Wideoszkolenie: Egzekucja opłaty śmieciowej

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co zrobić z zaległościami mieszkańca z tytułu opłaty śmieciowej w przypadku jego śmierci? Jak przeprowadzić egzekucję należności z majątku wspólnego małżonków? Kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty i jak temu zapobiec? Nowe zasady przekazywania tytułów do egzekucji administracyjnej

od 469.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się windykacją oraz egzekucją opłaty śmieciowej

Zmiany przepisów generujące konieczność zmian w uchwałach prawa miejscowego, które rady gmin musza dokonać przed 30 czerwca 2022 r
Podczas wideoszkolenia omówimy istotne zmiany w przepisach dotyczących postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Powiemy, jakie formy pomocy w zakresie opłaty śmieciowej może zaoferować wójt/burmistrz/prezydent? Przeanalizujemy aktualny wzór tytułu wykonawczego, prawidłowe jego wypełnienie oraz najczęściej występujące błędy w sporządzaniu TW. Wyjaśnimy zagadnienia, które sprawiają najwięcej problemów urzędnikom m.in.: przedawnienia, egzekucja w przypadku śmierci dłużnika, wystawanie tytułów egzekucyjnych na współmałżonków.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czego dotyczy zmiana definicji właściciela nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 • Jakie zaszły zmiany w zakresie pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe?
 • Na czym polega zmiana sposobu przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego?
 • Ograniczenie obowiązywania dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych
 • Zmiana wysokości kosztów upomnienia i wpływ ich wysokości na postępowanie egzekucyjne, przedawnienia zobowiązania.
 • Umożliwienie wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi do wykorzystywania informacji i danych pochodzących z prowadzonych przez gminę rejestrów, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach.
 • Na czym polega weryfikacja wstępna tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny- po uruchomieniu systemu? Jaki to ma wpływ na odmowę wszczęcia egzekucji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • dokument informujący o przedawnieniu
 • informacja o dodatkowych danych dla US do tytułu
 • pismo do USC
 • postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka
 • wezwanie od złożenia oświadczenia o majątku
 • wniosek o nr PESEL
 • wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR
 • wzór oświadczenia o posiadanym majątku
 • wzory upomnień
 • zaliczenie - post dowodowe
 • zapytanie do NUS o klauzulę wykonalności
 • zapytanie do SR
 • zapytanie o egzekucję US
 • zawiadomienie o zminach - US

Szczegółowy program szkolenia:

Zmiany przepisow generujące konieczność zmian w uchwałach prawa miejscowego, które rady gmin muszą dokonać przed 30 czerwca 2022 r.Czy wspólnota składa do gminy propozycję uchwały o tym, by lokatorzy płacili za siebie, czy propozycja wychodzi od mieszkańców lokalu?

 • Jakie uchwały w opłacie śmieciowej tracą moc z dniem 30.06.2022 r.?
 • Jakie odsetki wpisywać w tytuł wykonawczy, skoro tak często ostatnio zmieniają się stopy procentowe?
 • Czy świadczenie otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy podlegają egzekucji?
 • Zmiany po 20.06.2022 r. w sposobie zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianie wysokości należności podlegającej egzekucji
 • Czy po tym terminie wierzyciel będzie mógł używać własnego formularza zawiadomienia o zmianach?
 • Kto podpisuje elektroniczne zawiadomienie wierzyciela eZw?
 • Co w sytuacji, gdy od początku systemu nie było uchwały o górnych stawkach?
 • Czy musimy zmienić wszystkie uchwały?
 • Czy nową uchwałę, dotyczącą stawki za pojemnik, można zrobić jako zmianę uchwały poprzedniej, czy musi być nowa?
 • Jeżeli gmina nie obsługuje nieruchomości niezamieszkałych i nie posiada na swoim terenie domków letniskowych, czy też musi zmieniać uchwałę?
 • Jeśli mamy wciągnięte do systemu nieruchomości mieszane, również musimy podejmować nowe uchwały?
 • Czy dla nieruchomości niezamieszkałej, gdzie mamy określić decyzją opłatę, skąd wziąć szacunkowe dane i czy należy wziąć wszystkie frakcje łącznie z popiołem i bioodpadami
 • Czy mamy obowiązek zmiany uchwały, jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem?
 • Czy faktycznie musimy zmieniać uchwałę o górnych stawkach opłat? Czy ta uchwała faktycznie traci moc z dniem 30.06? Uchwała była podjęta w 2020 r. Jeśli tak, to, który art. uchwały zmieniającej na to wskazuje?
 • Jeśli uchwała podjęta była w 2012r. i do tej pory nic nie było zmieniane, a w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to musimy podjąć nową uchwałę?
Czy mogą być dwie deklaracje na jednej nieruchomości (małżeństwo), w celu zgłoszenia dwóch kompostowników, aby mieć niższą opłatę?
Czy w razie śmierci domownika, jeśli deklaracja wpływa po 2- 3 miesiącach, jest odstępstwo od terminu?
Jak daleko można się cofnąć z datą przy wydawaniu decyzji?
Jeśli zmarł jeden ze współmałżonków, to czy należy zamknąć konto bieżące osoby zmarłej, a druga ma założyć nowe jako pierwsze, czy można zrobić zmianę właściciela? Co, jeśli mieszkańcy się wyprowadzili, nie wiemy dokąd, a nie było korekty? Co w przypadku, gdy byli to najemcy?
Jeśli podatnik ma kilka tytułów i kosztów, robi wpłatę za 4/2022, to jak ją księgujemy?
Jeśli w deklaracji jest ujęta tylko jedna osoba, współmałżonek nie, to tytuł jest na jedną osobę, czy można dodać współmałżonka?
Jeśli podatnik ma więcej kosztów z innych tytułów i odsetki, a kwota jest niewielka, to jak księgować?

Czy należy zmienić uchwałę dot. górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych, jeśli nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem? A w obowiązującej uchwale mamy określone wartości netto oraz ilości odpadów w m³?

Jeżeli w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to czy musimy podjąć uchwałę o domkach letniskowych, czy właściciele mogą składać deklaracje na okres, w którym przebywają np. od czerwca do października, a gdy wyjeżdżają, składają deklaracje „0’’?

Jeżeli nie objęliśmy nieruchomości niezamieszkałych, czy mamy zmieniać uchwały?

Uchwała podjęta w październiku 2021 na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b, ust.4 i ust. 5 ale także na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 888 z późn. zm.), obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, brak domków letniskowych na terenie gminy, stawki za worek i pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej nie przekraczają maksymalnych stawek. Czy uchwała straci moc? Na chwilę obecną nie potrzebujemy zmiany stawek, czy powinniśmy przyjąć ją ponownie?

Czy musimy podejmować obligatoryjnie uchwałę dot. domków letniskowych?

Jeśli podejmiemy uchwałę i zmienia się przedmiot opodatkowania, to czy właściciele muszą składać nowe deklaracje?

Jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem, nie mamy też domków letniskowych na terenie gminy, to czy należy skonsultować się z RIO? Czy podjąć uchwałę?


Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, a opłata śmieciowa

 • Czy można zwolnić opłaty śmieciowej osoby, które przyjęły uchodźców pod swój dach?
 • Czy możliwa jest rezygnacja z dokonywania korekt deklaracji na odpady, z uwagi na zamieszkanie w nieruchomości uchodźców?
 • Jakie formy pomocy w zakresie opłaty śmieciowej może zaoferować wójt/burmistrz/prezydent?

Zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

 • Wpływ zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na praktyczną windykację należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nowe zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych
 • Ustalenie kwoty minimalnej podlegającej egzekucji
 • Kiedy mówimy o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a kiedy o wszczęciu egzekucji administracyjnej? Rozróżnienie pojęć - konsekwencje finansowe dla gminy, z uwagi na błędną interpretację.
 • Nowe zasady przedawniania kosztów upomnienia
 • Nowe zasady przekazywania tytułów do egzekucji administracyjnej. Nadawanie uprawnień- komu nadawane są uprawnienia? Czy wniosek powinien być podpisany przez wójta /burmistrza /prezydenta?
 • Odróżnienie wszczęcia postępowania egzekucyjnego od wszczęcia egzekucji administracyjnej
 • Rozszerzenie przepisu dotyczącego wydawania dalszego tytułu wykonawczego
 • Uszczegółowienie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji kiedy nie uregulowano kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia
 • Nowe brzmienie przepisu dotyczącego kosztów egzekucyjnych
 • Nowe zasady regulowania zaległości zobowiązanego przez inne osoby i dalsze
 • Egzekucja należności z majątku wspólnego małżonków?

Elektroniczna forma wystawiania upomnienia. Jak właściwie wystawić tytuły egzekucyjne? Jak powinny wyglądać upomnienia? Co powinny zawierać?

 • Kiedy obowiązkowo należy wystawić upomnienie a kiedy można poczekać?
 • W jakich sytuacjach nie trzeba wysyłać upomnienia?
 • Co powinno zawierać upomnienie?
 • Kiedy naliczać koszty upomnienia?
 • Jak ustalać wysokość upomnień?
 • Co powinno zawierać upomnienie? Jakie są najważniejsze elementy?
 • Czy gmina powinna pobierać koszty upomnienia w dniu, w którym dłużnik odebrał upomnienie?
 • Czy jest jakaś minimalna kwota na którą można wystawić upomnienie?
 • Jak często można przesyłać upomnienia?
 • Elektroniczna forma wystawiania upomnienia - nowy wzór upomnienia
 • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych
 • Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym
 • Jak długo i w jakich sytuacjach można korzystać ze starego wzoru?
 • Jak prowadzić postępowanie przy upomnieniach, które zostały już wysłane i nie zostały odebrane? Czy później, przy wystawieniu tytułu wykonawczego, trzeba ponowić ponowne wystawienie upomnienia, przy zapisie, że jeżeli dłużnik zmienia adres zamieszkania to ma obowiązek poinformować o tym wierzyciela i organ egzekucyjny?
 • Czy można wysłać upomnienie w przypadku kiedy nie ma deklaracji po zmianie metody opłaty?
 • Jak odpowiedzieć na pismo w związku z wniesionymi zarzutami dłużnika, który zaskarżył zajęcie wierzytelności z uwagi na stwierdzenie bezpodstawności zajęcia podając przyczynę niewykonania przez gminę obowiązku wywozu? Firma odbierająca twierdzi, że śmieci nie są wystawiane, przeciwne zdanie ma dłużnik. Skutkiem było wystawienie tytułu wykonawczego na co dłużnik wniósł skargę do US
 • Przedawnienie obowiązku uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej
 • Jak ściągać zaległości, żeby się nie przedawniło?
 • Wycofanie tytułu po zbiegu egzekucji od komornika – czy komornik sądowy może obciążyć gminę kosztami?
 • Czy można zmienić już wystawiony tytuł wykonawczy? Czy w takim przypadku należy wysyłać ponowne upomnienie?
 • Co robić, gdy urząd gminy przesłał tytuł egzekucyjny do urzędu skarbowego, a tytuł leży tam przez jakiś czas lub postępowanie zostanie umorzone?
 • Umarł dany właściciel i pozostawił po sobie zaległości w opłacie śmieciowej, tytuł został przesłany do urzędu skarbowego, ale należność nie została ściągnięta – co robić w takiej sytuacji?
 • Jak w programie wystawiać tytuły egzekucyjne?
 • Jak wystawiać dalsze tytuły wykonawcze?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na małżonka lub współwłaściciela nieruchomości, gdy na deklaracji zapisana jest tylko jedna osoba?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez wcześniejszego upomnienia?
 • Elektroniczne tytuły – czy jeżeli przesłaliśmy tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną, to musimy przesyłać również w formie papierowej?
 • Jak wystawiać tytuł wykonawczy na osobę fizyczną prowadzącą działalność?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na małżonka, który nie jest opodatkowany, ale jest wpisany jako współwłaściciel nieruchomości?
 • Co musi zawierać tytuł, aby nie został zwrócony? Jakie są najważniejsze elementy?
 • Osoba X deklaruje, że mieszka na ternie gminy, gmina wysyła upomnienia, ale urząd skarbowy informuje, że osoba X mieszka w Gdańsku – czy te wcześniejsze upomnienia są ważne? Czy gmina musi wysyłać nowe upomnienia na nowy adres do Gdańska?
 • • Jak i gdzie poszukiwać zobowiązanych do regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posiadających nieruchomości na terenie naszej gminy?
 • Urzędnik wysłał upomnienie do Anglii ( miejsce pobytu właściciela nieruchomości), nie otrzymał żadnej odpowiedzi, nie otrzymali potwierdzenia odbioru upomnienia – co w takiej sytuacji gmina ma zrobić?

W jaki sposób można uniknąć przedawnień? Jak wyglądają pierwsze przedawnienia opłaty śmieciowej?

 • Czy ponowne upomnienie spowoduje, że termin biegu przedawnienia będzie liczony od początku?
 • Od kiedy liczyć datę faktycznego przedawnienia? Czy umorzenie postępowania przez organ egzekucyjny może być taką datą?
 • Kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty i jak temu zapobiec?
 • Zmiany w przedawnieniu dochodzenia kosztów upomnienia – praktyczne wskazówki.
 • Co przerywa bieg przedawnienia? Na jakiej podstawie może być przerwany bieg przedawnienia? Czy muszą być podpięte jakieś dokumenty z egzekucji? Czy gmina musi mieć karty przedawnień?
 • Urząd skarbowy nie poinformował urzędu gminy o umorzeniu postępowania, dopiero po jakimś czasie gmina się o tym dowiedziała – jak w takim przypadku liczyć termin przedawnienia?
 • Co robić jak płatności się przeterminowały? Jakie kroki gmina musi podjąć?
 • Zaległości i nadpłaty – kiedy się przedawniają? Odpisywać takie kwoty?
 • Kiedy i jak robić odpisy?
 • Co zrobić, jeżeli egzekucja jest nieskuteczna, a zbliża się termin przedawnienia?

Egzekucja w przypadku śmierci dłużnika – co gmina może zrobić, żeby uprościć postępowanie spadkowe, aby szybciej ściągać należności?

 • W przypadku śmierci mieszkańca co zrobić z jego zaległościami z tytułu opłaty?
 • Właściciel nieruchomości umiera, deklaracja była tylko na niego; urzędnicy wiedzą, że ktoś mieszka w tej nieruchomości, ale nie została złożona ponowna deklaracja a mieszkaniec uchyla się od płacenia opłaty śmieciowej twierdząc, że on nie jest właścicielem nieruchomości – co gmina może zrobić? Jak zmienić taką sytuację? Czy można jakąś karę nałożyć na tego mieszkańca?
 • Zmarł ojciec, córka i syn mieszkają w nieruchomości, nie było jeszcze postępowania spadkowego – czy mogą wystawić deklarację na siebie?
 • Jak wygląda zawieszenie odsetek w przypadku śmierci dłużnika?
 • Jedna osoba składa deklarację, zgłasza 4 osoby, umiera osoba składająca deklarację, przypisy idą dalej – co robić dalej? Czy urząd sam może skorygować deklarację?
 • Co robić, gdy jest nadpłata w przypadku śmierci dłużnika? Co robić, jeżeli tytuł został wysłany do organu egzekucyjnego, w międzyczasie dłużnik zmarł i nie da się ściągnąć zaległości? Czy odpisuje się takie należności?
 • Jeżeli nie ma postanowienia o nabyciu spadku, czy gmina musi czekać na przedawnienie wierzytelności, czy może wcześniej spróbować wyegzekwować należność?
 • Co jeżeli właściciel nieruchomości umiera, tylko na niego jest wystawiona deklaracja, a nie było jeszcze postępowania spadkowego?
 • Czy można przenieść zaległości na spadkobierców bez postanowienia sądu?
 • Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?
 • Czy gmina musi czekać na postanowienie sądu, czy sama może przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jeżeli tak, jak to wygląda?
 • Jak zwrócić nadpłatę osoby zmarłej?
 • Jak znaleźć sposób na ściągnięcie należności ze spadkobierców?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą?
 • Czy w przypadku śmierci dłużnika, długi przechodzą na spadkobiercę? Co robić, jak nie ma informacji o spadkobiercy?
 • Co robić, gdy tytuł został wysłany do urzędu skarbowego i niespodziewanie dłużnik umiera? Co się wtedy dzieje?
 • Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego – czy umarzać takie postępowanie? Jak skutecznie zmusić spadkobierców do płacenia należności?
 • Co zrobić, gdy nie ma spadkobierców, nikt się nie zgłasza po spadek?
 • Jakie są koszty takiego postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci dłużnika?

Egzekucja – jak skutecznie wyegzekwować należności? Czy gmina może pomóc organowi egzekucyjnemu w trakcie egzekucji? Co robić, aby egzekucja była skuteczniejsza?

 • Na deklaracji została wpisana żona, która nie pracuje, do urzędu skarbowego został przesłany tytuł, ale urząd nie może ściągnąć należności – co zrobić, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne z męża?
 • Jest kilku właścicieli na jednej nieruchomości – jak ustalić, kto ma zapłacić zaległości?
 • Co robić z mieszkańcem, który nie płaci należności, organ egzekucyjny nie może ściągnąć należności, bo dłużnik mówi, że nie ma dochodów, ale urzędnicy wiedzą, że dłużnik kłamie i nie wie jak to udowodnić?
 • Osoba najmująca – widnieje jako osoba zobowiązana do płacenia opłaty śmieciowej, ale powstały zaległości – czy gmina może ściągnąć zaległości z właściciela?
 • Tytuł został wysłany do urzędu skarbowego, ale oni nie można ściągnąć należności, ponieważ dłużnik nie ma żadnych dochodów – co robić? Czy jest jakiś inny sposób ściągnięcia należności? Jak znaleźć dochód takiego dłużnika? Czy gmina może jakoś pomóc organowi egzekucyjnemu?
 • Jak szukać dłużnika w kraju – wynajmował mieszkanie, na deklaracji był zaznaczony, że płaci opłatę, ale potem się wyprowadził i nie podał nowego adresu zamieszkania – co gmina może zrobić w takiej sytuacji? Jak znaleźć takiego dłużnika? Gdzie szukać informacji o nim?
 • Co robić, gdy była licytacja, ale nadal są długi?
 • Umorzenie egzekucji przez organ egzekucyjny z powodu nieściągalności należności – jak wszcząć ponowne postępowanie? Jak szukać dochodów u dłużnika?
 • Zbieg egzekucji – czy za każdym razem, gdy komornik wyegzekwuje należność, nawet małą, np. 5 zł, to czy gmina musi o tym powiadamiać urząd skarbowy? Czy można poczekać aż ta zebrana należność będzie większa?
 • Co, jeżeli mieszkaniec płaci w starej stawce a nie w nowej, pomimo tego, że otrzymał zawiadomienie o zmianie stawki?
 • Czego urząd gminy może wymagać od urzędu skarbowego? O co i na jakim etapie mogą pytać urząd skarbowy?
 • Współpraca z organem egzekucyjnym – jakich informacji gmina może wymagać od organu egzekucyjnego?
 • Jakie prawa ma wierzyciel w stosunku do organu egzekucyjnego?
 • Jakie są koszty egzekucyjne? Kiedy pokrywa je wierzyciel?
 • Za co naliczają się koszty egzekucyjne?
 • Jakie są inne środki egzekucyjne, oprócz egzekucji z nieruchomości?
 • Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?
 • Hipoteka przymusowa – Czy można zabezpieczyć zaległości z tytułu opłaty w formie hipoteki przymusowej? Jak zakładać?Co jest potrzebne do założenia hipoteki? Jak wygląda cała procedura?
 • Jak ściągnąć należność z osoby, która nie ma żadnych dochodów? Co będzie z takimi należnościami?
 • Czy gminie opłaca się przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości ze śmieci?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości? Czy gmina może korzystać z takiego środka egzekucyjnego w przypadku egzekucji opłaty śmieciowej?
 • Czy można ściągnąć należności ze współmałżonka?
 • Jaki są koszty egzekucji z nieruchomości?
 • Urząd skarbowy wysyła postanowienie do gminy, że należność jest nieściągalna – co robić?
 • Jak prowadzić egzekucję, jeżeli ktoś nie złożył deklaracji po podwyżce?
 • Czy wpisywać hipotekę razem z podatkiem?
 • Jak znaleźć dochód lub źródło utrzymania dłużnika?
 • Czy gmina z urzędu może wszcząć egzekucję z nieruchomości? Jak to wygląda w praktyce?

Deklaracje – jak powinna wyglądać weryfikacja?

 • Osoba X wynajmowała mieszkanie i na nią została złożona deklaracja; gdy przeprowadziła się, powstała zaległość – czy jest ona zobowiązany do płacenia aż do dnia złożenia deklaracji korygującej? Czy można ściągnąć należność z właściciela nieruchomości? Czy właściciel może złożyć deklarację korygującą?
 • Kogo obciążyć opłatą za śmieci – tylko właściciela, czy może to być np. użytkownik bądź najemca?
 • Co zrobić, aby nakłonić właściciela nieruchomości do wpisania siebie na deklarację?
 • Czy można wystawić upomnienia na małżonka, jeżeli deklaracja jest wystawiona tylko na jednego ze współmałżonków?
 • Czy na deklaracji koniecznie musi być wystawiony tylko właściciel nieruchomości, czy może to być np. posiadacz nieruchomości?
 • W deklaracji jest właściciel nieruchomości, wyjechał za granicę, wynajął komuś nieruchomość, opłata nie jest płacona, powstają zaległości – co robić? Jak ściągnąć taką należność?
 • Jak wygląda egzekucja na wspólnotę mieszkaniową? Czy tytuł wykonawczy trzeba wystawić na zarząd? Czy deklarację można wystawić na zarząd?

Prowadzący

Marta Olech - praktyk, członek kolegium RIO; długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmujący się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego, w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej; przez 8 lat na stanowisku dyrektora wydziału podatkowego; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości podatków lokalnych dla jednostek samorządowych i pracowników firm informatycznych; publikuje w prasie branżowej, w tym w "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Procedury Administracyjne i Podatkowe" ; absolwent studiów wyższych na Wydziale Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu i Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, studiów podyplomowych zrealizowanych w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych, Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy, a także tytuł Asystenta ds. Wdrażania SZBHP. Uczestnik wielu rozlicznych kursów i szkoleń związanych z problematyką podatkową.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 469.00
28 czerwca 2022
od 469.00
05 sierpnia 2022
od 469.00
04 października 2022
od 469.00
07 listopada 2022
od 469.00
12 grudnia 2022

Podobne szkolenia