Wideoszkolenie: Udzielanie licencji na taksówki

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie są procedury związane z udzielaniem, zmianą i cofaniem licencji taxi? Taksówki na aplikację. Jak naliczać opłaty? Ustawowa weryfikacja Przedsiębiorców. Jak w praktyce sprawować nadzór nad działalnością przewozową taksówką? Jak sprawnie kontrolować taksówkarzy? Obowiązki organów udzielających licencji?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

31 marca 2024 roku upłynął ustawowy termin poddania się przez przedsiębiorców ustawowej, obowiązkowej weryfikacji – nałożenie w związku z tym nowych obowiązków na organy udzielające! Nowe wzory licencji!
Dzięki szkoleniu otrzymają Państwo kompleksowe informacje, dotyczące zmian obowiązujących przepisów. Prowadzący omówi wpływ tych zmian na procedury postępowania w sprawie udzielania licencji jak i jej cofania. Szczególną uwagą podczas szkolenia objęta będzie kwestia ustawowej weryfikacji przedsiębiorców, której termin upłynął 31 marca 2024 roku. Prowadzący omówi procedury związane z jej przeprowadzeniem i przedstawi konsekwencje oraz dalsze kroki wobec przedsiębiorców, którzy nie poddali się weryfikacji. Uczestnicy szkolenia otrzymają również do wykorzystania wzory pism urzędowych stosowanych w sprawie weryfikacji. Ponadto prowadzący omówi wątpliwości związane z nowym wzorem licencji oraz zmianami przepisów w zakresie zawieszenia wykonywania transportu taksówką. Doświadczenie prelegenta zapewnia Państwu praktyczną wiedzę dotyczącą wydawania i zmiany licencji na taksówki oraz pobierania opłat z tego tytułu. Co ważne, program szkolenia powstał na podstawie konsultacji z pracownikami urzędów miast i gmin, dlatego rozwiązuje realne problemy, z którymi mierzą się Państwo w codziennej pracy. Podczas wideoszkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania już od pierwszych minut spotkania, a prelegent — pracownik UM Krakowa — podzieli się sprawdzonymi, praktycznymi rozwiązaniami. Dzięki temu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam! Wzory dokumentów oraz autorski skrypt umożliwią Państwu powrót do każdego zagadnienia w dowolnym momencie! Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie oświadczenia powinien złożyć przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji, a jakie przedłożyć dokumenty (w oryginale lub kopii)?
 • W jaki sposób przyjmować informacje o zmianie zgłoszonych do licencji pojazdów i kierowców?
 • Ustawowa weryfikacja przedsiębiorców – obowiązki organów po 31 marca 2024 r.
 • Konsekwencje niepoddania się weryfikacji spełnienia wymogów (do 31 marca 2024 r.)
 • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców? Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę (w siedzibie urzędy czy w siedzibie przedsiębiorstwa?)
 • Jakie zmiany przepisów (od sierpnia 2023 r.) obowiązują w zakresie zawieszenia wykonywania transportu drogowego?
 • Jak nadzorować przypadki zawieszenia działalności przewozowej i kiedy cofać w takim przypadku licencję ?
 • Jakie są możliwe i obligatoryjne przesłanki do cofnięcia wydanej licencji?
 • Jakie problemy związane są z nowym wzorem licencji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie/potwierdzenie weryfikacji,
 • Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
 • Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku,
 • Ostrzeżenie przedsiębiorcy – różne przypadki,
 • Zawiadomienie o wygaszeniu licencji (w tym również z powodu nie się weryfikacji)

Szczegółowy program szkolenia:

Omówienie zmian w ustawie o transporcie drogowym, obowiązujących od września 2023 roku – nowe obowiązki przedsiębiorców i organów udzielających licencji:

