Wideoszkolenie: Funkcjonowanie CUW

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie są praktyczne rozwiązania dot. usprawnienia funkcjonowania CUW? Obsługa finansowo-księgowa w CUW - Instrukcja kasowa. Jaki jest obieg dokumentów w przypadku wspólnej obsługi dokumentów kadrowych i finansowych? Jakie zarządzenia powinny być przyjęte w wewnętrznych regulacjach działalności CUW aby usprawniać ich funkcjonowanie?


Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat funkcjonowania, działania oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Szkolenie skierowane jest do pracowników CUW, urzędów miast i gmin, szkół, ZEAS.

Uwaga! 21 przydatnych wzorów pism, w tym zarządzenia, instrukcje oraz procedury!
Dołącz do grona zadowolonych uczestników szkolenia, oto opinia jednego z nich: "Połączenie wieloletniej praktyki i wiedzy szkolącego przy tak trudnym temacie, jakim jest funkcjonowanie CUW gwarantowało doskonałe szkolenie. Sposób przekazania wiedzy (rzeczowo, wyczerpująco i w sposób zrozumiały), kontakt z uczestnikami, a także nadesłane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko." Gwarantujemy, że podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie CUW od prowadzenia dokumentacji po rachunkowości i zarządzanie finansami. Zdobędą Państwo wiedzę z zakresu odpowiedzialności kierownika CUW i dyrekcji, polityki rachunkowości, kontroli dowodów księgowych, tworzeniu nowych miejsc pracy, zawieraniu umów z pracownikami oraz o całej obsłudze CUW. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika CUW a odpowiedzialność dyrektora jednostki obsługiwanej
 • Czy prowadzenie ksiąg inwentarzowych, magazynu i kasy, które dotąd prowadzone były w szkołach i placówkach musi przejść do prowadzenia w CUW?
 • Jak przenieść księgowość z danej jednostki do CUW? Jaka jest polityka rachunkowości w CUW?
 • Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie? Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?
 • Jak ma wyglądać przejęcie pracownika? Czy pracownicy mają być zwalniani i zatrudniani od nowa? Czy razem z okresem wypowiedzenia i z odprawami? Czy mają być od nowa na te stanowiska ogłaszane konkursy i ci byli już pracownicy, muszą w nich startować?
 • Czy obsługa CUW ma być prowadzona jak "biura rachunkowe"; czyli konta bankowe dla każdej szkoły i cała dokumentacja oddzielnie na szkoły. Czy można to połączyć?
 • Czy obsługa administracyjno-finansowa może usztywniać i wydłużać proces decyzyjny, dotyczący np. drobnych zakupów w przypadku szkół?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Instrukcja kasowa w CUW
 • Schemat obiegu i kontroli dokumentów księgowych
 • Kontrola dowodów księgowych wpływających do Działu Księgowości
 • Polityka rachunkowości
 • Plan kont
 • Uchwała dotycząca wspólnej obsługi jednostek przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną i wskazania jej jako centralnego zamawiającego
 • Porozumienie między instytucją kultury i centrum usług wspólnych
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w CUW
 • Procedura wewnętrzna dla działu księgowości centrum usług wspólnych
 • Powierzenie obowiązków głównego księgowego CUW
 • Upoważnienie dla pracowników CUW
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi
 • Zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez CUW
 • Procedura wewnętrzna działu księgowości
 • Zasady kontroli dokumentów księgowych
 • Zarządzenie w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w których jest zatrudniony koordynator kontroli zarządczej
 • Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
 • Zarządzenia w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem
 • Wykaz ryzyka na stanowisku pracy
 • Protokół z przeprowadzonej analizy i oceny istotności ryzyka

Szczegółowy program szkolenia:

Funkcjonowanie CUW -praktyczne rozwiązania

 • Jaki jest zakres wspólnej obsługi jednostek - administracyjna, finansowa, organizacyjna CUW?
 • Jakie są obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych i obsługującej?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa struktura organizacyjna? Przykłady struktury organizacyjnej
 • Jakie zarządzenia powinny być przyjęte w wewnętrznych regulacjach działalności centrum usług wspólnych? Wzory zarządzeń
 • Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika CUW a odpowiedzialność dyrektora jednostki obsługiwanej.
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności głównego księgowego?
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Jak przebiega kontrola zarządcza w centrum usług wspólnych i w jednostce obsługiwanej? Wzory dokumentów

Zakres zadań pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi

 • Jak skoordynować działania w jednostkach i jak je zasymilować?
 • Jak ma wyglądać przepływ informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą?
 • Czy obsługa administracyjno-finansowa może usztywniać i wydłużać proces decyzyjny, dotyczący np. drobnych zakupów w przypadku szkół?
 • Jak sprawnie przejąć OPS, warsztaty terapii zajęciowej, bibliotekę publiczną oraz GOK do CUW?
 • Jak wdrożyć procedury w CUW-ach i jednostkach obsługiwanych.
 • Jak obsługiwać fundusz świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych?
 • Czy prowadzenie ksiąg inwentarzowych, magazynu i kasy, które dotąd prowadzone były w szkołach i placówkach musi przejść do prowadzenia w CUW?

Dokumentacja w CUW - Obieg dokumentów w przypadku wspólnej obsługi w CUW

 • Jaki jest obieg dokumentów w przypadku wspólnej obsługi dokumentów kadrowo-płacowych?
 • Jaki jest obieg dokumentów w przypadku wspólnej obsługi dokumentów finansowo-księgowych?
 • Kto ma przechowywać oryginały dokumentów?
 • Jak powinien przebiegać obieg dokumentów między szkołami a CUW-em?

Jaka jest odpowiedzialność kierownika CUW?

 • Jaki jest zakres obowiązków kierownika CUW?
 • Czy w centrum obsługi wspólnej regulaminy takie jak: polityka rachunkowości, plan kont, instrukcja inwentaryzacji, regulamin podróży służbowych, regulamin zamówień publicznych poniżej 30000 euro netto należy wprowadzić zarządzeniami kierownika?
 • Jak ma wyglądać poziom kompetencyjny w CUW?
 • Czy i kto może odmówić przyjęcia dokumentu?
 • Jaka jest odpowiedzialność dyrektora? Jaka jest odpowiedzialność księgowego?
 • Czy kierownik jednostki obsługującej może być jednocześnie głównym księgowym w jednej ze szkół?

Obowiązki kontrolne w CUW

 • Czy główny księgowy jednostki, na podstawie upoważnienia nadanego mu przez dyrektora jednostki obsługującej, będzie mógł dokonywać kontroli poprzez złożenie podpisu na umowach, które będą zawierane przez dyrektorów jednostek obsługiwanych?
 • Jakie funkcje kontrolne ma główny księgowy?

Księgowości w CUW - Obsługa finansowo-księgową w CUW

 • Jak zorganizować księgowość w CUW?
 • Jaka jest odpowiedzialność gł. opracować plany finansowe jednostek ?
 • Jak współpracować przy opracowywaniu planów finansowych
 • Jak prowadzić księgowość?
 • Jak przenieść księgowość z danej jednostki do CUW?
 • Jak uregulować sprawy księgowe, jeśli dodajemy nowe jednostki do CUW?
 • Kto podpisuje faktury pod względem formalno-rachunkowym?
 • Jakie są zasady powierzania prowadzenia ksiąg rachunkowych dla CUW?
 • Jaka jest polityka rachunkowości w CUW?
 • Czy centrum usług wspólnych może prowadzić księgowość zakładu usług komunalnych?
 • Kto jest głównym księgowym jednostek obsługiwanych?
 • W jakim rozdziale powinny być wydatki jednostki obsługującej szkoły: w 75085 ?
 • Jak zorganizować i prowadzić obsługę bankową?
 • Jak prowadzić obsługę kasową?
 • Kto odpowiada formalnie za ewentualne naruszenie dyscypliny finansowej?

Jaka jest procedura przystąpienia do CUW?

 • Czy włączyć sferę kultury (bibliotekę, GOK) do CUW?
 • Czy wprowadzać transport do CUW?
 • Jak napisać porozumienie z instytucją kultury?
 • Jak przekonać dyrektorów innych instytucji, aby dołączyli do CUW?
 • Z jakimi zmianami administracyjnymi będzie musiał zmierzyć się np. GOK, gdy dołączy do CUW? Czy to będzie dobra decyzja? Wady i zalety
 • Jakie zmiany zaszły w funkcjonowaniu jednostek?
 • W jakich przypadkach możliwa jest wspólna obsługa jednostek spoza terenu gminy?
 • Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie?
 • Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?
 • Czy jeśli w urzędzie powstanie CUW, jak będzie wyglądała jego obsługa? Jak rozwiązać podział obowiązków? Czy będzie jeden główny księgowy? Czy główny księgowy może być skarbnikiem, czy zastępcą skarbnika?
 • Czy KASA również musi być w CUW, czy może pozostać w urzędzie gminy?
 • Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone i archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe tych jednostek?

Funkcjonowanie CUW na zasadzie firmy rachunkowej

 • Wymiana faktur
 • Czy obsługa CUW ma być prowadzona jak "biura rachunkowe"; czyli konta bankowe dla każdej szkoły i cała dokumentacja oddzielnie na szkoły; czy można to połączyć?

Pozostałe zagadnienia:

 • W którym rozdziale ma być ewidencjonowana obsługa?
 • Jednolity system kadrowo-płacowy
 • Czy w szkołach pozostają kadrowe?
 • Czy przejmujemy pod obsługę całe kadry?
 • Jeśli CUW prowadzi zamówienia publiczne, to kto podpisuje się pod zamówieniami?
 • Kto tworzy plany finansowe szkół?
 • Czy kierownik CUW bierze na siebie odpowiedzialność za podpisywanie umów?
 • Z kim podpisuje umowę o pracę pracownik szkoły - z dyrektorem szkoły, czy z dyrektorem CUW?
 • Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli do umowy wkradnie się błąd?
 • Czy łączyć płace z kadrami? Wady, zalety
 • Jak wygląda wsparcie informatyczne?
 • Co z BHP?
 • Kto robi inwentaryzację?
 • Polityka rachunkowości - jedna dla wszystkich, czy każda oddzielnie?
 • Jak ma wyglądać przejęcie pracownika? Czy pracownicy mają być zwalniani i zatrudniani od nowa? Czy razem z okresem wypowiedzenia i z odprawami? Czy mają być od nowa na te stanowiska ogłaszane konkursy i ci byli już pracownicy, muszą w nich startować?
 • Co z majątkiem, mieniem danej jednostki? Czy CUW przejmuje je po inwentaryzacji?
 • Kto dokonuje czynności technicznej dokonania przelewu z rachunku bankowego: kierownik CUW, czy dyrektor danej szkoły i kto zatwierdza dokumenty do wypłaty?
 • Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy wspólnej obsłudze finansowo-księgowej szkół?
 • Jakie zarządzenia należy stworzyć?
 • Kiedy warto rozważyć wspólną obsługę dla jednostek budżetowych gminy?

Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35-letnim doświadczeniem zawodowym. Dyrektor z 26 letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW. Z wykształcenia nauczyciel matematyki,

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia