Wideoszkolenie: Opłata adiacencka

Opłata adiacencka - praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak ustalać oraz naliczać opłaty adiacenckie

od 409.00 zł

Wideoszkolenie skierowane jest zarówno do urzędów, które naliczają, jak i do tych, które rozważają wprowadzenie opłaty adiacenckiej

Uwaga! Opłata adiacencka jako dodatkowy wpływ do budżetu
Podczas wideoszkolenia opowiemy jak powinna wyglądać merytoryczna ocena operatu szacunkowego. Odpowiemy również na pytania, które nurtuje wielu urzędników - czy gminie opłaca się wprowadzenie opłaty adiacenckiej? Celem wideoszkolenia jest również przybliżenie i przedstawienie aktualnych zasad w naliczaniu i egzekwowaniu opłat adiacenckich w świetle najnowszych przepisów.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są zasady ustalania wysokości opłaty adiacenckiej oraz jej naliczanie - praktyczne stosowanie przepisów oraz aktualnego orzecznictwa
 • Opłata adiacencka związana z podziałem oraz scaleniem nieruchomości
 • Postępowanie w ustaleniu opłat adiacenckich oraz egzekucja tych opłat - cała procedura
 • Zasady umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty
 • Kiedy wygasa prawo do naliczania opłaty adiacenckiej?
 • Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca zasad wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckich

Szczegółowy program szkolenia:

1) Opłata adiacencka z tytułu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości

 • Jak po zmianie ustawy wyliczyć waloryzację opłaty? Czy waloryzacji podlega cała opłata, czy tylko pierwsza rata opłaty adiacenckiej? Czy liczy się na dzień podziału, czy na dzień decyzji?
 • Wzajemne potrącanie należności – jak i czy można potrącić opłatę z innych należności np. odszkodowanie za drogi?
 • Czy wszystkie inwestycje podnoszą wartość? Czy inwestycje muszą być sponsorowane np. przez pomoc de minimis?
 • Podział działki na dwie części – na jednej działce wzrosła wartość, a na drugiej nie – jak naliczyć w takim przypadku opłatę? Czy można w takiej sytuacji naliczać opłatę?
 • Jaki obowiązek ma gmina w przypadku małych podziałów, na poszerzenie nieruchomości o 5, 10 m2, gdzie nie następuje wzrost wartości nieruchomości a przepis mówi, że w każdym przypadku należy sporządzić operat; jakie są możliwości odstąpienia od takiego działania, w myśl racjonalnego wydatkowania kosztów?
 • Jak wyliczyć rekompensatę w sytuacji, gdy mieszkaniec ma kilka działek, jedna z nich przeszła w posiadanie gminy pod drogę?
 • Jak postąpić, gdy użytkownik wieczysty po podziale, w ciągu 3 lat przekształcił nieruchomość we własność – czy naliczyć opłatę adiacencką?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku rozłożenia opłaty na raty?
 • Co gmina ma zrobić, gdy została wydana jedna decyzja, a potem druga, która rozkłada opłaty na raty?
 • Czy rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej lub zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej można uznać jako pomoc de minimis? Jak rozpatrzeć taką sytuację?
 • Jest prawomocna decyzja i mieszkaniec składa wniosek o rozłożenie na raty opłaty – co robić w takiej sytuacji? Czy trzeba potem wydawać nową decyzję?
 • Sposób postępowania w przypadku, gdy podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, innej niż gmina, na której znajduje się dana nieruchomość, a użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne. Czy w powyższym przypadku zasadnym jest wszczęcie postępowania, mającego na celu ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na skutek jej podziału i kto zobowiązany jest do poniesienia takiej opłaty?
 • Mieszkaniec dzieli nieruchomość kilkukrotnie – co zrobić i jak naliczyć wysokość opłaty?
 • Podział nieruchomości częściowo zabudowanej – jak obliczyć opłatę w takim przypadku?
 • Jak naliczyć opłatę, gdy w jednej części wartość została podniesiona, a w drugiej obniżona?
 • Jak kwalifikować opłaty adiacenckie, przy braku miejscowego planu zagospodarowania terenu?
 • Postępowanie na terenach wiejskich, np. w przypadku inwestycji realizowanych przez gminę, jak naliczyć opłatę z tytułu wzrostu wartości jeśli właściciel odstępuje od odszkodowania?
 • Co robić jeżeli po podziale nieruchomości nie wzrasta wartość?
 • Czy w trakcie naliczania opłaty trzeba brać pod uwagę całość, czy każdy podział razem?
 • Czy wszczęcie postępowania w ostatnim dniu przed upływem 3 lat od daty kiedy decyzja stała się ostateczna wystarczy do skutecznego wyegzekwowania opłaty adiacenckiej?
 • Czy w przypadku, kiedy o podziale orzeka sąd, można naliczać opłatę adiacencką?
 • Czy można w uchwałę zastosować stawkę zerową opłaty?
 • Właściciel, który podzielił nieruchomość zmarł – co w tym przypadku? Czy opłata przejdzie na spadkobiercę? Czy podział nieruchomości jest czynnością, która jest dziedziczona?
 • Kiedy nie naliczamy opłaty adiacenckiej?
 • Czy we wszystkich podziałach trzeba naliczać opłatę?
 • Kiedy jest moment, w którym trzeba liczyć opłatę adiacencką – uzyskanie pozwolenia czy protokół końcowego odbioru robót?
 • Czy gmina jest w stanie uniknąć przedawnienia roszczeń związanych z opłatą adiacencką?

2) OPERAT SZACUNKOWY – ocena operatu szacunkowego. Na co zwracać największą uwagę?

 • Co może być powodem odrzucenia operatu szacunkowego?
 • Co zrobić, gdy zostanie przedstawiony inny operat szacunkowy przez mieszkańca? Czy brać go pod uwagę?
 • Co powinien zawierać operat szacunkowy? Czego nie może zabraknąć? Orzecznictwo Kolegiów Odwoławczych
 • Rzeczoznawca wycenił nieruchomość nie na dzień decyzji tylko na dzień „obecny” – czy może tak zrobić? Czy operat szacunkowy jest wtedy dobry?
 • Czy można zrezygnować z naliczania opłaty, gdy wartość opłaty jest mniejsza niż wartość operatu? Kto ma zdecydować, czy nalicza się opłatę?
 • Jakie są najczęstsze wady operatu szacunkowego?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy SKO umarza sprawę z powodu wielokrotnych zastrzeżeń do operatu, natomiast orzecznictwo wskazuje na inny tok postępowania?
 • Kontrola operatów szacunkowych – jak wyceniać? Jakie są grupy nieruchomości podobnych? Od czego nie ma wzrostu ceny?
 • Co zrobić w sytuacji kiedy rzeczoznawca nie jest w stanie określić wzrostu wartości nieruchomości? Jakie są wytyczne dla gminy w takich sytuacjach?
 • Jak w operacie szacunkowym określać kwoty? Czy można zaokrąglić kwotę, czy musi być to dokładna kwota?
 • Czy na etapie wszczęcia postępowania trzeba mieć już operat szacunkowy?
 • Kiedy urzędnik musi zlecić tworzenie operatu szacunkowego?
 • Jak oceniać operat szacunkowy w decyzji ustalającej opłatę? Jak go opisać?
 • Jak odpowiednio uzasadnić sposób dokonania wyceny w operacie, aby zminimalizować możliwość jego odrzucenia przez SKO?
 • Na ile gmina jako organ wydający decyzję dokonuje analizy operatu szacunkowego?
 • Współpraca z rzeczoznawcą – pod jakim kątem urzędnicy mogą sprawdzać operat szacunkowy? Do jakiego etapu mają taką możliwość?
 • Co powiększa wartość nieruchomości?
 • Jak postępować w przypadku rozbieżności w oszacowaniu podobnych nieruchomości przez rzeczoznawców?

3) Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 • Kiedy możemy mówić o budowie sieci wodociągowej? Czy jest nią również modernizacja, bądź rozbudowa sieci?
 • Co to jest podłączenie nieruchomości do infrastruktury technicznej? Jakie warunki musi spełniać nieruchomości, żeby została podłączona do infrastruktury? Jak w takim przypadku nalicza się opłatę?
 • Przyłącze wodociągowe – wybudowanie sieci – czy musi być wybudowana główna sieć, czy od głównej muszą być przyłącza do nieruchomości?
 • Co to jest wybudowanie drogi? Czym różni się rozbudowa drogi od przebudowy?
 • Czy mieszkańcy mogą dopłacić do budowy infrastruktury, jak nie ma opłaty adiacenckiej?
 • Jak i czy naliczać opłatę jeżeli np. na drogę został położony asfalt, została ona naliczona dla nieruchomości, które znajdują się w pierwszym rzędzie przy drodze, jakie obowiązuje postępowanie w kontekście różnego orzecznictwa przy nieruchomościach, które znajdują się dalej w drugim bądź trzecim rzędzie?
 • Co w przypadku, gdy sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest budowana na niezabudowanym terenie, gdzie nie można określić lokalizacji przyłączy i budowana jest sama sieć ze studniami umożliwiającymi włączenie się właścicieli nieruchomości do sieci; ponadto Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wyraźnie ceduje na właściciela obowiązek przyłączenia się do sieci. Jak postępować w takich przypadkach?
 • Gmina wybudowała drogę asfaltową, podjęto decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej, jeden z mieszkańców odwołał się od tej decyzji a SKO przychyliła się do wniosku mieszkańca, mówiąc, że była to nieznaczna przebudowa – co gmina ma zrobić w takiej sytuacji? Jak to traktować? Czy w takiej sytuacji gmina może naliczyć opłatę?
 • Kiedy nalicza się opłatę adiacencką – przy budowie, przebudowie czy odbudowie?
 • Jak poprawnie powinno być potwierdzone stworzenie warunków do korzystania z wybudowanych sieci uzbrojenia terenu i dróg przez odpowiednie jednostki?
 • Co w przypadku, gdy inwestycja zostanie wykonana przez inwestora prywatnego przy minimalnym udziale gminy (np. przekazanie dokumentacji projektowej)? Czy wybudowanie takiej inwestycji stanowić może podstawę do ustalenia opłat adiacenckich?
 • Jakie stawki procentowe stosować w uchwale przy opłacie z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej?
 • Czy należy dokonywać waloryzacji nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, poprzez robociznę lub wykorzystanie własnego sprzętu a najczęściej poprzez udział w społecznych komitetach budowy w formie pieniężnej?
 • Ktoś kilka lat temu wybudował studnię na działce, po jakimś czasie gmina otworzyła wodociąg – czy można naliczyć taką opłatę?

4) PROCEDURA – problematyka naliczania opłat adiacenckich

 • Jak sprawdzić, czy gminie opłaca się nałożenie takiej opłaty? W jakich nieruchomościach się to kalkuluje? Jak sprawdzić, czy ta opłata będzie na tyle duża, aby pokryć koszty całego postępowania?
 • Wydanie decyzji na okres 3 lat – została wydana decyzja o naliczeniu opłaty, będzie odwołanie od decyzji i będzie się to przeciągało przez długi czas – czy w takiej sytuacji decyzja nadal jest ważna? Czy można zrezygnować z postępowania?
 • Czy można odwołać opłatę adiacencką? Jeżeli tak, to co gmina musi zrobić? Jak wygląda odwołanie uchwały o opłacie adiacenckiej?
 • W jakich przypadkach można zrezygnować z opłaty?
 • Czy rada gminy może uchwałą uchylić uchwałę o opłacie adiacenckiej?
 • Jakie konsekwencje grożą gminie za nienaliczenie opłaty adiacenckiej?
 • Czy jest konieczne informowanie strony o wizji lokalnej?
 • Czy opłata adiacencka to opłacalna sprawa? Jest sens uchwalania opłaty adiacenckiej?
 • Co ma zrobić gmina, gdy rzeczoznawca nie jest w stanie zrobić wyceny?
 • Czy pełnomocnictwo zawarte na czas podziału obowiązuję przy opłacie adiacenckiej?
 • Jak przygotować się do kontroli z SKO? Na co zwracają największą uwagę?
 • Uzasadnienia zastosowania opłaty adiacenckiej – jak najlepiej uzasadnić decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej? Co musi zawierać takie uzasadnienie?
 • Jak przygotować się do kontroli SKO ?
 • Kiedy zawiadamiać stronę o wszczęciu postępowania?
 • Jak powinna wyglądać decyzja? Z czego powinna się składać? Jakie podstawy prawne muszą być podane?
 • Czy zawsze musi być wszczęcie postępowania o naliczeniu opłaty adiacenckiej?
 • Jak się tłumaczyć przed zarzutami RIO dotyczącymi zaniedbywania finansów gminy?

Prowadzący

mgr inż. Katarzyna Szostawicka - rzeczoznawca majątkowy, Główny Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna. Wieloletni pracownik samorządu terytorialnego, od przeszło 16 lat zajmuje się między innymi ustalaniem opłat adiacenckich w Gminie Olsztyn, w której opłaty ustalane są od momentu wejścia w życie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
14 listopada 2022

Podobne szkolenia