 • wymóg weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami oraz orzeczeń lekarskich i psychologicznych podczas udzielania licencji i przyjmowania informacji o zgłoszeniu kierowcy/ów,
 • wymóg posiadania przez kierowców taksówek wyłącznie polskiego prawa jazdy
 • obowiązek przedsiębiorcy w zakresie udokumentowania organowi licencyjnemu do 31 marca 2024 roku spełnienia wymogów
 • obowiązek organu licencyjnego w zakresie weryfikacji spełnienia wymogów – wezwania i informacje dla przedsiębiorcówczy
 • przygotowanie organów licencyjnych na realizację nowo nałożonych obowiązków
 • utrata ważności licencji, wydanych Przedsiębiorcom, którzy nie spełnią nowych obowiązków
 • obowiązki „pośredników przy przewozie osób” i pozostałe zmiany
 • Czy podczas weryfikacji wymogów (do 31 marca 2024 r.) konieczne będzie również przedłożenie aktualnego zaświadczenia z KRK?
 • Czy podczas weryfikacji wymogów (do 31 marca 2024 r.) dopuszczalne jest przedłożenie kserokopii dokumentów?
 • Praktyczne sposoby przeprowadzenia weryfikacji spełnienia wymogów (do 31 marca 2024 r.)
 • Co należy wpisać w zaświadczeniu dla przedsiębiorcy, który przeszedł weryfikację?
 • Ustawowa weryfikacja przedsiębiorców – obowiązki organów po 31 marca 2024 r.

Omówimy też zmiany dotyczące zawieszenia wykonywania transportu taksówką


Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • W jaki sposób przeprowadzić ustawową weryfikację przedsiębiorców?
 • Co należy zrobić jeśli przedsiębiorca nie podda się weryfikacji do 31 marca 2024 r.?
 • Czy licencja wygaśnie jeśli przedsiębiorca nie podda się weryfikacji?
 • Kiedy licencja wygaśnie jeśli przedsiębiorca nie podda się weryfikacji?
 • Czy w ramach ustawowej weryfikacji przedsiębiorca ma obowiązek przedłożyć oryginalne dokumenty?
 • Czy przedsiębiorca musi złożyć wniosek o weryfikację w przypadku, gdy wniosek o wydanie licencji wpłynął przed 17 września 2023 r. bez oryginałów badań lekarskich i psychologicznych, a licencja została wydana 20 września 2023 r.?
 • Licencja została wydana w 2022 r. dla jednego kierowcy. Po 17 września przedsiębiorca zgłosił kolejnych kierowców. Czy teraz powinniśmy zweryfikować tylko tego pierwszego?
 • W lipcu zeszłego roku przeprowadziliśmy kontrolę taksówkarzy w związku z koniecznością kontroli raz na 5 lat. Podczas kontroli wymagaliśmy okazania aktualnych badań lekarskich oraz psychologicznych. Czy w takim przypadku mamy obowiązek wymagać od taksówkarzy na nowo złożenia dokumentów?
 • Co należy zrobić jeśli kierowca/obcokrajowiec nie wymieni prawa jazdy na polskie?
 • Czy nowy rok rozpoczynamy od nowej numeracji?
 • Co w przypadku zgonu przedsiębiorcy?
 • Co, jeżeli przedsiębiorca wcale nie chce zgłosić kierowcy?
 • Jeżeli siedziba przedsiębiorcy znajduje się 200 km od naszego urzędu, to czy jedziemy do siedziby, czy wzywamy do urzędu na kontrolę?
 • Jakie zmiany przepisów (od sierpnia 2023 r.) obowiązują w zakresie zawieszenia wykonywania transportu drogowego?
 • Czy Przedsiębiorca z zawieszoną działalnością gospodarczą może wystąpić o licencję, czy musi wznowić działalność przed jej wydaniem?
 • Czy w przypadku zawieszenia działalności wydajemy decyzję?
 • Czy podczas weryfikacji wymogów (do 31 marca 2024 r.) konieczne będzie również przedłożenie aktualnego zaświadczenia z KRK?
 • W lipcu zeszłego roku przeprowadziliśmy kontrolę taksówkarzy w związku z koniecznością kontroli raz na 5 lat. Podczas kontroli wymagaliśmy okazania aktualnych badań lekarskich oraz psychologicznych. Czy w takim przypadku mamy obowiązek wymagać od taksówkarzy na nowo złożenia dokumentów?
 • Czy podczas weryfikacji wymogów (do 31 marca 2024 r.) dopuszczalne jest przedłożenie kserokopii dokumentów?
 • Praktyczne sposoby przeprowadzenia weryfikacji spełnienia wymogów (do 31 marca 2024 r.)
 • Co należy wpisać w zaświadczeniu dla przedsiębiorcy, który przeszedł weryfikację?
 • Czy przed wydaniem licencji mamy obowiązek sprawdzenia, czy wcześniej żadna inna gmina w Polsce nie cofnęła przedsiębiorcy licencji?
 • Czy zaświadczenie o niekaralności składa tylko kierowca ? Czy przedsiębiorca, który nie jest kierowcą również powinien przedłożyć takie zaświadczenie?
 • Jeżeli przedsiębiorca wykonujący osobiście transport ma obywatelstwo polskie i ukraińskie, to czy wystarczy zaświadczenie z KRK ?
 • Czy przez ePUAP można złożyć wniosek o wydanie kolejnych wypisów z licencji?
 • Czy po upływie 6 miesięcy obcokrajowiec powinien wymienić prawo jazdy na polskie i w jaki sposób to nadzorować?
 • Co należy zrobić jeśli kierowca/obcokrajowiec nie wymieni prawa jazdy na polskie?
 • Czy jest konieczność wymagania kopii dokumentów najmu lub umowy leasingu przy składaniu wniosku o udzielenie licencji lub wydanie wypisu z licencji?
 • Czy powinniśmy przechowywać oświadczenia (dokumenty) elektroniczne (w formie nośników danych)? Co jeśli ktoś prześle nam zaświadczenie e-mailem?
 • Co z tłumaczeniem zaświadczenia z zagranicy?
 • Czy zaświadczenie o niekaralności z zagranicy powinno być ważne 30 dni ? Czy pieczątka z paszportu może przedłużyć ważność zaświadczenia?
 • Jeśli wniosek o udzielenie licencji złożono w formie papierowej a zaświadczenie z KRK w formie elektronicznej to czy jest to prawidłowe?
 • Jaką podstawę prawną podawać w wezwaniu o uzupełnienie dokumentacji tj. Zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia?
 • Czy przedsiębiorca może złożyć zaświadczenie o niekaralności w formie kopii potwierdzonej notarialnie?
 • Jak najskuteczniej zweryfikować ważność prawa jazdy polskiego lub zagranicznego?
 • Czy można wymagać oświadczenia o „działaniu na aplikacji”?
 • W jaki sposób weryfikować czy taksówkarz posiada taksometr czy aplikację mobilną?

Nowy wzór licencji

 • Czy można jeszcze używać druków licencji z dopiskiem o odwołaniu się? Czy obowiązkowo trzeba zmienić na nowe?
 • Czy wydane licencje na dotychczasowych drukach muszą zostać wymienione?

1. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 • Jakie są podstawy do udzielenia licencji?
 • Jakich dokumentów wymagać od wnioskującego? Co ustawa mówi o dokumentach oraz jakie dodatkowe dokumenty można wymagać od wnioskującego?
 • Jakie oświadczenia powinien złożyć przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji?
 • Czy wymagać w przypadku obcokrajowca z poza UE zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia ?
 • Czy wymagać od przedsiębiorcy aktualnego badania technicznego pojazdu?
 • Czy wymagać od przedsiębiorcy dowodu rejestracyjnego pojazdu?
 • Czy mamy obowiązek wpisać do CEIDG do przedsiębiorcy uprawnienia taxi?
 • Czy przy wydawaniu wypisu (w przypadku zmiany auta) też wymagamy takich samych dokumentów, jak przy udzielaniu licencji?
 • Czy nadajemy nr boczny taksówce, czy przyjmujemy, że jest taki, jak nr licencji, czy nie ma to znaczenia? Czy koniecznie trzeba nadać numer boczny?
 • Jeśli nie mamy uchwały dot. dodatkowych oznaczeń, to czy przedsiębiorca może zamieścić na pojeździe herb miasta za zgodą burmistrza?
 • Czy przedsiębiorca z zawieszoną działalnością może wystąpić o licencję i czy musi wznowić działalność przed jej wydaniem?
 • Czy w przypadku zmiany samochodu przez przedsiębiorcę wydajemy tylko dodatkowy wypis na nowy pojazd?
 • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o licencję na początku maja i żąda wydania licencji pilnie, a w CEIDG datą rozpoczęcia działalności jest 1 czerwca, to jak należy postąpić?
 • Czy na zmienionym wypisie nadajemy nr 1, jeśli był nadany na wypisie razem z licencją, czy nadajemy nr 2 i czy data ważności jest taka sama na licencji?
 • Czy wykreślenie i zgłoszenie nowego pojazdu robimy na jednym wniosku?
 • Jakie oświadczenia ma obowiązek dołączyć przedsiębiorca, figurujący w CEIDG, do wniosku o wydanie licencji i wypisu?
 • Jak samodzielnie zweryfikować niekaralność?
 • Skąd należy wziąć dane wrażliwe do wypełnienia wniosku KRK?
 • Jeśli przedsiębiorca zatrudni pracownika, który będzie jeździł jego taksówką, to czy pracownik musi mieć zaświadczenie o niekaralności?
 • Czy adnotacja TAXI powinna znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?
 • Czy dwóch przedsiębiorców może zgłosić do swoich licencji ten sam pojazd?
 • Czy regułą jest jeden wypis na jeden pojazd? Czy można wydać dowolną liczbę wypisów na ten sam pojazd ?
 • Czy przedsiębiorca powinien podać wykaz zatrudnionych kierowców?
 • PRZYKŁAD: przedsiębiorca twierdzi, że nie ma przepisu zobowiązującego go do podania zatrudnianych kierowców oraz że sam jeździ trzema autami. Czy można wydać mu wypisy na 3 pojazdy?
 • Czy przy zmianie licencji należy wymagać zaświadczenia z KRK?
 • Czy za wypis z licencji pobieramy dodatkową opłatę?
 • W jakiej formie należy zgłosić wykreślenie dotychczasowego pojazdu z licencji?
 • Jak wygląda postępowanie w związku z wydaniem wtórników licencji?
 • W jaki sposób przyjmować informacje o zmianie zgłoszonych do licencji pojazdów i kierowców?
 • Czy trzeba prowadzić ewidencję w związku z wydawaniem licencji?
 • Co w sytuacji, gdy kobieta prowadzi firmę, a na taksówce jeździ jej ojciec?
 • Czy w przypadku zrzeczenia się licencji czy wypisu z licencji wydajemy decyzję potwierdzającą ten fakt? Czy w przypadku całkowitej likwidacji działalności wydajemy decyzję potwierdzającą ten fakt?
 • Kontrola starosty w zakresie wydawania licencji przeprowadzana przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego ruchu drogowego


2. Opłaty przy wydawaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 • Od czego stawka jest uzależniona i jak ją wyliczyć?
 • Jak wyliczyć opłatę, kiedy przedsiębiorca zmienia pojazd?
 • Jak wyliczyć opłatę w przypadku zmiany licencji?


3. Kontrola przedsiębiorców – jak sprawnie skontrolować taksówkarzy zza biurka?

 • Czy urząd musi kontrolować przedsiębiorców? Gdzie można znaleźć zapis o tym, że gmina ma taki obowiązek?
 • Czy ustawa nakłada obowiązek kontrolowania taksówkarzy w siedzibie przedsiębiorstwa? Czy można kontrolować ich w siedzibie urzędu?
 • W jakiej formie kontrolować przedsiębiorców? Czy kontrola przedsiębiorców może odbywać się telefonicznie?
 • Czy należy wykonywać kontrolę po zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
 • Jak często przeprowadzać kontrolę jednego przedsiębiorcy ?
 • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców? Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę zza biurka oraz w siedzibie przedsiębiorstwa?
 • Jakich dokumentów wymagać od taksówkarzy podczas kontroli?
 • Co jest przedmiotem kontroli?
 • Czy możemy iść na kontrolę z policją?
 • Czy można zrobić oględziny taxi?
 • Czy przy kontroli przedsiębiorcy wymagać dokumentu o stanie technicznym pojazdu?
 • Czy zawieszenie licencji zwalnia z kontroli?
 • Jak napisać analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej? Co powinno się znaleźć w takiej analizie?
 • Czy plan kontroli jest obowiązkiem? Czy można przeprowadzić kontrolę tylko na podstawie Ustawy o transporcie drogowym?
 • Czy każdego taksówkarza należy skontrolować w przeciągu 5 lat od wydania licencji?
 • Czy kontrola jest obowiązkowa?
 • Czy w ramach kontroli możemy prosić o dokument KRK?
 • Co, jeśli urząd nie przeprowadzi kontroli w ciągu 5 lat?
 • Przedsiębiorca zawiesił działalność, co widnieje w CEIDG, natomiast nie złożył wniosku o zawieszeniu wykonywania transportu - art. 14a ustawy o transporcie drogowym; czy w tej sytuacji możemy przeprowadzić kontrolę?
 • Jeśli nie mamy w zakresie czynności kontroli przedsiębiorców, to czy możemy kontrolować taksówkarzy? Czy trzeba mieć upoważnienie, czy wpisane w zakresie konkretne czynności?
 • PRZYKŁAD: zostało wysłane zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli na adres podany w licencji. Zawiadomienie zostało odebrane przez inną osobę, prawdopodobnie zamieszkującą w miejscu prowadzenia tej działalności. Z przedsiębiorcą nie ma kontaktu telefonicznego. Kilkukrotnie udawano się w miejsce prowadzenia działalności w asyście straży miejskiej, ale niestety nikogo nie zastano. Minął okres 30 dni od dnia odebrania zawiadomienia, a kontroli nie można było przeprowadzić. Jakie dalsze działania należy podjąć?
 • Jeśli przedsiębiorca teraz powinien zostać skontrolowany, ale okazało się, że ma zawieszoną działalność od ponad roku, czego nie zgłosił. Czy powinniśmy przeprowadzić kontrolę, czy wszcząć postępowanie o cofnięciu licencji?
 • Czy plan kontroli taksówkarzy w 2023 r. powinien być opublikowany w BIP, np. pod koniec tego roku, czy może stać się to w trakcie roku, np. w dopiero w marcu 2023?
 • Czy schemat przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy musi być opublikowany w BIP?

4. Zawieszenie działalności gospodarczej

 • Jak przebiega procedura zawieszenia działalności przewozowej z urzędu i na wniosek?
 • Czy zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zawieszenie licencji?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca zamyka działalność, a ma wydaną licencję na taksówkę, to automatycznie licencja zostaje zawieszona czy wygaszona?
 • Na jaki okres czasu przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności przewozowej? (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami)
 • Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił nam zawieszenia wyk. transportu, ale jest zawieszony w CEIDG, to możemy go wezwać do wznowienia wykonywania działalności?


5. Cofnięcie licencji

 • Jakie są przesłanki do cofnięcia wydanej licencji?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku cofnięcia licencji?
 • Co należy zrobić w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie odda licencji?
 • Co w przypadku kiedy urząd jest w trakcie cofania licencji i przedsiębiorca się odwoła a będzie to trwało dłużej niż 31.12.2022 r. Co należy zrobić w takiej sytuacji?


6. Wygaśnięcie licencji

 • PRZYKŁAD: przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zawieszone. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
 • PRZYKŁAD: przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zamknięte. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
 • Czy w przypadku zgonu przedsiębiorcy należy wygasić licencję?
 • Co w przypadku, gdy przedsiębiorca zamknął działalność w CEIDG i nie zrzekł się posiadania licencji? Czy powinno się do niego napisać, aby zrzekł się licencji na taksówki i zwrócił ją do urzędu?


7. Przepisy porządkowe i regulacje w związku z przewozem osób taksówką

 • Czy miasto może ustalić jakiś limit na taksówki? W jaki sposób to zrobić?
 • Czy umieszczenie numeru taksówki na samochodzie jest obowiązkowe?
 • PRZYKŁAD: mamy uchwałę precyzująca, gdzie mają być zamieszczone emblematy z logo miasta i w jakich rozmiarach. Kierowcy nie przyklejają lub zamawiają sobie znacznie mniejsze. Jak można egzekwować zapisy uchwały? Czy należy zawiadamiać i wzywać do podjechania na kontrolę do urzędu?
 • Czy gmina ma obowiązek ustalenia przepisów porządkowych, na podstawie przepisów Prawo przewozowe? Art. 15 ust.5 mówi, że rada gminy określa przepisy porządkowe
 • Czy miejsca postojowe muszą odpowiadać liczbie taksówek?
 • Czy taksówkarze mogą stać w innym mieście niż w tym, w którym złożyli wniosek?

Prowadzący

Konrad Kuźma —Kierownik Referatu Transportu i Działalności Regulowanej w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony praktyk z kilkunastoletnim stażem, specjalizujący się m.in. w problematyce związanej z krajowym transportem drogowym, a w szczególności uprawnieniami udzielanymi przez organy samorządowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-kierunku Politologia i Administracja Publiczna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

20-letnie doświadczenie w administracji samorządowej, poparte praktyką na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej m.in.za udzielanie i cofanie uprawnień transportowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
29 maja 2024
od 649.00
27 czerwca 2024

Podobne szkolenia