Wideoszkolenie: Pomniki przyrody

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Problematyka uchwał dotyczących powołania pomników przyrody. Czy można zrobić inwentaryzację starych, obecnych pomników przyrody i na jej podstawie zrobić porządek w uchwałach? Jak postępować z drzewami pomnikowymi na posesjach prywatnych? Jak powinna wyglądać procedura przekazania zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz radnych rad gminnych zaangażowanych w stanowienie i nadzór nad pomnikami przyrody, oraz zajmujących się wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarze Natura 2000. Szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej i Zakładów Zieleni Miejskiej, pracowników Referatu Zieleni, Wydziału Ochrony Środowiska, pracowników Zarządów Dróg i Zieleni, architektów krajobrazu i ogrodników miejskich.


Czy uchwała może być zbiorcza dla wszystkich pomników na terenie gminy?
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń od samego początku spotkania. Nasz prelegent jest jednym z dwudziestu trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej Inicjatywy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych? Nowe zadania i obowiązki, których wcześniej gminy nie realizowały
 • Jak postępować z pomnikami przyrody, które rosną na posesjach prywatnych?
 • Standardy pielęgnacji drzewostanów. Jak otoczyć opieką pomniki przyrody? Jakie zabiegi pielęgnacyjne można stosować?
 • Jaka jest procedura zdjęcia ochronności z pomnika? Kwestie prawne związane z likwidacją pomników przyrody
 • Jak rozpoznać potencjalny pomnik przyrody? Jaka jest procedura ustanawiania szczególnej ochrony?
 • Usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000, w obszarze chronionego krajobrazu i w parku krajobrazowym
 • Problematyka form ochrony przyrody w gminach
 • Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
 • Rozpoznawanie drzew w okresie bezlistnym

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uchwała Rady Gminy ustanawiająca formę ochrony przyrody
 • Uchwała Rady Gminy znosząca formę ochrony przyrody
 • Wzór druku zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego
 • Decyzja sprzeciwiająca się zamiarowi usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • Protokół oględzin drzew
 • Karta przeglądu form ochrony przyrody
 • Wyroki Sądów Administracyjnych z komentarzami

Szczegółowy program szkolenia:

Najczęściej występujące problemy i nowości w programie:

 • Kto musi się zająć pomnikami przyrody rosnącymi na drodze powiatowej, będącej jednocześnie aleją zabytkową, wpisaną do rejestru zabytków?
 • W jaki sposób znieść drzewa będące pomnikami przyrody na drodze powiatowej, stanowiącej aleję zabytkową? Czy najpierw należy podjąć uchwałę dotyczącą zniesienia pomnika przyrody, a potem decyzja od konserwatora zabytków?
 • Czy gmina ma obowiązek pielęgnowania pomników na posesjach prywatnych?
 • Czy można ustanowić pomnik przyrody na gruncie prywatnym, bez zgody właściciela gruntu?
 • W jaki sposób znieść i usunąć pomnik przyrody w pasie drogowym?
 • Czy grabienie liści spod pomnika rosnącego na terenie prywatnym można zaliczyć do kosztów pielęgnacji?
 • Na działce prywatnej rośnie dąb, będący pomnikiem przyrody, który ma dziurę w środku. Właścicielka nieruchomości żąda, aby dziurę wypełnić materiałem zabezpieczającym. Czy gmina może odmówić tego zabiegu, jeżeli uważa, że drzewo jest w dobrym stanie, ponieważ w taki sposób rosną dęby?
 • W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę rady?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy z drzewa, które jest pomnikiem nadłamała się gałąź i stwarza zagrożenie nad chodnikiem? Czy można usunąć ją w trybie konieczności? Czy do usunięcia gałęzi potrzebne jest zezwolenie lub firma z odpowiednimi uprawnieniami?
 • Czy w kwestii zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rada gminy wypowiada się w formie uchwały, publikowanej w dzienniku urzędowym? Czy trzeba to uzgodnić z radą gminy?
 • W danej gminie pomniki przyrody ustanowione są jeszcze na podstawie starych rozporządzeń. Czy jest nowy termin narzucający gminom zaktualizowanie tych kwestii i podjęcie uchwały przez radę gminy?
 • Przypadek pomnika przyrody - jest to lipa z leżącym na ziemi konarem, który też jest fragmentem pomnika. W związku z planowaną inwestycją istnieje konieczność przesunięcia konaru. Co należy zrobić w takim przypadku?
 • Właściciel posesji chce pokryć koszty pielęgnacji pomnika przyrody. Czy rada gminy może to w jakiś sposób ustanowić, czy koszty muszą być pokryte z budżetu?
 • Jakie szkolenia powinni mieć ukończone pracownicy firmy wykonującej zabiegi na pomniku przyrody? Czy jest to uregulowane?
 • W alei drzew pomnikowych jedno z drzew uschło i wymaga usunięcia. Zarząd dróg wystąpił do wójta o wydanie zgody na usunięcie drzewa. Jak procedować w takiej sprawie?
 • Jeżeli właściciel, na którego posesji znajduje się pomnik przyrody chce się od niego ubezpieczyć, może wymagać od gminy podania aktualnego stanu zdrowia drzewa albo przeprowadzenia ekspertyzy, ponieważ takich informacji wymaga ubezpieczyciel?
 • Podejmowanie uchwał na bazie starych przepisów. Mieliśmy jednocześnie aleję zabytkową będącą pomnikiem przyrody, w skład której wchodziło ok. 400 drzew. Po tylu latach liczba tych drzew jest już inna (w większości są one w bardzo złym stanie). Czy należy podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody albo zniesienia? Czy trzeba dla każdego drzewa osobno założyć kartę?
 • Kto i w jakim terminie wprowadza zmiany w CRFOP po podjeciu uchwały o ustanowieniu form ochrony przyrody?
 • W tym roku nasza gmina przejęła w użytkowanie (umowa użyczenia nieruchomości gruntowych) pasy zieleni wzdłuż dróg krajowych w obrębie miasta. Do tej pory to GDDKiA występowała do naszej gminy o pozwolenie na wycinkę, czy teraz gmina będąc "biorącym w użyczenie" tych terenów powinna ze zgodą GDDKiA wystąpić z wnioskiem o wycinkę do starostwa?
 • Drzewo będące pomnikiem przyrody rośnie na prywatnej nieruchomości w obszarze Natura 2000. W parku krajobrazowym właściciel chce usunąć jedno drzewo. Czy powinno się napisać opinię do parku krajobrazowego i do RDOŚ?
 • Czy można napisać uchwałę zbiorczą w sprawie pielęgnacji pomników?
 • Czy na obszarze Natura 2000 obowiązuje ta sama zasada na gruntach prywatnych o zgłoszeniu chęci wycinki drzew?
 • Czy uchwałę dotyczącą pielęgnacji pomników przyrody można podjąć na cały rok albo nawet na dłużej?
 • Kto sprawuje nadzór nad pomnikiem przy drodze powiatowej?
 • Czy na pielęgnację drzew pomnikowych firma musi mieć dodatkowe uprawnienia?
 • Co w przypadku częściowych wywrotów? Czy obwód drzewa ma tu znaczenie?
 • Czy złamana brzoza do 50 cm obwodu może być usunięta bez oględzin organu?
 • Dlaczego starostwo nie wydaje zgody na usunięcie drzew, które mają mniej niż 50 cm na wysokości 130 cm?
 • Mamy wniosek, by ustanowić pomnikiem drzewo rosnące na działce gminnej (pas drogi publicznej). Jednocześnie planowana jest budowa tej drogi (w tej chwili jest to droga publiczna). Czy można ustanowić pomnik teraz, czy należy poczekać na koniec budowy drogi i wtedy ocenić stan drzewa, a następnie przygotować uchwałę?
 • Co zrobić z drzewami, które stwarzają zagrożenie, a rosną na gruntach prywatnych? Czy gmina może usunąć takie drzewo na swój koszt?
 • Jak dokonywać inspekcji i pielęgnować pomniki przyrody? Zabieg pielęgnacyjny musi być poprzedzony uchwałą rady gminy i realizowany przez specjalistyczne firmy na określonych warunkach
 • Jak postępować z pomnikami przyrody, które znajdują się na terenach prywatnych?
 • Jakie obowiązki ma gmina w zakresie danych przekazywanych do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody?
 • PRZYKŁAD: istnieje potrzeba zaktualizowania uchwał, dotyczących wykazu pomników przyrody (doprecyzowanie lokalizacji, zmiana liczby, braki) tym bardziej, że okazało się, że RDOŚ nie ma kilku uchwał gminy z roku 1994 i 1997, na które się powołujemy. W tych uchwałach pojawia się paragraf dotyczący wejścia w życie – ma być nim termin wywieszenia informacji (uchwały) na tablicy ogłoszeń urzędu. Niestety, uchwały te nie zostały nigdy opublikowane, w żadnym dzienniku urzędowym. Czy te uchwały są ważne? Czy w tamtych latach wymagały ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym? Jak je traktować, skoro nie zostały dopełnione formalności związane z publikacją ww. uchwał w Dz.U.? Jest to na tyle istotne, że uchwałami tymi ustanowioną dość dużą liczbę pomników przyrody, których dotyczyć będą aktualne uchwały.
 • Czy można podjąć uchwałę na cały rok, dotyczącą cięć pielęgnacyjnych, obejmujących wszystkie pomniki przyrody, a następnie – w zależności od funduszy – przeznaczać konkretne środki na konkretne drzewa? Podejmowanie pojedynczych uchwał, dotyczących pielęgnacji poszczególnych pomników trwa zbyt długo i można nie zdążyć w czasie prac wykonywanych przez firmy wykonujące cięcia.
 • Czy można zrobić inwentaryzację starych, obecnych pomników przyrody i na jej podstawie zrobić "porządek" w uchwałach - tzn. uchylić stare i wprowadzić formy ochrony przyrody nowa uchwałą zbiorczą?
 • Czy uchwała może być zbiorcza dla wszystkich pomników na terenie gminy? Czy wolno nam jedną uchwałą dokonać aktualizacji pomników przyrody, np. będących w zarządzie konkretnego nadleśnictwa, czy musimy dokonać pojedynczych aktualizacji pojedynczych uchwał, obejmujących konkretne pomniki na terenie gminy?
 • Część pomników przyrody w gminie została ustanowiona np. w latach 70. i podane są nieaktualne zapisy; czy Rada Miejska powinna uchwalić nowe?
 • Czy uchwałę w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych również konsultuje się z RDOŚ przed jej uchwaleniem?
 • Jeśli pomnik przyrody znajduje się na terenie zabytku i prace pielęgnacyjne trzeba uzgadniać z konserwatorem zabytków, to czy Rada Gminy też musi podjąć oddzielnie uchwałę o pracach pielęgnacyjnych dla tego zabytku?
 • Czy w kwestii nazewnictwa panuje dowolność, czy obowiązują jakieś zasady?
 • Czy są znormalizowane oznakowania pomników przyrody?
 • Czy gmina sama zleca zrobienie tablic informacyjnych i sama za nie płaci?
 • Tabliczkę z informacją o "alei drzew" umieszczamy na drzewie, czy przed aleją drzew, na samodzielnej nóżce?
 • Jak postępować w sytuacji uszkodzenia/zniszczenia pomnika przyrody, co należy zrobić?
 • Mieszkanka złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, na terenie objętym strefą chronionego krajobrazu. Drzewa są w złym stanie zdrowotnym. Co w takim przypadku?
 • Wymagania pielęgnacyjne odnośnie pomników przyrody – jak często dokonywać cięć, czy i jak prowadzić ewidencję cięć, dzienniki cięć?
 • Jak postąpić z pojedynczym pomnikiem przyrody, rosnącym w alei drzew?
 • Jeżeli właściciel gruntu rolnego chce wyciąć hektar lasu z obszaru Natura 2000 (prawdopodobnie jest to samosieja, ale już podrośnięta), to czy dajemy zgodę w ramach przywrócenia gruntu do użytku rolnego, czy występujemy do RDOŚ? Kto ma wystąpić – urząd czy właściciel gruntu?
 • Jeżeli osoba prywatna usuwa drzewo z terenu Natura 2000, to do gminy składa zgłoszenie i gmina nie oceniając oddziaływania na środowisko wydaje decyzję milczącą?
 • Jeżeli 90% gminy jest objęte programem Natura 2000, to na wszystko wymagane jest zezwolenie?
 • Czy w przypadku usuwania cisa pospolitego każdorazowo potrzebne jest odstępstwo od ochrony gatunków chronionych?
 • Jak postępować w przypadku pomnika przyrody, rosnącego się na terenie prywatnym, którego konary zagrażają transportowi ulicznemu? Czy na każde działanie niezbędne jest zgłoszenie i zezwolenie, czy można zrobić cięcie pielęgnacyjne bez tych dokumentów?
 • Kto jest odpowiedzialny za pielęgnację drzew pomnikowych rosnących na terenie Skarbu Państwa, na drodze gminnej? Starostwo czy gmina? Nieuregulowany charakter prawny
 • Czy zawsze mamy obowiązek ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminnym, na wniosek mieszkańca (oczywiście spełniającego wymagania)? Czy możemy odmówić?
 • Jak uchylać pomniki przyrody ustanawiane w latach pięćdziesiątych przez inny organ niż Rada Gminy?
 • Czy można usunąć ułamane konary albo całe przewodniki pomników przyrody?
 • Czy o zniesieniu pomnika przyrody, znajdującego się na terenie prywatnym, decyduje właściciel terenu?
 • Czy w przypadku zniesienia pomnika przyrody na ternie leśnym, usunięcie drzewa może nastąpić na podstawie ustawy o lasach?
 • Gdzie można sprawdzić, jakie pomniki przyrody mamy w gminie? Czy jest jakiś geoserwis, miejsce, gdzie są one szczegółowo opisane?
 • Czy przy ustanawianiu pomnika przyrody wymagane są konsultacje społeczne?
 • Czy przy ustanawianiu pomnikiem przyrody alei drzew należy zmierzyć wszystkie obwody i podać je do karty, czy wystarczą jedynie przedziały obwodów?
 • Jeżeli RDOŚ wydaje postanowienie odmowne na wycinkę, to czy jest to opinia ostateczna czy Burmistrz może wydać decyzję zezwalającą?
 • Czy dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych trzeba dokonywać uchwalą Rady Gminny, jeżeli w uchwale powołującej taki obowiązek nie został zapisany?
 • Jak weryfikować posiadanie kursu II stopnia? Czy możemy dopuścić do przeprowadzenia zabiegów firmy bez tych uprawnień?
 • Czy jest zapis ustawowy na ten wymóg?
 • Jeśli mamy opinię dendrologiczną, wskazującą na zabiegi pielęgnacyjne, wtedy piszemy o uzgodnienie do RDOŚ, potem podejmujemy uchwałę, a następnie firma wykonuje zabiegi?
 • Czy wszystkie zabiegi należy opiniować w RDOŚ?
 • Jakie są wymagania dla firm wykonujących opinie?
 • Jak radzić sobie z wykonaniem załącznika graficznego, zgodnie z wymaganiami RDOŚ, jeśli dendrolog przedkłada mapy drukowane z kartografii z kropką przez niego narysowaną? Czy można komuś zlecić wykonuje mapy?
 • Jak opracować załącznik mapy dla użytków ekologicznych - czy są jakieś darmowe portale, lub czy można wykonać załącznik na CRFOP, ze współrzędnymi punktów załamań?
 • Na jakiej podstawie możemy odmówić osobie fizycznej zezwolenia na usunięcie pomnika z terenu prywatnego?
 • Czy wolno usunąć gałąź, która wystaje za ogrodzenie na drogę (drzewo jest na terenie zabytkowym, przy dworku)?
 • Gdzie można sprawdzić zabytki swojej gminy w Internecie?

Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych? Nowe zadania i obowiązki, których wcześniej gminy nie realizowały

 • Jakie obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718)?
 • Jak powinna wyglądać procedura przekazania zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie obecności inwazyjnych gatunków obcych w środowisku?
 • W jaki sposób gmina przekazuje raporty dotyczące inwazyjnych gatunków chronionych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Jak postępować z pomnikami przyrody, które rosną na posesjach prywatnych?

 • Czy można ustanowić pomnik przyrody bez zgody właściciela działki, na której rośnie?
 • Jakie przepisy regulują zarządzanie tak usytuowanymi pomnikami przyrody?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne ma gmina wobec takich pomników?
 • Czyjej opiece podlega pomnik przyrody rosnący na terenie prywatnym: właściciela czy gminy? Czy tylko właściciel ma się zajmować pomnikiem przyrody, czy gmina również?
 • Jakie formy nakazu dotyczące wykonywania prac pielęgnacyjnych może stosować gmina?
 • Czy gmina musi powiadamiać o pracach pielęgnacyjnych? Kogo?
 • Co ma zrobić gmina, gdy właściciel chce pieniądze na pielęgnację pomnika przyrody?
 • Czy musi być zgoda właściciela aby wprowadzić na jego terenie formy ochrony przyrody? Czy wnioskować o uchwalenie skoro jest wyraźny sprzeciw mieszkańca?
 • Jak postąpić w sytuacji nacisków społeczeństwa w celu uznania drzewa za pomnik przy jednoczesnym sprzeciwie właściciela działki?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy właściciel chce rozbudować działkę i drzewo jest kolizyjne?
 • Jak unikać odwołania na zajętość terenu w sytuacji, kiedy nie było zapytania o zgodę właściciela?
 • Jak postąpić w przypadku roszczeń odszkodowań z wyłączenia części gruntu?
 • Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy właściciel nie chce wpuścić urzędnika na teren działki w celu oceny stanu zdrowotnego pomnika? Jaka jest ścieżka postepowania - orzeczenia, interpretacje w tej sprawie?
 • Drzewo 400 cm obwodu, w bardzo dobrym stanie zdrowotnym zgłoszone do wycinki. Jaką wydajemy decyzję? Czy można uchwalić drzewo pomnikiem w takiej sytuacji?
 • Jak radzić sobie z niechęcią mieszkańców na ustanawianie nowych pomników?

Standardy pielęgnacji drzewostanów. Jak otoczyć opieką pomniki przyrody? Jakie zabiegi pielęgnacyjne można stosować?

 • Jak prawidłowo wykonywać cięcia w obrębie koron drzew? Jaki okres jest najlepszy na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew?
 • Jak oceniać stan zdrowotny oraz stabilność drzew, które posiadają dziuple, ubytki, wypróchnienia?
 • Jakie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać aby utrzymać drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej?
 • W jaki sposób przeprowadzić inspekcję i diagnostykę drzew bez użycia specjalistycznych sprzętów oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń pomiarowych?
 • Czy można podcinać pomniki do 30 % korony? Jakie są zalecenia dotyczące podcinania pomników przyrody?
 • Przeprowadzenie sieci pod pomnikami-realizacja inwestycji celu publicznego w obrębie systemu korzeniowego pomnika przyrody
 • Jak radzić sobie z brakiem odpowiedzialności za uszkodzenia lub obumarcia drzew wskutek prowadzonych inwestycji (np.: parkingi budowane wokół pomników przyrody, przebudowy drogi, rewitalizacje)?
 • Co to są rozwiązania alternatywne przy realizacji inwestycji celu publicznego? Czy jeśli firma wodociągowa przedstawi organowi rozwiązania alternatywne, które nie uszkodzą korzeni, to nie ma konieczności podejmować uchwały zdejmującej ochronność?
 • Jakie obostrzenia można zastosować wobec wykonawcy drogi lub przyłącza wodno – kanalizacyjnego?
 • Jakie warunki powinniśmy zapisać w sytuacji, kiedy idzie droga i jest potrzeba wykonania prac ręcznych przy korzeniach drzew pomnikowych?
 • Kto powinien się zajmować pielęgnacją pomnika przyrody, jeśli działka jest zagrodzona, a właściciel chce pielęgnować? W jakiej formie musi mieć zgodę od organu na przeprowadzenie takich zabiegów np. usuniecie posuszu, podcięcie gałęzi? Czy drogą uchwały rady gminy na zabiegi pielęgnacyjne?
 • Kto sprząta liście na działce prywatnej lub spółdzielni? Kto odpowiada za pielęgnację a kto za zabiegi jak: wiązania, przycięcia, zabezpieczenia?
 • Czy pomnik przyrody powinien być ogrodzony?
 • Jakie wymagania stosować co do osób, które zajmują się konserwacją, pielęgnacją i leczeniem pomników przyrody?
 • Jakie dokumenty powinny być gromadzone od firm pielęgnujących drzewa pomnikowe?
 • W jaki sposób pisać uchwały dotyczące prac pielęgnacyjnych?
 • Jak poprawnie stosować cięcia pielęgnacyjne?
 • Czy można robić wiązania? Czy takie zabiegi trzeba również uzgadniać z RDOŚ?
 • Jakie są możliwości gminne związane z wiązaniami w koronach?
 • Jakie zabiegi pielęgnacyjne można wykonać?
 • Jak dbać o pomniki przyrody w mieście?
 • Zaopatrywanie systemu korzeniowego w substancje
 • Czy można obciąć nadłamane podczas wichury i stwarzające zagrożenie dla odwiedzających ludzi gałęzie pomnika przyrody, np. dębu bez uzgodnień?
 • Wizja w terenie. Co dokładnie sprawdzamy?
 • Jak przycinać drzewo pomnikowe, aby gniazdo bociana się utrzymało?
 • Kto zajmuje się pielęgnacją pomników przyrody na działce prywatnej? Kto odpowiada za stan pomnika przyrody , gdy rośnie na prywatnej posesji?
 • Kto odpowiada za stan pomnika przyrody gdy rośnie w parku na terenie publicznym?
 • Zajmowanie się pomnikami przyrody na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 • Pomniki przyrody, które są martwe – co należy z nimi robić? Czy trzeba z nimi coś robić, jeśli rosną na terenie leśnym?
 • Jakie są najlepsze, nowoczesne metody usuwania suszu gałęziowego i innych zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony oraz pnia drzewa? W jaki sposób zabezpieczać rany po cięciach, jak je pielęgnować?
 • Gmina posiada piękną aleję lipową (2 × 7 drzew), którą w całości ustanowiono pomnikiem przyrody, ale jedno z drzew jest w wyraźnie bardzo złym stanie – co z nim robić

Jaka jest procedura zdjęcia ochronności z pomnika? Kwestie prawne związane z likwidacją pomników przyrody

 • Kto klasyfikuje pomnik do usunięcia?
 • Kto odpowiada za zmianę statusu drzewa z pomnika przyrody na zwykłe drzewo, by można je było usunąć, jeżeli stanowi zagrożenie (na terenie zwykłym, niezabytkowym)? Wcześniej uznano je za pomnik zarządzeniem wojewody, teraz jest we władaniu gminy- do kogo więc się zwrócić?
 • Jak powinien wyglądać wzór wniosku o usunięcie pomnika przyrody? Jakie dane są potrzebne do usunięcia takiego drzewa?
 • Kto może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną?
 • Czy należy znieść ochronność pomnika przyrody, który rośnie na działce w posiadaniu innej osoby niż w rejestrze pomników? Czy projekt zdjęcia ochronności przesyłamy do RDOŚ uchwałą?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie związane z wydawaniem zgody na usunięcie pomnika przyrody jeśli występuje konflikt interesów na linii: właściciel posesji (kwestie związane z bezpieczeństwem) – towarzystwo ekologiczne, będące stroną postępowania, które absolutnie nie wyraża zgody na usunięcie pomnika?
 • Czy można zmienić status z pomnika przyrody w przypadku nagłego zagrożenia?
 • Jak przeprowadzić likwidację pomnika przyrody ze względu na zły stan fitosanitarny? Czy uzgodnienie tego stanu jest obowiązkowe z konserwatorem zabytków, gdy pomnik przyrody znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?
 • Jak postępować w sytuacjach zgłoszonego zniszczenia pomnika przyrody?
 • Jakie mogą być przyczyny usuwania drzew pomnikowych?
 • Jakie muszą być spełnione warunki aby zdjąć pomnik przyrody?
 • Procedura zniesienia ochronności z pomnika przyrody w sytuacji, kiedy drzewo pomnikowe przewraca się na środku drogi i nie ma miejsca, na które można je odsunąć. Jakie czynności można wykonać w takich sytuacjach? Czy należy blokować drogę i czekać na uchwałę rady gminy?
 • Jak postąpić w sytuacji zgłoszenia od zarządcy dróg o usunięcie drzewa będącego pomnikiem?
 • W jakich sytuacjach występuje prawo wniesienia sprzeciwu?
 • Jak wygląda procedura po odwołaniu od decyzji zniesienia ochronności?
 • Czy śmierć drzewa uznanego za pomnik przyrody musi być przesłanką do zniesienia jego ochrony?
 • Kto ma usunąć pomnik przyrody w sytuacji, w której nawet straż pożarna nie podejmuje takich działań względem drzewa?
 • Usuwanie drzew pomnikowych z powodu montażu instalacji fotowoltaicznych
 • Czy można robić pomiar w trakcie sporządzania protokołu z usunięcia drzewa, które jest pomnikiem przyrody i na jakiej wysokości?

Jak rozpoznać potencjalny pomnik przyrody? Jaka jest procedura ustanawiania szczególnej ochrony?

 • Na jakiej podstawie uznać drzewo za pomnik przyrody?
 • Jak powinna wyglądać procedura uznania drzewa za pomnik przyrody?
 • Jak napisać projekt uchwały w celu ustanowienia pomnika przyrody? Jakie załączniki powinny być dołączone do projektu uchwały? Z kim należy uzgadniać projekt uchwały?
 • Czy w uchwale powinien widnieć zapis, ile metrów ochronnych jest wokół drzewa? Czy prezydent miasta ma prawo zawężać lub powiększać strefę ochronną?
 • Czy uchwała o pomnikach przyrody powinna być ustalana z radą pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi?
 • Jak wygląda objęcie pomnikiem przyrody drzew na terenie spółdzielni mieszkaniowej?
 • Czy pomniki przyrody należy monitorować ciągle, czy od czasu do czasu?
 • Co jaki czas trzeba aktualizować obmiary pomnika przyrody?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencyjna, aby skutecznie monitorować stan zdrowotny pomnika przyrody?
 • Jak dokumentacja jest niezbędna oraz jaki należy zrobić opis przyrodniczy drzewostanu, aby drzewo uznać za pomnik przyrody?
 • Jest grupa pomników, które nie spełniają tych samych wymiarów, ale rosną obok siebie. Czy jest to właściwe, jeśli niektóre drzewa nie spełniają wymiarów pomnikowych?
 • Czy każdy może zgłosić drzewo do ochrony pomnikowej?
 • Kto ustala pomniki przyrody? Jakie obwody brać pod uwagę?
 • Czy potrzebna jest opinia dendrologiczna przy ustanawianiu drzewa pomnikiem?
 • Jakich drzew nie bierzemy pod uwagę do ustanawiania pomników przyrody?
 • Czy chore drzewo brać pod uwagę przy ustanawianiu pomnika przyrody?
 • Jak ustanowić pomnik przyrody, jeśli nie ma na to zgody Lasów Państwowych?

Usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków

 • Czy każde drzewo wymaga konsultacji i zgody konserwatora? Jakie są progi obwodu tych drzew?
 • Czy zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów wydawać jedno pozwolenie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Czy dotyczy to także prywatnych posesji?
 • Jak informować osoby fizyczne - właścicieli działek wpisanych do rejestru zabytków - o zasadach usuwania drzew i krzewów z ich nieruchomości?
 • Jakie są zasady usuwania zieleni na cmentarzach? Czy można usuwać drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, które niszczą nagrobki? Czy gminę, która planuje usunąć drzewa niszczące nagrobki na cmentarzu, można zwolnić z opłat?
 • Jaka jest procedura usuwania drzew z alei wpisanych do rejestru zabytków?
 • Czy wszystkie kwestie dotyczące pomników przyrody wymagają konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków? Czy konserwator musi akceptować miejsce dosadzania drzew i sposób przycinania krzaków?
 • Jakie gatunki drzew są pod ochroną? Czy wszystkie gatunki drzew można wycinać? Czy potrzebna jest specjalna procedura do usunięcia takich drzew?
 • W jakim celu obejmować ochroną obszar chronionego krajobrazu? W jakich sytuacjach tworzymy zespół przyrodniczy?
 • Czy każdy może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru zabytków? Czy właściciel działki prywatnej jest czynnym uczestnikiem procedowania?
 • Jak wygląda sytuacja wycinki drzew w obszar chronionego krajobrazu? Jakie są odstępstwa i czym się kierować przy wydawaniu decyzji rozporządzeniem czy ustawą?
 • Jak naliczyć karę jeżeli ktoś bez zgody wyciął drzewa z parku przy zespole zamkowym wpisanym w spis zabytków?
 • Kto nalicza karę za drzewo usunięte bez zgody z parku zabytkowego?

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000, w obszarze chronionego krajobrazu i w parku krajobrazowym

 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000?
 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parku krajobrazowego lub w obszarze chronionego krajobrazu?
 • W jakich sytuacjach należy konsultować wydanie decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Wycinka podtopionych i poprzewracanych drzew na opał – kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew?
 • Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach zamkniętych i w obszarze Natura 2000?
 • Postępowanie z użytkami ekologicznymi, obszarami Natura 2000. Jak uzyskiwać pozwolenia na poszczególne formy ochrony przyrody, zezwolenia na wycinki, zezwolenia na wykonywanie prac pielęgnacyjne?
 • Czy każdorazowo należy uzgadniać usunięcie drzewa na prywatnej działce, która mieści się na obszarze Natura 2000 z RDOŚ?

Problematyka form ochrony przyrody w gminach

 • Jaka jest rola społeczeństwa procesie ustanawiania formy ochrony przyrody?
 • Jakie są obowiązki gminy po ustanowieniu formy ochrony przyrody?
 • Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ustanawianiu form ochrony przyrody
 • W jaki sposób prowadzić rejestr i monitorować stan form ochrony przyrody na terenie gminy?
 • W jaki sposób i z jaką częstotliwością należy dokonywać aktualizacji danych dotyczących form ochrony przyrody w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody?
 • Jak należy oznakować formy ochrony przyrody?
 • Do kogo się zwrócić, jeśli w spisie gminnym istnieje pomnik przyrody ale GDOŚ twierdzi że go nie ma? Jak szukać w dziennikach urzędowych pomników przyrody?
 • Uregulowania prawne i przepisy kompetencyjne po 2009 roku. Jaka moc mają uchwały i zarządzenia wojewody z chwilą zmian kompetencyjnych?
 • Odnajdowanie i określanie usytuowania pomnika przyrody pomników przyrody według niejasnych informacji posiadanych przez gminę. Przykład: gmina posiada około 16 pomników przyrody, ale nie są one dokładnie zlokalizowane; jedyny opis jaki posiada gmina, to np. informacja: „obiekt usytuowany 20 m od ścieżki” lub „40 m od drogi” a teraz każe się gminie odnaleźć obiekt, dookreślić lokalizację i znaleźć pieniądze na opiekę – czy faktycznie gmina ma za to płacić?
 • Czy jest konieczna dodatkowa (poza gminnymi) rejestracja pomników przyrody? Jakie są obowiązki gmin w tym zakresie

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów

Rozpoznawanie drzew w okresie bezlistnym

Prowadzący

Adrian Brzozowski – praktyk, inspektor w UM Ciechanów, inżynier środowiska, magister zarządzania. Ukończył studia podyplomowe pn. „Monitoring Środowiskowy i Mediacje Konfliktów Ekologicznych" UKSW w Warszawie. Jest jednym z dwudziestu trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej Inicjatywy. Pracując w Urzędzie Miasta Ciechanów wydał około tysiąca decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i/lub krzewów. W związku, z czym ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zarządców dróg (w tym GDDKiA), PKP, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych przedsiębiorstw czy innych podmiotów. Ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
29 czerwca 2023

Podobne szkolenia