Wideoszkolenie: Sprawozdawczość w odpadach

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Najczęstsze błędy w rocznym sprawozdaniu z odbioru odpadów komunalnych za 2021 rok. Sprawozdanie roczne z odbioru odpadów komunalnych w obliczu aktualnych przepisów


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Jak zrobić korekty sprawozdań? Jakie nastąpiły zmiany w sposobie obliczania poziomów recyklingu?
Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2021 oraz jak wykonać korektę takiego sprawozdania? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? A także jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlaczego warto? Możliwość zadawania pytań od początku szkolenia; praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki ; przegląd ważnych zmian prawnych; narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyliczanie poziomów odzysku; pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Podstawa prawna dotycząca sporządzania sprawozdań, terminy przesyłania.
 • Na co zwrócić głównie uwagę przy weryfikacji sprawozdań podmiotów i czy czekać na przesłanie korekt?
 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów.
 • Zmiany dotyczące wyliczania wymaganych poziomów, Jak wyliczać poziomy recyklingu według nowego rozporządzenia.
 • Jak robić korekty? Czy można robić korekty? Jak do korekt będzie podchodził Urząd Marszałkowski i WIOŚ?
 • Czy kary za brak osiągnięcia poziomów dla przedsiębiorcy nalicza gmina?

Szczegółowy program szkolenia:

I. Informacje ogólne

1. Podstawa prawna

 • Podstawa prawna dotycząca sporządzania sprawozdań, terminy przesyłania.

2. BDO – baza danych o odpadach.

 • Baza Danych o Odpadach (BDO) – informacje ogólne.
 • Baza BDO a sprawozdawczość podmiotów.
 • Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek).
 • Baza Danych o Odpadach a sprawozdawczość gmin.
 • Poruszanie się po systemie BDO: gdzie szukać danych?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO – kogo obowiązuje?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru
 • W jaki sposób korzystać z bazy, dostęp do bazy dla gminy.

3. Sposoby gospodarowania odpadami i ewidencja odpadów.

 • Odbieranie a zbieranie odpadów, odzysk unieszkodliwianie odpadów.
 • Przygotowanie do ponownego użycia.
 • Ewidencja odpadów.

4. Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady

 • Sprawozdania podmiotów odbierających i zbierających odpady – omówienie
 • Na co zwrócić głównie uwagę przy weryfikacji sprawozdań podmiotów i czy czekać na przesłanie korekt?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających i zbierających odpady?
 • Nieosiąganie wymaganych poziomów przez odbierających spoza systemu
 • Nieskładanie sprawozdań przez zbierających odpady komunalne – co zrobić?
 • Kontrole gmin podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu odpadami
 • Ogólne wymagania sprawozdawcze dotyczące PSZOK i instalacji komunalnych.
 • Sprawozdania podmiotów prowadzących zbieranie odpadów.

Ogólne zasada sporządzania sprawozdania gminnego.

 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Sposoby przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Odpowiedzialność gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie.

II. Sprawozdanie roczne gminne

1. Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie gminne?

 • Wypełnianie poszczególnych działów.
 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Jak robić korekty krok po kroku w systemie?
 • Do kiedy można złożyć korektę sprawozdania BDO?

III. Wyliczanie wymaganych poziomów

1. Wyliczanie poszczególnych poziomów

 • Zmiany dotyczące wyliczania wymaganych poziomów. Jak wyliczać poziomy recyklingu według nowego rozporządzenia?
 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów.
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Szczegółowy sposób wyliczania poszczególnych poziomów: recyklingu i ograniczania składowania odpadów bio.

IV. Kwestie różne (do ewentualnego indywidualnego wyjaśnienia).

 • Czy istnieją jakieś odstępstwa od kary 100 zł za każdy dzień opóźnienia?
 • Czy w sprawozdaniu na podstawie umów z właścicielami, podmiot ma wykazać jedynie odpady komunalne? Jeżeli odbiera z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, to gminy powinny trafiać jedynie dane o odpadach komunalnych?
 • Czy osoba posiadająca upoważnienie bezterminowo do złożenia sprawozdania musi corocznie składać opłatę za pełnomocnictwo 17 zł?
 • Skoro PSZOK powinien wystawiać KPO a nie KPOK, to czy Kartę Ewidencji Odpadów wypełniamy w zakładce "odpady", czy "odpady komunalne"?
 • Punkt skupu powinien składać sprawozdanie do wszystkich gmin, od których mieszkańców skupował odpady komunalne, czy tylko gminie, na terenie której prowadzi działalność, uwzględniając oczywiście tylko odpady pochodzące od jej mieszkańców?
 • Czy przedsiębiorca powinien składać sprawozdanie zerowe do gmin, w których odbierał folię rolniczą?
 • Czy podmiot odbierający medyczne odpady komunalne z grupy 18 i transportujący je, musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej?
 • Co z odpadami komunalnymi odebranymi od mieszkańców zarażonych COVID-19, czy firma odbierająca takie odpady też powinna złożyć sprawozdanie?
 • Czy można pozyskać informację, np. mailową od podmiotu, o ilości zagospodarowania danego odpadu, bo bardzo często podmiot składając sprawozdanie dolicza magazyn roku poprzedniego i trzeba go prosić o złożenie korekty?

V. Sprawozdania w systemie BDO

 • Jak robić korekty? Czy można robić korekty? Jak do korekt będzie podchodził Urząd Marszałkowski i WIOŚ?
 • BDO w PSZOK-u, który gmina prowadzi albo przy udziale spółki
 • Dział VII sprawozdania – informacje o masie pozostałości sortowania i przetwarzania… - jak to wyliczyć z tego, co sprawozdaje RIPOK (instalacja komunalna)?
 • Parametry, AT-4 , wielkość frakcji – szczegółowe omówienie działu 7.
 • Jak rozbić niektóre kody odpadów? Z jednych odpadów w sortowniach powstaje kilka rodzajów odpadów. Jak gmina ma to odnaleźć i wiedzieć, jak to jest rozbite, skoro w sprawozdaniu przedsiębiorca daje to w całości. Skąd wziąć dane, gdzie to poszło, co z tego zostało zrobione, aby móc uzyskać wymagany poziom, np. odzysku?
 • Czy pojawiły się jakieś zmiany w przepisach w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o kwalifikowanie różnych odpadów, czy są jakieś zmiany odnośnie tego, co zaliczamy, a czego nie do recyklingu?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki) – elektrośmieci? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak, to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane, odpad komunalny, czy tak można je zaliczyć i wpisać?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości niezamieszkałe wyłączone już z gminnego systemu?
 • Jakie części wpisuje się ręcznie w systemie BDO?
 • Czy gmina prowadząca PSZOK składa sprawozdanie o zbieranych odpadach do Marszałka do 15 marca?

VI. Wymagania prawne są dla transportującego i magazynującego odpady

 • Transport odpadów – wymagania.
 • Jakie są wymagania ogólne przy magazynowaniu odpadów?
 • Zezwolenie na zbieranie na PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny
 • Ewidencja w PSZOK, RIPOK i punktach skupu.
 • Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów, musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu, czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z systemu? Dwa sprawozdania od firm: nieobjęte działalności, które będą składać sprawozdania w bazie BDO oraz sprawozdania firm od mieszkańców – czy te sprawozdania należy wrzucić w jedno sprawozdanie? Jak to połączyć?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Jak uzyskiwać dane od RIPOK? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie, czy nie?
 • Jaką kontrolę gmina sprawuje nad firmami odbierającymi odpady, kiedy i jak ma kontrolować, czy w sprawozdaniu zawarto prawdziwe informacje?
 • Jak gmina może kontrolować firmy odbierające odpady? Jakie dane są konieczne do napisania poprawnego sprawozdania? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może żądać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Jak sprawdzić firmę, która odbiera odpady, czy poprawnie wprowadziła dane do sprawozdania?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu), tłumacząc, że nie ma takiego obowiązku?
 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach?
 • Na czym polega możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady, jeżeli nie świadczy usług na terenie gminy przez pewien czas? (wyjaśnienia na konkretnych przykładach – kiedy istnieje taka możliwość).
 • Czy złożenie sprawozdania przez podmiot bez wskazania osiągniętego procentu recyklingu jest powodem do wezwania go?
 • Podmiot nie wpisał w sprawozdaniu poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji. Przedsiębiorca odbierał odpady zmieszane, ale w wyniku sortowania tych odpadów nie powstał odpad o kodzie 19 12 12 i na tej podstawie twierdzi, że jego ten poziom nie dotyczy. Czy powinien w takim razie w sprawozdaniu wskazać poziom równy zero, czy może zostawić pustą rubrykę?
 • Czy Gmina ma obowiązek nakładania kar dla firmy, która złożyła nierzetelne sprawozdanie lub nie osiągnęła poziomu? Czy grożą gminie za to jakieś konsekwencje karne?
 • Czy kary za brak osiągnięcia poziomów dla przedsiębiorcy nalicza gmina?
 • Czy wezwanie do korekty wysyłamy tylko poprzez BDO, czy też pocztą lub mailem?
 • Przy wyborze wyniku weryfikacji "bez rozpatrzenia" system wymaga załączenia pliku. Jakie informacje powinny się tam znaleźć? Bez rozpatrzenia pozostawia się najczęściej sprawozdania złożone przez pomyłkę lub bez obowiązku. Czy to podmiot składający sprawozdanie powinien złożyć wyjaśnienia, które tam powinny się znaleźć?
 • Czy jeśli firma wykazała w sprawozdaniu odpad budowlany pod kodem 17 04 05 odpady metalowe w pozycji odpadów budowlanych, to jest to prawidłowe?

Prowadzący

Marek Ciołkowski– praktyk, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Od 20 lat zajmuje się gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Znający sprawy dotyczące nowego systemu gospodarowania – analiza sprawozdań, osiąganie wymaganych poziomów oraz inne praktyczne kwestie. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia