Wideoszkolenie: Składniki wynagrodzenia nauczycieli

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Składniki wynagrodzenia nauczycieli. Jak obliczyć pensję łączoną? Jak usprawnić rozliczanie czasu pracy? Jak przeprowadzić potrącenia komornicze? Jak wyliczyć średnie pensum? Jak powinien wyglądać proces przyznawania bonu na zakup laptopa? Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe za zastępstwa? Jak wyliczać dodatki dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych w szkołach oraz osób pracujących w gminach i CUW-ach, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli

Omówimy wyrównania dla nauczycieli! Każdy uczestnik otrzyma aktywny Excel do uśredniania pensum!
Na naszym wideoszkoleniu dowiedzą się Państwo, jak szybko i sprawnie naliczać różne dodatki do wynagrodzenia nauczyciela. Nasz ekspert podpowie, jak obliczyć stawkę godzinową nauczyciela oraz jak przeprowadzić zajęcia komornicze. Prelegentka zdradzi też, jak poradzić sobie z korektą zwolnienia chorobowego oraz jak je rozliczyć wstecz. Dowiedzą się Państwo, co zrobić w przypadku nauczyciela - stażysty, który przebywa na urlopie rodzicielskim. Dajemy Państwu gotowe kompendium wiedzy o całościowym naliczaniu wynagrodzenia nauczycieli. Nie ma pytania, na które chcieliby Państwo poznać odpowiedź? Proszę zadać je na czacie, a nasz ekspert odpowie na nie w czasie szkolenia! Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wyrównania dla nauczycieli
 • Jak obliczyć wysokość dodatków uzupełniających?
 • Jakie składniki są brane pod uwagę w przypadku różnych wymiarów etatu?
 • Jakie składniki wliczać do wynagrodzenia urlopowego?
 • Które składniki pensji nauczyciela wliczają się do składek ZUS?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia lekarskiego w momencie, gdy nauczyciel skończy pracę w trakcie miesiąca?
 • Kto spłaca pożyczkę z Funduszu Socjalnego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Excel do uśredniania pensum
 • Przyznanie praw opiekuna stażu (wzór)
 • Przyznanie dodatku do pensji nauczyciela (ogólny wzór)

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia

 • Czy wypłata z funduszu zdrowia dla nauczyciela podlega potrąceniom komorniczym lub zajęciu ZUS?
 • Czy dodatek specjalny wypłacany w lutym z tytułu niezdolności do pracy, gdy pracownik był na zwolnieniu cały miesiąc powinien wejść do podstawy 13-stki osoby, która zastępuje tego pracownika na zwolnieniu?
 • Czy godziny ponadwymiarowe przysługują w dniu rozpoczęcia i dniu zakończenia roku szkolnego i za dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych?
 • Czy dodatek motywacyjny dodatkowy płacony z Funduszu Pomocy Ukrainie przyznany za okres od czerwca do sierpnia oraz od października do grudnia powinien wchodzić do podstawy 13-tki?
 • Czy nauczyciel może wziąć urlop na żądanie w listopadzie, jeżeli musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w czasie ferii zimowych i letnich?
 • Czy wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej wchodzi do podstawy chorobowego, 13-stki i średniej z przepisu art. 30a KN?
 • Co w przypadku, gdy osoba zatrudniona u nas na podstawie przepisów KN, jest zatrudniona równolegle w prywatnym przedsiębiorstwie?
 • Czy stażowe po przeliczeniu zwiększa się? Czy mamy sami wyrównać i wypłacić za 3 lata wstecz? Czy pracownik musi to zawrzeć we wniosku?
 • Czy pracownik administracyjny zatrudniony dodatkowo jako nauczyciel dostaje podwójny dodatek po przepracowaniu 20 lat?
 • Jeżeli pracownikowi administracji w dniu 10.12.2023 r. przypada 8 lat pracy, to czy dodatkowy procent do wysługi naliczamy na koniec grudnia 2023 r., czy w styczniu 2024 r.?
 • Nauczyciel przedszkolny wrócił po urlopie wychowawczym i zapowiedział, że będzie pobierał opiekę na dziecko. Co wliczyć do podstawy zasiłku opiekuńczego?
 • Jeżeli tytuł zajęcia komorniczego brzmi „zajęcie z wynagrodzenia za pracę i z zasiłku chorobowego”, to czy uwzględniamy nadal potrącenia z ZFŚS?
 • Czy do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego dodatek motywacyjny jest brany jako składnik stały za dany miesiąc, średnia z 3 miesięcy czy średnia z 12 miesięcy?
 • Czy okres przebywania na płatnym stażu z PUP można zaliczyć do wysługi?

1.Pensja nauczyciela – składniki, rozliczanie czasu pracy

 • Jak napisać regulamin wynagrodzenia?
 • Jak pracować z Kartą Nauczyciela?
 • Art. 67e Karty Nauczyciela – jak wyliczyć to w wynagrodzeniu?
 • Karta Nauczyciela z03/z06 – który czas pracy ma być brany pod uwagę: tablicowy czy 40 h? Jak ująć nieobecności?
 • Art.30 Karty Nauczyciela – jakie składniki powinny być wliczone?
 • Jak tworzyć listę płac?
 • Jak weryfikować dane zawarte w liście płac?
 • Jakie błędy mogą się pojawić w liście płac?
 • Jakie składniki powinny być wyszczególnione na liście płac?
 • Jak dzielić i przemnażać składniki z listy płac?
 • Jak wystawiać zaświadczenia o dochodach nauczyciela?
 • Jakie dokumenty muszą być wysyłane przez szkołę?
 • Jak weryfikować dane przesyłane przez szkołę?
 • Jak wyliczyć płacę zasadniczą (podstawę)?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?
 • Jak rozliczać godziny nauczyciela współorganizującego?
 • Jak dokumentować i płacić nauczycielom świetlicy?
 • Kiedy i które składniki są płacone z góry, a które z dołu?
 • Jakie składniki są brane pod uwagę w przypadku różnych wymiarów etatu?
 • Jak rozliczać pracowników niepedagogicznych?
 • Jak wyliczyć średnie pensum?
 • Jak obliczać pensum łączone?
 • Jak wypłacić pensję za część przepracowanego miesiąca?
 • Jak wyegzekwować zwrot wypłaty, jeżeli nauczyciel nie przepracował ani jednego dnia w szkole?
 • Jak wyliczyć stawkę za godzinę zajęć?
 • Jak przeprowadzić potrącenie komornicze?
 • Jaką kwotę maksymalnie można potrącić?
 • Czy potrącenia komornicze można pobierać z Funduszu Socjalnego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel nagle umrze? Kto dziedziczy wynagrodzenie za przepracowane dni? Jak wystawić PIT? Jak rozwiązać taką sprawę w ZUS-ie? Co zrobić z podatkiem?

2. Urlopy

 • Jak wyliczać wynagrodzenia urlopowe? Jak je wypłacać?
 • Jakie składniki wliczać do wynagrodzenia urlopowego?
 • Jakie są sposoby wyliczenia urlopu?
 • Jak wyliczać świadczenia urlopowe proporcjonalnie do etatu i dni zatrudnienia?
 • Jak ma wyglądać lista płac? Czy mają być wszystkie składniki jako średnia urlopowa, czy mogą być rozbite?
 • Jak wyliczyć średnią urlopową za okres wakacji?
 • Za jakie miesiące wylicza się średnią urlopową?
 • Jak wyliczyć urlopy okolicznościowe?
 • Od jakich dodatków odlicza się wynagrodzenia za urlopy?
 • Jakie składniki wlicza się do ekwiwalentu za urlop?
 • Czy powinno się wliczać nadgodziny za ekwiwalent za urlop?
 • Jak naliczyć wynagrodzenie za wakacje w przypadku, kiedy nauczyciel jedno półrocze ma ½ etatu, a w drugim półroczu ma cały etat? Jakie ma mieć wynagrodzenie za wakacje?
 • Jak wyliczać i wypłacać ekwiwalenty za urlop?
 • Jaka jest różnica w naliczaniu urlopu między placówkami feryjnymi i nieferyjnymi?
 • Czy urlop w przedszkolu powinien być liczony z sobotą i niedzielą?
 • Jak rozliczać urlopy osób, które mają łączone etaty w różnych szkołach?
 • Jak rozliczać urlopy osób, które mają łączone etaty w przedszkolu i szkole?
 • Jak rozliczać urlopy osób, które mają łączone etaty nauczycielski i niepedagogiczny?

3. Dodatki do wynagrodzenia

 • Jakie dodatki podlegają opodatkowaniu?
 • Czy przedziały funkcyjne jest lepiej podawać procentowo, czy w widełkach?
 • Jak obliczyć wysokość dodatków uzupełniających?
 • Czy praca w internacie jest ujmowana w przypadku dodatków?
 • Gdzie wlicza się dodatki uzupełniające?
 • Komu się należy i na jakiej podstawie zostaje naliczony dodatek jednorazowy?
 • Kiedy, komu i w jakiej kwocie należy się dodatek za wysługę lat?
 • Kiedy i komu należy się dodatek wiejski?
 • Co wlicza się do dodatku stażowego (np. gospodarstwo rolne)?
 • Komu i kiedy należą się dodatki motywacyjne?
 • Jak liczyć nową podstawę przy dodatku motywacyjnym?
 • Czy nauczyciel może starać się o dofinansowanie szkolenia w ramach samodoskonalenia?
 • W jakiej kwocie nauczyciel może dostać dofinansowanie szkolenia?
 • Jak księgować pomoc na start dla stażystów, które było wypłacane do września?
 • Czy pomoc dla stażystów jest opodatkowana?
 • Jak i w jakiej kwocie nalicza się dodatki za wychowawstwo?

4. „Trzynastki”/ „Czternastki”

 • Jakie składniki wlicza się do podstawy 13.?
 • Jak wyliczyć 13.?
 • Jak wyliczyć 13. Nauczycielom, którzy pracują i jako pedagog, i jako obsługa szkoły?
 • Jak wyliczyć 13. Nauczycielom, którzy łączą kilka etatów?
 • Czy do 13. powinno wliczać się stażowe?
 • Czy do 13. powinno wliczać się chorobowe?
 • Czy do 13. powinno wliczać się opiekę nad dzieckiem?
 • Czy wliczać do 13. godziny wrześniowe?
 • Czy powinno się wliczać do 13. pieniądze pobrane z przyczyn zdrowotnych?
 • Czy wliczać godziny wrześniowe ponadwymiarowe do 13., gdy nauczyciel jest zatrudniony od 1.09?
 • Czy wliczać godziny wrześniowe ponadwymiarowe do 13., gdy nauczyciel został zatrudniony po pierwszym września?
 • Jaka data zatrudnienia wpływa na przyznanie 13.?
 • Jak wyliczyć dodatek jednorazowy (14.)?
 • Komu należy się dodatek jednorazowy (14.)?
 • Jak wyliczać odprawę?

5. Godziny ponadwymiarowe/nadgodziny

 • Komu przysługują godziny ponadwymiarowe?
 • Na podstawie czego oblicza się stawkę za godziny ponadwymiarowe?
 • Czy w danym tygodniu należy nauczycielowi wypłacić nadgodziny?
 • Czy nadgodziny są wypłacane razem ze stałą pensją?
 • Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe?
 • Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe za zastępstwa?
 • Jak wygląda wyliczanie godzin ponadwymiarowych w przypadku jednostek przedszkolnych?
 • Czy wakacje wliczają się do godzin ponadwymiarowych w placówkach feryjnych?
 • Jak rozliczyć godziny unijne?
 • Gdzie wliczyć godziny unijne?
 • Czy realizacja projektów jest liczona jako nadgodziny?
 • Jak rozliczać godziny, które nauczyciel w ramach godzin ponadwymiarowych zarządzał biblioteką? Nauczyciel równocześnie był nauczycielem prowadzącym lekcje i zarządzającym bibliotekę
 • Czy kobiecie w ciąży i osobie wychowującej dziecko do lat 4 przydziela się pracę w godzinach ponadwymiarowych?
 • Czy nauczyciel będący w trakcie odbywania stażu może odbywać pracę w godzinach ponadwymiarowych?
 • Czy godziny ponadwymiarowe mogą przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy?
 • Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w tygodniu, w którym jeden dzień był dniem wolnym od pracy?
 • Jak wyliczyć średnią za nadgodziny, szczególnie za okres wakacyjny - liczenie za cały okres wakacyjny, czy tylko za 5 tygodni (jest 7 tygodni, 2 tygodnie na ferie)?
 • Co zrobić z nadgodzinami, jeżeli rok szkolny kończy się w czerwcu?

6. Nauczyciele dzieci ze specjalnymi potrzebami

 • Jakie są rodzaje dodatków trudnościowych?
 • Jakie są zasady przyznawania dodatku za trudne warunki pracy?
 • Jak wygląda naliczanie dodatków za trudne warunki pracy?
 • Jak doliczać dodatek za trudne warunki pracy?
 • Jak stworzyć regulamin przyznawania dodatków trudnościowych?
 • Jak napisać uzasadnienie przyznania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy?
 • Jak rozliczać nadgodzin w szkołach specjalnych?
 • Co zrobić w przypadku, gdy uczeń ma orzeczenie, ale nie uczęszcza do szkoły - co zrobić z nauczycielem?
 • Jak zawierać umowy z nauczycielami - 3 umowa powinna być na czas nieokreślony, ale uczeń ma cofnięte orzeczenie?

7. Problematyczne przypadki przy składnikach wynagrodzenia nauczycieli

 • Pracownik jest zatrudniony w kilku szkołach, w żadnej nie ma pełnego etatu i do każdej z nich dostarczył te same świadectwa pracy. Czy dodatek stażowy z okresów, za które dostarczył świadectwa pracy, należy naliczyć w każdej szkole? Czy dodatek powinien być naliczony tylko w jednej placówce?
 • Czy w przypadku, gdy zakład pracy rozwiązuje umowę z nauczycielem, to odprawa emerytalna wynosi 6 miesięcy, a nie 3? Wypowiedzenie umowy nie jest związane z likwidacją szkoły. Nauczyciel jest już w wieku emerytalnym, a ze względu na mniejszą liczbę klas od nowego roku szkolnego nie mamy dla części nauczycieli żadnych godzin i w pierwszej kolejności planujemy dać wypowiedzenie tym, którzy mogą odejść na emeryturę
 • Czy nalicza się średnią urlopową z opiekuna stażu za czas ferii?
 • Na jakiej podstawie jest wypłacany dodatek dla nauczyciela, jeżeli nie jest to zgodne z obowiązującą wysokością minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela? Czy nie należy poczekać do zmiany stawek wynagrodzenia?
 • Pracownik jest zatrudniony w innej gminie w niepełnym wymiarze godzin. W naszej gminie jest zatrudniony w dwóch szkołach, w każdej z nich ma mniej niż 1/2 etatu. Czy w takim przypadku należy mu się wysługa lat u nas w 2 szkołach, jeżeli jego etat w 2 gminach jest powyżej etatu?
 • Czy tak samo trzeba potraktować godziny dla dzieci ukraińskich?
 • Pracownik u jednego pracodawcy ma dwie umowy. W sumie przepracował 180 dni i nadal jest w zatrudnieniu. Otrzyma „13”. Czy powinnien dostać jedną kwotą czy dwiema z każdej umowy? Co wliczyć do podstawy chorobowego?
 • Czy nagrodę prezydenta dla nauczyciela z okazji DEN powinna być wliczana do podstawy chorobowego?
 • Jak obliczyć potrącenie z tytułu urlopu okolicznościowego lub opieki nad dzieckiem u nauczyciela?
 • Pracownik miał zwolnienie w styczniu. Został mu przyznany dodatek motywacyjny od stycznia 2022 do czerwca 2022 i od września 2022 do stycznia 2023. Czy do podstawy chorobowego bierzemy pod uwagę wszystkie okresy motywacyjnego?

Prowadzący

Jadwiga Opalińska – kierowniczka działu płac w CUW-ie obsługującym ponad 90 placówek (w tym domy pomocy społecznej) tj. ok 5 tysięcy pracowników. W księgowości od 1995 roku: najpierw w szkole na stanowisku księgowej, a od 2003 roku jako główna księgowa. W 2012 została przeniesiona do Miejskiego Zarządu Oświaty. Od 2013 roku piastuje stanowisko kierownicze.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia