Wideoszkolenie: Księgowość w przedszkolach

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prawidłowo prowadzić i naliczać należności w przedszkolach? Jak księgować opłaty i naliczać odsetki? Jak windykować należności? Jak liczyć oraz rozliczać godziny pracy nauczycieli? Jakie obowiązki intendenta? Jak powinna wyglądać współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, UGiM oraz szkołą?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości w przedszkolach, organów zewnętrznych m.in.: CUW, ZEAS, Urzędów Miast i Gmin, szkół oraz intendentów

Uwaga! Gotowe wzory dokumentów
Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy opłaty za godziny i wyżywienie: jak rozliczać opłaty z rodzicami, opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Poruszymy również kwestie: jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu? Prowadząca omówi również - jak sporządzić sprawozdanie RB28, jak prowadzić ewidencję magazynową przedszkola oraz jak prawidłowo powinna wyglądać praca intendenta. Omówimy, jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami. Pokażemy rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii technicznych wynikających z codziennej pracy w dziale księgowości. Podczas wideoszkolenia mogą Państwo zadawać pytania - serdecznie zachęcamy do korzystania z tej możliwości! Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu, otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Opłaty za godziny i wyżywienie - szczegółowe omówienie kwestii związanych z rozliczeniami z rodzicami i opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Jakie narzędzia może wykorzystać Dyrektor placówki w celu osiągnięcia należności?
 • Program magazynowy: czy każda FV oraz zużycie magazynowe trzeba wprowadzić danego dnia do programu? Jak prowadzić ewidencję, aby kwoty zgadzały się ze stawką żywieniową? Jak wygląda kontrola zewnętrza w placówkach oświatowych oraz jak prawidłowo przygotować się do takiej kontroli?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczyciela? Jak rozliczać absencje z uwagi na chorobę oraz kwestie związane z kwarantanną, jak rozliczać godziny ponadwymiarowe? Naliczanie w przypadku wielu składników oraz art. 30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie)
 • Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont. VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania? Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Sprawozdanie RB28 – jak sporządzić?
 • Jakie obowiązki ma przedszkole, jeśli księgowość prowadzona jest przez CUW, ZEAS lub inne jednostki?
 • Jak prawidłowo powinna wyglądać gospodarka kasowa – jakie zasady prowadzenia, jakie zapisy księgowe, jaka dokumentacja oraz druki ścisłego zarachowania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Konto rodzica do zwrotu nadpłat,
 • Wniosek o przeksięgowanie płatności za przedszkole,
 • Formatka na faktury,
 • Definicja bilans - wzór,
 • Definicje zest. zmian w funduszu jednostki - wzór,
 • Definicja rachunków zysków i strat - wzór.

Szczegółowy program szkolenia:

Opłaty za godziny i wyżywienie - szczegółowe omówienie kwestii związanych z rozliczeniami z rodzicami i opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej

 • Umowy z rodzicami/opiekunami - co powinny zawierać?
 • Oświadczenia z rodzicami/opiekunami - co powinny zawierać?
 • Jak prawidłowo naliczać opłaty za godziny i wyżywienie w przedszkolu?
 • Odpisy za wyżywienie , godziny
 • Odsetki od nieterminowych płatności – jakie interpretacje RIO?
 • Nadpłaty – jak ustalić formy zwrotów z rodzicem/opiekunem?
 • Czy godziny bezpłatne muszą być z góry określone?
 • Kto powinien regulować termin płatności, czy jest to odgórne, czy dyrektor?
 • Kto powinien rozliczać płatności za przedszkole i wyżywienie – obliczanie, kto ile ma zapłacić i dlaczego?
 • Egzekwowanie należności za przedszkole od rodziców – kiedy co należy robić, kiedy decyzja, a kiedy obciążenie?
 • Kto powinien rozliczać płatności za przedszkole i wyżywienie – obliczanie, kto ile ma zapłacić i dlaczego?
 • Czy całe rozliczanie z żywnością robi tylko intendentka?
 • Czy naliczanie odsetek jest zależne od organu prowadzącego?
 • Jak ewidencjonować opłaty za godziny ponadwymiarowe oraz jak egzekwować płatności?
 • Czy można samemu naliczać odsetki za nieterminowe uiszczanie płatności?
 • Windykacja należności – jakie możliwości Dyrektora placówki?
 • Umarzanie należności
 • Jak powinna wyglądać współpraca z ośrodkami pomocy społecznej?
 • Naliczenia dla GOPS-ów – opieka społeczna dopłaca dzieciom, których rodzice nie mają możliwości z różnych przyczyn, rodzice ubiegają się w gminie o dofinansowanie, a przedszkole na koniec miesiąca daje informacje, ile dane dziecko ma do zapłaty, informacja ta jest przekazywana do UG – rodzic za to nie płaci, tylko UG, ale przedszkole musi przesłać pismo do gminy z notą obciążeniową z wyszczególnionymi danymi: ilość godzin, za jakie dziecko, itd. – co trzeba spełniać, aby GOPS dokonywał takiej dopłaty?
 • VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania?
 • Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Jakie stawki VAT za usługi przedszkolne?

Jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu?

 • Jak liczyć wynagradzanie nauczycieli?
 • Jak rozliczać godziny pracy nauczycieli?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczycielom, którzy zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami?
 • Pobory nauczycielskie – jak wygląda sprawa wypłat i zwolnień?
 • Co w przypadku godzin, które są niewypłacone i zaległe?
 • Jak rozwiązać problem z naliczaniem wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracji obsługi, jeśli nauczyciele mają płacone inaczej niż administracja– kiedy i w jakich kwotach?
 • Liczenie różnych absencji – jak wyliczyć?
 • Co wchodzi, a co nie w podstawę chorobowego?
 • Nauczyciele maja dużo składników – część wchodzi, a cześć nie: czy urlop wychowawczy płaci budżet Państwa?
 • Nauczyciele mają płatne z góry 1-wszego dnia każdego miesiąca, a administracja i obsługa z dołu – czy terminy są regulowane odgórnie, czy można przyjąć, że 26-go każdego miesiąca ma płatna administracja i obsługa?
 • COVID – było postojowe dla pracowników administracji i obsługi – jak uregulować tę sprawę?
 • Kwarantanna – w jakiej wysokości płacić wynagrodzenie za czas kwarantanny, czy pracownik w tym czasie może być na urlopie, czy może w tym czasie świadczyć pracę z domu?
 • Jak wynagradzać w przypadku osoby będącej na kwarantannie i równocześnie pracującej zdalnie?
 • Czy kwarantanna i praca zdalna=świadczenie za chorobę zakaźną?
 • Od strony wynagrodzeń utrudnieniem jest, że wynagrodzenia nauczycieli idą dwa razy w miesiącu, problematyka występuje na wypadek ewentualnych zwolnień, ponieważ jest dużo zwrotów/nadpłat – jak to rozwiązać?
 • Podziały rozdziałów – np. wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, rozdział list płac nauczycieli, którzy mają wszystkiego po trochu – jak to prowadzić?
 • Czy średnią do zwolnień lekarskich wprowadzać do podstawy wynagrodzenia, aby uzyskać nagrody z dnia edukacji narodowej?
 • Jak liczyć wynagrodzenia za czas zwolnienia?
 • Źle naliczany macierzyński, np.: nie jest przeliczana podstawa z chorobowego na macierzyńskie – jak to rozwiązać?
 • Czy nauczyciel rozlicza sam godziny ponadwymiarowe?
 • Dochody – jak rozgraniczać na inne w przypadku zwrotu składek z ZUS?
 • ZUS – podstawy do zasiłków do wynagrodzeń chorobowych – co brać pod uwagę?
 • Zwrot składek ZUS – rozbieżne interpretacje, składki były zapłacone, zwrócone na konto – jak księgować, czy w ogóle przez konto ZUS?
 • VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania?
 • Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Pobieranie i odprowadzanie wpłat na PPK przez pracodawcę
 • Obowiązki rozliczeniowe związane z PPK
 • PPK kiedy i jak prawidłowo naliczyć podatek

Sprawozdanie finansowe: kto musi je sporządzić oraz kiedy złożyć?

 • Sprawozdanie RB28 – jak sporządzić?
 • Czy sprawozdanie RB28, które jest z wydatków, przedstawiamy UG do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?
 • Kiedy wykonuje się korektę sprawozdania RB28, czy jest to niezwłocznie po tym, kiedy urząd zwrócił uwagę na występujący błąd?

Magazyn w przedszkolu i obowiązki Intendenta

 • Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez osobę prowadzącą magazyn w jednostce?
 • Jakie rodzaje magazynu mogą występować w przedszkolach?
 • Jakie terminy rozliczeń?
 • Jak często robić inwentaryzację magazynu?
 • Jakie są różnicę pomiędzy stawką żywieniową, a opłatą za wyżywienie?
 • Jak obliczyć osobodni żywione
 • Jak prowadzić ewidencję strat na stołówce? Np.: na magazynach są zakupione produkty żywieniowe, a termin ich przydatności ulega przeterminowaniu
 • Czy całe rozliczanie z żywnością robi tylko intendentka?
 • Problemy związane z programem – np.: przychodzi 1,5 kg marchewki, system sam zaokrągla kwotę po swojemu, a zazwyczaj wychodzi inaczej: np.: była cena 1,99 zł, ponieważ tego w systemie nie da się podzielić na pół, 1 kg na pół to wychodzi ok 1,00 zł – księgując trzeba rozliczać, że 1 kg w innej kwocie i np.: 9 kg inaczej w kwocie 9, 99zł, a 1 kg wtedy co zostaje – jak można tę procedurę uściślić?
 • Jak powinny wyglądać procedury HACCP w placówkach oświatowych?
 • Jak wygląda kontrola magazynu żywnościowego?
 • Jadłospis, a rozchody magazynowe
 • Organizacja pracy intendent: jak ustalać terminy?

Zakładowy plan kont

 • Gospodarka kasowa – zasady prowadzenia, zapisy księgowe, dokumenty, druki ścisłego zarachowania
 • Dowody bankowe
 • Dokumenty sprzedaży – faktury, noty księgowe – ewidencja
 • Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej
 • Instrukcja wewnętrzna inwentaryzacji aktywów i pasywów
 • Zasady ewidencji finansowo-księgowej
 • Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
 • Ochrona danych
 • Zabezpieczenie mienia
 • Obieg dokumentów w jednostce
 • Zakładowy plan kont
 • Podział kosztów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 • Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi
 • Wymagania dla ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera
 • Procedury kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
 • Rodzaje i terminy sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań informacyjnych w jednostce budżetowej
 • Świadczenia dla pracowników

Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami

 • Jaką dokumentację trzeba przygotować dla CUW/ZEAS każdego miesiąca, czy są to tylko FV – opis, przyjęcie FV, sprawdzenie z merytorycznej strony?
 • Jakie dane trzeba systematycznie zdawać do CUW, aby to CUW w dalszej kolejności zajmował się dokonywaniem przelewów?
 • Czy wystarczy, aby księgowość przekazała do CUW takie dane jak: wysokość premii, staż pracy, aby CUW w dalszej kolejności mógł naliczyć końcowe wynagrodzenie?
 • Czy księgowość, która jest w przedszkolu, UG lub szkole oddając księgowość do CUW cyklicznie dostarcza dane do naliczenia, a całą procedura naliczania i kwestie ZUS obejmują już CUW?
 • Wprowadzanie FV do ogólnopolskiego programu, a w dalszej kolejności zajmuje się wszystkim CUW, czy to jest jedyny obowiązek przedszkola, kiedy księgowością zajmuje się CUW?
 • To, czy CUW ma prowadzić dane przedszkole reguluje zapis zawarty w uchwale Rady Miasta?
 • Czy przedszkole ma tylko to wszystko, co jest związane z dziećmi plus opłata ponadpodstawowa za opiekę w momencie, kiedy naliczaniem wynagrodzeń pracownikom zajmuje się ZEAS?
 • ZEAS – naliczanie list płac – rt..30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie) – jak to wygląda?
 • Raport z fakturowania: czy taki raport przekazuje się codziennie dyrekcji, która podbija i zatwierdza, a na koniec miesiąca wszystko oddaje się do ZEAS?
 • Jak wygląda kontrola przez UG?

Najbardziej problematyczne kwestie techniczne wynikające z codziennej pracy w dziale księgowości

 • Program do księgowości Vulcan – czy wybór programu jest dowolny, czym się najlepiej kierować przy wyborze takiego programu?
 • Czy program do naliczania – Vulcan jest intuicyjny i łatwy w obsłudze?
 • Fakturowanie, wpisywanie wszystkiego do programu, następnie wszystko jest przekazywane do księgowości – rozliczanie i płatności robi księgowość – jakie jeszcze czynności powinno pełnić przedszkole w momencie, gdy księgowość jest prowadzona przez zewnętrzną jednostkę?
 • Problemy związane z programem – np.: przychodzi 1,5 kg marchewki, system sam zaokrągla kwotę po swojemu, a zazwyczaj wychodzi inaczej: np.: była cena 1,99 zł, ponieważ tego w systemie nie da się podzielić na pół, 1 kg na pół to wychodzi ok 1,00 zł – księgując trzeba rozliczać, że 1 kg w innej kwocie i np.: 9 kg inaczej w kwocie 9, 99zł, a 1 kg wtedy co zostaje – jak można tę procedurę uściślić?
 • Dokonuje się księgowania, robi się z tego swoją kalkulację i z tego robi się rozliczenia dzienne – raporty, czy taki raport musi być robiony codziennie?
 • Trzeba zrobić zakończenie danego miesiąca, godzin za żywienie, ile każde dziecko ma do zapłaty, opłaty ponadpodstawowe, czyli opłatę dodatkowo płatną za każde dziecko, całe zestawienie magazynów, rozliczenia z czytników, ponieważ wszyscy się odbijają kartą – takie rozliczenie trzeba zrobić dla rodziców i księgowości, trzeba zamawiać wszystkie towary i jadłospisy to jeszcze cała księgowość – w jaki sposób można ułatwić prowadzenie wszystkich tych czynności przez jedną osobę?
 • Rozliczanie absencji chorobowych w programie – jaka jest podstawa?
 • Jak wstawić dobre parametry do systemu?
 • Czy muszą być osobne konta bankowe, osobne konto dochodów, gdzie jest czesne, konto wydatków?
 • Opisanie FV – jak powinien wyglądać opis takiej FV?
 • Cała dokumentacja – rozliczanie godzin ponadwymiarowych, czy musi być jakiś specjalny druk?
 • Naliczanie dotacji oświatowych – koszty wspólne, niektóre koszty trzeba podzielić na przedszkole z ogólnego budżetu, które koszty trzeba podzielić?
 • Jakimi wskaźnikami kierować się przy naliczaniu dotacji?
 • Czy naliczanie dotacji oświatowych jest to sprawa indywidualna każdej jednostki, czy jest jakaś ogólna zasada?
 • Program magazynowy – wprowadzanie wszelkich stanów, wszystkie FV spożywcze trzeba wprowadzić z każdego dnia, jest wydawane co się zużywa, kwota musi się zgadzać ze stawką żywieniową
 • Wprowadzanie FV, przyjmowanie, a oryginały przekazywane do UG
 • Czy problemy zależą tylko od programów księgowych? Jak najlepiej dobrać taki program?
 • Rozliczanie dotacji przedszkolnej – jakie koszty w ramach takiej dotacji można rozliczać?
 • Jak rozliczać subwencję na ucznia?
 • Jakie zaświadczenia nauczycielowi, rodzicowi, czy innej osobie może wystawić księgowość?
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej – duplikaty FV – jak prowadzić?

Prowadzący

Magdalena Biernat -wieloletni praktyk, od kilkunastu lat główna księgowa w trzech placówkach oświatowych na terenie Jeleniej Góry oraz Piechowic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
27 czerwca 2022
od 409.00
05 sierpnia 2022
od 409.00
26 września 2022
od 409.00
14 listopada 2022
od 409.00
27 grudnia 2022

Podobne szkolenia