Wideoszkolenie: Kadry w urzędach miast i gmin

Kadry w urzędach miast i gmin: w jaki sposób rozliczać czas pracy w przypadku zatrudnienia na część etatu? Jak policzyć urlop pracownikowi, jeżeli etat wynosi 0,8 i przysługuje mu 26 dni urlopu rocznie? Czy sekretarzowi lub kierownikowi należy się dzień wolny, jeżeli wykonywał zadania w sobotę? Na jakie dodatkowe badania należy skierować pracownika w przypadku zwiększenia zakresu obowiązków o sporadyczne kierowanie pojazdem służbowym?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziału kadr i płac oraz osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie kadr w urzędach miast i gmin

Zmiany w Kodeksie pracy obowiązują już od 26 kwietnia 2023!
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wprowadza niemałe zamieszanie. Wejście jej w życie wymaga znaczących zmian w Kodeksie pracy. Nasz praktyk podpowie o zmianach, które weszły 26 kwietnia 2023r. Ponadto opowie również o kolejnych nowościach jakie czekają kadry, czyli obecnie projektach rozporządzeń. Wielu pracowników odpowiedzialnych za kadry w urzędach miast i gmin zgłaszało nam, że potrzebują szkolenia z kadr, które poprowadzi praktyk. Podejmując współpracę z prowadzącymi, bardzo mocno zwracamy uwagę na ich wiedzę, kompetencje i doświadczenie praktyczne.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy wprowadzamy zarządzenie w sprawie pracy zdalnej czy wpisujemy w regulamin? Czy dokumentacja dotycząca pracy zdalnej powinna znajdować się w aktach osobowych?
 • PRZYKŁAD: pracownik zatrudniony na umowę o pracę, potem powołany na stanowisko skarbnika występuje z wnioskiem o urlop bezpłatny na poprzednie stanowisko. Jak postąpić w świetle przepisów?
 • Czy w przypadku zastępstwa w zakresie czynności zastępujemy konkretnego pracownika czy stanowisko?
 • Jak liczyć staż, jeżeli pracownik został dodatkowo zatrudniony - jedna umowa na pełny etat, a druga ¼?
 • Czy złożenie przez pracownika wypowiedzenia jest już podstawą do ogłoszenia naboru na wolne stanowisko?
 • Czy powinniśmy wymagać zaświadczenia o niekaralności czy wystarczy oświadczenie?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy mamy pozostałości z poprzednich lat i urlop należny w liczbie 10,325?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Dane osobowe do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze + Jak prawidłowo stworzyć ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze? [Gotowy wzór]
 • Skierowania na badania lekarskie wstępne
 • Wzór świadectwa pracy

Szczegółowy program szkolenia:

Kolejne nowości jakie czekają kadry - czylizapowiedzi nowych przepisów:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy


Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatnich edycji szkolenia:

 • Czy musi być oświadczenie o stanie zdrowia?
 • Czy oferta pracy musi być zamieszczona na BIP-ie?
 • Czy do stażu pracy w gospodarstwie rolnym można zaliczyć okres, w którym osoba była zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna?
 • Czy należy wyrównać dodatek stażowy za 3 lata wstecz w związku ze złożeniem dokumentów potwierdzających pracę na roli i podwyższeniem dodatku stażowego?
 • Jak liczyć staż, jeżeli pracownik został dodatkowo zatrudniony - jedna umowa na pełny etat, a druga ¼?
 • Czy wyjścia prywatne muszą być widoczne w ewidencji czasu pracy?
 • Czy deklarację o rezygnacji z PPK powinno się umieścić w części B, czy w osobnym segregatorze?
 • Czy co roku zbieramy oświadczenia od rodziców, którzy chcą skorzystać z uprawnień przepisu art. 188 k.p.?
 • Czy wprowadzamy zarządzenie w sprawie pracy zdalnej czy wpisujemy w regulamin? Czy dokumentacja dotycząca pracy zdalnej powinna znajdować się w aktach osobowych?
 • Czy orzeczenia lekarskie i zaświadczenia ze szkoleń BHP mają być w aktach w oryginale czy poświadczone kserokopie?
 • Jeśli w informacji podstawowej jest wskazana podstawa prawna urlopu, to czy po kolejnej umowie należy sporządzić informację podstawową?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ktoś w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym nie wykorzysta wolnego za nadgodziny?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy mamy pozostałości z poprzednich lat i urlop należny w liczbie 10,325?
 • Czy na liście papierowej będzie można wpisać PZ przy pracowniku, który wykonywał pracę zdalnie?
 • Czy należy uaktualniać informację podstawową dla już zatrudnionych pracowników?
 • Czy może zostać ta sama treść w skierowaniu na badania w przypadku, gdy pracownik pracował na stanowisku pomocniczym, a w obecnie pracuje na stanowisku urzędniczym?
 • Czy osoby zatrudnione na stanowisku pomocniczym powinny mieć zaświadczenie o niekaralności?
 • Czy w ogłoszeniu o naborze powinna znaleźć się informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru i które zostanie umieszczona na BIP?
 • Czy pracowników fizycznych zatrudniamy na okres próbny?
 • Czy na świadectwie piszemy okresy nieskładkowe z całego okresu zatrudnienia?
 • Czy przyznając nagrodę jubileuszową należy wykazać wszystkie okresy pracy, wskazując historie zatrudnienia?
 • Czy osoba, która na stanowisku kierowniczym udziela ślubów, ma nadgodziny z tego tytułu?
 • Czyli kierownikowi przysługuje dzień wolny, jeśli jest obecny w sobotę przy awarii?
 • Czy sekretarzowi należy się dzień wolny, jeżeli wykonywał zadania w sobotę?
 • Co z pracownikiem, który był na zebraniu wiejskim lub zebraniu rocznym OSP po godzinach lub w sobotę?
 • Co, jeśli pracownik obsługiwał imprezę w godzinach wieczornych w sobotę aż do godzin porannych w niedzielę? Czy należy oddać mu dwa dni wolne?
 • Jak policzyć urlop pracownikowi, jeżeli etat wynosi 0,8 i przysługuje mu 26 dni urlopu rocznie?
 • Czy niewykorzystany urlop z okresu próbnego przechodzi dalej, jeśli pracownik dostał umowę na stale?
 • Czy nawiązując kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą przysługują mu na nowo dwie opieki na dzieckiem?
 • Czy w teczce kierowcy powinny się znaleźć dodatkowe dokumenty, inne niż u pracowników biurowych?
 • Co z dokumentacją, jeżeli w wyniku sporu sprawa znalazła się w sądzie? Czy powinna znaleźć się w części B?
 • PRZYKŁAD: pracownik zatrudniony na umowę o pracę, potem powołany na stanowisko skarbnika występuje z wnioskiem o urlop bezpłatny na poprzednie stanowisko. Jak postąpić w świetle przepisów?
 • Czy przy obecnym stanie prawnym możemy w oparciu o przepisy covidowe zlecić bądź wyrazić zgodę na pracę zdalną, jeżeli jest brak uregulowań w regulaminach wewnętrznych?
 • Czy zaświadczenie z KRK powinno być wystawione przed podpisaniem umowy? Czy można wystąpić do KRK po podpisaniu umowy?
 • Jeśli konkurs wygra pracownik zatrudniony w jednostce samorządu terytorialnego, to zawieramy nową umowę o pracę, a poprzednią umowę rozwiązujemy? Czy za porozumieniem stron aneksujemy aktualną umowę o pracę?
 • Czy dyrektor jednostki organizacyjnej musi złożyć ślubowanie przed podpisaniem umowy na stałe?
 • Czy w umowie o pracę musi być pieczątka urzędu miejskiego lub zakładu gospodarki komunalnej?
 • PRZYKŁAD: pracownik zatrudniony za granicą. Przedłożył jedynie zaświadczenie o płaceniu składki ubezpieczeniowej w Wielkiej Brytanii, natomiast nie przedłożył świadectwa pracy lub umowy o pracę. Pracodawca odrzucił wniosek o wliczenie tych okresów do stażu pracy. Czy pracodawca postąpił właściwie?
 • PRZYKŁAD: pracownik ma nieodebrane nadgodziny z poprzednich okresów rozliczeniowych i odmawia ich odbioru tłumacząc się nadmiarem pracy. Czy pracodawca może go zobowiązać do ich odbioru w konkretnym terminie?
 • Czy zadaniowy czas pracy burmistrza powinien być zawarty w regulaminie?
 • W przypadku zastępstwa w zakresie czynności zastępujemy konkretnego pracownika czy stanowisko?
 • Czy złożenie przez pracownika wypowiedzenia jest już podstawą do ogłoszenia naboru na wolne stanowisko?
 • Czy powinniśmy wymagać zaświadczenia o niekaralności czy wystarczy oświadczenie? Czy wymagane jest posiadanie zaświadczenia?
 • Na jakie badania powinien zostać wysłany pracownik w związku z dodatkowym zakresem czynności (sporadyczne kierowanie pojazdem służbowym)? Będą to badania okresowe? Z informacją o nowym zakresie czynności?


1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – formy umów, dodatki do wynagrodzenia, zmiany w prawie pracy

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy samorządowego
 • Jakie są zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy w przypadku zmiany pracodawcy lub upływu terminu umowy?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w przypadku zwalniania i zatrudniania pracowników?
 • Procedura zatrudnienia pracownika (nabór, bez naboru); jakie dokumenty obowiązują przy zatrudnieniu?
 • Najczęściej popełniane błędy, „potknięcia” – jak ich uniknąć?
 • Jak wygląda proces oraz jakie są etapy przy naborze na stanowiska urzędnicze?
 • Jakie są wymagane dokumenty przy naborze na nowe stanowisko urzędnicze?
 • Jak zgłosić pracownika do ZUS-u?
 • Jak przeprowadzić procedurę naboru w samorządach krok po kroku?
  • Jak poprawnie stworzyć regulamin naboru na nowe stanowisko urzędnicze? Gotowy wzór
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów, podpowiedzi i wskazówki
  • Jak prawidłowo stworzyć ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze? Gotowy wzór
  • Czy ogłoszenie ograniczyć jedynie do niezbędnych informacji wymaganych przepisami?
 • Umowy - zlecenia: zawieranie, zgłaszanie do ZUS, ewidencje oraz kwestie „techniczno-formalne”
 • Jak dokonać okresowej oceny pracownika? Czy jest to konieczność? Jak zorganizować procedurę oceny pracowniczej? Praktyczne wskazówki
 • Jubileusze i odprawy: jak realizować jubileusze oraz odprawy? Komu przysługują i ile wynoszą - omówienie praktycznych aspektów, np. dostarczenie dokumentów potwierdzających staż pracy w trakcie zatrudnienia
 • Jakie są stanowiska pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach? Gdzie szukać odpowiedzi: ustawa, ZUS, PIP, a może inne instytucje?
 • Ustanie stosunku pracy: jak napisać świadectwo pracy? Szczegółowa instrukcja
 • Jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone świadectwo pracy? Przykładowy wzór
 • Jakie dokumenty pracodawca musi dostarczyć pracownikowi, który przechodzi na emeryturę?


2. Staż pracy i ewidencja czasu pracy

 • Jakie okresy wlicza się do stażu pracy? Omówienie praktycznych przykładów i najczęściej spotykanych okresów zaliczanych do stażu
 • Jak obliczać czas pracy?
 • Jak prawidłowo ustalać czas pracy w samorządzie?
 • Jak dobrze ustalić grafik i kiedy jest on wymagany?
 • Nadgodziny w samorządzie, praca w dniu wolnym od pracy, a systemy czasu pracy i zapisy regulaminów
 • Jak dostosować godziny w przypadku umowy zlecenia?
 • Jak oddawać wolne za pracę w soboty w przypadku kadry zarządzającej?
 • Jak dokumentować czas pracy po zmianie przepisów?
 • Jak ewidencjonować czas pracy w świetle obowiązujących przepisów?
 • Jak ewidencjonować czas pracy kierowców?
 • Jak wykonać sprawozdanie do GUS z przepracowanych godzin? Instrukcja krok po kroku - omówienie najczęstszych „potknięć”, podpowiedzi jak korygować sprawozdania oraz praktyczne wskazówki
 • W jakich przypadkach musi być prowadzona ewidencja wykonywanych czynności?
 • Jak prowadzić ewidencję wykonywanych czynności w przypadku umowy zlecenia?


3. Urlopy - zasady udzielania, obliczanie wymiaru, ekwiwalenty

 • Jak rozliczać dni urlopowe?
 • Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
 • Jak proporcjonalnie naliczać urlopy wypoczynkowe?
 • Jak naliczać urlop wypoczynkowy przy niepełnym etacie?
 • Jak wyliczyć wymiar urlopu przy ½ i ¼ etatu?
 • Jak dzielić urlop?
 • Czy przywileje w formie niewykorzystanego urlopu z poprzedniego miejsca pracy przechodzą wraz z pracownikiem do nowego miejsca pracy?
 • Plany urlopów: w jakich przypadkach muszą być, jak je rozplanować: na miesiąc, czy na dłużej; ilościowo, czy podając konkretne daty?
 • Czy sporządzanie planu urlopu zależy od regulaminu wewnętrznego jednostki?
 • Czy w nowy plan urlopu należy wpisywać urlopy z poprzedniego roku, opiekę nad dzieckiem oraz urlop szkoleniowy?
 • Urlop bezpłatny – na co zwrócić uwagę po zakończeniu urlopu bezpłatnego przez pracownika?
 • Jak rozliczać urlopy rodzicielskie?
 • Jakie prawa i wymiary urlopu wychowawczego ma pracownik, który chce na niego przejść od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?
 • Urlop macierzyński, urlop rodzicielski - omówienie oraz wskazanie planowanych zmian
 • Nowy urlop opiekuńczy – omówienie planowanych zmian
 • Nowe zwolnienia od pracy (siła wyższa) – omówienie planowanych zmian
 • Jak są rozliczane urlopy oraz ekwiwalenty w przypadku śmierci pracownika?


4. Akta osobowe – prowadzenie, przechowywanie, archiwizacja

 • Czy akta osobowe prowadzić w wersji papierowej, czy przejść do wersji elektronicznej?
 • Czy trzeba robić kopie całej dokumentacji?
 • Jak sprawnie przejść z wersji papierowej akt osobowych na wersję elektroniczną?
 • Jak prowadzić teczki i podteczki akt osobowych ewidencjonujące czas pracy?
 • Jak należy prowadzić akta osobowe pracowników wg aktualnie obowiązujących przepisów?
 • Czy powinno zakładać się nowe akta osobowe w przypadku, gdy emeryt idzie na emeryturę i wraca do pracy po jakimś czasie?
 • Czy powinno zakładać się nowe akta osobowe w przypadku, gdy jedna umowa się kończy, a zaczyna kolejna?
 • Czy przy ponownym zatrudnieniu pracownika trzeba zakładać nowe akta osobowe, czy można kontynuować prowadzenie poprzednich?
 • Co zrobić w przypadku, gdy były pracownik (pracujący w latach 90.) potrzebuje obecnie świadectwa pracy do ZUS-u, ale urząd nie ma go w swoim archiwum?
 • Prowadzenie akt osobowych np.: kiedy pracownik odchodzi, a miał umowę przed 2019 rokiem i mija 50 lat przechowania akt, a po pół roku od odejścia z pracy wraca ponownie na pół etatu, gdzie okres przechowywania trwa 10 lat. Czy dokumentację (nową umowę) po powrocie można dołączyć do starych akt?


5. Dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem zmian w przepisach

 • Omówienie wzorów umów i formularzy niezbędnych w kadrach
 • Jak prowadzić dokumentację według aktualnych przepisów?
 • Jak układać harmonogramy, aby były zgodne z Kodeksem pracy?
 • Czego dotyczy porozumienie zmieniające?
 • Jaki występuje tryb i powód w porozumieniu?
 • Jak przeliczyć liczbę pracowników w sprawozdaniu GUS?
 • Jak przygotować się do kontroli PIP?
 • Czy trzeba mieć wpis w orzeczeniu lekarskim dotyczący korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych?
 • Jakich formalności należy dokonać w przypadku powrotu ze zwolnienia lekarskiego z badaniami po 30 dniach?
 • W jaki sposób dokumentować wyjścia prywatne i służbowe? - omówienie najczęstszych wyjść służbowych i prywatnych – wskazanie sposobów dokumentowania tych wyjść, „odpracowywanie”
 • Jaka dokumentacja obowiązuje w razie wypadku przy pracy?
 • Czy kierownicy referatów mają 5 lat, a zwykły pracownik 6 lat na wzięcie udziału w szkoleniu BHP? Czy po minionym czasie trzeba to szkolenie odnowić?
 • Mobbing – jakie oświadczenie musi wypełnić pracownik na wypadek mobbingu przez inną osobę w miejscu pracy? Czy każda nowo zatrudniona osoba powinna podpisać takie oświadczenie?

Prowadzący

Damian Posiłek - Inspektor ds. płac, kadr i BHP w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. Od 2004 r. zajmuje się płacami w urzędzie w zakresie naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi - ZUS i US - początkowo również wynagrodzeniami oświaty; prowadzi wszelką ewidencję dot. płac oraz rozliczenia z PFRON. Od 2009 r. prowadzi sprawy kadrowe, począwszy od nawiązania stosunku pracy (w tym opiekun służby przygotowawczej) poprzez pełną dokumentację kadrową w trakcie trwania zatrudnienia, jak również dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuje również umowy cywilno-prawne oraz prowadzi wymagane przepisami prawa ewidencje. Pełni obowiązki służby BHP w Urzędzie. W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania w instytucjach samorządowych. W 2008 r. ukończył również studia w zakresie inżynierii komunikacji interpersonalnej i public relations na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Zatrudnienie w JST oraz funkcjonowanie w obszarze finansów publicznych przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej, które ukończył w 2013 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
11 lipca 2023
od 499.00
06 września 2023
od 499.00
31 października 2023
od 499.00
14 grudnia 2023

Podobne szkolenia