Wideoszkolenie: Rejestracja pojazdów z UE i spoza UE

Czy możliwa jest rejestracja pojazdu, gdzie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel przedkłada wraz z wnioskiem o rejestrację dokument tzw. „Fiche d`identification du véhicule”? Czy kary powinny być nakładane solidarnie na dwóch właścicieli, czy jedna kara przysługuje na dwie osoby? Jakie miejsce zamieszkania należy wpisywać przy rejestracji pojazdu obcokrajowców z czasowym pobytem?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Wydziałów Komunikacji w starostwach oraz urzędach miast, osób zajmujących się rejestracją pojazdów.

Rejestracja pojazdów, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej - jakie pojazdy sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych można rejestrować w Polsce?
W trakcie naszego szkolenia praktyk omówi istotne kwestie dotyczące nakładania kar za niezarejestrowanie pojazdu, a także niezgłoszenie zbycia lub nabycia. Zwróci uwagę na zagadnienia związane z pojazdami będącymi współwłasnością kilku osób, procedury umorzenia postępowania w sprawie rejestracji pojazdu czy aspekty prawne np. rejestrację pojazdu na osobę nieletnią.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy „Certificate of Title” spełnia warunki dokumentu zakupu? Czy w przypadku, gdy osoba posiada taki dokument, nie trzeba wymagać przedstawienia np. faktury?
 • Jak prawidłowo powinno przebiegać ustalanie właściwości miejscowej do dokumentacji przy rejestracji pojazdu na cudzoziemca?
 • Czy dokument ,,Fiche d'identification du véhicule’’ złożony do rejestracji pojazdu w RP sprowadzonego z Francji spełnia kryteria określone art. 72 ust. 5 PoRD i można go uznać jako dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji?
 • Jak powinno się stosować kary administracyjne w przypadku współwłaścicieli w kwestiach spadkowych?
 • Komu przekazywać dokumenty dotyczące umorzenia postępowania w sprawie rejestracji?
 • Jaką procedurę wdrożyć w przypadku ujawnienia istnienia w ewidencji dwóch pojazdów o takim samym numerze identyfikacyjnym?
 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji pojazdów uszkodzonych? Jakie pojazdy nie powinny podlegać rejestracji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania
 • Decyzja o umorzeniu postępowania
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Wybrane orzecznictwo

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy Fiche powinien zawierać pieczęć urzędu i podpis, czy wystarczy sam wydruk?
 • Jak ustalić adres zamieszkania osoby, która wyprowadziła się, a nie ma meldunku stałego ani tymczasowego?
 • Czy w przypadku zwrotu pojazdu sprzedającemu ze względu na stan techniczny w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego należy uchylić decyzję o nałożeniu kary za brak zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu? Czy należy traktować, że do transakcji w ogóle nie doszło?
 • Czy karać osoby małoletnie i opiekunów prawnych za brak terminowości w zgłoszeniach nabycia lub zbycia pojazdu?
 • Czy po 1 stycznia 2024r. można wszczynać postępowania w przedmiocie nałożenia kar za brak zgłoszenia nabycia z lat 2021 r., 2022 r. i 2023 r.?
 • Na jaką podstawę prawną można się powołać odmawiając rejestracji sprowadzonego ciągnika rolniczego z Białorusi, który posiada dowód rejestracyjny, a jest prawdopodobnie nowy?
 • Komu należy doręczyć decyzję umarzającą postępowanie w przypadku śmierci strony postępowania?
 • Na kogo należy zarejestrować pojazd, jeżeli jest ustanowiony zarząd sukcesyjny? Na zarządcę sukcesyjnego czy na przedsiębiorcę z adnotacją, że znajduje się w spadku?
 • Czy pojazd wpisany do rejestru muzealiów musi stanowić własność lub współwłasność muzeum?
 • Zajęcie komornicze zawiera zwykłą klauzulę warunkującą, co oznacza, że sprzedaż jest możliwa za zgodą sądu lub komornika. Jeżeli nie ma takiej zgody, to czy własność pojazdu przeniesiono skutecznie?

2.Dokument „Fiche d`identification du véhicule” – czy dokument ten potwierdza rejestrację, czy może być przyjmowany bez podpisu?

 • Czy możliwa jest rejestracja pojazdu, gdzie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel przedkłada wraz z wnioskiem o rejestrację dokument tzw. „Fiche d`identification du véhicule”?
 • Czy dokument ,,Fiche d'identification du véhicule’’ złożony do rejestracji pojazdu w RP sprowadzonego z Francji spełnia kryteria określone art. 72 ust. 5 PoRD i można go uznać jako dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji? Czy jest on w myśl prawa francuskiego dokumentem potwierdzającym rejestrację?
 • Czy ten dokument może być przyjmowany w wersji elektronicznej lub jako wydruk bez podpisu i pieczątki?
 • Czy jest to dokument wydawany przez francuski organ kontrolujący i nie wymaga podpisu?

3. Potwierdzanie miejsca zamieszkania podczas rejestracji pojazdu – czy można stosować fikcję doręczenia, czy wymagany jest adres zamieszkania?

 • Czy urząd ma obowiązek wymagania meldunku tymczasowego w celu udowodnienia miejsca zamieszkania?
 • Czego należy wymagać w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania, czy wystarczy zaświadczenie pod odpowiedzialnością karną o miejscu zamieszkania czy osoba ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających meldunek?
 • Jak prawidłowo powinno przebiegać ustalanie właściwości miejscowej do dokumentacji przy rejestracji pojazdu na cudzoziemca?
 • Jakie miejsce zamieszkania należy wpisywać przy rejestracji pojazdu obcokrajowców z czasowym pobytem?
 • Czy w przypadku ustalania miejsca zamieszkania dla obcokrajowców stosować fikcję doręczenia?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy chce zarejestrować pojazd na aktualne miejsce zamieszkania, czyli na np. noclegownię?
 • Jak prawidłowo interpretować przepisy dotyczące adresu zameldowania przy rejestracji, ponieważ niektóre urzędy rejestrują pojazd na adres zamieszkania, a inne wyłącznie na adres zameldowania?

4. Rejestracja pojazdów sprowadzanych do Polski spoza Unii Europejskiej – różne przepisy odnośnie szkody całkowitej, dokument ,,Certificate of Title’’.

 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy firma zagraniczna nie dała odpowiednich dokumentów do wystąpienia po akcyzę do auta sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych?
 • Co należy zrobić z pojazdami np. motorowerami, które nie wymagały tam rejestracji, ponieważ nie były użytkowane po drogach publicznych? Jakie są obostrzenia wobec nich?
 • Jakie pojazdy sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych można rejestrować? Z jakimi wpisami rejestrować, a z jakimi nie?
 • Czy należy wymagać od petenta tłumaczeń dokumentów z zagranicznych urzędów?
 • Jakie dokumenty powinny być wymagane do dowodu własności pojazdu sprowadzonego z Kanady?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas rejestracji aut ze Stanów Zjednoczonych i Kanady?
 • W jakich przypadkach nie wolno rejestrować pojazdów sprowadzonych z Ameryki?
 • Na co być wyczulonym podczas rejestracji pojazdu, który został sprowadzony z zagranicy i był naprawiany, aby uniknąć zarejestrowania złomu?
 • Jak podchodzić do pojazdu sprowadzonego z Ameryki, który posiada naklejoną naklejkę na dokumentach własności?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy pojazd sprowadzony z Ameryki ma zapis na dokumentach własności, że nie można go rejestrować? Czy należy kontaktować się z tym urzędem, który to rejestrował?
 • Czy w Polsce można zarejestrować pojazd, który w Ameryce był uznany za szkodę całkowitą, ponieważ u nich koszt naprawy przekraczający 25% wartości pojazdu to szkoda całkowita, ale w Polsce według przepisów nie podlega on pod szkodę całkowitą?
 • Czy amerykański ,,Certificate of Title’’ może być uznany za dokument potwierdzający rejestrację, o którym mowa w art. 72 ust. 2a i jednocześnie może stanowić dowód własności, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1., jeżeli został on wystawiony na wnioskującego o rejestrację właściciela?
 • Czy „Certificate of Title” spełnia warunki dokumentu zakupu? Czy w przypadku, gdy osoba posiada taki dokument, nie trzeba wymagać przedstawienia np. faktury?
 • W jakich przypadkach traktować pojazd sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych jako odpad? Kiedy należy zawiadamiać GIOŚ?
 • Czy organ rejestrujący ma prawo badać pojazd sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych w celu weryfikacji, czy pojazd nie powinien być traktowany jako odpad? Jeśli tak, to w jaki sposób należy zbadać?
 • Czy na podstawie dowodu rejestracyjnego z Kanady, który wygląda jak ksero, ale osoba twierdzi, że jest to dokument elektroniczny, można zarejestrować pojazd?
 • Czy pojazdy ze Stanów Zjednoczonych, które w certyfikatach mają adnotacje: "for junk", "parts only", "non-rebuilable", "non-repairable", "certificate of destruction" mogą być zarejestrowane po przedłożeniu pozytywnego badania technicznego pojazdu?
 • Czy zwrot pozwolenia czasowego jest wymagany, czy jednak nie ma obowiązku zwrotu?
 • Kiedy potrzebna jest akcyza, a kiedy odprawa w przypadku pojazdów np. ze Stanów Zjednoczonych? Kiedy należy wymagać obu dokumentów?
 • Jak weryfikować dane firmy sprowadzającej demontaże z zagranicy?
 • Co minimum muszą posiadać obywatele Uzbekistanu i Ukrainy, żeby ich pojazd został zarejestrowany w Polsce?
 • Dlaczego nie można zarejestrować traktora z Białorusi, a można rejestrować traktor z USA?
 • Jak traktować ciągniki japońskie, ponieważ u nich prawo dopuszcza jeżdżenie ciągnikiem bez rejestracji?
 • Rejestracja pojazdu przez obcokrajowca np. z Bliskiego Wschodu. Jakie wymogi musi spełnić?
 • Czy osoba z zagranicy, aby zarejestrować w Polsce pojazd musi przedstawić dokument zezwolenia na pobyt?

5. Nakładanie kar za niezarejestrowanie pojazdu, niezgłoszenie zbycia lub nabycia – czy nakładać solidarnie kary na kilku właścicieli, kiedy można umorzyć postępowanie karne?

 • Czy kary powinny być nakładane solidarnie na dwóch właścicieli, czy jedna kara przysługuje na dwie osoby?
 • Jak stosować kary w przypadku, gdy pojazd był współwłasnością dwóch osób?
 • Czy w sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisane są dwie osoby z małżeństwa, to oboje powinni podlegać karze, czy dostaje ją jedna osoba?
 • Jak interpretować przepisy dotyczące nakładania kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia?
 • Czy w przypadku kar za niedopełnienie obowiązku 60 dni na rejestrację, należy brać pod uwagę datę rejestracji stałej czy może być to data rejestracji tymczasowej?
 • Jak interpretować aktualne przepisy odnośnie nakładania kar?
 • Dlaczego starostwo ustala wysokość wymierzenia kary za np. niedotrzymanie terminu rejestracji pojazdu, jeśli po odwołaniu SKO ( Samorządowe kolegium odwoławcze) zawsze pobiera 200 zł?
 • W jaki sposób interpretować dział 4 z k.p.a. w odniesieniu do kar?
 • Jakie podstawy prawne w sprawie kar należy stosować, jeśli urzędnicy odnoszą się do Prawa o ruchu drogowym, a SKO powołuje się na k.p.a.?
 • Kiedy można umorzyć postępowanie karne postępowanie w sprawie kar administracyjnych, jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby odstąpić od nałożenia kary?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy każdy ze współwłaścicieli pojazdu jest z innego powiatu i jedno SKO uważa, że powinno się solidarnie nakładać na nich karę, a inne, że na każdego współwłaściciela z osobna?
 • Jak powinno przebiegać nakładanie kar w przypadku pojazdów nabytych na drodze spadku?
 • Czy osoba, która była współwłaścicielem pojazdu i nabywa spadek, a przyszła po terminie, podlega karze?
 • Jak powinno się stosować kary administracyjne w przypadku współwłaścicieli w kwestiach spadkowych?
 • Czy kary powinny być nakładane solidarnie na kilku spadkobierców?
 • Jak interpretować przepisy odnośnie kar, aby uniknąć odwołań do SKO?
 • Czy może funkcjonować zarządzenie starosty odnośnie miarkowania kar? Czy są podstawy do powoływania się na ten dokument?

6. Zbycia i nabycia pojazdów – brak dowodu rejestracyjnego nabytego pojazdu, czy wymagana jest ciągłość umów? Czy w każdym przypadku należy zawiadamiać organ, w którym pojazd był zarejestrowany dotychczas, o jego zbyciu lub nabyciu?

 • Jak powinien postąpić urzędnik w sytuacji, gdy zgłasza się nabywca pojazdu i nie może go zarejestrować, ponieważ osoba sprzedała pojazd bez dowodu rejestracyjnego?
 • Czy w przypadku, gdy ktoś odkupuje auto, to powinien posiadać ciągłość umów np. posiadać dokumenty, które ktoś złożył do umorzenia rejestracji? W jakiej formie miałyby być one przyznane?
 • Jeśli pojazd należy do kilku właścicieli, to czy każdy z nich musi zgłosić nabycie lub zbycie ? Czy w przypadku, gdy któryś z kilku właścicieli pojazdu nie zgłosi zbycia lub nabycia, to jest to powód do wyciągnięcia konsekwencji i nałożenia kary?
 • Czy w każdym przypadku należy zawiadamiać organ, w którym pojazd był zarejestrowany dotychczas, o zbyciu lub nabyciu, ponieważ często pojawia się problem, że ktoś nabył pojazd i od razu sprzedał i aktualnie jest już np. w trzecim urzędzie i osoba nie ma pojęcia, gdzie ma wysłać zawiadomienie?
 • Do którego urzędu należy zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu, czy zgodnie z miejscem zamieszkania, czy do urzędu, gdzie pojazd był dotychczas zarejestrowany, ponieważ sądy także różnie to interpretują?
 • Jaką właściwość przyjąć w przypadku zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu? Czy rzeczową, czy miejscową?
 • Od jakiej daty powinny być prawidłowo liczone akty zbyć i nabyć pojazdów w przypadku śmierci? Czy od postanowienia sądu, czy od daty śmierci?

7. Aspekty prawne – czy można zarejestrować pojazd zajęty przez urząd skarbowy? Czy można zarejestrować pojazd na osobę nieletnią?

 • Jaką procedurę wdrożyć w przypadku ujawnienia istnienia w ewidencji dwóch pojazdów o takim samym numerze identyfikacyjnym?
 • Jak powinna wyglądać sprzedaż pojazdów przez komornika - kwestia ciągłości dokumentów?
 • Kiedy możliwe są zmiany w polskim prawie dotyczące archiwizowania akt w wersji papierowej?
 • Czy można zarejestrować pojazd zajęty przez urząd skarbowy?
 • Czy aktualnie obowiązuje 30 dni na rejestrację czy 60 dni?
 • Czy konieczne jest, aby właściciel pojazdu przynajmniej raz przyszedł w celu załatwiania sprawy związanej z pojazdem, czy może być to cały czas pełnomocnik?
 • Czy właściciel pojazdu lub pośrednik ma prawo do wprowadzenia korekty, co do daty sprowadzenia pojazdu, ponieważ składają oświadczenie i później zgłaszają, że pomylili się w podanej przez siebie dacie?
 • Czy może zaistnieć sytuacja, gdzie pojazd sprzedawany jest przez osobę nieletnią?
 • Czy można zarejestrować pojazd na osobę nieletnią?
 • Kiedy można się spodziewać zmian w przepisach odnośnie kwestii zbyć i nabyć pojazdów?
 • Kiedy następuje konieczność skierowania do biegłego rzeczoznawcy podczas rejestracji?
 • Jak postępować w przypadku pojazdów sprzedawanych przez komornika, jeśli nie posiada dokumentów na podstawie, których nabył pojazd?

8. Umorzenie postępowania w sprawie rejestracji pojazdu – procedura, komu przekazywać dokumenty dotyczące umorzenia rejestracji?

 • Jak powinny wyglądać procedury związane z umorzeniem postępowania w sprawie rejestracji, ponieważ brakuje przepisów wykonawczych stwierdzających, jakie kroki ma podjąć organ?
 • Komu przekazywać dokumenty dotyczące umorzenia postępowania w sprawie rejestracji?
 • Jak rozwiązywać sytuacje, gdy ktoś zarejestruje pojazd z zachowaniem tablic i bez wydania dowodu rejestracyjnego, po czym sprzeda pojazd? Postępowania nie można dokończyć w urzędzie, w którym osoba rozpoczęła sprawę, a nowy urząd nie może rozpocząć, bo w systemie nie można umorzyć postępowania.
 • Czy jest możliwość umorzenia procesu rejestracji w przypadku, gdy osoba się rozmyśli w sprawie pojazdu na starym dowodzie i bez pozwolenia czasowego?

9. Pojazdy uszkodzone i po przeróbce konstrukcyjnej – jakie nie podlegają rejestracji? Pojazdy zabytkowe i specjalne.

 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji pojazdów uszkodzonych? Jakie pojazdy nie powinny podlegać rejestracji?
 • Jak powinna przebiegać rejestracja pojazdu po przeróbce konstrukcyjnej?
 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji samochodów, które są po zmianach konstrukcyjnych na samochód specjalny np. pojazd strażacki?
 • Jakie pojazdy osobowe przebudowane na pojazdy ciężarowe można akceptować do rejestracji? Co zdecydowanie należy odrzucać?
 • Jakich dokumentów należy wymagać do rejestracji pojazdów zabytkowych?
 • Czy do rejestracji pojazdu muzealnego wystarczy umowa darowizny, czy wymagane są jeszcze jakieś inne dokumenty?
 • Czy można zarejestrować pojazd specjalny (pomoc drogową), która była wcześniej ciągnikiem siodłowym, jeśli nie jest zdemontowane siodło, a diagnosta robi badanie, że jest to pojazd specjalny?

10. Dokumenty – jakich dokumentów wymagać podczas rejestracji pojazdów objętych zarządem sukcesyjnym?

 • Czy można podpisywać umowę z jedną ze stron małżeństwa, które ma wspólnotę majątkową?
 • Czy musi być oryginał dokumentu w przypadku przeniesienia własności pojazdu na inną osobę czy wystarczy kserokopia?
 • Czy oddział przedsiębiorstwa może wystawić fakturę ze sprzedaży pojazdu, jeśli w dowodzie rejestracyjnym pojazd był zarejestrowany na konkretny oddział, czy musi tę fakturę wystawić główna siedziba firmy?
 • Czy w przypadku wykreślania z dowodu rejestracyjnego współmałżonka należy wymagać umowy darowizny czy wystarczy oświadczenie o wspólnocie małżeńskiej?
 • Wykreślenie małżonka z dowodu rejestracyjnego lub zamiana małżonków w dowodzie rejestracyjnym pojazdu stanowiącego „wspólność majątkową”. Czy takiej czynności możemy dokonać na podstawie oświadczenia (tak jak w przypadku dopisania do dowodu) czy umowy darowizny pojazdu do majątku odrębnego?
 • Czy w przypadku przerejestrowywania pojazdu na współmałżonka wymagać umowy zakupu pojazdu?
 • Jakie dokumenty do rejestracji pojazdu jest obowiązany przedłożyć obcokrajowiec (nie chodzi o dokumenty pojazdu, tylko tożsamości i dotyczące prawa pobytu na terytorium RP)?
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku pojazdów, które nie podlegały wcześniej rejestracji w innych krajach?
 • Jakich dokumentów należy wymagać w przypadku zbycia lub rejestracji pojazdów objętych zarządem sukcesyjnym?

11. Dokumenty elektroniczne – system CEPiK, w jaki sposób można zweryfikować czy dokument elektroniczny to oryginał?

 • Jak odróżnić oryginał faktury elektronicznej od skanu?
 • Czym ma się charakteryzować faktura w postaci elektronicznej, po czym stwierdzić, że jest to oryginał?
 • Skąd mieć pewność, że faktura elektroniczna jest oryginałem, jeśli nie ma na niej żadnych podpisów?
 • Co może ułatwiać pracę urzędnika w systemie CEPiK?
 • Jak rozwiązywać problemy z wydawaniem czerwonych tablic do badań, jeśli pojazd archiwalny ciężko znaleźć w systemie i pojawia się problem ze słownikami osób?
 • Jak znaleźć pojazd w CEPiK w przypadku, gdy np. 5 maja właściciel zbył pojazd, 7 maja był przerejestrowywany w innym oddziale, a za miesiąc przychodzi ponownie? Czy jest opcja znalezienia tego pojazdu w systemie?
 • Czy jest sens wklepywać zbycia, jeśli w przypadku kary nie można ich później znaleźć w systemie?
 • Czy jest możliwość anulowania zbycia i nabycia w systemie, gdy urzędnik popełni błąd, a nie ma możliwości edycji?
 • Jak rejestrować naczepy tzw. stonogi składające się z dwóch członów (jedna część może być użytkowana bez drugiej, ale druga nie może być bez tej pierwszej)? Czy należy wydawać w takim przypadku dwa dowody rejestracyjne czy może jeden?
 • Czy konieczne jest wydawanie czerwonych tablic, kiedy właściciel pojazdu ma wziąć pozwolenie na badanie techniczne i nie ma ważnego pozwolenia czasowego?
 • Jak rozwiązywać sytuację, gdy osoba przychodzi z prośbą o przywrócenie, jest na innym dowodzie i nie ma badania technicznego, a jest problem z depozytem żeby uruchomić ponowne zarejestrowanie?
 • Czy istnieje podstawa prawna zabraniająca dokonania rejestracji przez starostę pojazdu, który został zajęty przez komornika/urząd skarbowy i sprzedany nowemu właścicielowi przez poprzedniego właściciela?
 • Czy w przypadku rejestracji pojazdu z zachowaniem tablic rejestracyjnych i braku wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym terminu kolejnego badania technicznego należy dokonać rejestracji czasowej (uznać to za niezgodność, o której mowa w art. 74 ust. 2d pkt 2)?
 • Rejestracja pojazdu krajowego, nierejestrowanego, używanego - czy istnieje taka możliwość (nie bierzemy pod uwagę pojazdu zabytkowego)?
 • Co w sytuacji, gdy osoba zarejestrowała pojazd tymczasowo, a po dwóch tygodniach przychodzi zarejestrować na stałe, czy powinna być zmieniana data pierwszej rejestracji?

Prowadzący

Michał Mieloch - zastępca dyrektora ds. ewidencji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, członek zespołu ds. Polityki równości i różnorodności, mediator wewnętrzny. Wpisany do ewidencji kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Absolwent studiów z zakresu prawa Europejskiego (UAM Poznań), reklamy i promocji (UAM Poznań) oraz zarządzania w administracji (WSB Poznań), administratywista (WSZIB Poznań).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia