Wideoszkolenie: Sprawozdawczość z odbioru odpadów

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2022 rok? Sprawozdanie roczne z odbioru odpadów komunalnych w obliczu aktualnych przepisów

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok

Jakie nastąpiły zmiany w sposobie zdawania sprawozdań za odbiór odpadów za rok 2022?
Na warsztatach omówimy, jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2022 oraz jak wykonać korektę takiego sprawozdania. Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? Jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlaczego warto? Możliwość zadawania pytań od początku szkolenia; praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki; przegląd ważnych zmian prawnych; narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyliczanie poziomów odzysku; pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeżeli gmina nie osiągnęła poziomów za rok 2022, czy powinna naliczyć karę dla podmiotów, mimo iż WIOŚ nie naliczył jeszcze tej kary na gminę, czy dopiero w momencie wszczęcia procedury przez WIOŚ?
 • Czy firmy odbierające odpady komunalne muszą wskazać instalacje ostatecznego zagospodarowania?
 • Czy w sprawozdaniu uwzględniamy też odbierane leki, igły?
 • Co z nakrętkami zbieranymi przez miasta i szkoły do metalowych serduszek?
 • Czy podmiot, który wykazał jedynie odpady z cmentarza, powinien złożyć sprawozdanie? Co z poziomami, jeżeli złożył je prawidłowo?
 • Jeśli nie mamy masy odbieranych odpadów z nieruchomości, to jak wyliczyć, ile odpadów zostało odebranych?
 • Czy błędem będzie niepodanie masy odpadów z kompostowników? Czy ten element musi być podany?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Excel w wersji aktywnej do wyliczania poziomu recyklingu (raport odpady)
 • Zestawienie odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy z kodami i przykłady obliczeń
 • Wzór ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym
 • Wzór zawiadomienia w sprawie nałożenia kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
 • Wzór decyzji - podmiot wolnorynkowy - z postanowieniem nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2022 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z uzasadnieniem
 • Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary
 • Przykłady obliczeń osiągniętych poziomów recyklingu:

- przykład osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych

- przykład osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- przykład osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Szczegółowy program szkolenia:

Najbardziej problematyczne zagadnienia w sprawozdawczości z odbioru odpadów komunalnych

 • Kiedy odpady o kodzie 20 02 01 możemy wliczyć do poziomu recyklingu? Czy wystarczy, że odpady o kodzie 20 02 03 zostaną przekazane do procesu R-3? Czy odpad musi utracić status odpadu, żeby można go było wliczyć do poziomu?
 • Czy powinno się zatwierdzać sprawozdania zerowe bez wypełnionego rozdziału I Dane ogólne?
 • Jak pozyskać dane o ilości bioodpadów od mieszkańców w gminie wiejskiej?
 • Czy podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z gminą, powinien oprócz sprawozdania z nieruchomości zamieszkałych złożyć również sprawozdanie zerowe? Podmiot ten odbierał odpady w poprzednich latach z nieruchomości niezamieszkałych (na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości)
 • Czy gminy mają obowiązek sprawdzania, do jakiej instalacji trafiły odpady odebrane przez podmiot i czy ta instalacja posiada stosowne zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów?
 • Firma odbierająca odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości za rok 2022 nie osiągnęła poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania i poziomów składowania. Czy w związku z nieosiągnięciem poziomów gmina może naliczyć firmie karę pieniężną przez otrzymaniem kary nałożonej na gminę przez WIOŚ?
 • Czy odpady wykazane w procesie R13 można wliczyć do poziomów recyklingu?
 • Czy każdorazowo powinno być załączone pełnomocnictwo osoby wypełniającej sprawozdanie?
 • Firma wykazała w sprawozdaniu kod odpadu 19 12 12 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11 w masie odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania. W roku ubiegłym gmina wyłączyła nieruchomości niezamieszkane z systemu gospodarowania odpadami. Czy obliczając osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, firma powinna obliczyć udział w rynku usług?
 • Czy co roku do tego samego pełnomocnictwa (dot. tej samej osoby) należy wnosić opłatę skarbową?
 • Jeżeli gmina nie osiągnęła poziomów za rok 2022, czy powinna naliczyć karę dla podmiotów, mimo iż WIOŚ na gminę tej kary jeszcze nie naliczył, czy dopiero w momencie wszczęcia procedury przez WIOŚ?
 • Jeśli z odpadów zmieszanych zostały wysegregowane odpady lub metale i poddane recyklingowi, to wówczas nie wykazujemy tych odpadów w odpadach odebranych, tylko w dziale dotyczącym sposobu zagospodarowania tych odpadów? Czy tylko w dziale dot. odpadów poddanych recyklingowi?
 • Czy w przypadku nieosiągnięcia poziomu wójt zobowiązany jest naliczyć karę własnej gminnej jednostce organizacyjnej, czy karę nalicza WIOŚ?
 • Czy jeżeli w poprzednich latach kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu nie została naliczona można wszcząć postępowanie w stosunku do tamtego okresu? Ile lat można się cofnąć?
 • Czy powinien złożyć sprawozdanie podmiot, który wykazał jedynie odpady z cmentarza? Co z poziomami, jeżeli złożył je prawidłowo?
 • Jeśli nie mamy masy odbieranych odpadów z nieruchomości, to jak to wyliczyć?
 • Czy w przypadku świadczenia usługi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy od właścicieli nieruchomości, przedsiębiorca winien złożyć sprawozdanie wójtowi gminy Y za pośrednictwem bazy BDO?
 • Czy w sprawozdaniu uwzględniamy też odbierane leki i np. igły?
 • Co z nakrętkami zbieranymi przez miasta i szkoły do metalowych serduszek?
 • Czy w sprawozdaniu powinien zostać wyliczony i wpisany przez przedsiębiorcę poziom bio, jeżeli odbierane były wyłącznie odpady zmieszane, a odpady o kodzie 19 12 12 nie zostały wytworzone i przekazane do składowania?
 • Jeżeli gmina wytwarza popiół o kodzie 10 01 01, to czy też musi złożyć sprawozdanie do marszałka?
 • Czy pomiot, który nie odebrał odpadów remontowo-budowlanych, a odpady te zostały odzyskane w instalacji komunalnej, to powinien wyliczyć poziom recyklingu odp. remontowo-budowlanych?
 • Firma obierająca odpady, wpisana do rdr złożyła sprawozdanie z odebranych odpadów. Ta sama firma posiada instalację przyjmującą i przetwarzającą odpady segregowane. Firma znajduje się poza gminą. Złożyli również drugie sprawozdanie jako zbierający odpady. Dane w sprawozdaniu są tożsame, czyli takie same, jak odebrali i wykazali w drugim sprawozdaniu jako zbierający. Czy nie powinni składać jako zbierający?
 • Czy błędem będzie niepodanie masy odpadów z kompostowników? Czy ten element musi być?
 • Podmiot wskazał jako odpady przekazanych do recyklingu odpady o kodzie 20 01 99 oraz 20 03 07, czy jest to poprawne?
 • Czy do Mw zalicza się tez odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07?
 • Czy 19 12 05 odzyskane z 20 03 01 w instalacji komunalnej można wliczyć do recyklingu?
 • Skąd wziąć dane dotyczące masy odpadów z kompostowników?
 • Jak wiarygodnie określić masę odpadów w kompostownikach?
 • Czy zbierane popioły osobno o kodzie 200199 można ująć w odpadach Mr?
 • Czy odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) odebrane w sposób selektywny, a następnie poddane obróbce tlenowej (reaktory + kompostownia), mogą być ujęte jako przekazane do recyklingu, jeżeli ostatecznie nie powstaje z nich kompost ani polepszacze glebowe? Powstają odpady o kodzie:
  • 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom i jest zagospodarowany na składowisku w procesie R3 oraz
  • 19 05 99 – unieszkodliwiane na składowisku w procesie D5
 • Jeżeli firma podała, że odpady o kodzie 20 03 01 zostały poddane procesowi R12 (62,10 Mg), a procesowi D5 zostały poddane kody 19 05 99 i 19 12 12 (łącznie 47,798), to czy w informacji dodatkowej o kodzie 20 03 01 (dział III tab. C) powinna wpisać masę odpadów przekazanych do składowania 47,798, czy w tym miejscu powinno być 0 i powinna być wpisana tylko masa odpadów odebranych tj. 62,10?
 • Czy trzeba obligatoryjnie wliczyć masę odpadów poddanych kompostowaniu w przydomowych kompostownikach do masy wytworzonych odpadów? Czy można takie dane doliczyć, jeżeli je posiadamy?
 • Jeżeli na terenie gminy jest 100 szt. gospodarstw, które mają kompostownik o różnej wielkości i do kompostowania są tam składane odpady kuchenne i zielone to jak teraz wyliczyć te ilości Mg?
 • Czy jeżeli z danego gospodarstwa nie są odbierane bioodpady, to możemy przyjąć, że takie gospodarstwo posiada kompostownik?
 • Zbierający ma zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zużytego sprzętu. Jednak miejsce zbierania nie jest na terenie naszej gminy. Zbierający nie posiada wpisu do RDR. Odbiera odpady w ramach okazjonalnej zbiórki w ramach ustawy o zużytym sprzęcie. Czy taka firma składa sprawozdanie w BDO z ilości zebranej masy podczas okazjonalnej zbiórki?
 • Czy odpady o kodzie 20 02 01 poddane R-3 a następnie R-11 można zaliczyć do recyklingu?
 • Czy skup złomu powinien składać sprawozdanie do gminy?
 • Czy firmy odbierające odpady komunalne muszą wskazać instalacje ostatecznego zagospodarowania?
 • Czy w dziale 8a należy wykazać wszystkie odebrane odpady?
 • Na podstawie jakich przepisów można wyegzekwować informacje od instalacji komunalnej o przyjmowanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania?
 • Czy firma, która wygrała przetarg na odbiór odpadów na terenie gminy, w sprawozdaniu, w którym składa do gminy, powinna wykazać odpady o kodzie 200307?
 • Czy w dziale VIII tabela A powinien znaleźć się odpad o kodzie 19 12 02 metale żelazne?
 • Jeżeli gmina prowadzi PSZOK, to w jakim terminie ma przekazać sprawozdanie za 2022?
 • Czy gmina składa sprawozdanie dot. ilości zebranego azbestu?
 • Czy UG ma obowiązek złożyć sprawozdanie z odpadów za 2022 np. tonerów czy sprzętu elektro, do których były wystawione KPO i KEO?
 • OSP dogadało się z firmą zbierającą elektro sprzęt, że zbiorą odpady od mieszkańców i sprzedadzą je, a fundusze przeznaczą na cele własne. Czy dopuszczalne jest, aby mieszkańcy zwozili przez pewien okres zużyty sprzęt elekto na posesję jednego mieszkańców, a po jakimś czasie firma je odbierze z jednego punktu? (odpady zbierane na gruncie, bez kontenera). Czy taka firma skład sprawozdanie do gminy?
 • Czy na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców możemy wliczyć masą bioodpadów zagospodarowanych w kompostowniku przydomowym do osiągniętego poziomu recyklingu?
 • W którym miejscu w sprawozdaniu wlicza się masę kompostowników do recyklingu?
 • Czy zbierający odpady musi złożyć sprawozdanie do gminy z odpadów zebranych pochodzących z podmiotów gospodarczych, czyli zebrane odpady nie są odpadami komunalnymi?
 • Produkty przyjęte do ponownego użycia - obowiązek wykazywania w sprawozdaniu podmiotu prowadzącego PSZOK i gminy
 • Pozostałości powstające w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych zagospodarowane w procesie termicznego przetwarzania - po raz pierwszy wykazywane w sprawozdaniu za 2022 rok

Jakie są zasady sporządzania sprawozdania gminnego? Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie gminne?

 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Sposoby przetwarzania odpadów komunalnych
 • Odpowiedzialność gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie
 • Wypełnianie poszczególnych działów
 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Jak robić korekty krok po kroku w systemie?
 • Do kiedy można złożyć korektę sprawozdania BDO?


Wyliczanie wymaganych poziomów, wyliczanie poszczególnych poziomów

 • Zmiany dotyczące wyliczania wymaganych poziomów. Jak wyliczać poziomy recyklingu według nowego rozporządzenia?
 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Szczegółowy sposób wyliczania poszczególnych poziomów: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu i ograniczania składowania odpadów bio oraz poziom składowania


Kwestie różne

 • Czy w sprawozdaniu na podstawie umów z właścicielami, podmiot ma wykazać jedynie odpady komunalne? Jeżeli odbiera z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, to gminy powinny trafiać jedynie dane o odpadach komunalnych?
 • Skoro PSZOK powinien wystawiać KPO a nie KPOK, to czy Kartę Ewidencji Odpadów wypełniamy w zakładce "odpady", czy "odpady komunalne"?
 • Punkt skupu powinien składać sprawozdanie do wszystkich gmin, od których mieszkańców skupował odpady komunalne czy tylko gminie, na terenie której prowadzi działalność, uwzględniając oczywiście tylko odpady pochodzące od jej mieszkańców?
 • Czy przedsiębiorca powinien składać sprawozdanie zerowe do gmin, w których odbierał folię rolniczą?
 • Czy podmiot odbierający medyczne odpady komunalne z grupy 20 i transportujący je, musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej?
 • Czy można pozyskać informację, np. mailową od podmiotu, o ilości zagospodarowania danego odpadu, bo bardzo często podmiot składając sprawozdanie dolicza magazyn roku poprzedniego i trzeba go prosić o złożenie korekty?


Sprawozdania w systemie BDO

 • BDO w PSZOK-u, który prowadzi gmina albo przy udziale spółki
 • Dział VII sprawozdania – informacje o masie pozostałości sortowania i przetwarzania… - jak to wyliczyć z tego, co sprawozdaje RIPOK?
 • Parametry, AT-4 , wielkość frakcji – szczegółowe omówienie działu 7
 • Jak rozbić niektóre kody odpadów? Z jednych odpadów powstaje w sortowniach kilka rodzajów odpadów. Jak gmina ma to odnaleźć i wiedzieć, jak to jest rozbite, skoro w sprawozdaniu przedsiębiorca daje je w całości? Skąd wziąć dane, co się stało z odpadami, aby móc uzyskać wymagany poziom, np. odzysku recyklingu?
 • Czy pojawiły się jakieś zmiany w przepisach w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o kwalifikowanie różnych odpadów, czy są jakieś zmiany odnośnie tego, co zaliczamy, a czego nie do recyklingu?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki)? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak, to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości niezamieszkałe wyłączone już z gminnego systemu?
 • Jakie części wpisuje się ręcznie w systemie BDO?

Wymagania prawne są dla transportującego i magazynującego odpady

 • Zezwolenie na zbieranie w PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny
 • Jakie odpady muszą trafiać do instalacji komunalnej, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów, musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu, czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z systemu? Dwa sprawozdania od firm: nieobjęte działalności, które będą składać sprawozdania w bazie BDO oraz sprawozdania firm od mieszkańców – czy te sprawozdania należy wrzucić w jedno sprawozdanie? Jak to połączyć?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Jak uzyskiwać dane od instalacji komunalnej? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie czy nie?
 • Jakie dane są konieczne do napisania poprawnego sprawozdania? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może wymagać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Jak sprawdzić firmę, która odbiera odpady, czy poprawnie wprowadziła dane do sprawozdania?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu) tłumacząc, że nie ma takiego obowiązku?
 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach?
 • Czy złożenie sprawozdania przez podmiot bez wskazania osiągniętego procentu recyklingu jest powodem do wezwania go?
 • Czy wezwanie do korekty wysyłamy tylko poprzez BDO, czy też pocztą lub mailem?
 • Przy wyborze wyniku weryfikacji "bez rozpatrzenia" system wymaga załączenia pliku. Jakie informacje powinny się tam znaleźć? Bez rozpatrzenia pozostawia się najczęściej sprawozdania złożone przez pomyłkę lub bez obowiązku. Czy to podmiot składający sprawozdanie powinien złożyć wyjaśnienia, które tam powinny się znaleźć?
 • Czy jeśli firma wykazała w sprawozdaniu odpad budowlany pod kodem 17 04 05 odpady metalowe w pozycji odpadów budowlanych, to jest to prawidłowe?


BDO – baza danych o odpadach

 • Poruszanie się po systemie BDO: gdzie szukać danych?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO – kogo obowiązuje?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru
 • W jaki sposób korzystać z bazy, dostęp do bazy dla gminy


Jakie są sposoby gospodarowania odpadami i ewidencja odpadów?

 • Odbieranie a zbieranie odpadów, odzysk unieszkodliwianie odpadów
 • Przygotowanie do ponownego użycia
 • Ewidencja odpadów


Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady

 • Sprawozdania podmiotów odbierających i zbierających odpady – omówienie
 • Na co zwrócić głównie uwagę przy weryfikacji sprawozdań podmiotów i czy czekać na przesłanie korekt?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających i zbierających odpady?
 • Nieosiąganie wymaganych poziomów przez odbierających spoza systemu
 • Nieskładanie sprawozdań przez zbierających odpady komunalne – co zrobić?
 • Ogólne wymagania sprawozdawcze dotyczące PSZOK i instalacji komunalnych
 • Sprawozdania podmiotów prowadzących zbieranie odpadów

Prowadzący

Irena Reszka - podinspektor w Referacie Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skierniewice, wcześniej Inspektor Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi, gdzie głównym zadaniem była kontrola gmin w zakresie wywiązywania się z obowiązków nałożonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontrola sprawozdań gmin z gospodarowania odpadami komunalnymi

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
09 lutego 2023
od 539.00
20 lutego 2023
od 539.00
17 marca 2023

Podobne szkolenia