Wideoszkolenie: Świadczenie dla byłych sołtysów 300+

Jakie są zadania i obowiązki gminy w związku z nowym świadczeniem dla byłych sołtysów? Jak prawidłowo obliczyć czas pełnienia funkcji sołtysa? Czy osoba zgłaszająca się powinna udowodnić czas, w którym pełniła funkcję sołtysa? W jakich przypadkach gmina powinna odszukać niezbędną dokumentację, która potwierdzi czas kadencji sołtysa? Na jakiej podstawie wójt ma wydać zaświadczenie? Co w sytuacji, gdy urząd nie dotrzyma terminu, w którym powinien wydać odpowiednią decyzję?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zaświadczeń byłym sołtysom, które stanowią potwierdzenie czasu, w którym pełnili oni funkcję sołtysa

Gotowy wzór postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia/decyzji potwierdzającej czas pełnienia funkcji sołtysa
W związku z pojawiającymi się sytuacjami problematycznymi, które dotyczą tego świadczenia, PCC Poland przygotowało dla Państwa szkolenie, podczas którego praktyk z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele odpowie na Państwa pytania dotyczące świadczenia dla byłych sołtysów. W szczególności rozwinie on zagadnienia dotyczące postępowania w sytuacji, gdy sołtys pełnił funkcję jeszcze przed 1990 rokiem, czy KRUS będzie miał możliwość wezwać urząd do uzupełnienia dokumentacji, a także wyjaśni, ile czasu na rozpatrzenie ma dany organ oraz jak ten czas może przełożyć się na pozyskanie świadczenia przez byłego sołtysa.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co z sołtysami, którzy pełnili funkcję przed 1990 r.? Czy kadencje przed rokiem 1990 będą uwzględniane?
 • Czy były sołtys może złożyć wniosek/prośbę o potwierdzenie lat pełnienia funkcji sołtysa w formie ustnej czy wymagany jest wniosek/prośba papierowa z datą wpływu?
 • Co w sytuacji, jeżeli gmina nie posiada danych o wyborach sprzed 1990 roku? Czy w takiej sytuacji wydaje jedynie postanowienie o odmowie?
 • Czy KRUS będzie mógł wezwać urząd do poprawienia/uzupełnienia wydania zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na niemożliwość odnalezienia odpowiedniej dokumentacji przez urząd?
 • Czy KRUS będzie przyjmował wnioski od osób, które swoje składki odprowadzały do ZUS-u?
 • Kontrole i kary – czy, kto i na jakiej podstawie będzie mógł kontrolować urzędy w zakresie wydawanych zaświadczeń byłym sołtysom?
 • Czy sołtys, który uzyska z urzędu postanowienie o odmowie i nie znajdzie co najmniej 5 świadków, którzy poświadczą, że pełnił on taką funkcję we wskazanych latach, może złożyć odwołanie do urzędu z prośbą o ponowne wydanie zaświadczenia? Jaka powinna być procedura postępowania w tego rodzaju przypadkach?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma, jakie sołtys składa w celu pozyskania zaświadczenia z urzędu o latach, w których pełnił funkcję sołtysa
 • Wzór zaświadczenia/decyzji wydawanej przez urząd potwierdzającej czas pełnienia funkcji sołtysa
 • Wzór oświadczenia dla osób, które sołtys może powołać na świadków, jeżeli urząd wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
 • Wzór postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia/decyzji potwierdzającej czas pełnienia funkcji sołtysa

Szczegółowy program szkolenia:

1. Rola urzędów gmin w procesie uzyskania świadczenia 300+ Sposób składania wniosku/prośby o wydanie zaświadczenia dla sołtysa przez gminę - jakie niezbędne informacje powinna zawierać wymagana dokumentacja? Jak prawidłowo podać czas pełnienia funkcji przez byłego sołtysa?

 • W jaki sposób urząd gminy może skutecznie przygotować się na napływ wniosków? Jakie dokumenty z archiwum należy przygotować, które będą niezbędne, aby wydać sołtysowi zaświadczenie?
 • Jaką formę ma mieć dokument wydawany przez gminę o potwierdzeniu lat pełnienia funkcji sołtysa? (wzór pisma, jakie sołtys składa w celu pozyskania zaświadczenia z urzędu o latach, w których pełnił funkcję sołtysa)
 • Jakie niezbędne dane musi zawierać wniosek składany przez sołtysa? np. data wpływu. Co i na jakiej podstawie powinno być regulowane wg k.p.a?
 • Czy KRUS udostępni urzędom wzór zaświadczenia, jakie zainteresowani świadczeniem powinny uzyskać od urzędu gminy? Czy urzędy same muszą opracować wzór zaświadczenia?
 • Czy były sołtys może złożyć wniosek/prośbę o potwierdzenie lat pełnienia funkcji sołtysa w formie ustnej czy wymagany jest wniosek/prośba papierowa z datą wpływu?
 • Właściwe obliczenie czasu pełnienia funkcji sołtysa - co podać w zaświadczeniu - lata w jakich osoba pełniła funkcję sołtysa, liczbę kadencji czy dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia z wyliczeniem i wskazaniem liczby lat i miesięcy?
 • Jak liczyć czas kadencji sołtysa, w przypadku gdy sołtys został wybrany w wyborach uzupełniających i z dokładnych wyliczeń wynika, że nie pełnił funkcji pełnych 8 lat, mimo, iż wybrany został przez 2 kadencje?
 • Czy były sołtys w prośbie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa powinien podać lata, w jakich pełnił tę funkcję?
 • Co gmina ma zrobić, jeśli sołtys nie pamięta, w jakich latach pełnił kadencję? Czy gmina ma obowiązek odnaleźć dokumentację, nawet jeżeli dokumentacja została przekazana do archiwów państwowych?
 • Czy można wziąć pod uwagę dokumenty, które sołtys przedkłada do urzędu wraz z prośbą/wnioskiem do wójta o potwierdzenie czasu pełnienia funkcji sołtysa? Jak potwierdzić autentyczność tego rodzaju dokumentów?
 • Czy w imieniu byłego sołtysa wniosek/prośbę o zaświadczenie potwierdzające czas pełnienia funkcji sołtysa do urzędu może złożyć jego pełnomocnik?
 • Czy i jakie dokumenty powinien przedłożyć pełnomocnik, aby móc złożyć wniosek w imieniu byłego sołtysa?
 • Czy decyzja powinna być odebrana osobiście przez byłego sołtysa, czy urząd może wystosować pismo listownie?
 • Czy sołtys może złożyć wniosek/prośbę wydanie zaświadczenia z potwierdzeniem lat pełnienia funkcji sołtysa listownie?
 • W jakim terminie wójt zobowiązany jest do wydania zaświadczenia zgodnie z wnioskiem petenta?
 • Co w sytuacji, gdy urząd nie dotrzyma terminu, w którym powinien wydać odpowiednią decyzję?
 • Czy osoba zgłaszająca się powinna udowodnić czas, w jakim pełniła funkcję sołtysa?
 • Czy osoba zgłaszająca się powinna przedłożyć dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji ponad 8 lat?
 • Czy urząd będzie musiał odszukać samodzielnie uchwały, aby potwierdzić bądź nie potwierdzić zasadność wydania wniosku?
 • Co z sołtysami, którzy pełnili funkcję przed 1990r.? Czy kadencje przed rokiem 1990 będą uwzględniane?
 • Co w sytuacji, jeżeli gmina nie posiada danych o wyborach sprzed 1990 roku? Czy w takiej sytuacji wydaje jedynie postanowienie o odmowie?
 • Czy i gdzie klient może złożyć skargę ze względu na nie potwierdzenie przez urząd lat, w których pełnił on funkcję sołtysa?
 • Czy urzędy mają obowiązek odszukiwania dokumentacji w archiwach państwowych, aby wydać zaświadczenie, o które ubiega się były sołtys?
 • Jakie informacje gmina może udzielać pracownikom KRUS, gdyby zgłaszali dodatkowe pytania, czy prośbę o wyjaśnienia. Czy należy spodziewać się kontaktów ze strony KRUS-u?
 • Jakie informacje (głównie w zakresie dat pełnienia funkcji sołtysa) powinno zawierać zaświadczenie wydane przez gminę?
 • Czy okres, kiedy osoba pełniła funkcję sołtysa, ma być podany w latach czy dokładnie - kadencja i liczba miesięcy
 • W jaki sposób liczyć czas, kiedy pełnili funkcje? Czy w zaświadczeniu podawać lata czy miesiące, czy tylko datę wyboru na stanowisko sołtysa?
 • Czy i w jakich przypadkach KRUS będzie mógł wezwać urząd do wyjaśnienia bądź uzupełnienia dokumentacji?
 • Czy na etapie składania wniosku/prośby do urzędu o wydanie zaświadczenia urzędnicy powinni weryfikować. kto wpłacał składki do KRUS, a kto do ZUS?
 • Czy zaświadczenia wydane przez wójta gminy przed wejściem ustawy będą brane pod uwagę przez KRUS? Czy KRUS może wydać decyzję odmowną ze względu na zaświadczenie wydane przed 01.07?
 • Co w sytuacji, gdy gmina przejęła część innej gminy? Jak skutecznie dotrzeć do informacji, aby potwierdzić kadencję sołtysa? Gdzie szukać takich informacji?
 • Czy i na jakiej podstawie urzędnicy mają obowiązek przeszukiwania również archiwów państwowych, aby uzyskać dokumentację do wydania zaświadczenia?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w wydanym postanowieniu o odmowie?
 • Jakie informacje powinny zostać zawarte we wzorze oświadczenia dla osób, które sołtys może powołać na świadków, jeżeli urząd wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (wzór)
 • Co w sytuacji, gdy treść wniosku złożonego przez byłego sołtysa jest niepełna bądź niewłaściwa? Czy urząd powinien rozpatrzyć wniosek, powiadomić o konieczności uzupełnienia korekty czy też odrzucić błędny wniosek?
 • Czy KRUS będzie mógł wezwać urząd do poprawienia/uzupełnienia wydania zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na niemożliwość odnalezienia odpowiedniej dokumentacji przez urząd?
 • Czy KRUS będzie przyjmował wnioski od osób, które swoje składki odprowadzały do ZUS-u?
 • Czy termin złożenia przez sołtysa wniosku będzie miał jakiś wpływ na wypłatę środków? Czy jeśli sołtys złoży wniosek później, to dostanie wyrównanie? Ile czasu ma organ na rozpatrzenie wniosków, czy tak jak mówi k.p.a. - 30 dni, czy będą obowiązywały odrębne zasady?
 • Ile czasu będzie miał KRUS na wydanie decyzji?
 • Czy KRUS będzie mógł odrzucić wniosek byłego sołtysa ze względu na zbyt ogólne informacje zawarte w zaświadczeniu? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jak powinna wyglądać procedura?
 • Czy i w jakich przypadkach KRUS będzie mógł wstrzymać się z wydaniem decyzji na okres dłuższy niż mówią o tym regulacje z k.p.a.?

2. Aspekty prawne wydawania zaświadczeń dla byłych sołtysów

 • Jaka jest podstawa do wydania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa?
 • Czy i na jakiej podstawie kwestii nieuregulowanych w ustawie należy rozstrzygać na podstawie k.p.a.?
 • Czy urząd może przedłużyć czas potrzebny na wydanie decyzji byłemu sołtysowi? W jaki sposób powinien to zrobić?
 • Kiedy wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo wniesienia ponaglenia w trybie art. 37 k.p.a.?
 • Czy i na jakiej podstawie wydanie zaświadczenia potwierdzającego czas pełnienia funkcji sołtysa przez urząd może być bądź nie zostać objęte opłatą skarbową?
 • Czy świadczenie będzie dostępne również dla osób, które pełniły funkcję jeszcze przed 1990 r.?
 • Co w sytuacji, gdy osoba pełniła funkcję sołtysa jeszcze przed 1990 rokiem? Czy i w jakich przypadkach taka osoba może ubiegać się o dodatek?
 • Czy jeżeli petent pełnił funkcję sołtysa przez dwie kadencje w dwóch różnych gminach, to zostanie zakwalifikowany do dofinansowania?
 • Czy osoby, które pełniły funkcję sołtysa a odprowadzały składki do ZUS-u również mogą ubiegać się o świadczenie z KRUS-u?
 • Czy sołtys, który uzyska z urzędu postanowienie o odmowie i nie znajdzie co najmniej 5 świadków, którzy poświadczą, że pełnił on taką funkcję we wskazanych latach, może złożyć odwołanie do urzędu z prośbą o ponowne wydanie zaświadczenia? Jaka powinna być procedura postępowania w tego rodzaju przypadkach?
 • Czy osoba ubiegająca się o świadczenie będzie mogła odwołać się od decyzji odmownej? W jakim terminie będzie mogła to zrobić? Do kogo należy przedłożyć odwołanie - do wyższej instancji czy wójta?
 • Co jeśli urząd wyda postanowienie o odmowie, czy sołtys może się odwoływać tylko do SKO?
 • Czy osoby, które pełniły funkcję zarządcy osiedli również mogą ubiegać się o taki dodatek, ze względu na identyczny zakres obowiązków pełnionych na rzecz społeczności?
 • W jaki sposób były sołtys może odwołać się od decyzji KRUS-u o nieprzyznaniu świadczenia?
 • Czy do uzyskania świadczenia wymagane jest zaświadczenie z potwierdzeniem ciągłości kadencji sołtysa?

3. Kontrole i kary – czy, kto i na jakiej podstawie będzie mógł kontrolować urzędy w zakresie wydawanych zaświadczeń byłym sołtysom?

 • Czy gmina może spodziewać się kontroli procesu wydawania zaświadczeń? Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do potencjalnych kontroli?
 • Czy ze względu na możliwość wniesienia ponaglenia urząd może zostać obciążony karą za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków?
 • Czy będą kary dla urzędów za błędnie wydane decyzje?
 • Jaki organ będzie kontrolował zasadność wydawanych wniosków?
 • Kto będzie ponosił kary za błędnie wydane decyzje?
 • Czy przewidywane są kary dla urzędów? Za jakie niedopatrzenia mogłyby one być egzekwowane?
 • Czy mogą pojawić się kontrole w urzędach w obszarze wydawania zaświadczeń? Czy przewiduje się kary z tytułu wejścia nowego obowiązku dla urzędników?
 • Czy przewidywane są kontrole dla urzędów? Jeżeli tak to na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Prowadzący

Magda Pawliszewska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach od 2014 roku, a od roku 2011 związana z JST. Odpowiada za nadzór w zakresie organizacji i obsługi jednostek pomocniczych, w tym obsługę sołtysów oraz obsługę Rady Miejskiej. W zakres jej obowiązków wpisuje się dostosowywanie pracy Urzędu do najnowszych przepisów stricte związanych z działalnością Urzędu. Ukończyła studia z zakresu administracji na Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończyła I stopień kursu kancelaryjnego i archiwalnego organizowanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, co wiąże się ze stałą koordynacją archiwum zakładowego, czynności kancelaryjnych w Urzędzie oraz stałą współpracą z Archiwum Państwowym.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia