Wideoszkolenie: Sprawozdanie z oszczędności energii w JST

Nowy obowiązek dla miast i gmin - w jaki sposób opracować sprawozdanie z oszczędności zużycia energii elektrycznej dla URE i Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Jakie wartości należy przyjąć do oszacowania zużycia energii elektrycznej, jeżeli jednostka samorządu użytkuje kilka budynków oraz od kogo wymagać danych o zużyciu energii? Co konkretnie należy uwzględnić w sprawozdaniu, a co nie podlega uwzględnieniu? Jakie są konsekwencje za niezłożenie sprawozdania w terminie?


Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom zarządzającym w zobowiązanych jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności urzędów miast i gmin, do przygotowania sprawozdania z realizacji celu uzyskania 10% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

Sprawdź, czy ująłeś wszystkie wyłączenia i dowiedz się, co zrobić aby wykazać 10% oszczędności w zużyciu energii
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo przygotować się do wypełnienia sprawozdania, na co zwrócić szczególną uwagę jeszcze przed jego opracowaniem a także co i w jaki sposób należy wyłączyć z tego sprawozdania. Uzyskają Państwo odpowiedź m.in. na pytania: czy ze sprawozdania można wyłączyć budynek straży pożarnej? Co w przypadku, gdy UM/UG częściowo wynajmuje swoje budynki/pomieszczenia - jak zawrzeć to w sprawozdaniu? Co może zrobić UM/UG, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej? Dzięki tym oraz pozostałym odpowiedziom na Państwa pytania, będą mogli Państwo uniknąć konieczności dokonywania późniejszych korekt w sprawozdaniu oraz kar przewidzianych przez prezesa URE. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo również gotowe przykłady rozwiązań, jakie będą mogli Państwo wprowadzić w swoich urzędach, aby uzyskać wymagane 10% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozumieć wyłączenia wskazane przez Ministerstwo Klimatu? Czy przedstawione wyjaśnienia zawarte na stronie Ministerstwa Klimatu są wystarczającą podstawą do uznania, iż sprawozdanie nie obejmuje np. budynków szkół?
 • W jaki sposób oszacować dane ze zużycia energii dla JST, gdy wydziały mieszczą się w różnych budynkach, w których funkcjonują inne jednostki, a licznik zużycia energii jest wspólny dla całego budynku? Jakie wartości przyjąć do przeprowadzenia takiego oszacowania? Według jakiego wzoru oszacować zużywaną energię tylko przez pracowników danej JST?
 • W jaki sposób wypełnić sprawozdanie, jeżeli JST została przeniesiona do nowego budynku w połowie 2021r.? Jak oszacować zużycie energii elektrycznej w odniesieniu do lat 2018-2019 w przypadku znaczącej różnicy w wielkości budynków oraz w odniesieniu do innych zmian w normach budowlanych?
 • Czy do oszacowania zużycia energii przez serwerownie należy przyjąć moc umowną, czy obliczyć zużycie na podstawie oszacowanego przez jednostkę bądź rzeczywistego zużycia serwerowni? Jakie rozliczenie będzie bardziej korzystne z perspektywy jednostki?
 • W jaki sposób ująć w sprawozdaniu zużycie energii, która została wykorzystana do realizacji imprez masowych odbywających się na terenie danej jednostki?
 • Czy sprawozdanie uwzględnia długość np. okresu grzewczego, który wynika ze specyfiki niektórych regionów w kraju, a który realnie przekłada się na większe zapotrzebowanie energetyczne, aby spełnić wymogi określone przez BHP?
 • Udostępnianie energii z urzędów - jak ująć w sprawozdaniu energię, która nie została wykorzystana na potrzeby pracy urzędu?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Wentylacja mechaniczna - rekuperacja, bankomat, agregat prądotwórczy. Czy można wyłączyć ze sprawozdania?
 • Czy Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów oraz MOPS też ma obowiązek sprawozdania?
 • Czy przepompownie ścieków, oświetlenie uliczne, OSP są wyłączone ze sprawozdania?
 • Czy na każdy budynek sprawozdanie składa się oddzielnie?
 • Co z budynkiem żłobka oddanym do użytku w 2022r.? Jak wykazać taki budynek w sprawozdaniu?
 • Czy w przypadku gminnego zespołu oświatowego w budynku urzędu sprawozdanie składa wójt?
 • Czy ośrodek kultury i sportu jako jednostka podległa gminie wchodzi w skład zestawienia?
 • Czy lodowiska i obiekty sportowe, centrum kultury podlegają sprawozdaniu?
 • Czy gminny ośrodek kultury powinien składać sprawozdanie?
 • Czy świetlice są wyłączone ze sprawozdania?
 • Jeżeli za budynki straży gminnej prąd płaci gmina, to czy wliczamy je do sprawozdania?
 • Czy podlega sprawozdaniu zakład gospodarki komunalnej działający w formie spółki?
 • Czy podlega sprawozdaniu ZGK zajmujący się wodociągami i kanalizacją?
 • Czy świetlice wiejskie, będące własnością gminy, zarządzane przez miejsko-gminny ośrodek kultury, podlegają sprawozdaniu?
 • Rekuperacja działa od 2007 roku. Są tam zainstalowane grzałki, które zużywają bardzo dużo energii w okresie przejściowym i zimowym, a zgodnie z przepisami wymiana powietrza musi być zapewniona przy braku wentylacji mechanicznej. Agregat prądotwórczy jest tylko dla urzędu i ma zainstalowaną grzałkę, która ma zapewnić w przeciągu kilku sekund pełne odciążania w czasie awarii zasilania
 • Jeśli na terenie gminy jest kilka budynków szkół, to czy sprawozdanie składa burmistrz czy dyrektorzy szkół?
 • Czy w sprawozdaniu bierze się pod uwagę punkty, które już istniały na koniec 2019r.? Co z nowymi punktami?
 • Z czego konkretnie składa sprawozdanie UMiG? Faktury obejmujące opłaty za energię elektryczną dla budynku UMiG?
 • Czy oczyszczalnia, będąca własnością gminy, podlega wyłączeniu ze sprawozdania? Co z OSP, jeżeli budynkiem zarządza gmina?
 • Jeśli gminny zespół oświatowy ma oddzielny licznik zużycia, to czy musimy podliczyć razem z licznikami budynku urzędu gminy i złożyć jedno sprawozdanie?
 • Dlaczego kierownik jednostki budżetowej nie składa sprawozdania, jeżeli jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznym?
 • Czy wliczamy do sprawozdania obiekty typu scena artystyczna?
 • Czy świetlice podlegają pod gminny ośrodek kultury?
 • Czy budynki komunalne podlegają sprawozdaniu?
 • Co z budynkami będącymi pod zarządem miasta? W jednym z nich znajduje się siedziba policji oraz punkt pogotowia
 • Czy doliczamy faktury za oświetlenie uliczne? Jeśli nie włączamy oświetlenia ulicznego do sprawozdania, to po co robimy oszczędności na oświetleniu?
 • Czy w sprawozdaniu wykazujemy budynek po dawnej szkole, która została zamknięta w 2020 roku, a teraz jest własnością gminy? Zużycie energii zerowe. Czy wykazujemy w sprawozdaniu?
 • W budynku urzędu jest sporo najemców i jest jeden ogólny licznik. Jak ich odjąć?
 • Jeżeli świetlice wiejskie podlegają bezpośrednio pod urząd gminy, to czy należy ująć je w sprawozdaniu?
 • Jakie upoważnienie musi mieć zastępca burmistrza do podpisania sprawozdania?
 • Jak podejść do kwestii sprawozdania za grudzień budynku ogrzewanego prądem?
 • Czy pełnomocnictwo i upoważnienie muszą być szczególne?
 • Wpisujemy REGON powiatu czy jednostki, gminy czy urzędu?
 • Od 2018 r. mamy w urzędzie pompę ciepła, panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED. Jakie działania jeszcze podjąć?
 • Jak wyliczyć prawidłowe wartości w fakturach dystrybucyjnych i zużyciowych?
 • Wymieniamy wszystkie jednostki w zestawieniu czy je sumujemy i wpisujemy jako jeden REGON gminy?
 • Faktury dystrybucyjne są osobno, a zużycie osobno. Nie mamy umów kompleksowych. Z których faktur pobrać dane?
 • Jeden z podlegających budynków z innym PPE w latach 2018-2019 był ogrzewany gazem. We wrześniu 2022r. budynek został wyburzony i rozpoczęła się budowa nowego obiektu, która pobiera dużo energii, a dodatkowo powstały tymczasowe kontenery, które są ogrzewane prądem. Woda także jest ogrzewana prądem. Zużycie wzrosło 10 razy. Co w takiej sytuacji?
 • Gmina posiada własne ujęcia wody, która nie jest objęta wykazem infrastruktury krytycznej. Zużycie energii uzależnione jest od ilości ujmowanej wody. Jak wypracować oszczędności?
 • Jeżeli wpisujemy szkoły do sprawozdania, to czy wliczamy je w jedną pozycję wraz z zużyciem budynku urzędu?
 • Jeżeli mamy jeden REGON, to czy wszystkie punkty sumujemy?
 • Co, jeśli jednostki mają różny regon?
 • Czy DPS podlega sprawozdaniu?
 • Jak traktować punkt informacji turystycznej, jeżeli faktury są na gminę?
 • Jakie są przykłady podejmowanych działań w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej?
 • Czy wykazujemy budynki przekazane w trwały zarząd jednostkom i przekazane w użyczenie?
 • Czy wliczamy przepompownię ścieków eksploatowaną przez gminę?
 • W budynku urzędu miasta od 2020 r. funkcjonuje winda, która generuje duży pobór prądu jako odrębny PPE. Co z tym zrobić?
 • Czy MOPS ma obowiązek złożyć sprawozdanie?
 • Jaką przyjąć wartość z tabliczki znamionowej w danym przedziale?
 • Jak odnieść się do budynku przedszkola, który pełnił tę funkcję częściowo w 2018r., a teraz jest przeznaczony dla mieszkańców Ukrainy?
 • Czy gminne przedsiębiorstwo komunalne spółka z o.o. (pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody) musi złożyć sprawozdanie?
 • Przy obliczeniach korzystaliśmy z narzędzia dostępnego na stronie gov.pl, ponieważ mieliśmy tam możliwość wpisania wyliczonego zużycia serwerowni i nowych urządzeń. W formularzu posiadamy tylko dwie rubryki, chcąc więc ująć zużycie energii przez serwerownie musimy odjąć je od ogólnego wyliczonego średniomiesięcznego zużycia w 2018-2019 r., od zużycia energii w grudniu 2022 r. oraz dodatkowo od zużycia w grudniu 2022 odjąć miesięczne zużycie energii przez nowo zainstalowane urządzenia?
 • Jeśli każda jednostka ma inny REGON, to czy trzeba je wpisać w oddzielnych pozycjach?
 • Jak wyliczyć, jeżeli PPE w latach 2018-2019 przez jakiś okres były podległe innej jednostce, która została rozwiązana? Chodzi o obiekty sportowe
 • Powiat nie ma zakładów budżetowych. Czy wszystkie jednostki ma uwzględnić w sprawozdaniu? Czy szkoły również?
 • Kto odpowiada w przypadku nałożenia kary?
 • Czy wliczamy do sprawozdania budynki zaplecza sportowego i miejsca obsługi rowerzystów?
 • Jak rozliczyć zużycie energii, jeżeli faktury dotyczą różnych okresów rozliczeniowych, np. od 15 grudnia do 12 stycznia, potem od 13 stycznia do 3 lutego?
 • Czy gmina ujmuje w sprawozdaniu budynek, w którym funkcjonuje GOPS, a budynek jest oddany w trwały zarząd?
 • Czy gmina wykazuje świetlice wiejskie w sprawozdaniu przekazane umową użyczenia kołom gospodyń wiejskich?
 • Czy wliczamy do sprawozdania kaplice cmentarne, które są własnością gminy i nimi zarządza?
 • Jak podejść do kwestii sprawozdania za grudzień budynku ogrzewanego prądem? Porównując zużycie prądu do grudnia poprzednich lat wykazana jest oszczędność, ale porównując do średniorocznego zużycia prądu brak jest oszczędności. Taki sam przypadek jest z oświetleniem ulicznym, gdzie zostały zastosowane wyłączenia nocne
 • Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i przepompownia podlegają bezpośrednio pod gminę, nie mamy wykazu infrastruktury krytycznej. Faktury wystawiane są na gminę, z NIP-em gminy. Podobna sytuacja jest ze stacją wodociągową, która podlega bezpośrednio pod gminę. W 2021 r. mieliśmy dużo podłączeń do kanalizacji i na pewno zwiększyło się zużycie energii, jednak nie możemy tego ograniczyć. Co zrobić?
 • W budynku od połowy 2019 r. dobudowana została winda, która generuje duży pobór prądu. Jak ją rozliczyć?
 • Co to znaczy, że mamy oszacować? Czy na punkcie obsługi rowerzystów urząd ma swoje urządzenia?
 • W latach 2020 - 2022 zamontowaliśmy klimatyzację w wielu biurach. Czy wliczać je do sprawozdania, jeżeli mocno zwiększył się pobór energii?
 • Czy klimatyzatory zamontowane w świetlicach podlegają sprawozdaniu?
 • Mamy przekazane pomieszczenie wraz z podlicznikiem do użytku MOPS w budynku obok, ale główny licznik energii jest wspólny. Czy można odliczyć ze sprawozdania to pomieszczenie?
 • Wynajmujemy budynek dla koła gospodyń, ale za prąd płaci gmina. Czy wykazywać taki punkt?
 • Sam kompensator energii biernej/pojemnościowej zużywa energię. W naszym przypadku to ok. 2 KWh na jedną fazę. Czy pracę takiego urządzenia można odliczyć w sprawozdaniu?
 • Kto opracowuje wykaz infrastruktury krytycznej? Jak dotrzeć do tej osoby?
 • Od 2021r. trwa rozbudowa i przebudowa budynku urzędu wraz z nadbudową. Budynek budowany jest etapami na funkcjonującym budynku. Tymczasem zostało wybudowane nowe przyłącze z nowym licznikiem. Prąd ze starego i nowego licznika pobierany jest dla funkcjonowania budynku i prac budowlanych. Jak podejść do takiego tematu?
 • W gminie nie wprowadziliśmy oszczędności w oświetleniu ulicznym ani w szkołach, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do szkół. Jeśli występują tam oszczędności, to czy warto je doliczyć? Czy w takim przypadku jest sens wliczeń?
 • Jeśli budynek świetlicy znajdował się w innym miejscu w roku 2018 i 2019, a w roku 2023 już funkcjonuje w innym miejscu, z innym PPP, to czy nadal traktować jako jedno miejsce?
 • Czy przy obliczaniu oszczędności można korzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie rządowej, gdyż po wpisaniu danych końcowych z kalkulatora do formularza URE nagle okazuje się, że nie został osiągnięty poziom 10% oszczędności, mimo że kalkulator informuje, że osiągnęliśmy wymagany poziom oszczędności? Którą wartość przyjąć za prawdziwą?
 • Czy ośrodki kultury rozliczają się osobno? Czy sami wysyłają sprawozdanie, czy urząd wysyła za nich?
 • Czy w przypadku zainstalowania nowych urządzeń, które odliczyliśmy w rozliczeniu grudnia 2022 w rubryce 9, musimy o tym wspomnieć?
 • Czy zgodnie z ustawą wszystkie jednostki gminne mające w statucie „jednostka budżetowa” nie muszą być ujmowane w sprawozdaniu?
 • Świetlica wiejska będąca własnością gminy (rachunek przychodzi na gminę), ale budynek w zarządzie GOK (rachunki są refakturowane). Kto ujmuje te budynki w sprawozdaniu? Urząd czy GOK?

Jakie wyłączenia ze sprawozdania ws. oszczędzania energii w samorządach można zastosować i co zrobić, aby nie zawyżyć zużycia energii elektrycznej w JST?

 • Co, zgodnie z ustawą, nie podlega pod sprawozdanie dotyczące oszczędności energii w JST?
 • Czy wszystkie JST są zobowiązane do złożenia sprawozdania z oszczędności energii elektrycznej?
 • Jaka jest podstawa do wyłączenia budynków szkół ze sprawozdania energetycznego?
 • Jak rozumieć wyłączenia wskazane przez Ministerstwo Klimatu? Czy przedstawione wyjaśnienia zawarte na stronie Ministerstwa Klimatu są wystarczającą podstawą do uznania, iż sprawozdanie nie obejmuje np. budynków szkół?
 • Czy wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu odnoszące się do zapytania wystosowanego przez Związek Województw RP, można uznać za podstawę do wyłączenia ze sprawozdawczości budynki szkół? Kto będzie odpowiedzialny za złożenie ewentualnego wniosku z oszczędności energii w szkołach?
 • Jakie budynki czy też infrastruktura JST podlega wyłączeniu ze sprawozdania?
 • Czy pod wyłączenia podlegają również specjalne systemy informatyczne? Jakie programy można zaliczyć do tego wyłączenia?
 • Jakie budynki można zaliczyć do infrastruktury krytycznej, która jest wyłączona ze sprawozdania?
 • Czy ze sprawozdania można wyłączyć budynek straży pożarnej?
 • Czy i na jakiej podstawie ze sprawozdania o oszczędności energii elektrycznej można wyłączyć syreny alarmowe, przepompownie bądź inne obiekty, którymi administrują JST?

Sprawozdanie z realizacji celu 10% oszczędności energii elektrycznej – kto odpowiada za przygotowanie i złożenie sprawozdania? Do kiedy należy przedstawić sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetycznej? Jakie mogą być konsekwencje wynikające z niewywiązania się w powyższego sprawozdania?

 • Kto odpowiada za przygotowanie sprawozdania poszczególnych jednostek budżetowych i samorządowych? Czy urzędy, pod które podległe są poszczególne jednostki mają za zadanie nadzorowania przygotowania sprawozdania przez te jednostki?
 • Czy urząd ma obowiązek prowadzić nadzór nad przygotowaniem sprawozdania dotyczącego oszczędności energii elektrycznej w instytucjach kultury, które podlegają bezpośrednio pod urząd miasta czy gminy?
 • Jak uzupełnić sprawozdanie z oszczędności energii elektrycznej – schemat sprawozdania.
 • Skąd pozyskać dane niezbędne do opracowania sprawozdania?

Trudności jakie mogą wystąpić przy oszacowaniu zużycia – jakie wartości należy przyjąć do oszacowania zużycia energii elektrycznej, jeżeli jednostka samorządu użytkuje kilka budynków oraz od kogo wymagać danych o zużyciu energii?

 • Czy jeżeli w jednym budynku znajdują się wydziały zarówno UM i UG to urzędy składają odrębne sprawozdania, mimo iż posiadają wspólne liczniki?
 • Skąd/od kogo uzyskać dane o zużyciu energii w przypadku, gdy część budynku, w którym znajduje się JST jest dzierżawiona bądź wynajmowana przez daną jednostkę?
 • Jak oszacować zużycie energii elektrycznej przez pracowników JST w budynku, który jest wynajmowany i posiada on jedynie jeden licznik?
 • Jak ująć zużycie energii elektrycznej, jeżeli JST rozlokowana jest w kilku oddzielnych budynkach? Czy w takim wypadku należy sporządzić osobne sprawozdanie za każdy budynek?
 • Czy w sytuacji, gdy poszczególne wydziały JST znajdują się kilku bądź kilkunastu budynkach, sumuje się oszacowane zużycie energii elektrycznej dla wszystkich budynków?
 • Co w przypadku, gdy JST posiada kilka budynków, które posiadają inną taryfę mocy umownej niż pozostałe? Czy w tym przypadku powinno się złożyć odrębne sprawozdania? Czy należy zsumować zużycie ze wszystkich budynków mimo tych różnic?
 • Jak wskazać spadek w zużyciu energii elektrycznej, w sytuacji gdy wydziały urzędu mieszczą się w różnych budynkach o różnym poborze mocy oraz innych parametrach technicznych, związanych z oszczędnością energii?
 • W jaki sposób oszacować dane ze zużycia energii dla JST, gdy wydziały mieszczą się w różnych budynkach, w których funkcjonują inne jednostki, a licznik zużycia energii jest wspólny dla całego budynku? Jakie wartości przyjąć do przeprowadzenia takiego oszacowania? Według jakiego wzoru oszacować zużywaną energię tylko przez pracowników danej JST?
 • Co w przypadku, gdy JST częściowo wynajmuje swoje budynki/pomieszczenia - jak zawrzeć to w sprawozdaniu? Jak dokonać prawidłowego oszacowania zużycia energii tylko przez pracowników danej JST?
 • W jaki sposób w sprawozdaniu oszacować zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019, gdy rozliczenie zużycia odbywa się co dwa miesiące i liczone jest od połowy miesiąca? Jak oszacować zużycie dla połowy miesiąca?

W jaki sposób opracować sprawozdanie z oszczędności zużycia energii elektrycznej dla budynków JST , które zostały oddane do użytku po 2019r.?

 • W jaki sposób zawrzeć w sprawozdaniu z oszczędności energii budynki JST, które zostały oddane do użytkowania np. w połowie 2020r.?
 • W jaki sposób wypełnić sprawozdanie, jeżeli JST została przeniesiona do nowego budynku w połowie 2021r.? Jak oszacować zużycie energii elektrycznej w odniesieniu do lat 2018-2019, w przypadku znaczącej różnicy w wielkości budynków oraz w odniesieniu do innych zmian w normach budowlanych?
 • Jak zawrzeć w sprawozdaniu zmianę budynku na nowy do zużycia w poprzednim budynku, który był starszy i miał inny pobór mocy oraz nie posiadał elementów, które przekładają się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej? W odniesieniu do jakich danych oszacować zużycie w latach 2018-2019 oraz jak oszacować zużycie za grudzień 2022r.?
 • Jak w sprawozdaniu zawrzeć inwestycje, które wpłynęły na zwiększenie powierzchni urzędu? Czy w sprawozdaniu należy wykazać/zawrzeć inwestycje prowadzone po 2019r., które wpłynęły na zwiększenie się powierzchni użytkowej JST przez co zwiększyło się również zwiększenie zużycia energii elektrycznej? W jaki sposób odnieść to do lat 2018-2019?

Jak w sprawozdaniu zawrzeć pojazdy elektryczne?

 • W jaki sposób uwzględnić w sprawozdaniu pojazdy elektryczne, które zostały zakupione przez urząd po 2019r.?
 • W jaki sposób zawrzeć w sprawozdaniu pojazdy elektryczne, jeżeli stacja ładowania jest współdzielona z innym urzędem/urząd nie posiada własnej stacji ładowania, jeżeli stacja ładowania nie posiada osobnego licznika poboru energii?
 • Jak w sprawozdaniu zawrzeć pojazdy elektryczne, które zostały zakupione w ostatnim czasie i nie występowały w latach 2018-2019?

Serwerownia

 • Co należy zrobić, aby wyłączyć serwerownie ze sprawozdania w zakresie oszczędności energii elektrycznej?/ W jaki sposób można wyłączyć serwerownie ze sprawozdania z oszczędności energii elektrycznej?
 • W jaki sposób odliczyć zużycie energii przez serwerownie JST , w przypadku gdy budynek posiada jeden licznik dla wszystkich urządzeń?
 • Co w sytuacji gdy każdy wydział JST ma własną, mniejszą serwerownię? Czy w takim wypadku należy oszacować zużycie każdej z nich i odliczyć od całkowitego zużycia energii dla całej jednostki?
 • Czy do oszacowania zużycia energii przez serwerownie należy przyjąć moc umowną, czy obliczyć zużycie na podstawie oszacowanego przez jednostkę bądź rzeczywistego zużycia serwerowni? Jakie rozliczenie będzie bardziej korzystne z perspektywy jednostki?
 • Czy można w ogóle nie wykazać w sprawozdaniu serwerowni?

Metody/narzędzia na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w JST - działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w urzędzie miasta/gminy - strategie długofalowe wspomagające obniżenie zużycia i utrzymania go na odpowiednim poziomie

 • Jakie są metody i narzędzia, aby zmniejszyć zużycie energii w JST?
 • Co może zrobić JST, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?
 • Jakie realne działania przełożą się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w urzędach?
 • Jakie działania może podjąć JST, aby osiągnąć wymagany spadek w zużyciu energii elektrycznej?
 • Jaki jest ostateczny zakres oszczędności - czy można modernizację świetlną włączyć do wykazania oszczędności w zużyci energii elektrycznej?
 • Co w sytuacji gdy JST podjęła działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej jeszcze przed 2018r.?
 • Czy w związku z wcześniejszym wprowadzeniem metod i narzędzi JST mogą wystąpić trudności w wykazaniu oszczędności na poziomie 10%?

Inne czynniki wypływające na zużycie energii w jednostkach samorządów terytorialnych nie uwzględnione w sprawozdaniu, a przekładające się w realny sposób na zwiększenie zużycia energii/większe zapotrzebowanie energetyczne

 • Udostępnianie energii z JST przy organizacji imprez masowych, a rozliczanie zużycia energii za realne użytkowanie przez pracowników administracyjnych
 • Czy JST ma obowiązek zapewnić dostęp do źródła energii elektrycznej dla realizatorów/usługodawców podczas imprez masowych? Czy do tych celów jednostka powinna posiadać osobny licznik zużycia energii?
 • W jaki sposób ująć w sprawozdaniu zużycie energii, która została wykorzystana do realizacji imprez masowych odbywających się na terenie danej jednostki?
 • Czy od zużycia energii można odliczyć energię zagospodarowaną/udostępnioną do obsługi imprez masowych?
 • W jaki sposób w sprawozdaniu ująć atrakcje turystyczne, które korzystają bezpośrednio z energii JST? Czy energię zużytą do celów turystycznych można odliczyć od całości zużycia?
 • W jaki sposób w sprawozdaniu ująć zmianę w liczbie zatrudnionych pracowników w sprawozdaniu? Czy zwiększenie bądź zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników ma wpływ na zużycie energii elektrycznej?
 • Czy zmiana liczby osób zatrudnionych (z czym związane są zmiany w zużyciu energii elektrycznej) na koniec grudnia 2022r. do lat porównawczych 2018-2019 jest istotna z punktu widzenia sprawozdania? Czy sprawozdanie zakłada tego rodzaju zmiany w JST?
 • Czy sprawozdanie uwzględnia różnice klimatyczne, które zachodzą w różnych częściach kraju?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić wpływ niekorzystnych warunków klimatycznych na wysokie zużycie energii elektrycznej?
 • Czy sprawozdanie uwzględnia długość np. okresu grzewczego, który wynika ze specyfiki niektórych regionów w kraju, a który realnie przekłada się na większe zapotrzebowanie energetyczne, aby spełnić wymogi określone przez BHP?
 • Opłaty związane z energią pojemnościową - czy należy je pominąć dokonując porównania z latami 2018-2019?
 • Czy urząd może odmówić udostępnienia energii elektrycznej w celu zasilenia urządzeń nie wykorzystywanych w pracy JST?
 • Udostępnianie energii z urzędów - jak ująć w sprawozdaniu energię, która nie została wykorzystana na potrzeby pracy urzędu?

Prowadzący

Justyna Kowalska - od 2008 roku Dyrektor w Pomorskiej Grupie Konsultingowej S.A. Od 1995 roku związana z podmiotami świadczącymi usługi doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego (oraz ich jednostek organizacyjnych), spółek komunalnych oraz pozostałych instytucji sektora finansów publicznych. Od ponad 10 lat doradza w zakresie optymalizacji kosztów energii i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. W ramach współpracy z kontrahentami uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dedykowanych konkretnym zagadnieniom związanym z rynkiem energii elektrycznej i gazu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia