyżej jednego pracownika?
 • Jak rozwiązać problem wynikający z ograniczeń sprzętowych? Gminy nie są w stanie zapewnić pojazdów do dotarcia do trudnych terenów objętym szacunkiem, co znacząco utrudnia realizację zadań i wydłuża czas procesu szacowania

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zadania gmin w procedurze szacowania szkód

 • Kto zbiera wnioski od rolników w sprawie przeprowadzenia szacowania?
 • Czy podczas zbierania wniosków trzeba zebrać również informację o poniesionych stratach?
 • Czy należy sprawdzać, czy informacje zawarte w dokumentach składanych przez rolnika dotyczą całego gospodarstwa i wszystkich rodzajów produkcji?
 • Kto odpowiada za poinformowanie rolnika o terminie przeprowadzenia szacowania szkód?
 • W jakiej formie przekazać rolnikom informację o terminie przeprowadzenia szacowania szkód? Czy takie informacje może przekazać sołtys?
 • Czy konieczna jest weryfikacja powierzchni gospodarstwa w oparciu o dane, będące w posiadaniu gminy?
 • Czy szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie?
 • Czy można dokonać szacowania zdalnie?
 • Czy istnieje możliwość, aby w celu weryfikacji danych rolnik przekazał bezpośrednio do urzędu wniosek, który składał w ramach wsparcia bezpośredniego do ARiMR?
 • Do procesu szacowania szkód jest zaangażowanych pięć instytucji, co znacząco spowalnia sprawne rozpoznawanie wniosków – czy można w jakiś sposób skrócić tę drogę?
 • Co jeśli producent rolny np. w czerwcu/lipcu złoży e-wniosek o wystąpieniu suszy w uprawach dot. zbóż, a we wrześniu stwierdzi, że susza dotknęła również buraki cukrowe? Czy nadal będzie mógł zgłosić dodatkowe uprawy?
 • Co w przypadku, gdy jedna uprawa znajduje się na więcej niż jednej kategorii glebowej i według danych z systemu susza występuje tylko w części uprawy, co jest niezgodne ze stanem faktycznym?
 • W jakim terminie rolnik musi zgłosić straty w uprawach? Mówi się, że niezwłocznie po wystąpieniu zjawiska lub niezwłocznie po stwierdzeniu skutków niekorzystnego zjawiska - w ciągu ilu dni od wystąpienia straty rolnik musi zgłosić straty w uprawach?
 • Czy w oświadczeniu o wielkości produkcji zwierzęcej rolnik podaje tylko zwierzęta zgłoszone do ARiMR?
 • Czy liczbę zwierząt podajemy na dzień szacowania, czy na dzień wystąpienia szkody?
 • Czy średnią roczną produkcję zwierzęcą liczymy z okresu 3 lat?
 • Jak zakwalifikować w rodzaju produkcji zwierzęcej krowy trzymane do rozrodu (mamki) ?
 • Czy jeśli weźmiemy stan zwierząt, to formularz wylicza przychód złotówkowy ze sprzedaży? Czy wpływa to na procentową stratę w gospodarstwie?
 • Czym różni się całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym od całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego?
 • Szacowanie w uprawach ekologicznych - czy powinny być tak samo szacowane jak normalne uprawy, czy jednak uwzględniana procentowa strata powinna być mniejsza?
 • Prace związane ze sporządzaniem protokołów często zajmują bardzo dużo czasu kosztem bieżących obowiązków – czy w ramach godzin nadliczbowych można ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie?


2. Jakie są zasady działania aplikacji do szacowania strat spowodowanych suszą?

 • Czy aplikacja będzie jedyną możliwością szacowania strat suszowych przez rolników?
 • Czy aplikacja suszowa będzie dostępna tylko dla rolników, czy będzie też forma testowa/podglądowa udostępniona dla komisji celem zaznajomienia się z pytaniami rolników?
 • Czy, jeśli komisja nie będzie miała dostępu do aplikacji, to gmina nie będzie wiedzieć jakie uprawy rolnik podał?
 • Czy aplikacja dotyczy tylko suszy? Czy też innych zjawisk atmosferycznych?
 • Czy aplikacja jest dobrze przemyślana?
 • Czy w aplikacji będzie opcja zapisania wniosku w wersji roboczej?
 • Do kogo będą przesyłane wnioski z aplikacji?
 • Czy pisać protokół z oszacowania strat, jeżeli rolnik zadeklarował, że będzie składał wniosek na suszę przez aplikację, a złożył na deszcz nawalny?
 • Czy pomysł z aplikacją faktycznie usprawnił szacowanie szkód spowodowanych przez suszę?
 • Czy rolnicy mają obowiązek założenia profilu zaufanego i składania wniosku przez aplikację? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za szkolenie rolników?
 • Czy są przeszkody, aby zamiast profilu zaufanego wykorzystać nr rejestracyjny gospodarstwa nadany przez ARiMR?


3. Zasady działania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

 • Kto występuje z wnioskiem o powołanie komisji?
 • Co musi się znajdować we wniosku o powołaniu komisji?
 • Gdzie można znaleźć wzór wniosku o powołanie komisji?
 • Z ilu osób składa się komisja?
 • Kiedy złożyć wniosek do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat skoro rolnik nie musi informować gminy, że złożył wniosek przy pomocy aplikacji?
 • Czy wśród komisji musi być przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego, izby rolniczej?
 • Czy są wymagania dotyczące wykształcenia członków komisji – wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, wykształcenie/doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa?
 • Czy członek komisji, który posiada własne gospodarstwo rolne, może brać udział w pracach komisji we własnym gospodarstwie?
 • Czy istnieje możliwość, aby w skład komisji wchodził członek z ARiMR, który mógłby na bieżąco weryfikować uprawy podane przez rolnika w podanym wniosku o płatność?
 • Czy możemy powołać do pracy w komisji ds. szacowania szkód przymrozkowych i gradowych pracownika ARiMR?
 • Kiedy komisja przystępuje do szacowania strat, jeżeli uległ zmianie skład osobowy?
 • Czy komisja czeka na zarządzenie Wojewody, czy przystępuje do szacowania jak najszybciej?
 • Czy jest konieczność powołania komisji przy szacowaniu szkód spowodowanych przez suszę?
 • Jaki czas ma komisja gminna na oszacowanie strat i sporządzenie dokumentów?
 • Czy komisja ma czas do zbioru plonu głównego danej uprawy?
 • Czy komisja może szacować cały areał uprawy jeśli na polu zostało np. 0.2 ha poletka kontrolnego?
 • Czy komisje mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie kosztów pracy?
 • Na czym będzie polegała weryfikacja wniosków 5%?
 • Czy weryfikacja tych 5 % gospodarstw wylosowanych będzie spoczywać na komisji?
 • Czy weryfikację 5% wniosków musi przeprowadzić cała komisja, czy wystarczy jeden członek komisji?
 • Czy Wojewoda losuje 5% wniosków do weryfikacji przez komisję pod kątem potwierdzenia, że na danej działce rośnie zadeklarowana uprawa? Co w przypadku, jeśli rolnik w międzyczasie zebrał plon i na polu nie ma żadnej uprawy?


4.W jaki sposób wypełniamy protokół?

 • Czy wypełniamy go pismem drukowanym?
 • W ilu egzemplarzach sporządzamy protokół?
 • Jak rozumieć pojęcie koszty poniesione i nieponiesione w protokole dotyczącym produkcji zwierzęcej?
 • Czy jest jeden ogólnopolski wzór protokołu obowiązujący na terenie kraju? Czy każda gmina ma inny wzór, przekazany przez / właściwą Komisję Rejonową?
 • Kto podpisuje protokół?
 • Co zrobić w sytuacji, jeśli rolnik odmawia podpisania protokołu, ponieważ nie zgadza się z wysokością szacowania strat? Czy powtarzamy szacowanie, czy pozostawiamy bez podpisu? Czy ten protokół ma moc sprawczą?
 • Jaki mamy termin na przekazanie protokołu do Wojewody/ właściwej Komisji Rejonowej od momentu jego sporządzenia?
 • Czy po weryfikacji protokołu przez Wojewodę przekazujemy protokół producentowi rolnemu?
 • Czy kserokopia protokołu potwierdzająca zgodność z oryginałem pozostaje w aktach urzędu?
 • Czy komisja ma obowiązek sporządzić dwa protokoły zbiorcze? Jeśli tak, to jakie dane umieszcza w protokołach?
 • Czy w protokole umieszczamy informację dotyczące tego, kto jest dzierżawcą gospodarstwa, mimo że nie jest jego właścicielem?
 • Jak uwzględnić w protokole hodowlę koni przeznaczonych do rekreacji, sportu?
 • Gdzie w protokole należy wpisać uprawy, które rolnik posiada, ale dokonał szacowania części z nich w innej gminie? Czy powierzchnia ta ma wpływ na prawidłowe wyliczenie łącznej wysokości oszacowanych szkód?
 • Czy protokół ostateczny sporządza komisja powołana przez Wojewodę ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnika? Czy sporządzamy go na podstawie protokołów indywidualnych, sporządzonych przez komisję w innych gminach?
 • Czy jest konieczna wymiana informacji między gminami w sprawie przekazania cząstkowych protokołów szkód?
 • Czy indywidualne protokoły szkód oraz zbiorcze protokoły strat sporządza się w formie elektronicznej i papierowej?
 • Czy do protokołów indywidualnych rolników wraz z załącznikami trzeba dołączyć dwa egzemplarze w formie papierowej?
 • Czy do zbiorczych protokołów strat obowiązuje forma elektroniczna – Excel oraz papierowa?
 • Czy protokoły indywidualne muszą być ułożone w segregatorach oraz ponumerowane w sposób zgodny ze zbiorczym protokołem szkód?
 • Kto może dokonać korekty protokołów indywidualnych?
 • Czy korekta może polegać na skreśleniu i złożeniu podpisu oraz daty dokonania korekty?
 • Czy komisja robi korektę protokołu z winy rolnika, który podał niewłaściwe powierzchnie? Rolnik powinien znać powierzchnie swoich działek - czy jest możliwe, aby nie było korekty, przecież rolnik podpisuje oświadczenie o prawdziwości danych?
 • Jaki termin od dnia oszacowania szkód przysługuje na złożenie protokołu wojewodzie właściwemu?
 • W jakim przypadku sporządzamy protokół końcowy? Gdzie składamy protokół oraz w jakim terminie od dnia oszacowania szkód?
 • W załączniku nr 1 po uzupełnieniu kol. nr 9 czy należy uzupełnić kol. nr 13? Podobna sytuacja załącznik nr 2 - uzupełnienie kol. nr 10 i 11? Czy rolnicy mogą się odwoływać od oszacowanych strat do Komisji, czy powinni to zrobić do Wojewody?
 • Jakie zwierzęta należy uwzględnić w załączniku nr 2? Czy należy uwzględnić zwierzęta, które posiada rolnik, czy też średnią liczbę zwierząt sprzedanych przez niego w ciągu trzech ostatnich lat?
 • Kiedy uzupełniamy dane w kolumnie "Wysokość szkód w uprawach uwzględnionych w produkcji zwierzęcej" w zakładce - produkcja roślinna?
 • "Prosięta od jednej maciory" - liczbę jakich zwierząt należy wpisać w załączniku dotyczącym produkcji zwierzęcej?
 • Mleko krowie – co należy wpisać w złączniku?
 • W jakiej pozycji umieścić facelię? Jak przyporządkować inne rośliny?
 • Gdy rolnik wskazuje, że posiada facelię na nasiona to czy uwzględniamy ją w protokole jako pozostałe plantacje nasienne?

5. Co w przypadku posiadania przez rolników gruntów na obszarze kilku gmin?

 • Gdzie są powołane komisje? Czy szacowania dokonuje się w swoim zasięgu terytorialnym?
 • Co w przypadku, gdy w gminie właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnika nie została powołana przez Wojewodę komisja lub komisja powołana zakończyła już pracę, to kto sporządza ostateczny protokół?
 • Co w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze dwóch województw, w którym wystąpiły szkody? Czy komisja powołana przez Wojewodę, właściwego dla miejsca położenia największej części tego gospodarstwa, sporządza protokół końcowy na podstawie protokołu oszacowania szkód, przedłożonego przez producenta rolnego? W jakim terminie przekazujemy protokół Wojewodzie?
 • W przypadku, gdy rolnik ma grunty w innej gminie, ale ma tam zerowe straty, to w protokole w pkt. 7 zaznaczamy, że zostały uwzględnione straty z innych gmin?
 • Jeśli siedziba gospodarstwa jest w gminie, w której jest prowadzony chów zwierząt, a producent rolny ma grunty położone w sąsiednim województwie i straty szacowane są w tej drugiej gminie, czy trzeba uwzględnić produkcję zwierzęcą, z gminy w której jest siedziba gospodarstwa?
 • Co w przypadku gdy rolnik posiada grunty w dwóch gminach? Czy są potrzebne dwa protokoły? Kto sporządza protokół cząstkowy a kto zbiorczy?

Prowadzący

Marta Ozdarska- pracownik samorządowy z blisko dwudziestoletnim stażem. Członek komisji do spraw szacowania strat odpowiedzialny między innymi za organizację i przeprowadzenie prac komisji oraz finalnie sporządzenie protokołów z szacowania. Od 2007 r. zatrudniona w komórce urzędu miasta, która odpowiada za realizację zadań związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Brała udział w pracach komisji szacujących straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak: susza gradobicie, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
07 czerwca 2022

Podobne szkolenia