Wideoszkolenie: KPA w usuwaniu drzew

K.p.a. w usuwaniu drzew – kiedy odmówić zgody lub zawiesić postępowanie? Na kogo nakładać kary administracyjne? Prace budowlane a usuwanie drzew. Co zrobić w przypadku sporów sąsiedzkich? Procedura zawiadamiania o wszczęciu postępowania. Jak przygotować uchwałę ustanawiającą formę ochrony przyrody?


Wideoszkolenie PCC Poland zostało stworzone z myślą o osobach, które chcą poznać tajniki przeprowadzenia procedury usunięcia drzewa zgodnie z wymogami zawartymi w k.p.a.

Wszystkie informacje dotyczące k.p.a. w usuwaniu drzew w jednym miejscu!
Zapraszamy na wideoszkolenie PCC Poland, podczas którego odkryjesz wszystkie sekrety k.p.a., które ułatwią prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew. Nasz ekspert podpowie, jak wydawać różnego rodzaju decyzje oraz jak je zmieniać. Poruszymy również kwestie odwołań od decyzji oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Prelegent poruszy również temat podstawowych regulacji prawnych w zakresie ochrony przyrody.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach strony?
 • Czy można zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?
 • W jaki sposób poprowadzić postępowanie wyjaśniające w przypadku złożenia odwołania od decyzji?
 • W jaki sposób poprawnie naliczyć administracyjną karę pieniężną w przypadku nielegalnego usunięcia drzew wraz z kłodami i systemem korzeniowym?
 • Na kogo nałożyć administracyjną karę pieniężną (na pracodawcę czy pracownika), kiedy firma wykonywała usługi na zlecenie właściciela nieruchomości?
 • Które obwody drzew brać pod uwagę w przypadku, gdy postępowanie toczy się trzy lata, a tymczasem drzewa urosły?
 • Formy ochrony przyrody a prawo własności. Jakie przepisy prawne regulują kwestie pomników przyrody na działkach osób prywatnych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień
 • Zapytanie do strony
 • Wszczęcie postępowania
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania
 • Postanowienie o wznowieniu postępowania
 • Decyzja o umorzenie postępowania
 • Zakończenie postępowania
 • Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (wniosek)
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na drodze postanowienia (zgłoszenie)
 • Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
 • Obwieszczenia o wszczęciu postępowania, terminie oględzin, zakończeniu postępowania, wydanej decyzji
 • Wezwanie na przesłuchanie świadka
 • Protokół z przesłuchania świadka
 • Decyzja odstępująca od nałożenia kary
 • Decyzja nakładająca karę za zniszczenie
 • Decyzja nakładająca karę za uszkodzenie
 • Decyzja nakładająca karę za usunięcie bez wymaganego zezwolenia
 • Decyzja nakładająca karę za usuniecie pomimo sprzeciwu
 • Decyzja nakładająca karę przed upływem milczącej zgody
 • Przekazanie sprawy do organów ścigania

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy podczas interwencji na zgłoszenie nielegalnej wycinki komisja musi udać się w asyście straży miejskiej/gminnej? Co w przypadku, gdy w gminie nie ma powołanej takiej straży?
 • Czy można odstąpić od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za nielegalne usunięcie drzew?
 • Czy pobieranie kopii aktu notarialnego będącego potwierdzeniem własności nieruchomości jest naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Czy za każdym razem należy dołączać klauzule RODO do pism kierowanych do stron postępowania?
 • Jak prawidłowo ustalić stronę postępowania w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzew? Czy osoba zgłaszająca ten proceder jest stroną czy wyłącznie właściciel nieruchomości?
 • Jaka jest procedura, gdy dostajemy zgłoszenie o wycince bez zezwolenia? Czy możemy jechać w teren bez zapowiedzi?
 • Jak prawidłowo przygotować decyzję i postanowienie? Jakie są różnice pomiędzy tymi dokumentami?
 • Czy gmina musi ustosunkować się do odwołania strony od wydanej decyzji?
 • Co w przypadku gdy zgłoszona została nielegalna wycinka drzew, a sprawca nie jest znany?
 • Czy można przekazać sprawę do organów ścigania w związku z brakiem osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie, zniszczenie czy nielegalną wycinkę drzew?
 • Czy osoba wynajmująca mieszkania w kamienicy może prowadzić działalność gospodarczą, jeśli osoba składająca wniosek o usunięcie drzew twierdzi, że nie ma tam zarejestrowanej działalności?
 • Co w przypadku, gdy firma, na którą była decyzja z odroczoną opłatą, wycięła drzewa i nie wykonała nasadzeń kompensacyjnych, po czym zniknęła, ale najpierw sprzedała grunt kolejnej firmie? Czy obowiązek nasadzeń przechodzi na nowego właściciela?
 • Czy z pierwszej wizji sporządzamy notatkę? Czy udajemy się w miejsce ze strażą miejską i sporządzamy protokół?
 • Co w przypadku, gdy jest wielu współwłaścicieli i jeden z nich nie żyje, a nie ma przeprowadzonej sprawy spadkowej, jednakże wszyscy chcą wycinki, bo drzewo jest uschnięte i zagraża bezpieczeństwu ludzi w pobliżu drogi?
 • Czy rolnik może złożyć zgłoszenie na wycinkę na polu z przepisu art. 83f ust.1 pkt 3 b?
 • Po wizji organ posiada materiał dowodowy, z którego wynika, że usunięcie drzew jest podyktowane inwestycją. W trakcie wizji takiego zagrożenia nie stwierdzono. Wnioskodawca argumentuje usunięcie drzew z powodu tarasowania drogi pożarowej, strefy wybuchowej. Czy wzywamy wnioskodawcę do wyjaśnienia zgodnie z przepisem art. 50 k.p.a.?
 • Czy zgłoszenie wymaga podpisu wszystkich współwłaścicieli?
 • Na gruncie wspólnoty mieszkaniowej rośnie drzewo, które mieszkańcy chcą usunąć. Wniosek składa wspólnota, zarządca podpisuje. Czy właściciele mieszkań muszą podpisywać zgodę lub składać oświadczenia?
 • Pełnomocnik firmy X za zgodą 10. współwłaścicieli, złożył wniosek na usunięcie drzew i władania gruntem, na którym rosną drzewa, gdzie jeden ze współwłaścicieli jest pełnomocnikiem dla 2 współwłaścicieli. Do wniosku nie dołączono pełnomocnictwa współwłaściciela, który ma pełnomocnictwo tych 2 współwłaścicieli. Czy wzywamy do przedłożenia tych pełnomocnictw i wniesienia opłaty za pełnomocnictwo?
 • Czy w zawiadomieniu może być kilka nazwisk, jeżeli w jednym zawiadomieniu występują dwie strony lub więcej?
 • Na zgłoszeniu lub wniosku małżonkowie muszą wpisać wspólnie swoje dane. Czy jeden ze współmałżonków może złożyć na siebie takie zgłoszenie lub wniosek?
 • Czy na zgłoszenie o usuwaniu drzew odpowiadamy pisemnie?
 • Czy w oględzinach drzew, usuwanych w pasach drogowych, musi być wnioskodawca? Czy sami podpisujemy protokół, jeżeli nie stawił się na oględzinach?
 • Co w sytuacji, gdy właścicielka działki zmarła i dzieci przychodzą ze zgłoszeniem, że drzewo zagraża bezpieczeństwu?
 • Czy jest kara za niewprowadzenie danych do EKOportalu?
 • Rolnik podpisał umowę z firmą na oczyszczenie gruntów rolnych kupionych od KOWR, w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego. Firma wzięła podwykonawcę, który usuwał drzewa i wyrwał korzenie. Do urzędu przyszedł rolnik, który miał działkę sąsiadującą z tą, na której odbywały się prace i powiadomił, że ten podwykonawca usunął mu las na dwóch działkach. Co w tym przypadku? Wykonawca nie znał granic nieruchomości?
 • Czy wymagane jest zgłoszenie na wycinkę krzewów z powierzchni większej niż 25 m2, jeżeli są usuwane na podstawie przepisu art. 83f ust. 1 pkt 3a? Co w przypadku, gdy właściciel złożył zgłoszenie do urzędu o zamiarze usunięcia krzewów?
 • Czy konieczna jest opinia dendrologiczna?
 • Kiedy trzeba mieć decyzję środowiskową typowo na wycinkę drzew?
 • Co z uzasadnieniem do uchwały?

1. K.p.a. w usuwaniu drzew - powiadamianie o wszczęciu postępowania. Jak i kiedy wydać decyzję odmowną? Kiedy można zmienić decyzję? Odwołania od decyzji

 • Notatki służbowe - w jaki sposób je tworzyć i w jakim celu?
 • Omówienie zasad tworzenia zawiadomień na poszczególnych etapach postępowania
 • Jak poprawie zawiadomić o wszczęciu postępowania administracyjnego?
 • W jaki sposób zawiadamiać strony postępowania, gdy ich liczba w postępowaniu przekracza 20 osób?
 • Czy istnieją przypadki kiedy gmina może odmówić wszczęcia postępowania?
 • Kiedy należy zawiesić postępowanie?
 • W jaki sposób zapewnić stronom czynny udział w postępowaniu?
 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach „strony”?
 • Jak weryfikować prawidłowość pełnomocnictwa? Czy zawsze wiąże się ono z opłatą skarbową?
 • Czy można przyjmować kopie aktu notarialnego jako potwierdzenia posiadania tytułu prawnego do władania nieruchomością?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wniosek został złożony przez osoby nieupoważnione?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia drzew, na które nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia?
 • W jakiej formie należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia brakującego podpisu?
 • Czy można zawiadomić telefonicznie wnioskodawcę o oględzinach?
 • Czy można przeprowadzić przesłuchanie świadka, który zamieszkuje inną gminę?
 • Co należy zrobić, gdy postępowanie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie?
 • Co to jest postępowanie wyjaśniające i kiedy się je prowadzi?
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew zostało podpisane wyłącznie przez jednego współwłaściciela - czy należy wzywać go do uzupełnienia o podpis drugiej osoby? Jeśli tak, to czy należy zrobić to również postanowieniem?
 • Jak przygotować zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w k.p.a.?
 • Omówienie elementów składowych decyzji: podstawa prawna, sentencja, uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne, pouczenie
 • Czy każdorazowo przed wydaniem decyzji należy wysyłać zawiadomienie?
 • Czy gmina może wydać odmowę wydania decyzji?
 • Czy można wydać decyzję warunkową na usunięcie drzewa z uwagi na prace budowlane bądź rozbiórkowe?
 • Czy można zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?
 • Czy organ ma obowiązek zmiany decyzji na wniosek wnioskodawcy, czy może odmówić?
 • Jakie muszą zostać spełnione warunki oraz jaka jest procedura wydawania decyzji wygaszającej?
 • Odwołanie od decyzji - co powinno zawierać i kto może je wnieść?
 • Jak należy postąpić w przypadku uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia przez samorządowe kolegium odwoławcze?
 • Czy gmina może odwołać się od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego?
 • W jaki sposób poprowadzić postępowanie wyjaśniające w przypadku złożenia odwołania od decyzji?
 • Jakie możliwości daje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania?
 • W jakich przypadkach można wezwać stronę do złożenia wyjaśnień?
 • Co powinno zawierać obwieszczenie?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy decyzja została wydana na osobę zmarłą?

2. Administracyjne kary pieniężne – kiedy można odstąpić od kary? Ustalanie wysokości i nakładanie kar

 • SKO uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jak dalej poprowadzić postępowanie? Czy wszystko należy zacząć od początku?
 • Czy gmina musi ustosunkować się do odwołania strony od wydanej decyzji?
 • Co w przypadku, gdy zgłoszona została nielegalna wycinka drzew, a sprawca nie jest znany?
 • Czy można przekazać sprawę do organów ścigania w związku z brakiem osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie, zniszczenie czy nielegalną wycinkę drzew?
 • Jak poprawie ustalić procent usuniętej korony?
 • Czy można odstąpić od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej?
 • W jakich przypadkach można umorzyć karę?
 • Jak poprawie wyliczyć wysokość administracyjnej kary pieniężnej? Kiedy stanowi ona wysokość opłaty, a kiedy jej dwukrotność?
 • W jaki sposób poprawnie naliczyć administracyjną karę pieniężną w przypadku nielegalnego usunięcia drzew wraz z kłodami i systemem korzeniowym?
 • W jakich przypadkach przeprowadza się rozprawę administracyjną?
 • Czy osoba zgłaszająca nielegalną wycinkę jest stroną postępowania?
 • Które obwody drzew brać pod uwagę w przypadku, gdy postępowanie toczy się trzy lata, a w międzyczasie drzewa się rozrosły?
 • Kiedy i w jakiej formie wzywa się świadków na przesłuchanie?
 • W jaki sposób przeprowadzić przesłuchanie świadka? Czy należy z tej czynności sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbową?
 • Co zrobić w przypadku, gdy zeznania strony i świadka wzajemnie się wykluczają?
 • W jaki sposób stwierdzić, czy podmiot działał za zgodą właściciela nieruchomości?
 • W jakich przypadkach uznać, że podmiot działał bez zgody właściciela nieruchomości? Jakie są formy zgody?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nielegalnie drzewo usunął pracownik pewnej firmy. Na kogo zostaje nałożona kara: na pracownika czy na pracodawcę?
 • Na kogo nałożyć administracyjną karę pieniężną (na pracodawcę czy pracownika), kiedy firma wykonywała usługi na zlecenie właściciela nieruchomości?

3. Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony przyrody

 • Jaką uchwałę rada gminy musi podjąć, aby zaktualizować stan ilościowy alei drzew stanowiących pomnik przyrody?
 • Uchwały rady gminy – informacje o procesie uchwalania oraz wymogach formalnych w aspekcie ochrony przyrody
 • Jak poprawnie przygotować uchwałę ustanawiającą formę ochrony przyrody?
 • Co powinna zawierać uchwała znosząca formę ochrony przyrody?
 • Jaka jest procedura uchwalania zabiegów pielęgnacyjnych form ochrony przyrody?
 • Formy ochrony przyrody a prawo własności. Jakie przepisy prawne regulują kwestie pomników przyrody na działkach osób prywatnych?

Prowadzący

Adrian Brzozowski– praktyk, inspektor w UM Ciechanów, inżynier środowiska, magister zarządzania. Pracując w Urzędzie Miasta Ciechanów wydał kilka tysięcy decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów. Do jego obowiązków należy między innymi: prowadzenie postępowań wymierzających administracyjne kary pieniężne, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i/lub krzewów, bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, zamówienia publiczne w zakresie utrzymania i inwestycji zieleni miejskiej jak również sprawy związane z edukacją ekologiczną oraz formami ochrony przyrody na terenie gminy.

Ukończył studia podyplomowe pn. „Monitoring Środowiskowy i Mediacje Konfliktów Ekologicznych" UKSW w Warszawie. Jest jednym z kilku trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań dla rolników, prywatnych przedsiębiorstw, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zarządców dróg (w tym GDDKiA), PKP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy innych podmiotów. Ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia