Wideoszkolenie: Sprawozdanie z oszczędności energii w JST

Nowy obowiązek dla miast i gmin - w jaki sposób opracować sprawozdanie z oszczędności zużycia energii elektrycznej dla URE i Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Jakie wartości należy przyjąć do oszacowania zużycia energii elektrycznej, jeżeli jednostka samorządu użytkuje kilka budynków oraz od kogo wymagać danych o zużyciu energii? Co konkretnie należy uwzględnić w sprawozdaniu, a co nie podlega uwzględnieniu? Jakie są konsekwencje za niezłożenie sprawozdania w terminie?


Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom zarządzającym w zobowiązanych jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności urzędów miast i gmin, do przygotowania sprawozdania z realizacji celu uzyskania 10% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

Sprawdź, czy ująłeś wszystkie wyłączenia i dowiedz się, co zrobić aby wykazać 10% oszczędności w zużyciu energii
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo przygotować się do wypełnienia sprawozdania, na co zwrócić szczególną uwagę jeszcze przed jego opracowaniem a także co i w jaki sposób należy wyłączyć z tego sprawozdania. Uzyskają Państwo odpowiedź m.in. na pytania: czy ze sprawozdania można wyłączyć budynek straży pożarnej? Co w przypadku, gdy UM/UG częściowo wynajmuje swoje budynki/pomieszczenia - jak zawrzeć to w sprawozdaniu? Co może zrobić UM/UG, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej? Dzięki tym oraz pozostałym odpowiedziom na Państwa pytania, będą mogli Państwo uniknąć konieczności dokonywania późniejszych korekt w sprawozdaniu oraz kar przewidzianych przez prezesa URE. Dodatkowo, eksperci z bydgoskiego zespołu ds. Zarządzania Energią przedstawią Państwu m.in. metody oszacowania zużycia energii elektrycznej przez serwerownie w przypadku gdy licznik dla wszystkich urządzeń jest wspólny; powiedzą czy w sprawozdaniu należy ująć budynki szkół; wskażą kto i w jakim przypadku może zostać obciążony karą z URE oraz wyjaśnią w jaki sposób wypełnić sprawozdanie, jeżeli UM/UG został przeniesiony do nowego budynku w połowie np. 2021r. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo również gotowe przykłady rozwiązań, jakie będą mogli Państwo wprowadzić w swoich urzędach, aby uzyskać wymagane 10% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozumieć wyłączenia wskazane przez Ministerstwo Klimatu? Czy przedstawione wyjaśnienia zawarte na stronie Ministerstwa Klimatu są wystarczającą podstawą do uznania, iż sprawozdanie nie obejmuje np. budynków szkół?
 • W jaki sposób oszacować dane ze zużycia energii dla JST, gdy wydziały mieszczą się w różnych budynkach, w których funkcjonują inne jednostki, a licznik zużycia energii jest wspólny dla całego budynku? Jakie wartości przyjąć do przeprowadzenia takiego oszacowania? Według jakiego wzoru oszacować zużywaną energię tylko przez pracowników danej JST?
 • W jaki sposób wypełnić sprawozdanie, jeżeli JST została przeniesiona do nowego budynku w połowie 2021r.? Jak oszacować zużycie energii elektrycznej w odniesieniu do lat 2018-2019 w przypadku znaczącej różnicy w wielkości budynków oraz w odniesieniu do innych zmian w normach budowlanych?
 • Czy do oszacowania zużycia energii przez serwerownie należy przyjąć moc umowną, czy obliczyć zużycie na podstawie oszacowanego przez jednostkę bądź rzeczywistego zużycia serwerowni? Jakie rozliczenie będzie bardziej korzystne z perspektywy jednostki?
 • W jaki sposób ująć w sprawozdaniu zużycie energii, która została wykorzystana do realizacji imprez masowych odbywających się na terenie danej jednostki?
 • Czy sprawozdanie uwzględnia długość np. okresu grzewczego, który wynika ze specyfiki niektórych regionów w kraju, a który realnie przekłada się na większe zapotrzebowanie energetyczne, aby spełnić wymogi określone przez BHP?
 • Udostępnianie energii z urzędów - jak ująć w sprawozdaniu energię, która nie została wykorzystana na potrzeby pracy urzędu?

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie wyłączenia ze sprawozdania ws. oszczędzania energii w samorządach można zastosować i co zrobić, aby nie zawyżyć zużycia energii elektrycznej w JST?

 • Co, zgodnie z ustawą, nie podlega pod sprawozdanie dotyczące oszczędności energii w JST?
 • Czy wszystkie JST są zobowiązane do złożenia sprawozdania z oszczędności energii elektrycznej?
 • Jaka jest podstawa do wyłączenia budynków szkół ze sprawozdania energetycznego?
 • Jak rozumieć wyłączenia wskazane przez Ministerstwo Klimatu? Czy przedstawione wyjaśnienia zawarte na stronie Ministerstwa Klimatu są wystarczającą podstawą do uznania, iż sprawozdanie nie obejmuje np. budynków szkół?
 • Czy wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu odnoszące się do zapytania wystosowanego przez Związek Województw RP, można uznać za podstawę do wyłączenia ze sprawozdawczości budynki szkół? Kto będzie odpowiedzialny za złożenie ewentualnego wniosku z oszczędności energii w szkołach?
 • Jakie budynki czy też infrastruktura JST podlega wyłączeniu ze sprawozdania?
 • Czy pod wyłączenia podlegają również specjalne systemy informatyczne? Jakie programy można zaliczyć do tego wyłączenia?
 • Jakie budynki można zaliczyć do infrastruktury krytycznej, która jest wyłączona ze sprawozdania?
 • Czy ze sprawozdania można wyłączyć budynek straży pożarnej?
 • Czy i na jakiej podstawie ze sprawozdania o oszczędności energii elektrycznej można wyłączyć syreny alarmowe, przepompownie bądź inne obiekty, którymi administrują JST?

Sprawozdanie z realizacji celu 10% oszczędności energii elektrycznej – kto odpowiada za przygotowanie i złożenie sprawozdania? Do kiedy należy przedstawić sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetycznej? Jakie mogą być konsekwencje wynikające z niewywiązania się w powyższego sprawozdania?

 • Kto odpowiada za przygotowanie sprawozdania poszczególnych jednostek budżetowych i samorządowych? Czy urzędy, pod które podległe są poszczególne jednostki mają za zadanie nadzorowania przygotowania sprawozdania przez te jednostki?
 • Czy urząd ma obowiązek prowadzić nadzór nad przygotowaniem sprawozdania dotyczącego oszczędności energii elektrycznej w instytucjach kultury, które podlegają bezpośrednio pod urząd miasta czy gminy?
 • Jak uzupełnić sprawozdanie z oszczędności energii elektrycznej – schemat sprawozdania.
 • Skąd pozyskać dane niezbędne do opracowania sprawozdania?

Trudności jakie mogą wystąpić przy oszacowaniu zużycia – jakie wartości należy przyjąć do oszacowania zużycia energii elektrycznej, jeżeli jednostka samorządu użytkuje kilka budynków oraz od kogo wymagać danych o zużyciu energii?

 • Czy jeżeli w jednym budynku znajdują się wydziały zarówno UM i UG to urzędy składają odrębne sprawozdania, mimo iż posiadają wspólne liczniki?
 • Skąd/od kogo uzyskać dane o zużyciu energii w przypadku, gdy część budynku, w którym znajduje się JST jest dzierżawiona bądź wynajmowana przez daną jednostkę?
 • Jak oszacować zużycie energii elektrycznej przez pracowników JST w budynku, który jest wynajmowany i posiada on jedynie jeden licznik?
 • Jak ująć zużycie energii elektrycznej, jeżeli JST rozlokowana jest w kilku oddzielnych budynkach? Czy w takim wypadku należy sporządzić osobne sprawozdanie za każdy budynek?
 • Czy w sytuacji, gdy poszczególne wydziały JST znajdują się kilku bądź kilkunastu budynkach, sumuje się oszacowane zużycie energii elektrycznej dla wszystkich budynków?
 • Co w przypadku, gdy JST posiada kilka budynków, które posiadają inną taryfę mocy umownej niż pozostałe? Czy w tym przypadku powinno się złożyć odrębne sprawozdania? Czy należy zsumować zużycie ze wszystkich budynków mimo tych różnic?
 • Jak wskazać spadek w zużyciu energii elektrycznej, w sytuacji gdy wydziały urzędu mieszczą się w różnych budynkach o różnym poborze mocy oraz innych parametrach technicznych, związanych z oszczędnością energii?
 • W jaki sposób oszacować dane ze zużycia energii dla JST, gdy wydziały mieszczą się w różnych budynkach, w których funkcjonują inne jednostki, a licznik zużycia energii jest wspólny dla całego budynku? Jakie wartości przyjąć do przeprowadzenia takiego oszacowania? Według jakiego wzoru oszacować zużywaną energię tylko przez pracowników danej JST ?
 • Co w przypadku, gdy JST częściowo wynajmuje swoje budynki/pomieszczenia - jak zawrzeć to w sprawozdaniu? Jak dokonać prawidłowego oszacowania zużycia energii tylko przez pracowników danej JST?
 • W jaki sposób w sprawozdaniu oszacować zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019, gdy rozliczenie zużycia odbywa się co dwa miesiące i liczone jest od połowy miesiąca? Jak oszacować zużycie dla połowy miesiąca?

W jaki sposób opracować sprawozdanie z oszczędności zużycia energii elektrycznej dla budynków JST , które zostały oddane do użytku po 2019r.?

 • W jaki sposób zawrzeć w sprawozdaniu z oszczędności energii budynki JST, które zostały oddane do użytkowania np. w połowie 2020r.?
 • W jaki sposób wypełnić sprawozdanie, jeżeli JST została przeniesiona do nowego budynku w połowie 2021r.? Jak oszacować zużycie energii elektrycznej w odniesieniu do lat 2018-2019, w przypadku znaczącej różnicy w wielkości budynków oraz w odniesieniu do innych zmian w normach budowlanych?
 • Jak zawrzeć w sprawozdaniu zmianę budynku na nowy do zużycia w poprzednim budynku, który był starszy i miał inny pobór mocy oraz nie posiadał elementów, które przekładają się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej? W odniesieniu do jakich danych oszacować zużycie w latach 2018-2019 oraz jak oszacować zużycie za grudzień 2022r.?
 • Jak w sprawozdaniu zawrzeć inwestycje, które wpłynęły na zwiększenie powierzchni urzędu? Czy w sprawozdaniu należy wykazać/zawrzeć inwestycje prowadzone po 2019r., które wpłynęły na zwiększenie się powierzchni użytkowej JST przez co zwiększyło się również zwiększenie zużycia energii elektrycznej? W jaki sposób odnieść to do lat 2018-2019?

Jak w sprawozdaniu zawrzeć pojazdy elektryczne?

 • W jaki sposób uwzględnić w sprawozdaniu pojazdy elektryczne, które zostały zakupione przez urząd po 2019r.?
 • W jaki sposób zawrzeć w sprawozdaniu pojazdy elektryczne, jeżeli stacja ładowania jest współdzielona z innym urzędem/urząd nie posiada własnej stacji ładowania, jeżeli stacja ładowania nie posiada osobnego licznika poboru energii?
 • Jak w sprawozdaniu zawrzeć pojazdy elektryczne, które zostały zakupione w ostatnim czasie i nie występowały w latach 2018-2019?

Serwerownia

 • Co należy zrobić, aby wyłączyć serwerownie ze sprawozdania w zakresie oszczędności energii elektrycznej?/ W jaki sposób można wyłączyć serwerownie ze sprawozdania z oszczędności energii elektrycznej?
 • W jaki sposób odliczyć zużycie energii przez serwerownie JST , w przypadku gdy budynek posiada jeden licznik dla wszystkich urządzeń?
 • Co w sytuacji gdy każdy wydział JST ma własną, mniejszą serwerownię? Czy w takim wypadku należy oszacować zużycie każdej z nich i odliczyć od całkowitego zużycia energii dla całej jednostki?
 • Czy do oszacowania zużycia energii przez serwerownie należy przyjąć moc umowną, czy obliczyć zużycie na podstawie oszacowanego przez jednostkę bądź rzeczywistego zużycia serwerowni? Jakie rozliczenie będzie bardziej korzystne z perspektywy jednostki?
 • Czy można w ogóle nie wykazać w sprawozdaniu serwerowni?

Metody/narzędzia na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w JST - działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w urzędzie miasta/gminy - strategie długofalowe wspomagające obniżenie zużycia i utrzymania go na odpowiednim poziomie

 • Jakie są metody i narzędzia, aby zmniejszyć zużycie energii w JST?
 • Co może zrobić JST, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?
 • Jakie realne działania przełożą się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w urzędach?
 • Jakie działania może podjąć JST, aby osiągnąć wymagany spadek w zużyciu energii elektrycznej?
 • Jaki jest ostateczny zakres oszczędności - czy można modernizację świetlną włączyć do wykazania oszczędności w zużyci energii elektrycznej?
 • Co w sytuacji gdy JST podjęła działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej jeszcze przed 2018r.?
 • Czy w związku z wcześniejszym wprowadzeniem metod i narzędzi JST mogą wystąpić trudności w wykazaniu oszczędności na poziomie 10%?

Inne czynniki wypływające na zużycie energii w jednostkach samorządów terytorialnych nie uwzględnione w sprawozdaniu, a przekładające się w realny sposób na zwiększenie zużycia energii/większe zapotrzebowanie energetyczne

 • Udostępnianie energii z JST przy organizacji imprez masowych, a rozliczanie zużycia energii za realne użytkowanie przez pracowników administracyjnych
 • Czy JST ma obowiązek zapewnić dostęp do źródła energii elektrycznej dla realizatorów/usługodawców podczas imprez masowych? Czy do tych celów jednostka powinna posiadać osobny licznik zużycia energii?
 • W jaki sposób ująć w sprawozdaniu zużycie energii, która została wykorzystana do realizacji imprez masowych odbywających się na terenie danej jednostki?
 • Czy od zużycia energii można odliczyć energię zagospodarowaną/udostępnioną do obsługi imprez masowych?
 • W jaki sposób w sprawozdaniu ująć atrakcje turystyczne, które korzystają bezpośrednio z energii JST? Czy energię zużytą do celów turystycznych można odliczyć od całości zużycia?
 • W jaki sposób w sprawozdaniu ująć zmianę w liczbie zatrudnionych pracowników w sprawozdaniu? Czy zwiększenie bądź zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników ma wpływ na zużycie energii elektrycznej?
 • Czy zmiana liczby osób zatrudnionych (z czym związane są zmiany w zużyciu energii elektrycznej) na koniec grudnia 2022r. do lat porównawczych 2018-2019 jest istotna z punktu widzenia sprawozdania? Czy sprawozdanie zakłada tego rodzaju zmiany w JST?
 • Czy sprawozdanie uwzględnia różnice klimatyczne, które zachodzą w różnych częściach kraju?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić wpływ niekorzystnych warunków klimatycznych na wysokie zużycie energii elektrycznej?
 • Czy sprawozdanie uwzględnia długość np. okresu grzewczego, który wynika ze specyfiki niektórych regionów w kraju, a który realnie przekłada się na większe zapotrzebowanie energetyczne, aby spełnić wymogi określone przez BHP?
 • Opłaty związane z energią pojemnościową - czy należy je pominąć dokonując porównania z latami 2018-2019?
 • Czy urząd może odmówić udostępnienia energii elektrycznej w celu zasilenia urządzeń nie wykorzystywanych w pracy JST ?
 • Udostępnianie energii z urzędów - jak ująć w sprawozdaniu energię, która nie została wykorzystana na potrzeby pracy urzędu?

Prowadzący

Kinga Tyburska - główny specjalista w bydgoskim zespole ds. zarządzania energią, obejmuje również samodzielne stanowisko ds. obsługi finansowej; odpowiedzialna za koordynowanie prac związanych z przygotowaniem postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej dla Miasta Bydgoszczy. Z Urzędem Miasta związana głównie jako kierownik finansowy wielu projektów międzynarodowych realizowanych w ramach Programów: Interreg Central Europe, Interreg Europe, Horyzont.

Michał Gruszczyński - inspektor w bydgoskim zespole ds. zarządzania energią. Obejmuje samodzielne stanowisko ds. prawno - administracyjnych. Koordynator projektu w linii H2020 pn. „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozporoszonych” o akronimie eNeuron. Członek Bydgoskiej Izby Adwokackiej gdzie aktualnie odbywa aplikacje adwokacką.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia