Wideoszkolenie: Umowy o zamówienia publiczne

Najważniejsze aktualne problemy związane z umowami o zamówienia publiczne w nowym Pzp – waloryzacja, gwarancja i rękojmia, zmiany w umowach. Jakie są niedozwolone zapisy umowy? Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wymóg żądania umów o pracę, oraz postać i forma elektroniczna


Wideoszkolenie PCC Polandskierowane jest do pracowników Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się umowami o zamówienia publiczne: zawieraniem, przygotowywaniem, modyfikacjami, realizacją

Uwaga, przykładowe zapisy waloryzacyjne!
Zdarza się, że niektórzy prelegenci konkurencyjnych szkoleń specjalnie dają możliwość zadawania pytań dopiero na końcu spotkania, ponieważ boją się omawiania trudnych spraw. Wtedy często odpowiadają na kilka najłatwiejszych pytań, a trudne pomijają. My umożliwiamy zadawanie pytań już od samego początku spotkania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są nowe obowiązki zamawiających związane z umowami?
 • Co to znaczy, że Zamawiający i wykonawca „obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”? Jak daleko winna sięgać ta współpraca?
 • Jak prawidłowo określić termin realizacji w miesiącach lub tygodniach, a kiedy można zapisać go określoną datą graniczną?
 • W jakich przypadkach musi być podwyższane wynagrodzenie i na czym polega waloryzacja cen?
 • Jak w praktyce stosować zapisy o zmianach o wartości odpowiednio do 10%/15% umowy, czy są jakieś ograniczenia formalne w tym zakresie?
 • Jakie są różnice między gwarancją a rękojmią?
 • Czym jest raport z realizacji zamówienia i jak go sporządzić?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy dostaną przykłady zapisów waloryzacyjnych!


Szczegółowy program szkolenia:

Co zmieniło się w przepisach dotyczących umów o zamówienia publiczne?

 • Jakie główne zmiany wprowadziła nowa ustawa Prawo zamówień publicznych?
 • Które przepisy stosować do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r.?
 • Jakie są nowe obowiązki zamawiających związane z umowami?
 • Co to znaczy, że Zamawiający i wykonawca „obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”? Jak daleko winna sięgać ta współpraca?
 • Czy umowa musi być zawarta elektronicznie?
 • Czym różni się postać od formy elektronicznej?
 • Czy umowę można zawrzeć po upływie terminu związania ofertą?
 • Czy osoba podpisująca umowę lub aneks musi składać oświadczenie o braku konfliktu interesów?

Jak prawidłowo opracować zapisy przyszłej umowy?

 • Czy lepiej stosować wzór umowy czy istotne postanowienia umowy?
 • Co jest bardziej praktyczne: przygotowanie przetargu raz na kilka lat czy powtarzanie co roku?
 • Jakie elementy powinna zawierać umowa?
 • Jak prawidłowo określić termin realizacji w miesiącach lub tygodniach, a kiedy można zapisać go określoną datą graniczną?
 • Co to są klauzule abuzywne?
 • Czym różnię się „opóźnienie” od „zwłoki” wykonawcy i jakie są konsekwencje tego rozróżnienia dla zapisów umownych?
 • Czy można przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia i jakie warunki trzeba spełnić, aby zrobić to zgodnie z prawem?
 • Co to jest prawo opcji i kiedy można je stosować?
 • Czy do umowy trzeba wprowadzać odniesienia do kryterium oceny ofert?
 • Kiedy do wzoru umowy konieczne jest wprowadzenie kontroli zatrudnienia na umowę o pracę?

Elementy umowy z terminem realizacji powyżej 12 miesięcy

 • Kiedy można zawrzeć umowę dłuższą niż 4 lata?
 • W jakich przypadkach musi być podwyższane wynagrodzenie?
 • Na czym polega waloryzacja cen?
 • Jakich wskaźników należy użyć do waloryzacji?
 • Czy zamawiający musi indeksować ceny po roku trwania umowy?
 • Jak ustalać płatności częściowe?

Zmiany umowy

 • Kiedy zmiana zawartej umowy jest istotna?
 • Na jakiej podstawie można zmienić termin realizacji? Jaki podać powód/argument? Czy można to zrobić gdy termin był kryterium oceny ofert?
 • Jakie okoliczności warto przewidzieć jako przyczyny zmiany umowy?
 • Jak w praktyce stosować zapisy o zmianach o wartości odpowiednio do 10%/15% umowy, czy są jakieś ograniczenia formalne w tym zakresie?
 • Które z możliwości zmiany umowy dopuszczone w art. 455 ustawy pzp zdarzają się najczęściej w praktyce, a które są najbardziej ryzykowne?
 • Kiedy konieczne jest sporządzenie ogłoszenia o zmianie umowy?
 • Czy każda zmiana wymaga aneksu?
 • Kto może przeprowadzić postępowanie ugodowe?

Zapisy dotyczące podwykonawstwa

 • Czy zamawiający musi wprowadzać do umowy paragraf dotyczący podwykonawców?
 • Czy wykonawca może w trakcie realizacji umowy wprowadzić podwykonawcę jeśli w ofercie deklarował osobiste wykonanie?
 • Czy wykonawca musi wskazywać wszystkich podwykonawców i co jeśli ich nie wskaże?
 • Czy zamawiający musi kontrolować pracę podwykonawcy?
 • Czy zamawiający musi ingerować w zapisy umowy o podwykonawstwo?
 • Kiedy zamawiający musi dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy?
 • Czy zamawiający musi badać podwykonawcę pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia?

Formy zabezpieczające interes zamawiającego

 • Czy zamawiający musi wymagać zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi?
 • Jakie kary trzeba zapisać w umowie?
 • Czy zamawiający ma dowolność w ustalaniu wysokości kary umownej?
 • Jakie są różnice między gwarancją a rękojmią?
 • Czy można żądać polisy OC?
 • Jakich kar nie wolno naliczać?

Zakończenie umowy

 • Kiedy należy wysłać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czym jest raport z realizacji zamówienia i jak go sporządzić?
 • Czy można aneksować umowę po upływie terminu realizacji?
 • Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy?
 • Kiedy umowa podlega unieważnieniu i jakie są tego konsekwencje?

Relacja pomiędzy procesem zawierana umów a dyscypliną finansów publicznych

Konsekwencje nienależytego wykonywania umów o zamówienie publiczne a przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie innego zamówienia


Prowadzący

Paweł Nocoń - Kierownik w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, prowadzący postępowania dla wydziałów Urzędu, jak i dla jednostek miejskich w ramach pomocniczych działań zakupowych. Prowadzi postępowania krajowe i unijne, drobne i te za kilkadziesiąt milionów złotych, głównie na roboty budowlane. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, praktyk, od 18 lat pracujący w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia