Wideoszkolenie: Stypendia socjalne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Które procedury są najbardziej efektywne przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium socjalne? Co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników UM/UG i OPS zajmujących się rozpatrywaniem decyzji w sprawie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.

Czy na każde dziecko składa się oddzielny wniosek?

Podczas szkolenia podpowiemy jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do dochodu,a co jest wydatkiem, kiedy należy wybrać uchylenie stypendium, a kiedy zawieszenie. Na przykładach przedstawimy przydatne wzory o wszczęciu postępowania, wezwania do uzupełnienia wniosku oraz wzory decyzji w sprawie przyznawania lub zawieszenia stypendium.


Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak interpretować zapis „zdarzenia losowe”? przykład: Dziecko uzyskuje pełnoletność od czerwca 2022 i nie upoważnia rodzica, bo się rozchorował, czy same wyraża zgodę na zmianę decyzji, (która była na rodzica) i zmieniamy tą decyzje już adresując do dziecka?
 • Czy aby wypłacić stypendium w formie świadczenia pieniężnego należy to uregulować zarządzeniem kierownika?
 • Co zrobić gdy wniosek jest niekompletny? Czy każdy wniosek o stypendium socjalne należy przyjąć?
 • Wnioski o stypendia a rolnicy – wyliczanie dochodów z hektarów przeliczeniowych. Jakich dokumentów potrzebujemy?
 • Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak policzyć wydatki danej osoby? Jakie prawne wymagania muszą spełniać przedłożone przez klienta faktury?
 • Co w przypadku, gdy uczeń otrzymał stypendium socjalne, ale wyprowadził się do innej gminy? Czy należy przerwać wypłacanie świadczeń, mimo że świadczenie powinno być wypłacane przez cały rok?
 • Jeżeli uczeń kończy 18 lat, a wniosek wcześniej składał rodzic to czy może złożyć pełnomocnictwo, w którym upoważnia i wyraża zgodę na załatwianie spraw w tym zakresie przez rodzica?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma o wszczęciu postępowania
 • Wzór wezwania do uzupełnienia wniosku
 • Wzór decyzji końcowej i częściowej
 • Wzór decyzji do zawieszenia prawa do stypendium

Szczegółowy program szkolenia:

1. Kto może korzystać z pomocy w formie stypendium?

 • Czy pełnoletni uczeń, który w styczniu opuścił dom dziecka, może złożyć wniosek o stypendium pomimo upływu terminu składania wniosku?
 • Na wniosku musi być opcja zaznaczenia w jakiej formie ma być przyznane stypendium?
 • Wniosek złożył jeden rodzic, a drugi rodzic może wyrazić zgodę na zmianę decyzji?
 • Czy na dzieci z Ukrainy mogą rodzice ubiegać się o stypendium czy zasiłki?
 • Przykład: Jeżeli ktoś złożył wniosek we wrześniu 2021, ale wiedział że się nie załapie od września, ale od stycznia już tak, ma decyzję odmowną, dochód za sierpień 2021 to 530 zł i teraz – czy przyznaje na podstawie dochodów z sierpnia 2021 jak oświadcza, że się nic nie zmieniło, a może biorę dochody z miesiąca z grudnia czy stycznia? czy ma w tym wypadku wyrazić zgodę na zmianę decyzji i mam wydać decyzję zmieniającą? Co zrobić po kolei? Czy wszcząć postępowanie z urzędu? Uchylić decyzję odmowną, czy zmienić decyzję od stycznia?
 • Przykład: Czy w sytuacji gdy rodzic otrzymuje np. zasiłek macierzyński którego termin wypłaty zakończył się w grudniu a z zasiłkiem tym dochód przekraczał dochód uprawniający i wydaliśmy decyzje odmowną to czy od stycznia powinniśmy przyznać stypendium ?
 • Przykład: Członek rodziny w trakcie roku szkolnego kiedy uczeń ma przyznane stypendium podjął pracę np. w miesiącu listopadzie podjął pracę i za listopad pierwsze wynagrodzenie otrzyma w grudniu. Informuje nas o podjęciu pracy w listopadzie i za jaki miesiąc ma podać dochody i jeśli przekracza kryterium dochodowe to od którego miesiąca stypendium się nie należy?
 • Co w sytuacji gdy uczeń, po opuszczeniu domu dziecka przebywa w internacie i złożył wniosek do gminy na terenie której się znajduje internat, ale we wniosku wskazał miejsce zamieszkania i zameldowania w miejscowości gdzie znajduje się dom dziecka? Czy należy wezwać do ponownego złożenia wniosku czy można rozpatrzyć wniosek, który został przekazany wraz z dokumentacją z gminy do której został pierwotnie złożony?
 • Przykład: Dziecko uzyskuje pełnoletność od stycznia 2022 i nie upoważnia rodzica, bo się rozchorował, czy same wyraża zgodę na zmianę decyzji, (która była na rodzica) i zmieniamy tą decyzje już adresując do dziecka?
 • Jeżeli uczeń kończy naukę w kwietniu (np. maturzyści) to decyzję należy wydać do kwietnia czy do czerwca?
 • Czy uczeń, który otrzymuje z PCPR pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki może otrzymać również stypendium?
 • Czy forma świadczenia pieniężnego bez przedstawiania faktur jest właściwa?
 • Jak ktoś zrezygnuje ze stypendium to wtedy co robimy? Jaką decyzję?
 • Gdy wnioskodawca informuję że uzyskał dochód np. od miesiąca lutego i w lutym dostaje wypłatę i przekracza kryterium to cofamy prawo do stypendium od lutego czy od marca?
 • W jakich przypadkach stosuje się tryb cofnięcia a w jakich wstrzymania decyzji?
 • Do tej pory rodzice po okazaniu faktur otrzymywali gotówkę. Czy w sytuacji stan zagrożenia epidemicznego należy prosić o nr konta bankowego aby przelać kwotę stypendium?
 • Wydatki na bilety miesięczne. Zwracamy cały koszt biletu czy tylko powyżej kwoty, którą osoba dostaje w ramach dodatku na dojazdy w ramach zasiłku rodzinnego?
 • Jeżeli ktoś nie złoży obecnie zgody na zmianę decyzji to można nie przyznać decyzji zmieniającej?
 • Co w przypadku, gdy osoba zaświadcza, ze nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy?
 • Czy i jak wydać decyzję o przyznaniu stypendium i od kiedy w sytuacji osoby, której sytuacja materialna uległa pogorszeniu?
 • Jeśli decyzje pisze pracownik gminy a wójt je odpisuje to pracownik nie musi mieć upoważnienia?
 • Jak policzyć np. miesiąc maj do wypłaty jeżeli dziecko zmarło 15.05? Płacimy za cały miesiąc czy za 15 dni?
 • Do kiedy można składać wniosek po terminie? Czy można przyznać stypendium, gdy wniosek dostarczono w maju?
 • W ustawie mamy termin do połowy września – czy możemy przyjąć wniosek i wydać decyzję komuś, kto przychodzi 30 października? Czy w ogóle przyjmować wniosek, czy możemy go z automatu odrzucić? W świadczeniach nie ma granicznego terminu, więc jak sprawa wygląda w tym przypadku?
 • Na jaki okres wydawać decyzję w sprawie stypendium? Jaki dokładnie artykuł w ustawie odnosi się do terminu wydawania tych decyzji?
 • Jeżeli mamy zawartą w decyzji przyznającej informację, że nastąpi zmiana decyzji czy potrzebna jest zgoda?
 • Od kiedy nie można przyznawać stypendium?
 • Jaki jest termin składania wniosku przez słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych?
 • Czy wniosek powinien być składany przez jednego rodzica, czy dwóch? Czy na wniosku, który zgłaszają opiekunowie małoletniego powinny znaleźć się dwa podpisy? Czy wystarczy tylko jednego rodzica?
 • Czy można zmienić decyzję wydana przez inny urząd?
 • Jak wydajemy decyzję odmowną w październiku to piszemy, że odmawiamy na cały rok szkolny? Czy na okres wrzesień grudzień?
 • Jakie są systemy pomocy w ramach stypendium socjalnego?
 • W jaki sposób szkoła realizuje zadania w ramach stypendiów socjalnych?
 • Kto powołuje komisję stypendialną, jaki jest jej skład i jakie są jej kompetencje?
 • Decyzje zmieniające z przydziałem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego
 • Czy wydajemy decyzję na cały rok? Czy wydajemy decyzję o stypendium na kres od września do grudnia a w następnym roku kalendarzowym zmieniamy decyzję pierwotną?
 • Czy jest możliwy zwrot w formie pieniężnej bez faktury?
 • Czy jest możliwość przyznania stypendium na okres krótszy niż rok, jeśli gmina nie posiada wystarczających środków?
 • W jakich sytuacjach można wstrzymać lub cofnąć stypendia?
 • Jak traktować faktury z sierpnia? Czy brać je pod uwagę przy zwrocie nakładów?
 • Czy można jeden zakup rozliczać w dwóch latach budżetowych, zakupy na raty itp.?
 • Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania stypendium szkolnego obowiązujących od 4 maja 2019 roku (RODO)
 • Sposoby wypłaty stypendium. Czy prawidłowo jest wydać jedną decyzję na cały rok szkolny, czy konieczny jest podział decyzji na lata budżetowe?
 • Postępowanie organu realizującego stypendium szkolne w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania uprawnionego. Co zrobić z decyzją i wnioskiem? Czy istnieją jakieś wyjątki od regulaminowego terminu przyznawania stypendiów?
 • Co w przypadku, gdy uczeń otrzymał stypendium socjalne, ale wyprowadził się do innej gminy. Czy należy przerwać wypłacanie świadczeń, mimo, że świadczenie powinno być wypłacane przez cały rok? Czy może należałoby "przerzucić” obowiązek opłat na drugą gminę? Jeśli tak, jakimi dokumentami załatwić taką sprawę? Do kogo je adresować?
 • Jakie informacje organ winien wziąć pod uwagę z urzędu, a jakie ma obowiązek dostarczyć strona?
 • Regulamin przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie w sprawie zmiany decyzji w k.p.a.
 • Czy zawsze możemy zmienić ostateczną decyzję administracyjną?
 • Kiedy należy wybrać uchylenie, a kiedy zawieszenie?
 • Przypadek: rodzic składa wniosek z prośbą o stypendium dla nieletniego. W czasie procedury okazuje się, że małoletni pochodzi z rozbitej rodziny. Czy przy wniosku należałoby powiadomić o rozpoczętej procedurze np.: ojca, który nie mieszka z małoletnim?
 • Od kiedy zbierać zgody na zmianę decyzji z grudnia (art.155 kpa), czy w marcu i czy wtedy mam 1 miesiąc od wyrażenia zgody na wydanie decyzji zmieniającej?
 • Co w przypadku, gdy małoletni w czasie procedury osiągnął pełnoletność? Wszystkie dokumenty wcześniej wypełniała matka, jednak teraz już on może decydować. Czy należałoby przerwać procedurę? Czy może wystarczy jakieś upoważnienie?
 • Ukończenie 24 roku życia w okresie stypendium. Kiedy należałoby przerwać wypłacanie świadczenia? Czy w dniu urodzin? Jeśli tak, to czy należy kwotę podzielić przez dni miesiąca i zliczyć do dnia urodzin? Jeżeli nie, to czy wraz z nastaniem miesiąca urodzin? Czy przed, czy po?
 • Czy stypendium może zostać przyznane na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych? Jeżeli tak, to jaka część można pokryć? Czy finansować całościowo, czy częściowo?
 • Co w przypadku, gdy określone dziecko otrzymuje stypendium, sytuacja rodziny nagle się poprawia i stypendium zostaje odwołane. Następnie, w ciągu 2-3 miesięcy sytuacja rodziców znowu się pogarsza. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy jakoś anulować odwołanie?
 • Jak podchodzić do zagadnienia zmiany składu rodziny wśród osób, które pobierają stypendia?
 • W jaki sposób skonstruować wezwanie do uzupełnienia braków w oświadczeniu w taki sposób, aby uzyskać przydatne informacje?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dowiadujemy się, że rodzice klienta, który otrzymał stypendium rozwodzą się? Procedurę rozpoczął ojciec (na jego konto były wpłacane pieniądze) jednak po rozwodzie rodziców decyzją sądu prawa do opieki zostały przyznane matce
 • Czy obowiązkiem urzędnika jest potwierdzenie przyjęcia faktur?
 • Czy należy wysłać pismo informujące o uzupełnienie wniosku?
 • Przyjęcie wniosków i rozpatrywanie formalne – jakie błędy urzędnicy popełniają najczęściej?
 • Kodeks postępowania administracyjnego – które procedury są najbardziej efektywne w rozpatrywaniu wniosków o stypendia?
 • Nieprawidłowości związane z realizacją stypendiów szkolnych w świetle raportów organów kontrolnych

2. Co zaliczamy do dochodu?

 • Jakie dochody są brane pod uwagę?
 • Czego nie wlicza się do dochodu?
 • Czy jeżeli od 1 stycznia kryterium dochodowo wzrosło to powinniśmy wnioski o stypendium które złożono we wrześniu, o uaktualnienie dokumentacji i ponowne przeliczenie wniosków które otrzymały odmowe?
 • W okresie styczeń - czerwiec 2022 wydajemy decyzję zmieniającą do decyzji przyznającej na okres wrzesień - grudzień 2021. Czy w takim przypadku należy dochody przeliczyć ponownie i wzywać wnioskodawców o złożenie aktualnych dochodów (wzrost najniższej krajowej od stycznia)?
 • Co zrobić w sytuacji gdy decyzja przyznająca za czerwiec – wrzesień została wstrzymana w związku ze zmianą sytuacji materialnej. Przy obecnym dochodzie wnioskodawca nie przekracza dochodu. Czy powinien w tej sytuacji złożyć ponownie wniosek?
 • Przykład: była decyzja przyznająca stypendium za IX - XII i wypłacona 15 grudnia 2021 r., dnia 17 grudnia ojciec uzyskał dochód jednorazowo za okres od VI-XII - świadczenie pielęgnacyjne (decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne przez SKO dla ojca, ucznia nad babcią, ale babcia zmarła w XII i tak się złożyło, że to była wypłata jednorazowo 11465,80 zł). Czy ma to znaczenie do stypendium?
 • Nie rozliczone stypendium na kwotę 15 zł i wypłata o 15 zł mniejsza niż przyznane, czy coś z tym zrobić czy wydać jakąś decyzje?
 • Przykład: Decyzja była przyznająca na IX i X 2021 a na resztę roku szkolnego 2021/2022 odmowna, bo dochód przekroczył i wynosił 550 zł, czy teraz zgoda na zmianę decyzji? Jeśli się nic nie zmieniło to można od stycznia przyznać?
 • Decyzja przyznająca została wydana na okres od września do grudnia na podstawie dochodów za miesiąc sierpień. W listopadzie wnioskodawca poinformował organ o zwiększeniu dochodów tym samym przekraczając dochód. Stypendium nie zostało jeszcze wypłacone. Czy w tej sytuacji należy wstrzymać decyzję za miesiąc listopad i grudzień i wypłacić za wrzesień i październik? Czy cofnąć prawo do stypendium?
 • Przykład: Strona posiada prawo do stypendium szkolnego od X 2021, od XI 2021 uzyskała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego które było wypłacone również w XI z wyrównaniem od IX 2021, za jaki miesiąc dokonać weryfikacji dochodu rodziny?
 • Co z kryterium dochodowym, gdy dziecko kończy 18 lat i opuszcza rodzinę zastępczą? Czy kryterium dochodowe będzie 776 zł?
 • Czy jeśli u nas w regulaminie kwota widełek dochodowych kończy się na 528 zł to należy zmienić regulamin w takim razie w związku z nowym kryterium?
 • Czy zmieniamy wysokość kwoty stypendiów zgodnie z Regulaminem – jest %-t owo od kryterium dochodowego, ze wzgl. na zmianę kryterium 600 od I.2022 , uczniowie wskakują w inne widełki dochodowe, prawda?
 • Kto jest osobą samotnie gospodarującą ?
 • Jak traktować zasiłki okresowe z pomocy społecznej przyznawane na krótki okres?
 • Czy dochód przeliczać ponownie za 2 miesiące, jeśli zasiłek był tylko przyznany na 2 miesiące?
 • Stypendium socjalne a stypendium za wyniki w nauce. Czy do dochodu należałoby policzyć np. stypendium marszałka?
 • Czy 300+ wlicza się do dochodu?
 • Czy 500+ wpływa na szanse uzyskania stypendium? Jeżeli nie, to jaka jest podstawa prawna, w końcu jest to świadczenie, które wypłacane jest regularnie
 • Jak interpretować kwestię odliczania ubezpieczenia KRUS? Jak tłumaczyć decyzję podczas kontroli RIO? Czy składki na ubezpieczenie KRUS odliczamy od dochodu?
 • Jaką dokumentację ma przygotować wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą? Czy wystarczy oświadczenie? Jak obliczać dochód z działalności gospodarczej?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś otrzymuje stypendium i otwiera działalność gospodarczą, jednak przez pierwszy miesiąc nic na niej nie zarabia – czy mamy obowiązek zawiesić, bądź uchylić świadczenia?
 • W jaki sposób przeliczamy dochody? Jak obliczyć dochód z hektara przeliczeniowego? Które zasiłki traktujemy jako dochód?
 • Czy zamiast zaświadczenia z urzędu skarbowego może być oświadczenie wnioskodawcy?
 • Czy trzeba oświadczenia o wysokości składki zdrowotnej?
 • Do działalności na zasadach ogólnych też jest potrzebne potwierdzenie zapłacenia składki ZUS?
 • Czy trzeba rozliczyć stypendium w deklaracji PIT?
 • Co robić w sytuacji, kiedy kryterium dochodowe zmienia się w trakcie rozpatrywania wniosku?
 • Czyje dochody uwzględnia się przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?
 • Kiedy student może ubiegać się o niewykazywanie dochodów członków rodziny?
 • W jakich przypadkach do składu rodziny nie wlicza się rodzica?
 • Czy można przyznawać stypendium szkolne w formie pieniężnej?
 • W jaki sposób pracownik gminy może sprawdzić wiarygodność przedstawionych dokumentów? W jaki sposób może zweryfikować zadeklarowany dochód?
 • Czy odlicza się tylko na właściciela czy też na innych członków rodziny?
 • Co w przypadku, gdy ktoś podejmuje pracę zarobkową w czasie otrzymywania stypendium? Uchylić, zawiesić?
 • Co zrobić, gdy rodzina zgłasza dochód w roku szkolnym? Wygaszenie bądź odbieranie prawa do świadczenia – omówienie na rzeczywistych przykładach

3. Jaki jest katalog rzeczy refundowanych?

 • Czy uwzględnia się okulary korekcyjne do kosztów w ramach stypendium?
 • Czy trampki zalicza się do obuwia sportowego?
 • Czy rachunek za „Białą szkołę” można rozliczyć?
 • Jak rozliczać faktury za komputer, Internet, pendrive, płyty CD?
 • Jeśli osoba dokonała zakupu przez internet i otrzymała fakturę pro formę na której widnieje tylko symbol czy wnioskodawca może na odwrocie opisać co to za produkt?
 • Czy akceptować faktury na buty w kwocie 450 zł?
 • Czy konsola x box i gry mogą być brane na fakturę?
 • A jeżeli ktoś zakupił komputer na raty, to co zrobić?
 • Czy drukarki, krzesła do biurka można wliczać w wydatki?
 • Ile można kupić par butów dla jednego ucznia?
 • Czy można zrefundować halówki za 1400 zł dla dziecka 8 letniego?
 • Czy kurtki sportowe, komputer i biurko zalicza się[ do katalogu rzeczy refundowanych?
 • Czy jest możliwe, aby pracownicy gminy zajmowali się zakupem rzeczy w pomocy socjalnej?
 • Czy udostępniać wnioskodawcom katalog rzeczy refundowanych?
 • Najczęściej występujące problemy z rozliczeniami faktur. W jaki sposób można odmówić przyjęcia faktury za jakiś wydatek? Na jakie przepisy prawa można się powołać?
 • Czy można uznać w wydatkach do stypendiów np. wycieczkę szkolną? Czy zajęcia w szkole, takie jak łyżwy czy basen, podlegające dodatkowym kosztom mogą zostać uwzględnione?
 • Czy możemy zaliczyć umowę sprzedaży laptopa przez osoby prywatne do kosztów poniesionych

Prowadzący

Łukasz Kosmala – praktyk, urzędnik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, inspektor w dziale realizacji świadczeń w Centrum Usług Społecznych w Starachowicach. Kwestiami stypendiów i zasiłków szkolnych zajmuje się od powstania programu tj. od 2005 r.; Absolwent Politechniki Rzeszowskiej

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
25 października 2022

Podobne szkolenia