Wideoszkolenie: Nielegalnie podrzucone śmieci - nagranie

Nielegalnie podrzucone odpady, odpady zalegające na działkach mieszkańców. Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych?

od 399.00 zł

Nagranie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi i/lub egzekucją w przypadkach wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych; do osób przyjmujących w gminie zgłoszenia o odpadach porzuconych, a także, wszelkich pozostawionych nielegalnie odpadach, które należy sprzątnąć, znaleźć sprawcę i pociągnąć go do opłaty, do sprzątnięcia


Co zrobić w przypadku, gdy ktoś notorycznie podrzuca odpady innemu właścicielowi nieruchomości?
W trakcie nagranego wideoszkolenia omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Celem szkolenia jest zaznajomienie z informacjami dotyczącymi poprawnego przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Dzięki nagranemu wideoszkoleniu słuchacze dowiedzą się, jakie dane powinni uzyskać przed wszczęciem postępowania, jakie dowody należy zebrać w trakcie postępowania oraz co należy ująć, a jakie informacje powinny być pominięte w decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Słuchacze dowiedzą się, jak postąpić w przypadku nieusunięcia odpadów, pomimo wydanego nakazu ich usunięcia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak ustalać właściciela nieruchomości i posiadacza odpadów?
 • Co zrobić ze zużytymi oponami, których ludzie nie mają gdzie wyrzucać, a do PSZOK-u rocznie można ich oddać tylko kilka? Jakie są rozwiązania w tym zakresie?
 • Nawożenie ziemi - podniesienie poziomu oraz nasypy ziemne traktowane jako odpady. Problem zalegającej ziemi z budowy i różnych inwestycji
 • Problemy z usuwaniem azbestu
 • Wylewane oleje i tzw. bomby ekologiczne - odpady ropochodne, smary: jak gminy muszą się z tym zmierzyć w myśl art. 26a Ustawy o odpadach?
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV?
 • Czy właściciel nieruchomości nie ma obowiązku wpuścić nas na teren swojej nieruchomości? Co w przypadku, gdy odmówi wejścia na teren?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień
 • Decyzje nakazujące usunięcie odpadów
 • Wniosek do prokuratury o udostępnienie kopii
 • Umowa z biegłym z zakresu gospodarki odpadami
 • Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia do materiału dowodowego
 • Zawiadomienie stron o zamiarze przeprowadzenia oględzin
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 • Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania nakazu usunięcia odpadów

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Jednolity rzeczowy wykaz akt dla gmin
 • Cel postępowania
 • Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie w przypadku wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych?
 • Nielegalne wysypiska

Moduł II

 • Cel postępowania
 • Wybrane praktyki przed wszczęciem postępowania administracyjnego
 • Kluczowe akty prawne
 • Czynności weryfikacyjne
 • Oględziny z wykorzystaniem DJ

Moduł III

 • Otrzymujemy informację o odpadach. I co?
 • Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Definicje: odpady, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, władający powierzchnią ziemi, składowisko odpadów, magazynowanie odpadów, zbieranie odpadów

Moduł IV

 • Procedura wydania nakazu usunięcia odpadów
 • Przypadek nr 1 - spór rodzinny

Moduł V

 • Jakie dowody należy zebrać przed wydaniem posiadaczowi odpadów decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania?
 • Procedura wydania nakazu usunięcia odpadów c.d.
 • Wyroki sądowe
 • Ćwiczenie

Moduł VI

 • Analiza ćwiczenia. Przesłuchanie świadka
 • Przypadek nr 2 "Odpady niebezpieczne"
 • Procedura wydania nakazu usunięcia odpadów c.d.

Moduł VII

 • Procedura wydania nakazu usunięcia odpadów
 • Możliwe rozstrzygnięcia

Moduł VIII

 • Egzekucja administracyjna obowiązku usunięcia odpadów
 • Działanie podejmowane w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów
 • Wyroki sądowe

Moduł IX

 • Działania podejmowane w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów c.d.
 • Zagadnienie od uczestników z ostatnich szkoleń

Moduł X

Zagadnienie od uczestników z ostatnich szkoleń

Moduł XI

 • Zagadnienie od uczestników z ostatnich szkoleń
 • Jaki organ będzie właściwy do wydania nakazu usunięcia odpadów nielegalnie zgromadzonych na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa?
 • Czy organ może zobowiązać podmiot, który zbierał odpady bez stosownego pozwolenia, do ich usunięcia?
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą do usunięcia odpadów w przypadku, gdy podmiot uzyskał pozwolenie na wykonanie nasypu z opadów?
 • Czy nawieziona na teren nieruchomości ziemia jest odpadem?
 • Czy marszałek województwa jest właściwy do wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania?
 • Kto powinien usunąć odpady znajdujące się na terenie, którego właścicielem jest gmina?
 • Jaki podmiot powinien poinformować regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zaleganiu odpadów na terenie należącym do gminy?
 • Czy ruiny i zgliszcza zdewastowanych budynków po dawnej fabryce należy uznać za odpady składowane w miejscu nieprzeznaczonym?
 • Na jakich przepisach może się oprzeć gmina celem wyegzekwowania od właściciela nieruchomości czynności związanych z jej posprzątaniem?
 • Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku?
 • Co robić w przypadku składowanych nielegalnie odpadów budowlanych?

Prowadzący

dr inż. Radosław Głuchowski – praktyk, czynny pracownik administracji samorządowej.Zdobył wykształcenie w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, w specjalnościach dotyczących oceny stanu i zagrożeń środowiska oraz kształtowania terenów zieleni. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego i pedagogiki ogólnej i szkolnej.

Bierze czynny udział w licznych postępowaniach administracyjnych dotyczących między innymi gospodarowania odpadami. Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje spraw związanych z magazynowaniem i składowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, prowadził sprawy z udziałem biegłych sądowych, we współpracy z inspekcjami oraz z organami ścigania.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia