Wideoszkolenie: Nowelizacja w planowaniu przestrzennym

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja w planowaniu przestrzennym? Do czego zostali zobligowani urzędnicy w związku z wejściem nowych regulacji? Czy oraz w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy? W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Skąd pozyskać dotacje na wdrożenie zmian? W jaki sposób mają przebiegać konsultacje społeczne?


Wideoszkolenie PCC Poland kierowane jest do osób zajmujących się planowaniem przestrzennym w urzędach miast i gmin, które w związku z wprowadzonymi zmianami zostały postawione przed nowymi wyzwaniami i koniecznością gruntownych zmian w dokumentacji planistycznej.

Zapraszamy tych z Państwa, którzy przejawiają liczne, uzasadnione obiekcje i obawy w związku z koniecznością wdrożenia zmian i reorganizcji codziennej pracy.

Kto zostanie obciążony karą za nieterminowe wdrożenie zmian po wejściu nowelizacji
Nowelizacja radykalnie wpływa na obszar planowania przestrzennego, przez co zostali Państwo zmuszeni do całkowitego przeorganizowania swojej dotychczasowej pracy. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania, w jaki sposób i gdzie można określić przeznaczenie działki według nowych przepisów? Ponadto Prelegent wyjaśni na jakich zasadach będzie pobierana opłata planistyczna, od czego będzie zależała? Jaka będzie podstawa do jej wyliczenia? Zostaną omówione także kwestie dotyczące dofinansowania do opracowania planów ogólnych – praktyk podzieli się z Państwem swoją wiedzą odnośnie możliwości pozyskania takiego dofinansowania, wskaże czy będzie szansa na uzyskanie dotacji z KPO oraz jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby ubiegać się o wsparcie finansowe. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy okres 3 lat na utworzenie planu jest wystarczający? Czy można wydłużyć ten okres? Do kogo można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które w wyznaczonym czasie od wejścia ustawy w życie nie opracują planu ogólnego?
 • Czy jest możliwe przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania? Czy należy te prace wstrzymać i rozpocząć prace nad nowymi dokumentami, czy lepiej je zakończyć (uchwalić studium)?
 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami?
 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał? Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania?
 • Jakie dokumenty obowiązują od wejścia ustawy do momentu opracowania planu?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie gminom możliwości wyznaczania nowych terenów mieszkaniowych i jednocześnie nakazanie im rozbudowania systemu konsultacji społecznych, przy ograniczeniu możliwości spełniania oczekiwań społecznych?· Jak określić zapotrzebowanie budżetowe dla zadań?
 • Czy w związku z wpłynięciem wniosku wójt musi działać obligatoryjnie?
 • Wpływa do wójta wniosek o ZPI w obszarze już funkcjonującego MPZP. Czy wójt może odmówić zmiany MPZP w kierunku określonym we wniosku?
 • Czy plan ogólny wprowadzony w 2026 roku wygasza MPZP? Czy MPZP zostaną bez zmian?
 • Co z MPZP, które są w trakcie sporządzania? Czy można kontynuować tworzenie według starych procedur?
 • Czy uchwalenie ZPI jest zależne od wyniku negocjacji? Co w przypadku braku porozumienia?
 • Jakie są różnice pomiędzy ZPI a zwykłą zmianą MPZP?
 • Czy wójt nie ma możliwości przystąpienia do ZPI bez wskazania konkretnego inwestora?
 • Czy plan ogólny będzie dotyczył również decyzji celu publicznego?
 • Czy decyzje będzie można wydać tylko w obszarze uzupełnienia zabudowy?
 • Czy w innych strefach planistycznych wystarczy wypis z planu ogólnego do pozwolenia na budowę?
 • Czy wyznaczenie strefy uzupełnienia zabudowy ma sens w obszarze obowiązującego MPZP?
 • Czy wyznaczenie obszaru uzupełnienia zabudowy też podlega restrykcjom bilansu?

Jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja w planowaniu przestrzennym? – najważniejsze zmiany po wejściu nowelizacji

 • Jak bardzo wprowadzone zmiany zmieniają zadania planowania przestrzennego?
 • Co dają urzędnikom zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym?
 • Jakimi nowymi obowiązkami zostali obciążeni urzędnicy? Jak zmiany wpływają na wykonywanie bieżących czynności przez pracowników?
 • Czy i w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania? Czy należy te prace wstrzymać, czy lepiej je zakończyć (uchwalić studium) mimo zmian i zniesienia studium?
 • Co w sytuacji, gdy nowelizacja zostanie uchwalona, okres na uchwalenie studium minie, a inwestycja, która rozpoczęła się jeszcze przed wszystkimi zmianami pozostanie bez wymaganej dokumentacji?
 • Czy wdrożone zmiany przekłądają się na większą swobodę inwestorów? Czy uzyskanie przez nich odpowiedniej dokumentacji pod inwestycje będzie łatwiejsze i szybsze?
 • Czy i w jaki sposób nowelizacja pozwla zapanować gminie/miastu nad przestrzenią?
 • W jaki sposób nowelizacja daje możliwość tworzenia inwestycji np. farm fotowoltaicznych?
 • Czy nowelizacja ogranicza realizację inwestycji np. farm fotowoltaicznych, które zabierają miejsce pod inne, możliwe inwestycje gminy/miasta?
 • Czy zmiany w prawie ograniczą samowolę budowlaną inwestorów i dają gminom/miastom większą kontrolę nad zagospodarowaniem przestrzenią?


Strategia rozwoju gminy

 • Strategie rozwoju - rola dokumentu po zmianie przepisów.
 • W jakim czasie gminy/miasta są zobowiązane do utworzenia/zaktualizowania strategii rozwoju?
 • Czy strategia rozwoju będzie dokumentem obligatoryjnym?
 • Czy strategia rozwoju jest konieczna do zaktualizowania po zmianie przepisów?
 • Czy każda gmina/miasto ma obowiązek stworzenia strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego?
 • Strategia rozwoju lokalnego i ponadlokalnego - w jaki sposób dokumenty te są powiązane z planem ogólnym?
 • Czy organ ustawodawczy przewiduje kary za niewykonanie strategii rozwoju i jej brak po wejściu nowelizacji?


Konsultacje społeczne – jak zarządzać coraz większą rolą społeczeństwa w planistyce

 • Konsultacje społeczne - w jaki sposób mają one przebiegać? Jak mają wyglądać? W jaki sposób je przygotować, aby nie wydłużały całego procesu?
 • Kiedy są konieczne konsultacje społeczne? Czy każda nowa uchwała i zmiana obliguje urząd do organizowania konsultacji? Jaką formę mogą one przybierać?
 • Czy konsultacje społeczne są konieczne do zrealizowania przy każdej inwestycji bądź planowanych zmianach w dokumentacji?
 • W jakiej formie można realizować konsultacje społeczne? W jaki sposób gmina/miasto musi powiadomić o takich konsultacjach?


Plan ogólny – najważniejsze aspekty związane z jego opracowaniem oraz wdrożeniem

 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie planu ogólnego? Kto i w jaki sposób będzie rozliczony z dopełnienia obowiązku zmiany dokumentacji planistycznej?
 • Jakie elementy są obligatoryjne dla planu ogólnego? Z czego ma się on składać?
 • Czy okres 3 lat na utworzenie planu jest wystarczający? Czy można wydłużyć ten okres? Do kogo można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które w okresie 3 lat od wejścia ustawy w życie nie opracują planu ogólnego?
 • Czy możliwe jest przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Czy zespoły projektowe w urzędach są w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy do utworzenia całego planu ogólnego trzeba korzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej, czy urzędnicy mogą sami przygotować część dokumentacji?
 • Gdzie i w jaki sposób można znaleźć specjalistów, którzy podejmą się opracowania nowego dokumentu, według nowych wytycznych i do tego w stosunkowo krótkim czasie? Czy jest to realne, aby wykonać plan ogólny w ciągu trzech lat?
 • Jak znaleźć dobrego wykonawcę? Czy gminy/miasta już powinny szykować przetargi pod opracowanie planu ogólnego?
 • Na ile gmina/miasto jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy i jakie trudności mogą wystąpić w związku z pozyskaniem wykonawcy planu ogólnego?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja w zakresie odległości zabudowy mieszkaniowej od szkół czy ośrodków zdrowia?
 • W jaki sposób wprowadzenie planu ogólnego uniemożliwia deweloperom podejmowanie niekorzystnych inwestycji?
 • W jaki sposób i gdzie można określić funkcje działki po wejściu w życie nowelizacji?


Plany miejscowe

 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami przy tworzeniu planu ogólnego?


Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy a nowelizacja ustawy

 • Okres przejściowy - jakie przepisy obowiązują?
 • Jak aktualnie wygląda wydawanie decyzji o warunkach zabudowy?
 • Jakie wytyczne obowiązują w okresie przejściowym? Czy zostaną one określone, czy każdy urząd powinien opracować takie zasady samodzielnie w odniesieniu do ogólnych wytycznych?
 • Jakie dokumenty obowiązują w czasie od wejścia ustawy do momentu opracowania planu?
 • W jaki sposób nowelizacja ujmuje decyzje o warunkach zabudowy? Co się zmienia?
 • Jak wydawać WZ? Co z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w okresie przejściowym?
 • Co stanie się z dotychczas wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy? Czy one też będą ograniczone czasowo?
 • Na jakiej podstawie wydawać decyzje o warunkach zabudowy w okresie przejściowym? Czy bez planu miejscowego na etapie przejścia ze studium na plan ogólny można wydawać takie decyzje?
 • Czy okres przejściowy pomiędzy wprowadzeniem planu ogólnego, a wyłączeniem studium staje się czasem zatrzymania inwestycji? Co może zrobić gmina/miasto, żeby temu zapobiec?
 • Co z inwestycjami rozpoczętymi przed wejściem nowelizacji? Czy należy zakończyć je według starych zasad, należy dokonać zmiany dokumentacji takiej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 • Czy nowe wytyczne obowiązują także stare plany miejscowe, jeżeli jest konieczność ich aktualizacji? Czy konieczne zmiany należy wprowadzać według starych wytycznych?
 • Co zrobić, gdy inwestor, aby przyspieszyć realizację inwestycji np. farmy fotowoltaicznej, składa 30 wniosków na mniejsze inwestycje (zgodnie z przepisami, aby każda nie przekraczała mocy umownej do 50 kW)? Czy urząd może potraktować to jako jedną inwestycję? Czy każdy z dokumentów rozpatrzyć osobno i nie zwracać uwagi, że działki zlokalizowane są obok siebie i docelowo wszystko tworzy jedną dużą inwestycję?


Funkcjonowanie Rejestru Urbanistycznego

 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał? Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania


Opłaty planistyczne – kto będzie płacić więcej? Zasady naliczania opłat

 • Co nowelizacja zmienia się w kontekście opłat planistycznych? Jak naliczyć je zgodnie z nowelizacją?
 • Na jakich zasadach pobierać opłatę planistyczną? Od czego ona zależy? Jaka jest podstawa do jej wyliczenia?
 • Czy w kosztach tworzenia planu ogólnego mogą uczestniczyć inwestorzy?
 • Czy właściciele terenów, którym ustalono nowe opłaty planistyczne, zostaną powiadomieni o takiej zmianie? Czy właściciele będą mieli wpływ na tę zmianę?
 • Zmiany w zakresie opłaty planistycznej - kto będzie ponosić koszty opłaty?


Pozyskanie dotacji na utworzenie planu ogólnego, możliwości dodatkowego finansowania. Co w sytuacji gdy gmina/miasto nie posiada funduszy na zmianę dokumentacji planistycznej?

 • Dofinansowanie do inwestycji - co zmienia nowelizacja? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby takie dofinansowanie uzyskać? Czy uzyskanie dofinansowania do działań inwestycyjnych będzie możliwe, jeżeli zostanie ona rozpoczęta w czasie przejściowym?
 • Czy można uzyskać dofinansowanie z KPO do planu ogólnego?
 • Czy dofinansowanie z KPO wystarczy na pokrycie kosztów opracowania planu?
 • Czy są dostępne inne środki na utworzenie planu ogólnego?
 • Czy gmina dostanie dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?
 • Jak gmina/miasto może poradzić sobie z wysokimi kosztami opracowania planu ogólnego?
 • Jaka jest gwarancja uzyskania środków z KPO? Co mają zrobić urzędy, gdy takich środków na utworzenie planu ogólnego nie dostaną? W jaki inny sposób mogą pokryć koszty opracowania planu ogólnego?
 • Jak mogą poradzić sobie urzędy bez dofinansowania z utworzeniem planu ogólnego?
 • Jakie kryteria musi spełnić gmina/miasto, aby uzyskać dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?
 • Czy gminy/miasta dostaną dofinansowanie na zmianę dokumentacji planistycznej? Skąd pozyskać wsparcie finansowe, aby opracować plan ogólny?
 • Co w sytuacji, gdy nie będzie możliwe uzyskanie jakiejkolwiek dotacji? Jak mają poradzić sobie urzędy?
 • Do kogo urzędy mogą zwrócić się o pomoc finansową?
 • Czy gminy dostaną fundusze, czy będą musiały się o nie ubiegać? Jakie warunki będą musiały spełnić, aby uzyskać wsparcie?
 • Co w sytuacji, gdy gminy/miasta nie stać na wykonanie planu ogólnego?
 • Na jakich warunkach będzie udzielane wsparcie finansowe? Co muszą wykazać urzędy, aby je otrzymać?
 • Czy urzędy zostaną obciążone wszystkimi kosztami związanymi ze zmianami i opracowaniem planu ogólnego? Gdzie składać wnioski i w jakich terminach?

Prowadzący

Anna Kłoszewska-Wanik - architekt z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie planowania przestrzennego,Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.W 2002r. uzyskała uprawnienia urbanistyczne, do czasu funkcjonowania była członkiem Izby Urbanistów. Aktualnie członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich a także Gminnych Komisji Urbanistyczno – Architektonicznych gmin województwa śląskiego. Dwukrotnie uczestniczyła z ramienia gminy Sosnowiec w ministerialnym programie związanym z realizacją konsultacji społecznych przy sporządzaniu dokumentów planistycznych.

Autorka licznych dokumentów planistycznych w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym a także projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zarówno jako pracownik jednostki samorządu terytorialnego jak i samodzielny projektant.

Absolwentka Politechniki Śląskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej oraz w zakresie rzeczoznawcy majątkowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia