Wideoszkolenie: Nowelizacja kodeksu wyborczego i CRW

Jak zweryfikować ewentualne błędy w systemie CRW? Jakie są nowe zadania gmin i miast w związku z przygotowaniem wyborów? W jakich przypadkach należy zorganizować mieszkańcom bezpłatny dojazd do lokali wyborczych? Jak stworzyć nowe obwody do głosowania i jakie są konsekwencje, jeśli nie zostaną utworzone z powodów technicznych i finansowych? Co robić z danymi z odrębnych obwodów, np. z domów pomocy społecznej, szpitali, zakładów karnych, jeśli wyborca znajduje się w różnych rejestrach?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do sekretarzy miast i gmin, naczelników i pracowników wydziałów spraw obywatelskich, kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego oraz osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców lub organizacją wyborów w gminach.

Jakie błędy może zawierać Centralny Rejestr Wyborców? Jakie problemy mogą się pojawić w związku z jego wprowadzeniem?
W trakcie naszego szkolenia będą mogli Państwo uzyskać informacje o tym, jak rzeczywiście funkcjonować będzie Centralny Rejestr Wyborców, jakie potencjalne błędy może zawierać oraz jak sobie z nimi radzić na poziomie samorządowym. Ponadto dowiedzą się Państwo jak zorganizować transport wyborcom do lokali wyborczych w miejscowościach, w których nie funkcjonuje transport publiczny, uzyskają Państwo cenne wskazówki w zakresie realizacji tegoż zadania zleconego oraz informacje o wysokości dotacji. Omówimy też szczegółowe terminy na zrealizowanie obowiązków związanych ze zmianami w prawie wyborczym oraz jak proponowane zmiany przepisów wykonawczych wpłyną na pracę pracowników urzędów stanu cywilnego i osób zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak zapewnić poprawność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców?
 • Jak kilka dni przed wyborami zweryfikować, czy wyborca widnieje w systemie?
 • Jak będą sporządzane spisy wyborców i kto będzie je podpisywał? Kiedy mają być wydrukowane?
 • Czy bazy danych, którymi dysponują samorządy są poprawne oraz jak skontrolować ich poprawność, kto ma tego dokonywać?
 • Jakie wady może mieć CRW?
 • Jak samorządy mogą zapewnić wyposażenie nowo utworzonych lokali wyborczych?
 • O ile wcześniej samorządy będą poinformowane o ilości wyborców o których mowa w art. 37e ustawy Kodeks wyborczy do skorzystania z transportu do lokalu wyborczego? Ile czasu będą mieć samorządy na zorganizowanie dojazdu i zapewnienie transportu? Interpretacja art. 37f nowelizacji Kodeksu wyborczego - Które gminy będą zobligowane do zapewnienia transportu do lokali wyborczych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Wzory pism, wniosków i dokumentów:

 • Wzory pełnomocnictw
 • Wzory wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania
 • Wzory zaświadczeń o prawie do głosowania
 • Terminarze wdrażania przepisów wykonawczych oraz przepisów ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy
 • Terminarze - wnioski o ujęcie w obwodzie głosowania, wnioski dotyczące chęci skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, uczestników na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Przepis art. 37e § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego mówi: „miejsce zamieszkania, pod którym dany wyborca jest ujęty”. Czy pojęcie to należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jako „miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu” czy jako adres zamieszkania tej osoby?
 • Czy miejscowość XXX-YYY należąca do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w ZZZ, w skład którego wchodzą gminy wiejskie, miasta i gminy miejsko-wiejskie w rozumieniu przepisu art. 4 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dysponuje „gminnymi przewozami pasażerskimi”? Czy w gminie funkcjonuje „komunikacja miejska” zdefiniowana w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „najbliższy przystanek komunikacyjny” w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, jeżeli oddalony jest o ponad 1,5 km do lokalu wyborczego?
 • Przystanek oddalony jest od lokalu wyborczego 1 km, ale w niedziele transport publiczny nie zatrzymuje się na tym przystanku. Najbliższy przystanek, przy którym zatrzymuje się autobus w niedziele oddalony jest 2 km od lokalu wyborczego. Czy w trakcie wyborów trzeba zorganizować mieszkańcom bezpłatny transport do lokalu? Czy wyborca może dojść pieszo do przystanku znajdującego się w odległości 2 km od swojego miejsca zamieszkania?

1.Centralny Rejestr Wyborców – Jakie problemy mogą się pojawić w związku z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Wyborców? Czy bazy danych, którymi dysponują samorządy są poprawne, jak skontrolować ich poprawność, kto ma tego dokonywać?

 • Problem z ewentualną korektą danych przez samorządy w CRW. Ile czasu będą miały gminy na dokonanie korekty danych wyborców w CRW?
 • Potencjalne usprawnienie komunikacji między samorządami dzięki CRW. Jak i czy Centralny Rejestr Wyborców wpłynie na przepływ informacji między gminami?
 • Błędy w TERYCIE a błędy w spisach wyborców. Czy i jakie konsekwencje mogą wyniknąć dla samorządów?
 • Jak zapewnić poprawność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców?
 • Kto będzie kontrolować poprawność danych w CRW?
 • Czy bazy danych, którymi dysponują samorządy są poprawne oraz jak skontrolować ich poprawność, kto ma tego dokonywać?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dojdzie do przeciążenia systemu lub serwerów CRW?
 • Niezgodności w Rejestrze TERYT a potencjalne niezgodności w CRW – Jak to wpłynie na pracę samorządów w okresie przedwyborczym?
 • Problemy z kodami terytorialnymi, nazewnictwem miejscowości i ulic a danymi w CRW – rozbieżności w nazwach administracyjnych a nazwach rzeczywistych
 • Kiedy drukować spisy wyborców? Kwestia bieżących aktualizacji danych w CRW a termin wydruku spisów wyborców - potencjalne błędy w spisach i jak je eliminować?
 • Kwestia obwodów i okręgów wyborczych w CRW - Jaki będzie podział obwodów? Czy w CRW znajdzie się konkretny przydział na okręgi i obwody wyborcze oraz kto się tym zajmuje?
 • Wnioski o wpisanie do Centralnego Rejestru Wyborców, pełnomocnictwa oraz wnioski o ujęcie w obwodzie głosowania - Czy samorządy będą mogły korzystać z wzorów pism z lat ubiegłych?
 • Odrębne obwody głosowania – Jaki jest czas na weryfikację danych wyborców w odrębnych obwodach głosowania?
 • Osoby pozbawione praw publicznych oraz osoby ubezwłasnowolnione - Czy dane tych osób znajdą się w systemie CRW?
 • Czy sądy będą mieć dostęp do rejestru osób pozbawionych praw publicznych oraz osób ubezwłasnowolnionych - kwestia odpowiedzialności za poprawność danych i czy będzie spoczywać na samorządach?
 • Osoby zmarłe za granicą - Czy widniejące w systemach nieaktualne dane zostaną przeniesione do Centralnego Rejestru Wyborców i jak wpłynie to na poprawność sporządzenia spisów wyborców?
 • Czy sposób przekazywania danych do CRW będzie efektywny i jak rzeczywiście będzie się to odbywać?
 • Czy system CRW będzie generował pakiety wyborcze?
 • Czy w przypadku awarii CRW samorządy stracą dostęp do rejestrów wyborców? Problematyka centralizacji systemu
 • Jasny podział obowiązków pomiędzy samorządami a komisarzami wyborczymi. Jakie kompetencje spoczywają na gminach, a jakie na komisarzach wyborczych?
 • Jak i czy błędy w rejestrze PESEL wpłyną na błędy w CRW?
 • Jak kilka dni przed wyborami zweryfikować, czy wyborca widnieje w systemie?
 • Jak będą sporządzane spisy wyborców i kto będzie je podpisywał? Kiedy mają być wydrukowane?
 • Przepisy wykonawcze - projekt rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2023 r. Czy i jak proponowane zmiany wpłyną na pracę pracowników urzędów stanu cywilnego i osób zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności?
 • Czy wszystkie dane znajdą się w CRW?
 • Jakie wady może mieć CRW?
 • Jak zmiany w zakresie wprowadzenie CRW przełożą się na efektywność pracy komisji wyborczych?
 • Jak będzie rozwiązana kwestia tzw. “kart różowych i zielonych” w CRW?
 • Jak będzie wyglądać kontrola Krajowych Biur Wyborczych w kontekście poprawności danych w CRW?
 • W jaki sposób samorządy będą informowane o zmianach w spisach wyborców?
 • Na czym będzie polegać weryfikacja danych wyborców w CRW?
 • Czy samorządy będą miały dostęp do lokalnych rejestrów wyborców, aby móc zweryfikować dane zawarte w rejestrze centralnym?
 • Na jakie wsparcie informatyczne mogą liczyć samorządy w zakresie korzystania z Centralnego Rejestru Wyborców?
 • Kwestia cyberbezpieczeństwa. Czy scentralizowanie systemu może wpłynąć na tajność wyborów? Czy systemy zabezpieczeń w urzędach będą kompatybilne i sprostają ewentualnym problemom technicznym?
 • Czy Krajowe Biura Wyborcze będą miały wystarczające środki na opłacenie profesjonalnych firm informatycznych, które zapewnią obsługę systemu Centralnego rejestru Wyborców? Jak wpłynie to na sprawność i realizację zadań samorządów w czasie przeprowadzania wyborów?
 • Przepis art. 37e § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego mówi: „miejsce zamieszkania, pod którym dany wyborca jest ujęty”. Czy pojęcie to należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jako „miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu” czy jako adres zamieszkania tej osoby?

2.Tworzenie nowych lokali wyborczych w małych miejscowościach - Które miejscowości będą kwalifikowały się do tworzenia nowych obwodów głosowania? Czy na gminach będzie ciążyć odpowiedzialność za nieutworzenie nowych obwodów głosowania i niezapewnienie lokali?

 • Wniosek wyborców o utworzenie nowego obwodu głosowania. Co mogą zrobić samorządy w sytuacji, gdy nie będzie istniała możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej?
 • Gdzie tworzone będą nowe obwody głosowania?
 • Kiedy i czy jest konieczność stworzenia nowych obwodów w gminach?
 • Jak dostosować nowe lokale do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lokale wyborcze nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 • Co zrobić w przypadku, gdy w gminach nie ma możliwości, by utworzyć nowy lokal wyborczy?
 • Jakie koszty wiążą się z utworzeniem nowych lokali wyborczych?
 • Skąd będą płynąć dotacje na zapewnienie nowych lokali i jaka będzie ich wysokość?
 • Konieczność zapewnienia sprzętu informatycznego w lokalach wyborczych, łączności z Internetem oraz ogrzewania - jak mniejsze gminy mogą sobie poradzić z problemem dostępu do Internetu i na czyją pomoc mogą w tym zakresie liczyć? Jak przystosować lokale wyborcze - środki na remont i odnowienie potencjalnych lokali?
 • Które miejscowości będą kwalifikowały się do tworzenia nowych obwodów głosowania?
 • Jak samorządy mogą zapewnić wyposażenie nowo utworzonych lokali wyborczych?
 • Obowiązek udzielenia informacji przez wójta w przypadku zmian lokalów wyborczych lub zmiany granic obwodów głosowania. Jak zapewnić dobrą kampanię informacyjną, aby nie dezorientować wyborców?
 • Czy na gminach będzie ciążyć odpowiedzialność za nieutworzenie nowych obwodów głosowania i niezapewnienie lokali? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
 • Niezadowolenie społeczne w związku z nieutworzeniem nowych obwodów głosowania- Czy brak możliwości utworzenia nowych obwodów głosowania i zapewnienia lokali wyborczych wpłynie na niezadowolenie społeczne w stosunku do gmin?
 • Kwestia wynagrodzeń i gratyfikacji finansowej dla członków komisji i mężów zaufania - Czy zwiększenie wynagrodzeń wpłynie na większe zainteresowanie dołączaniem do komisji wyborczych?
 • Co zrobić w przypadku, gdy zabraknie chętnych do bycia członkiem nowej komisji wyborczej? - problem z zapewnieniem składów komisji wyborczych
 • Obowiązek przekazywania obrazu w trakcie liczenia głosów przez komisje wyborcze - Jak funkcjonować będą gminy, w których problemem jest dostęp do Internetu?
 • Obowiązek wyposażenia gminy w kamery rejestrujące obraz w lokalach wyborczych - Czy środki finansowe pozwolą na techniczne wyposażenie lokali?
 • Czy środki finansowe przekazywane gminom na realizację zadań zleconych wystarczą na pokrycie kosztów związanych z organizacją nowych lokali wyborczych?
 • Czy komisarze uwzględnia sytuację budżetową w gminach przy tworzeniu nowych obwodów głosowania?
 • Czy samorządy będą zmuszone finansować tworzenie nowych obwodów i lokali wyborczych z własnych środków?

3. Zapewnienie bezpłatnego transportu wyborcom do lokali wyborczych

 • Czy samorządy będą miały obowiązek stworzenia potencjalnego harmonogramu dojazdów do lokali wyborczych?
 • Jak poradzić mogą sobie gminy, w których nie funkcjonuje transport publiczny?
 • Jak zapewnić transport w dzień wolny od pracy - niefunkcjonowanie komunikacji publicznej w niedziele
 • Przystanek oddalony jest od lokalu wyborczego 1 km, ale w niedziele transport publiczny nie zatrzymuje się na tym przystanku. Najbliższy przystanek, przy którym zatrzymuje się autobus w niedziele oddalony jest 2 km od lokalu wyborczego. Czy w trakcie wyborów trzeba zorganizować mieszkańcom bezpłatny transport do lokalu? Czy wyborca może dojść pieszo do przystanku znajdującego się w odległości 2 km od swojego miejsca zamieszkania?
 • Jakie obowiązki spoczywają na gminach w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu do lokali wyborczych?
 • Jakie nakłady finansowe wiążą się z zapewnieniem bezpłatnego transportu wyborcom do lokali wyborczych? Czy stosowane będą przepisy dotyczące zamówień publicznych? Czy konieczne będzie ogłoszenie przetargu lub stworzenie zapytania ofertowego przez samorządy?
 • Jak rozliczyć koszty związane z zapewnieniem przez samorządy transportu wyborcom? Jaka dokumentacja będzie potrzebna i jakie dokumenty przekazać?
 • O ile wcześniej samorządy będą poinformowane o ilości wyborców o których mowa w art. 37e ustawy Kodeks wyborczy do skorzystania z transportu do lokalu wyborczego? Ile czasu będą mieć samorządy na zorganizowanie dojazdu i zapewnienie transportu?
 • Kiedy gminy są zobligowane do zapewnienia transportu? Wyjaśnienie nieprecyzyjnych zapisów ustawowych
 • W których gminach konieczne będzie zapewnienie transportu?
 • Czy zgłoszenia wyborców, o których mowa w art. 37e ustawy Kodeks wyborczy do skorzystania z transportu odbywać się będzie w formie wniosków papierowych? Czy powstanie system do składania takich wniosków?
 • Kto będzie wspierał mniejsze miasta i gminy w zakresie organizacji bezpłatnego transportu do lokali wyborczych?
 • Jak zaplanować i zorganizować transport w bardzo rozległych gminach, w których nie funkcjonuje transport publiczny?
 • Interpretacja art. 37f nowelizacji Kodeksu wyborczego - Które gminy będą zobligowane do zapewnienia transportu do lokali wyborczych?
 • Czy miejscowość XXX-YYY należąca do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w ZZZ, w skład którego wchodzą gminy wiejskie, miasta i gminy miejsko-wiejskie w rozumieniu przepisu art. 4 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dysponuje „gminnymi przewozami pasażerskimi”? Czy w gminie funkcjonuje „komunikacja miejska” zdefiniowana w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „najbliższy przystanek komunikacyjny” w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, jeżeli oddalony jest o ponad 1,5 km do lokalu wyborczego?
 • Jak rozwiązać problem w gminach, które nie mają pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 • Jak stworzyć sieć dojazdów do lokali wyborczych?
 • Na jakie dotacje mogą liczyć samorządy i od czego uzależniona będzie ich wysokość?
 • Czy samorządy będą zmuszone finansować dojazdy ze środków własnych w sytuacji niewystarczających dotacji na realizację zadań zleconych?

Prowadzący

Sylwia Bagińska – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W Urzędzie Miasta pracuje od 1994 r.; do 2003 w Zespole Radców Prawnych, od 2003 w Wydziale Spraw Obywatelskich – dyrektor. Od początku kariery zawodowej zaangażowana w organizację wyborów, zarówno jako członek Miejskiej Komisji Wyborczej, jak i szef zespołu ds. organizacji wyborów. W WSO odpowiedzialna za ewidencję ludności, rejestr wyborców, dowody osobiste, sprawy wojskowe – świadczenia na rzecz obrony, kwalifikację wojskową oraz akcję kurierską, stowarzyszenia, zgromadzenia oraz sprawy repatriacyjne, a od kwietnia br. również działalność gospodarczą. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia