Wideoszkolenie: Rola gminy w związku ze specustawą o uchodźcach

Jak specustawa wpływa na zakres pracy urzędników? Jak poprawnie tworzyć i przekazywać w gminie raporty dotyczące wsparcia udzielanego uchodźcom? Jaka jest rola Ośrodków Interwencji Kryzysowej? Skąd pozyskiwać fundusze na zapewnianie pomocy uchodźcom wojennym?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów gminy i miasta odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i wsparcie społeczne uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Szkolenie ma charakter praktyczny – gotowe rozwiązania poda Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. UWAGA! Od 16 marca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na wsparcie dla mieszkańców przyjmujących uchodźców z Ukrainy.
Specustawa jest pierwszym dokumentem, który reguluje działania urzędów w sprawie uchodźców. Specustawa została już podpisana. I zmienia sporo, bo każda osoba z Ukrainy, może się ubiegać o wsparcie - bez konieczności dokumentacji w rejestrze. Zmienia też kwestię finansową - finansowanie pomocy uchodźcom może być z tzw. korkowego - sprzedaży napoi alkoholowych. Również zmienia pracę urzędników - inne wydziały mogą być delegowane do zadań zw. z pomocą Ukraińcom. Podsumowując - jest bardzo ważna w codziennej pracy. Podczas wideoszkolenia zostaną poruszone kwestie dotyczące problemów, z jakimi obecnie mierzą się gminy. Zostaną omówione sposoby tworzenia i funkcjonowania punktów recepcyjnych i miejsc tymczasowego pobytu uchodźców. Podpowiemy jak zlokalizować, zaopatrzyć i zarządzać punktami z żywnością, pościelą i środkami higienicznymi. A także zaproponujemy rozwiązania dotyczące przyszłych problemów związanych z obywatelami Ukrainy – jak zapewnić im mieszkanie, pracę? Pokażemy również jak prawidłowo i praktycznie tworzyć i aktualizować dokumentację z zakresu zarządzania kryzysowego i wsparcia udzielanego uchodźcom – co pomoże zaoszczędzić Państwu cenny czas.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Zasady przyjmowania obywateli Ukrainy – tworzenie i zarządzanie punktami recepcyjnymi. Z czyjego polecenia są tworzone?
 • Przygotowywanie miejsc tymczasowego pobytu. Gdzie można utworzyć?
 • Jak dobrze zlokalizować i zaopatrzyć punkty z żywnością, pościelą, środkami higienicznymi?
 • Jak ma wyglądać pomoc medyczna dla uchodźców?
 • Uchodźcy – co dalej? Jak zapewnić im mieszanie, pracę, edukację dzieciom?
 • Z czym się wiąże wprowadzenie stanu wyjątkowego? Jak funkcjonują wtedy samorządy? Czym się różni zarządzanie kryzysowe od interwencji kryzysowej w praktyce?
 • Jak wygląda przekazywanie codziennych raportów w gminie dot. udzielanego wsparcia uchodźcom?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Formularz zgłoszeniowy - oferty mieszkań dla osób z Ukrainy
 • Informacja dot. interwencyjnych punktów noclegowych
 • Przykład - Lubelska infolinia dla Uchodźców
 • Przykład - Lubelska infolinia dla Uchodźców - wersja anglojęzyczna
 • Informacja dot. punktów wydawania paczek żywnościowych
 • Stanowisko Rady Miasta w związku z agresją na Ukrainę
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin dot. bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską
 • Zarządzenie o powołaniu Pełnomocnika ds. pomocy obywatelom Ukrainy
 • Uchwała Rady Miasta dot. bezpłatnego postoju pojazdów samochodowych dla obywateli Ukrainy
 • Uzasadnienie Uchwały Rady Miasta dot. bezpłatnego postoju pojazdów samochodowych dla obywateli Ukrainy
 • Uchwała Rady Miasta dot. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla obywateli Ukrainy
 • Uzasadnienie Uchwały Rady Miasta dot. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla obywateli Ukrainy
 • Uchwała Rady Miasta dot. zerwania współpracy partnerskiej
 • Uzasadnienie Uchwały Rady Miasta dot. zerwania współpracy partnerskiej
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej - cele i zadania
 • Wzór pisma o powołaniu Zespołu Koordynacyjno- Wspierający
 • Wzór pisma o powołaniu Zespołu Koordynacyjny ds. Społecznych
 • Informacja dot. zgłoszenia pokoju, mieszkania, domu, do Biura Obsługi Mieszkańców
 • Przykłady działań podejmowanych przez gminę na rzecz uchodźców
 • Projekt Uchwały zwalniający z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla rodziców lub opiekunów dzieci z Ukrainy
 • Zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. włączenia poprzez kulturę obywateli Ukrainy
 • Zarządzenie Prezydenta w sprawie wskazania OPS do realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zarządzanie kryzysowe w świetle obecnej sytuacji – jaka powinna być pierwsza reakcja Gminy? Jakie jednostki i zespoły powołać?

• Powołanie w sytuacji kryzysowej Zespołu Koordynacyjnego ds. zabezpieczenia społecznego w Urzędzie Gminy:

- Kogo należy do niego powołać?

- Nad kim będzie pełnić nadzór?

- Czym się różni zarządzanie kryzysowe od interwencji kryzysowej w praktyce?

• Powołanie koordynatorów punktów tymczasowego zakwaterowania uchodźców:

- Kto będzie najbardziej kompetentną osobą na takie stanowisko?

- Jakie obowiązki będą należały do takiego stanowiska?

• Powołanie Koordynatora ds. koordynatorów w poszczególnych punktach tymczasowego pobytu uchodźców w gminie:

- Komu powierzyć takie stanowisko?


2. Funkcjonowanie samorządu i współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w sytuacjach kryzysowych – Z kim przebiega? Co zrobić, aby przebiegała sprawnie?

• Podział obowiązków – kto i za co jest odpowiedzialny? Jakie są organy nadrzędne? Kto i kiedy wykonuje czyje polecenia?

• Role i zadania MOPS w sytuacjach kryzysowych:

• Role i zadania Ośrodków Interwencji Kryzysowej:

- Jak mogą włączyć się w pomoc uchodźcom?

• Przekazywanie codziennych raportów w gminie dot. udzielanego wsparcia uchodźcom.

- Kto jest za nie odpowiedzialny?

- Czego konkretnie dotyczą?

- Jak je tworzyć?

- Na co zwrócić uwagę?

• Stałe dyżury – jak mają wyglądać? Ile powinny trwać? 6, 12 czy 24h?

• Współpraca Urzędu Gminy z Policją, Strażą Miejską oraz innymi jednostkami:

- Jak efektywnie się komunikować z innymi podmiotami?

• Utworzenie w gminie infolinii dla osób uciekających przed wojną:

- Jakie są zasady tworzenia?,

- W jaki sposób wygląda jej obsługa?

- Kto ją finansuje?

• Jak informować obywateli o zdarzeniach kryzysowych? Jak uspokoić ludność?

• Wprowadzenie stanu wyjątkowego, z czym się wiąże? Jak funkcjonują wtedy samorządy?


3. Uchodźcy – Jak przyjąć i zapewnić opiekę uchodźcom bezpośrednio po przyjęciu, a w jaki sposób pomóc im długofalowo?

• Zasady przyjmowania – tworzenie i zarządzanie punktami recepcyjnymi. Z czyjego polecenia są tworzone?

• Organizacja transportu indywidualnego – w jaki sposób można go zaplanować i zrealizować?

• Przygotowywanie miejsc tymczasowego pobytu. Gdzie można je utworzyć?

• Tworzenie Interwencyjnych punktów noclegowych dla uchodźców na terenie gminy - Jak powołać zespoły koordynacyjno – wspierające?

• Jak uwiarygodnić osoby, które zgłaszają chęć przyjęcia uchodźców? Czy ktoś powinien dokonać kontroli miejsc tymczasowego pobytu?

• Pozyskiwanie żywności i środków higienicznych, leków – jakie są sposoby zaopatrywania punków i magazynów?

• Czy JST ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i sprzedaż napojów alkoholowych może finansować pomoc na rzecz Uchodźców?

• Jak dobrze zlokalizować punkty z żywnością, pościelą, środkami higienicznymi? Co należy wziąć pod uwagę?

• Jak ma wyglądać pomoc medyczna dla uchodźców?

• Szczepienia COVID dla uchodźców:

- Jakie są procedury?

- Jaka jest rola urzędnika gminy?

• Uchodźcy – co dalej? Jak zapewnić im mieszanie, pracę, edukację dzieciom?4. Jak utworzyć gminny system wsparcia dla uchodźców? Jakie rodzaje pomocy powinny zostać w nim uwzględnione?

• W jaki sposób zapewnić pomoc psychologiczną?

• Jak zorganizować pomoc medyczną?

• Jakie są możliwości zapewniania opieki nad dziećmi i młodzieżą?

• Miejskie i gminne ulgi dla uchodźców:

- bezpłatna komunikacja

- bezpłatne parkingi

• Jaka jest Rola Rady Gminy w obecnej sytuacji?


5. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją na teren tego państwa – Jak sprawnie i efektywnie może pomóc urzędnik gminy?

- Jak można wspierać dzieci z Ukrainy w dostępie do edukacji?

- Jak włączyć uchodźców w system ochrony zdrowia?

- Jak zapewnić obywatelom Ukrainy prawo do legalnego pobytu i pracy?

- W jaki sposób można wspierać mieszkańców udzielających schronienia uchodźcom?

- Jak uświadamiać społeczeństwo? Jak zachęcać ludzi do działalności charytatywnej - pomocy jako wolontariusz?


Prowadzący

Adam Mołdoch– praktyk, doświadczony szkoleniowiec, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie; Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie; od 2005 r. pełni funkcję kuratora społecznego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie; od 2004 r. - do stycznia 2016 r. pracownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie na stanowiskach: podinspektor, inspektor, pracownik socjalny sekcji pracy socjalnej, Kierownik Filii; brał udział w licznych prelekcjach i wystąpieniach w środkach masowego przekazu w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie; ukończył specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej; z wykształcenia socjolog UMCS.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia