Wideoszkolenie: Udzielanie licencji na taksówki

Jakie są procedury związane z udzielaniem, zmianą i cofaniem licencji taxi? Taksówki na aplikację. Jak naliczać opłaty przy udzielaniu i zmianie licencji oraz wydawaniu wypisów z licencji? Jak w praktyce sprawować nadzór nad działalnością przewozową taksówką? Jak sprawnie kontrolować taksówkarzy zza biurka - jakich dokumentów wymagać?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Powiemy o sposobach nadzorowania działalności taksówkarskiej w praktyce oraz o taksówkach na aplikację!
Dzięki szkoleniu uzyskają Państwo praktyczną wiedzę dotyczącą wydawania i zmiany licencji na taksówki oraz pobierania opłat z tego tytułu. Co ważne, program szkolenia powstał w oparciu o konsultacje z pracownikami urzędów miast i gmin, dlatego rozwiązuje realne problemy, z którymi mierzą się Państwo w codziennej pracy. Podczas wideoszkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania już od pierwszych minut spotkania, a prelegent - pracownik UM Krakowa - podzieli się sprawdzonymi rozwiązaniami. Dzięki temu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam! Wzory dokumentów oraz autorski skrypt umożliwią Państwu powrót do każdego zagadnienia w dowolnym momencie!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Jakie oświadczenia powinien złożyć przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji a jakie przedłożyć dokumenty (w oryginale lub kopii) ?
  • W jaki sposób przyjmować informacje o zmianie zgłoszonych do licencji pojazdów i kierowców?
  • Jak często przeprowadzać kontrolę jednego przedsiębiorcy ?
  • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców? Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę zza biurka oraz w siedzibie przedsiębiorstwa?
  • Jak przebiega procedura zawieszenia działalności przewozowej z urzędu i na wniosek?
  • Jakie są przesłanki do cofnięcia wydanej licencji?
  • PRZYKŁAD: przy weryfikacji przedsiębiorcy w CEIDG okazało się, że od ponad roku działalność gospodarcza została zawieszona. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?

        Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

        • Wniosek o zmianę licencji
        • Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
        • Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku
        • Ostrzeżenie przedsiębiorcy
        • Zawiadomienie o wygaszeniu licencji
        • Decyzja o cofnięciu licencji

        Szczegółowy program szkolenia:

        Nowości w programie:

        • Czy przy zmianie licencji należy wymagać zaświadczenia z KRK?
        • Co w sytuacji, gdy po 1.01.2020 r. licencja wydana została na starych drukach? Czy należy wszcząć postępowanie administracyjne?
        • Czy za wypis z licencji pobieramy dodatkową opłatę?
        • Co jest przedmiotem kontroli?
        • Czy możemy iść na kontrolę z policją?
        • Czy kontrolować można na postoju taxi?
        • Czy można zrobić oględziny taxi?
        • Co w przypadku, gdy przedsiębiorca zamknął działalność w CEIDG i nie zrzekł się posiadania licencji? Czy powinno się do niego napisać, aby zrzekł się licencji na taksówki i zwrócił ją do urzędu?
        • Co w sytuacji, gdy kobieta prowadzi firmę, a na taksówce jeździ jej ojciec?
        • Czy w przypadku zrzeczenia się licencji czy wypisu z licencji wydajemy decyzję potwierdzającą ten fakt? Czy w przypadku całkowitej likwidacji działalności wydajemy decyzję potwierdzającą ten fakt?
        • Jeśli przedsiębiorca zatrudni pracownika, który będzie jeździł jego taksówką, to czy pracownik musi mieć zaświadczenie o niekaralności?
        • Czy można prosić o przedłożenie dowodu rejestracyjnego w momencie udzielania licencji?
        • Czy umieszczenie numeru taksówki na samochodzie jest obowiązkowe?
        • Czy można wymagać oświadczenia o działaniu na aplikacji?
        • W jaki sposób zweryfikować, czy taksówkarz ma taksometr czy aplikację?
        • Na jakiej podstawie prawnej mamy prawo do oględzin? Czy trzeba wcześniej poinformować przedsiębiorcę?
        • W jakiej formie należy zgłosić wykreślenie dotychczasowego pojazdu z licencji?
        • Czy każdego taksówkarza należy skontrolować w przeciągu 5 lat od wydania licencji?
        • Czy kontrola jest obowiązkowa?
        • Czy w ramach kontroli możemy prosić o dokument KRK?
        • Skąd należy wziąć dane wrażliwe do wypełnienia wniosku KRK?
        • Czy mamy obowiązek wpisać do CEIDG do przedsiębiorcy uprawnienia taxi?
        • Z jaką datą zamknąć działalność, jeżeli przedsiębiorca nie wskazał daty zaprzestania?
        • Czy jeśli taksówkarz nie ma numerów bocznych, ostrzegamy go 2-3 razy, a potem cofamy?
        • Czy musimy kserować dowód rejestracyjny i prawo jazdy przedsiębiorcy przy składaniu wniosku?
        • Czy w przypadku leasingu potrzebna jest zgoda banku na wykorzystanie pojazdu w formie taksówki?
        • Czy i kiedy należy wymagać świadectwa legalizacji taksometru?
        • Czy przy wydawaniu wypisu (w przypadku zmiany auta) też wymagamy takich samych dokumentów, jak przy udzielaniu licencji?
        • Czy nadajemy nr boczny taksówce, czy przyjmujemy, że jest taki, jak nr licencji, czy nie ma to znaczenia? Czy koniecznie trzeba nadać numer boczny?
        • Jakie są konsekwencje braku kontroli?
        • Czy można wymagać oznakowania pojazdu np. herbem, nie posiadając odpowiedniej uchwały?
        • Jeśli nie mamy uchwały dot. dodatkowych oznaczeń, to czy przedsiębiorca może zamieścić na pojeździe herb miasta za zgodą burmistrza?
        • Gdzie znajdziemy przyczyny zależne i niezależne utraty licencji?
        • Czy przedsiębiorca z zawieszoną działalnością może wystąpić o licencję i czy musi wznowić działalność przed jej wydaniem?
        • Kiedy wydajemy dodatkowy wypis?
        • Czy w przypadku zmiany samochodu przez przedsiębiorcę wydajemy tylko dodatkowy wypis na nowy pojazd?
        • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o licencję na początku maja i żąda wydania licencji pilnie, a w CEIDG datą rozpoczęcia działalności jest 1 czerwca, to jak należy postąpić?
        • Czy na zmienionym wypisie nadajemy nr 1, jeśli był nadany na wypisie razem z licencją, czy nadajemy nr 2 i czy data ważności jest taka sama na licencji?
        • Czy wykreślenie jest darmowe?
        • Czy wykreślenie i zgłoszenie nowego pojazdu robimy na jednym wniosku?
        • Jeśli przedsiębiorca zgubi wypis, to czy na tym nowym wypisie, z bieżącą data wydania, drukujemy słowo "wtórnik"?
        • W 2021 r., wnioskodawca złożył wniosek o zmianę licencji, wydanej przed 2020 r. Czy można było wydać zmianę na starych drukach i nie robić dostosowania do nowych przepisów?
        • Jaka jest poprawna procedura uzyskania licencji i wypisów przez wspólników spółki cywilnej? PRZYKŁAD: jest trzech przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej; każdy z nich osobno już prowadzi działalność taksówkarską i chcą dać do spółki jako wkład po 1 samochodzie. Czy każdy osobno składa wniosek o wydanie licencji i trzech wypisów, bo każdy posiada swój samochód i samochody wspólników? Czy wydajemy licencje z takim samym nr. dla każdego i analogicznie wypisy?
        • Jakie oświadczenia ma obowiązek dołączyć przedsiębiorca, figurujący w CEIDG, do wniosku o wydanie licencji i wypisu?
        • Jak samodzielnie zweryfikować niekaralność?
        • Czy wykreślenie przedsiębiorcy powinno nastąpić w formie decyzji? W art. 7 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym nie jest napisane, że wygaśnięcie ma być w formie decyzji
        • Co, jeśli urząd nie przeprowadzi kontroli w ciągu 5 lat?
        • Przedsiębiorca zawiesił działalność, co widnieje w CEIDG, natomiast nie złożył wniosku o zawieszeniu wykonywania transportu - art. 14a ustawy o transporcie drogowym; czy w tej sytuacji możemy przeprowadzić kontrolę?
        • Czy powinniśmy wymagać oświadczeń lekarskich, sprawdzać, czy są prawidłowe i wpisać to w protokół oraz czy powinniśmy mieć ksero pod protokołem?
        • Jeśli nie mamy w zakresie czynności kontroli przedsiębiorców, to czy możemy kontrolować taksówkarzy? Czy trzeba mieć upoważnienie, czy wpisane w zakresie konkretne czynności?
        • PRZYKŁAD: zostało wysłane zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli na adres podany w licencji. Zawiadomienie zostało odebrane przez inną osobę, prawdopodobnie zamieszkującą w miejscu prowadzenia tej działalności. Z przedsiębiorcą nie ma kontaktu telefonicznego. Kilkukrotnie udawano się w miejsce prowadzenia działalności w asyście straży miejskiej, ale niestety nikogo nie zastano. Minął okres 30 dni od dnia odebrania zawiadomienia, a kontroli nie można było przeprowadzić. Jakie dalsze działania należy podjąć?
        • Jeśli przedsiębiorca teraz powinien zostać skontrolowany, ale okazało się, że ma zawieszoną działalność od ponad roku, czego nie zgłosił. Czy powinniśmy przeprowadzić kontrolę, czy wszcząć postępowanie o cofnięciu licencji?
        • Czy gmina ma obowiązek ustalenia przepisów porządkowych, na podstawie przepisów Prawo przewozowe? Art. 15 ust.5 mówi, że rada gminy określa przepisy porządkowe
        • Czy schemat przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy musi być opublikowany w BIP?
        • Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił nam zawieszenia wyk. transportu, ale jest zawieszony w CEIDG, to możemy go wezwać do wznowienia wykonywania działalności?
        • Czy przedsiębiorca może wznowić działalność po upływie 12 miesięcy na np. 7 dni a potem znowu zawiesić?
        • Czy plan kontroli taksówkarzy w 2023 r. powinien być opublikowany w BIP, np. pod koniec tego roku, czy może stać się to w trakcie roku, np. w dopiero w marcu 2023?
        • Czy jest druk zmieniający licencję, czy wydajemy na druku licencji tylko z adnotacją „zmiana”?
        • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019r. określa wzór licencji i wzór z wypisu licencji, nie określa wzoru zmiany licencji. Na jakim druku poprawnie zrobić zmianę licencji?
        • Czy plan kontroli jest obowiązkowy?

        1. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

        • Jakie są podstawy do udzielenia licencji?
        • Jak przebiega postępowanie administracyjne w przypadku wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką?
        • Jakich dokumentów wymagać od wnioskującego? Co ustawa mówi o dokumentach oraz jakie dodatkowe dokumenty można wymagać od wnioskującego?
        • Jakie oświadczenia powinien złożyć przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji?
        • Czy wymagać od przedsiębiorcy aktualnego zaświadczenia z KRK?
        • Czy wymagać w przypadku obcokrajowca z poza UE zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia ?
        • Czy wymagać od przedsiębiorcy aktualnego badania technicznego pojazdu?
        • Czy wymagać od przedsiębiorcy dowodu rejestracyjnego pojazdu?
        • PRZYKŁAD: brak wpisu adnotacji TAXI w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Taksówkarz twierdzi, że dowody papierowe nie są używane, więc nie ma obowiązku dokonywać tej adnotacji do dowodu rejestracyjnego. Czy pracownik urzędu może wymagać takiego wpisu od wnioskodawcy? Czy adnotacja TAXI powinna znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?
        • Czy dwóch przedsiębiorców może zgłosić do swoich licencji ten sam pojazd?
        • Czy regułą jest jeden wypis na jeden pojazd? Czy można wydać dowolną liczbę wypisów na ten sam pojazd ?
        • Czy przy zmianie pojazdu należy wydać nowy wypis?
        • Czy wydanie wypisu jest koniecznością?
        • Czy przedsiębiorca powinien podać wykaz zatrudnionych kierowców?
        • PRZYKŁAD: przedsiębiorca twierdzi, że nie ma przepisu zobowiązującego go do podania zatrudnianych kierowców oraz że sam jeździ trzema autami. Czy można wydać mu wypisy na 3 pojazdy?
        • Czy w związku z sytuacją epidemiczną należy wymagać wszystkich zaświadczeń od osoby składającej wniosek o udzielenie lub zmianę licencji?
        • Jak wygląda postępowanie w związku z wydaniem wtórników licencji?
        • W jaki sposób przyjmować informacje o zmianie zgłoszonych do licencji pojazdów i kierowców?
        • Czy trzeba prowadzić ewidencję w związku z wydawaniem licencji?
        • Kontrola starosty w zakresie wydawania licencji przeprowadzana przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego ruchu drogowego


        2. Opłaty przy wydawaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

        • Od czego stawka jest uzależniona i jak ją wyliczyć?
        • Jak wyliczyć opłatę, kiedy przedsiębiorca zmienia pojazd?
        • Jak wyliczyć opłatę w przypadku zmiany licencji?


        3. Kontrola przedsiębiorców – jak sprawnie skontrolować taksówkarzy zza biurka?

        • Czy urząd musi kontrolować przedsiębiorców? Gdzie można znaleźć zapis o tym, że gmina ma taki obowiązek?
        • Czy ustawa nakłada obowiązek kontrolowania taksówkarzy w siedzibie przedsiębiorstwa? Czy można kontrolować ich w siedzibie urzędu?
        • Czy Inspektorat Transportu Drogowego może wymagać, żeby urząd kontrolował taksówkarzy?
        • Co Inspektorat Transportu Drogowego może wymagać od gminy, która kontroluje taksówkarzy?
        • W jakiej formie kontrolować przedsiębiorców? Czy kontrola przedsiębiorców może odbywać się telefonicznie?
        • Czy należy wykonywać kontrolę po zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
        • Jak często przeprowadzać kontrolę jednego przedsiębiorcy ?
        • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców? Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę zza biurka oraz w siedzibie przedsiębiorstwa?
        • Jakich dokumentów wymagać od taksówkarzy podczas kontroli?
        • Czy przy kontroli przedsiębiorcy wymagać dokumentu o stanie technicznym pojazdu?
        • Czy zawieszenie licencji zwalnia z kontroli?
        • Jak napisać analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej? Co powinno się znaleźć w takiej analizie?
        • Czy plan kontroli jest obowiązkiem? Czy można przeprowadzić kontrolę tylko na podstawie Ustawy o transporcie drogowym?


        4. Zawieszenie działalności gospodarczej

        • Jak przebiega procedura zawieszenia działalności przewozowej z urzędu i na wniosek?
        • Czy zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zawieszenie licencji?
        • Czy jeżeli przedsiębiorca zamyka działalność, a ma wydaną licencję na taksówkę, to automatycznie licencja zostaje zawieszona czy wygaszona?
        • Co w przypadku, kiedy przedsiębiorca ma licencję na 50 lat, a ustawa pozwala zawiesić licencję taksówkarską do roku. Co, jeżeli taka osoba chce zawiesić działalność na dłużej?


        5. Cofnięcie licencji

        • Jakie są przesłanki do cofnięcia wydanej licencji?
        • Jak wygląda postępowanie w przypadku cofnięcia licencji?
        • Co należy zrobić w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie odda licencji?
        • Co w przypadku kiedy urząd jest w trakcie cofania licencji i przedsiębiorca się odwoła a będzie to trwało dłużej niż 31.12.2022 r. Co należy zrobić w takiej sytuacji?
        • PRZYKŁAD: w dniu 15.02. sąd dodał w CEIDG informację o zakazie prowadzenia działalności, w związku z czym 22.02 ministerstwo wykreśliło przedsiębiorcę w CEIDG. Czy należy wszcząć postępowanie o cofnięcie, czy wygasić licencję?


        6. Wygaśnięcie licencji

        • PRZYKŁAD: przedsiębiorca prosi o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji. Czy pobierać opłatę za wydanie tej decyzji ? Kiedyś była podobno pobierana 10 zł, później znowu część urzędów podobno pobierała, część nie
        • PRZYKŁAD: przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zawieszone. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
        • PRZYKŁAD: przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zamknięte. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
        • Czy w przypadku zgonu przedsiębiorcy należy wygasić licencję?


        7. Przepisy porządkowe i regulacje w związku z przewozem osób taksówką

        • Czy miasto może ustalić jakiś limit na taksówki? W jaki sposób to zrobić?
        • Od czego są uzależnione limity na taksówki?
        • PRZYKŁAD: mamy uchwałę precyzująca, gdzie mają być zamieszczone emblematy z logo miasta i w jakich rozmiarach. Kierowcy nie przyklejają lub zamawiają sobie znacznie mniejsze. Jak można egzekwować zapisy uchwały? Czy należy zawiadamiać i wzywać do podjechania na kontrolę do urzędu?
        • Czy miejsca postojowe muszą odpowiadać liczbie taksówek?
        • PRZYKŁAD: czy jeżeli w gminie jest jedna taksówka (wydana została licencja, natomiast osoba nie korzysta z niej), to należy znaczyć takie miejsce postojowe?
        • Czy taksówkarze mogą stać w innym mieście niż w tym, w którym złożyli wniosek?

        Prowadzący

        Konrad Kuźma —Kierownik Referatu Transportu i Działalności Regulowanej w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony praktyk z kilkunastoletnim stażem, specjalizujący się m.in. w problematyce związanej z krajowym transportem drogowym, a w szczególności uprawnieniami udzielanymi przez organy samorządowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-kierunku Politologia i Administracja Publiczna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

        20-letnie doświadczenie w administracji samorządowej, poparte praktyką na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej m.in.za udzielanie i cofanie uprawnień transportowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.


        Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

        Terminy szkoleń


        od 539.00
        12 czerwca 2023
        od 539.00
        11 sierpnia 2023
        od 539.00
        09 października 2023
        od 539.00
        11 grudnia 2023

        Podobne szkolenia