Wideoszkolenie: Gospodarowanie i zarządzanie lokalami gminy

Ochrona praw lokatorów: gospodarowanie zasobem gminy, pozycja lokatora w procesie pozyskania lokalu, dochód i czynsz za wynajem. Czym różnią się wymogi techniczne najmu lokalu socjalnego, a komunalnego? Ściągalność zaległości czynszowych z dłużników oraz eksmisja


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach, które zajmują się najmem socjalnym, komunalnym, zasobem mieszkaniowym. Wydziały nieruchomości, gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej, zakłady usług komunalnych, zarządy nieruchomości komunalnych

Ile wynosi maksymalny termin zajmowania lokalu przez lokatora?
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Kontrole NIK dotyczące tej tematyki wykazały, że gminy nie radzą sobie z prawidłową realizacją tego zadania. W ostatnich kontrolach ocena ogólna działań podejmowanych przez gminy w tym zakresie była negatywna. Stwierdzono szereg nieprawidłowości, w tym niezaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnot samorządowych, nieracjonalne wykorzystywanie zasobów mieszkaniowych. Pokażemy Ci, jakie są podstawy wypowiedzenia umowy najmów socjalnych i komunalnych; na co zwracać uwagę przy dochodach lokatorów i jak je weryfikować. Powiemy też, jak poradzić sobie z problemem nieszanowania lokali przez mieszkańców oraz z problemem braku lokali i pomieszczeń tymczasowych

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co w przypadku małżeństwa po rozwodzie, jeśli kobieta została w mieszkaniu, a mężczyzna się wyprowadził? Czy powinni uregulować stan prawny lokalu? Co zrobić w sytuacji, gdy mają zadłużenie za czynsz powstałe w czasie trwania związku małżeńskiego?
 • Czy osoba eksmitowana z lokalu socjalnego do lokalu tymczasowego może być eksmitowana do noclegowni, jeżeli nadal nie płaci czynszu i nie przestrzega zasad regulaminu porządku domowego? Czy wymaga to ponownego skierowania sprawy na drogę sądową?
 • Jak postąpić z osobą, której skończyła się umowa na lokal socjalny, a uaktualnione dochody nie pozwalają na przedłużenie umowy socjalnej z racji na kryterium z uchwały?
 • W jaki sposób przebiega opróżnienie lokalu, jeżeli najemca mieszka sam i umiera, a nie ma żadnych bliskich?
 • Jeśli najemca ma umowę najmu z ok.1980 roku na czas nieokreślony i po tym okresie otrzymał w spadku oraz nabył kamienicę z mieszkaniami, które wynajmuje i twierdzi, że nie może tam mieszkać, to czy mimo to można wypowiedzieć mu umowę najmu?
 • Jeżeli wpłynęła informacja, że lokal jest podnajmowany, bez zgody właściciela, to pracownik gminy może zweryfikować, kto obecnie zamieszkuje dany lokal?
 • Co w sytuacji, gdy przyszły potencjalny najemca umieszczony na liscie oczekujących nie zgadza się na proponowany mu lokal?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o przydział lokalu
 • Wniosek o zamianę lokali
 • Wniosek o uregulowanie tytułu prawnego
 • Skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony, nieoznaczony
 • Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Deklaracja o wysokości dochodów

Szczegółowy program szkolenia:

W jaki sposób gospodarować mieszkaniowym zasobem gminy?

 • Czy istnieje obowiązek wykazywania i wydawania wszystkich dostępnych lokali posiadanych przez urząd miasta/gminy?
 • Ile lokali powinna zapewnić gmina mieszkańcom?
 • Co zrobić w przypadku braku wystarczającej liczby lokali socjalnych?
 • W jaki sposób gmina nabywa nowe lokale?
 • Jak starać się o pomieszczenia tymczasowe dla osób ubogich?
 • Wieloletni program mieszkań komunalnych
 • Społeczna kontrola gminy w procesie przyznawania lokalu
 • W jakim zakresie gmina powinna dbać o mieszkańców? Co urząd gminy/miasta jest zobowiązany zapewniać swoim mieszkańcom?
 • Jaki jest skład komisji mieszkaniowej oraz kto ma decydujący głos podczas podejmowania decyzji o przyznaniu lokal?
 • W jaki sposób gmina mogłaby bronić się przed zarzutem zaniedbywania mieszkańców?
 • Jak nie przekroczyć uprawnień urzędnika administracji publicznej?
 • Jak poprawnie tworzyć korespondencję biurową między pracownikami placówki?
 • Czy w uchwale może być zawarty okres zamieszkania na terenie danej gminy?
 • Czy zamiast wierzycielowi wystarczy wysłać informacje dla radcy prawnego reprezentującego wierzyciela?
 • Czy gmina musi wynajmować wszystkie wolne lokale?
 • Jakie są środki kontroli stanu technicznego i sanitarnego lokalu, aby nie zarzucono nam, że zakłócamy mir domowy?

Najem socjalny, komunalny i pomieszczenia tymczasowe. Kryteria przyznawania, zamiana lokalu, kwestie umów

 • Jakie są kryteria przyznawania najmu socjalnego lokali, lokali komunalnych oraz pomieszczeń tymczasowych?
 • Czy gmina nie może nie mieć pomieszczenia tymczasowego? Jakie są konsekwencje, jeśli ich nie ma?
 • Ile wynosi maksymalny termin zajmowania lokalu przez lokatora?
 • Przez jaki czas gmina powinna utrzymywać lokatorów mieszkań komunalnych i najmów socjalnych?
 • Jak zawierać umowy z lokatorami i na jakich warunkach?
 • Czy jest obowiązek ogłaszania na 21 dni w prasie zamiaru wynajmu lokalu?
 • Jak wygląda procedura przyznawania lokali tymczasowych?
 • Jak wygląda proces przyznawania lokali, gdy chętnych osób jest zbyt wiele, a kryterium ich klasyfikacji jest podobne?
 • Co zrobić, gdy osoba ubiegająca się o lokal odmawia jego przyjęcia?
 • Czy osoba, która odrzuciła proponowany lokal pozostaje w kolejce osób oczekujących na mieszkanie?
 • Czy odmowę zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu można zastosować również w sytuacji, gdy wnioskodawca ma zawartą umowę najmu na lokal na czas określony nie posiada własności?
 • Czym różnią się wymogi techniczne umowy na najem socjalny lokali, a komunalny?
 • Jak przekształca się lokal socjalny w lokal komunalny i odwrotnie?
 • Zamiana lokali – czy można zamienić lokal komunalny na najem socjalny lokalu osobie, która nie opłaca zobowiązań?
 • Czy za każdym razem gmina może zmieniać charakter lokalu socjalnego?
 • Jak kontrolować mieszkania, gdy nie można wejść do zajmowanego lokalu?
 • Czy najemcy wręczamy pismo o wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu i w tym samym piśmie wpisujemy nową kwotę czynszu, ile trwa takie wypowiedzenie? Czy musi być zawarty aneks do umowy?
 • W jaki sposób można kontrolować stan mieszkań socjalnych/ komunalnych? Jak rozwiązywać sprawy, gdy kontakt z lokatorem jest utrudniony?
 • Sposób dostosowania lokali dla osób niepełnosprawnych. Do zapewnienia czego jest zobowiązany urząd?
 • Co zrobić, gdy lokal nie jest dostosowany dla osoby niepełnosprawnej, a brakuje funduszu w gminie na jego remont?
 • Jakie są dodatkowe kryteria przy kwalifikacji do najmu socjalnego lokali?
 • Kryteria przydzielania mieszkania socjalnego dla osób przebywających w zakładach karnych
 • Czy gmina ma obowiązek do każdego stopnia niepełnosprawności wydzielić zasób?
 • Weryfikacja spełnienia kryterium powierzchni lokalu
 • Jak stosować artykuł o odszkodowaniach za niedostarczanie lokali socjalnych?
 • Co w sytuacji gdy nie ma wydzielonych pomieszczeń tymczasowych?
 • Jak wygląda wstąpienie w najem po zmarłym, który miał prawo do zamieszkiwania lokalu socjalnego lub komunalnego?
 • Czy osoba, która zamieszkuje lokal bezprawnie może wejść w prawa najemcy? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Jakie dokumenty musi złożyć, by stać się najemcą mieszkania?
 • Jak traktować osobę, która mieszkała na terenie danej gminy, a obecnie pracuje za granicą i przyjeżdża raz na dwa tygodnie?
 • Jeżeli umrze osoba niepełnosprawna, dla której specjalnie przyznano odpowiednio przystosowany lokal, to czy można wypowiedzieć umowę najmu rodzinie, która pozostała w tym lokalu?
 • PRZYKŁAD: GOPS zabezpiecza dzieci w związku z nadużyciem alkoholu. Co z pozostałymi osobami, w szczególności gdy zajmują większe lokale?
 • PRZYKŁAD: budynek urzędu zawiera w sobie lokal mieszkalny. Lokal mieszkalny znajduje się w suterenie tego budynku i mieszka tam pewna osoba, która ma zawartą umowę na czas nieoznaczony. Budynek jeszcze rok temu nie był własnością – była to umowa najmu z urzędu miasta, ale teraz forma została prawnie uregulowana, podpisany jest akt notarialny. Lokal mieszkalny został przejęty razem z budynkiem. Pracownikom zaczyna brakować miejsca na archiwum, stanowisk do pracy dla nowych osób i chcieliby rozwiązać z tą osobą umowę w najmniej drastyczny dla niej sposób. Są różne opinie prawników. Jaki powinien być okres wypowiedzenia i czy ewentualnie pracownicy zmuszeni będą zaproponować tej osobie lokal na terenie miasta czy jeden z lokali, którymi dysponują wokół miasta czyli na terenie gminy wiejskiej?
 • Jak udowodnić, że lokator nie zamieszkuje tylko odwiedza lokal, czy wystarczy notatka służbowa?
 • PRZYKŁAD: lokal stoi pusty, wypowiedziana umowa. Istnieje obawa, że najemca nie żyje, nikt go nie widział, może porzucił lokal, nie mamy z nim kontaktu i nie możemy zrobić przeglądu lokalu. Czy istnieje możliwość wejścia do lokalu w asyście straży miejskiej i straży pożarnej?
 • Jeśli najemca ma umowę najmu z ok.1980 roku na czas nieokreślony i po tym okresie otrzymał w spadku oraz nabył kamienicę z mieszkaniami, które wynajmuje i twierdzi, że nie może tam mieszkać, to czy mimo to można wypowiedzieć mu umowę najmu?
 • PRZYKŁAD: czy w przypadku rozwodu z podziałem mieszkania dla małżonków, gdy jedno z małżonków ma prawo do jednego pokoju, a żona z córką ma prawo przebywać w drugim pokoju o powierzchni 11 m2, to czy gmina może nie zgodzić się, żeby była żona pozwoliła zamieszkać w tym jednym swoim pokoju nowemu partnerowi razem z nią? Jeśli formalnie wpłynęło pismo o wyrażenie zgody dla żony o możliwość zamieszkania z nią nowego partnera życiowego? Czy możemy jej zakazać wprowadzenia partnera do lokalu i jego ewentualnego zameldowania?
 • Co w sytuacji, gdy komornik sądowy przysłał pismo do gminy o pomieszczenie tymczasowe, a gmina nie posiada takiego pomieszczenia?
 • Czy po prawomocnym wyroku sądu mamy obowiązek przydzielić pomieszczenie tymczasowe, pomimo że nie dysponujemy takim lokalem?
 • Ile powinien wynosić czynsz za lokal tymczasowy?
 • Czy podczas podpisywania kolejnej umowy na pomieszczenie tymczasowe powinniśmy zweryfikować dochody najemcy?
 • Co w przypadku małżeństwa po rozwodzie, jeśli kobieta została w mieszkaniu, a mężczyzna się wyprowadził? Czy powinni uregulować stan prawny lokalu? Co zrobić w sytuacji, gdy mają zadłużenie za czynsz powstałe w czasie trwania związku małżeńskiego?
 • Czy po zawarciu umowy na pomieszczenie tymczasowe można zawrzeć umowę na czas nieokreślony z najemcą, który ma 75 lat, a jego dochody przekraczają kryterium do otrzymania lokalu socjalnego? Czy można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony z osobą, która dochodowo kwalifikuje się na lokal socjalny i miała dwa razy przedłużaną umowę?
 • Czy przed upływem końca umowy na pomieszczenie tymczasowe, dłużnik może ubiegać się z wnioskiem do gminy o mieszkanie z zasobu na czas nieokreślony?

Polityka przyznawania mieszkań. Jak postępować w sytuacji, gdy mieszkańcy zamieniają się mieszkaniami? Czy można pominąć osoby zgłoszone na listę oczekujących na mieszkanie?

 • Czy w umowie dla lokatorów można doprecyzować fakt bycia mieszkańcem danej gminy czy nie należy tego robić?
 • Zameldowanie czy przebywanie, który z dokumentów jest bardziej korzystny dla lokatorów, którzy chcą podjąć w wynajem lokal socjalny bądź komunalny?
 • Czy selekcja mieszkańców na osoby zameldowanie i posiadające status przebywających jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Co jest istotne podczas rozpatrywania wniosku?
 • Czy można pominąć osoby zgłoszone na listę oczekujących na mieszkanie?
 • Jak napisać nowy program o zmianie zasad przyznawania lokali?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy mieszkańcy zamieniają się mieszkaniami?
 • Co robić z lokatorem, który nagminnie narusza zasady porządku domowego, np. niszczy klatkę?
 • Jak wygląda proces przydzielania lokali mieszkaniowych na podstawie nowych przepisów?
 • Jak mamy potraktować osobę, która była na liście o przydział lokalu komunalnego (mieszkalnego), a po roku dotarł wyrok o dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego?
 • Kryteria wyboru osób przy podjęciu decyzji o przyznaniu lokalu
 • Co warunkuje możliwość ubiegania się w danej gminie o lokal socjalny?
 • Skąd pracownik urzędu ma wiedzieć, że lokator nabył prawo do innego lokalu?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś ma tytuł do innego lokalu - wynajmuje go i ma umowę, a składa do nas wniosek o przydział lokalu mieszkalnego?
 • Skąd pracownik urzędu ma wiedzieć, że lokator nabył prawo do innego lokalu?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś ma tytuł do innego lokalu - wynajmuje go i ma umowę, a składa do nas wniosek o przydział lokalu mieszkalnego?
 • Czy przy oddaniu w najem lokalu komunalnego gmina powinna zawsze pobierać kaucję?
 • Czy wyrok jest bezterminowy?
 • Jest prawomocny wyrok sądu i złożona oferta na najem lokalu socjalnego. Czy wnioskodawca musi złożyć wniosek na najem lokalu socjalnego?
 • Co w sytuacji, gdy przyszły potencjalny najemca umieszczony na liście oczekujących nie zgadza się na proponowany mu lokal?
 • Konkubent po zmarłej najemczyni lokali socjalnego ubiega się o zawarcie umowy najmu jako aktualny najemca. Czy odmawiając możemy jednocześnie przyjąć jego wniosek o przydział gminnego lokalu? Jak mamy go potraktować?
 • W momencie zawarcia umowy najmu ustalone są osoby uprawnione do zamieszkiwania oprócz najemcy. Czy wynajmujący musi wyrazić zgodę na zameldowanie innych osób?

Pozycja lokatora w procesie przyznawania lokalu. Jakie czynniki decydują o przydzieleniu lokalu? Co należy zrobić w sytuacji, gdy lokator nie zdał lokalu socjalnego?

 • Co jest czynnikiem decydującym o przydzieleniu lokalu mieszkalnego danej osobie?
 • Jak wygląda proces przydzielenia lokalów socjalnych osobom zamieszkującym lub niezamieszkującym w gminie?
 • Jakie dokumenty powinny być potwierdzeniem przebywania w danej gminie?
 • Czy choroba jest czynnikiem przemawiającym za przyznaniem lokalu przed innymi chętnymi osobami?
 • Co w sytuacji, gdy jest planowana termomodernizacja budynku, a mieszkańcy nie chcą go dobrowolnie opuścić? Oczywiście jest wskazany tymczasowy lokal zamienny
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy lokator wyjechał za granicę i nie zdał lokalu socjalnego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lokator ma tytuł prawny do zajmowania lokalu, a poprzedni lokator nie chce się opuścić mieszkania?
 • Co w przypadku, gdy mamy lokal przystosowany dla osoby niepełnosprawnej, a osoba po wyroku sądu z prawem do lokalu socjalnego nie chce przyjąć lokalu? Czy odmawiając zwalnia nas z obowiązku dostarczenia lokalu?
 • Czy oferta dla osoby niepełnoletniej powinna być wysyłana do przedstawiciela ustawowego?
 • PRZYKŁAD: ktoś składa wniosek o wynajęcie mieszkania. Jeśli taka osoba jest w związku małżeńskim, to czy taki wniosek musi składać razem z osobą, z którą jest w związku małżeńskim czy niekoniecznie?
 • Gmina złożyła ofertę zawarcia umowy najmu socjalnego. Po oględzinach dłużnik nie przyjął propozycji. Czy gmina nadal ma obowiązek zapewnienia dłużnikowi lokalu, jeśli odmówił przyjęcia oferty?

Dochód osoby ubiegającej się o mieszkanie socjalne/ komunalne. Jakie są inne możliwości, gdy osoba przekracza próg dochodowy? Jak wygląda regulacja tytułu prawnego po śmierci głównego najemcy?

 • Prawidłowe ustalanie dochodu osób ubiegających się o lokal socjalny/komunalny
 • Sposób wyliczania dochodu najemcy
 • Kiedy i na jakiej podstawie dokonuje się badania weryfikacji dochodu?
 • Czy wymaga się oświadczenia strony o uzyskiwanych dochodach?
 • Czy źródła z pracy dorywczej można zaliczać do dochodu?
 • Czy dochód weryfikujemy również, jeśli jest wyrok o eksmisję?
 • Czy jeśli był wykonany wyrok (umowa na 1 rok), a potem był wniosek o lokal socjalny, podpisano umowę jako kontynuację wyroku (ponownie na rok). Czy tu musimy weryfikować dochód?
 • Jak rzetelnie weryfikować dochód lokatorów mieszkań socjalnych/ komunalnych? Czy na podstawie wymienionych dokumentów można określić dochód np. zaświadczenie o zarobkach, nieoficjalne źródła dochodów, PIT-y roczne?
 • Jak daleko można posunąć się w badaniu dochodu?
 • Czy zmiana dochodu lokatora powoduje automatyczne podwyższenie/ obniżenie czynszu za najem mieszkania?
 • W jaki sposób oblicza się stawki w przypadku podwyżki lub obniżki czynszu dla lokatorów?
 • Czy można kontynuować wynajem mieszkania socjalnego, mimo znacznego wzrostu dochodu rodziny?
 • Jak będzie wyglądała regulacja tytułu prawnego po śmierci głównego najemcy? Czy będzie sprawdzany dochód takiej osoby?
 • Czy można wymagać zaświadczenia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy od osób, które są na listach wykwaterowań?
 • Co w sytuacji, gdy zmienia się sytuacja finansowa lokatora w mieszkaniu socjalnym, a gmina nie dysponuje lokalami komunalnymi? Czy w takim przypadku osoba może zostać w lokalu socjalnym z podwyższonym czynszem? Czy musi ten lokal opuścić?
 • Warunki przedłużania umów najmu lokalu socjalnego dla osób, które przekraczają próg dochodowy
 • Jeżeli była już przeprowadzona weryfikacja lokatora i otrzymał on podwyżkę czynszu, to czy za kolejne 2,5 roku może być jeszcze raz weryfikowany dochód? Czy weryfikacja jest jednorazowa?
 • Czy w uchwale można zapisać odrębny, wyższy próg dochodowy dla osób z niepełnosprawnością lub u której w rodzinie jest osoba niepełnosprawna?
 • Jak postąpić z osobą, której skończyła się umowa na lokal socjalny, a uaktualnione dochody nie pozwalają na przedłużenie umowy socjalnej z racji na kryterium z uchwały?
 • Jeżeli w trakcie weryfikacji lokalu mieszkalnego okazje się, że najemca przekracza dochód przyjęty w uchwale, to czy wypowiadamy mu umowę? Czy należy zrobić weryfikację i podnieść czynsz?

Opłata czynszu za wynajem lokalu. Problem lokatorów, którzy zalegają z czynszem. Jak egzekwować zaległości?

 • Co zrobić w przypadku, gdy lokatorzy zalegają z czynszem?
 • Czy można przedłużyć umowę z lokalu socjalnego, mimo braku wpłat czynszu przez lokatorów?
 • W jaki sposób argumentować zmianę wysokości czynszu?
 • Jak egzekwować należności z tytułu nieopłaconego czynszu?
 • Ściągalność zaległości czynszowych z dłużników
 • Ile wynosi czas ochrony lokatorów niepłacących za czynsz?
 • Pilotka mieszkaniowa – naliczenie czynszu i stawki bazowej
 • Co powinno zawierać się w polityce bazowej i czynszowej? Niezbędne minimum
 • Program odpracowywania zadłużeń czynszowych
 • Jak egzekwować należności z tytułu nieopłaconego czynszu?
 • Ściągalność zaległości czynszowych z dłużników
 • Postępowanie dowodowe dot. egzekucji należności za zaległy czynsz
 • PRZYKŁAD: osoba będąca w związku małżeńskim miała umowę o najem lokalu; ze względu na brak opłat (zadłużenie) dostała kiedyś wypowiedzenie; po spłacie zadłużenia jeden z małżonków wstępuje o przywrócenie tytułu prawnego, a drugi z małżonków nie. Czy jeśli małżonkowie nie mieszkają razem, to należy przywracać tytuł prawny tylko jednemu małżonkowi, czy ten drugi z mocą prawa też wejdzie w stosunek najmu?
 • Czy możemy umorzyć odsetki ustawowe oraz zaległości czynszowe i na jakiej podstawie - przez zarządzenie czy uchwałą?
 • Czy możemy do czynszu doliczać opłatę za odpady, gdy najemcy nie ma w lokalu, ponieważ przebywa za granicą?
 • Czy 3-miesięczny termin wypowiedzenia stawki czynszu liczy się od daty potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez najemcę? Co, jeśli najemca nie odbierze korespondencji? Czy należy zastosować w tym przypadku przepis art. 44 k.p.a?
 • Czy posiadając najemcę, który ma bardzo duże zadłużenie za czynsz i posiada wyrok eksmisyjny, to gmina może przenieść taką osobę do lokalu mieszkalnego o mocno obniżonym standardzie mieszkaniowym?

Dewastacja lokali socjalnych, komunalnych i pomieszczeń tymczasowych. Kto ponosi koszty, a kto odpowiada za remonty?

 • Czy przy oddaniu w najem lokalu komunalnego gmina powinna zawsze pobierać kaucję?
 • Kto ponosi koszty odnowienia zniszczonego lokalu?
 • Czy można dochodzić roszczeń za zniszczony lokal od nabywcy? Na jakich zasadach i do jakiej wysokości?
 • Kto odpowiada za remonty lokalu?
 • Jak powinien być wyremontowany lokal mieszkalny?
 • Czy można dokonać remontu bez uzyskania zgody od gminy? Jakie są konsekwencje nieuzyskania zgody?
 • Co w sytuacji, gdy lokator dokona znaczących zmian w posiadanym lokalu?

Bezprawne przejęcie lokalu - zajmowanie mieszkania socjalnego bez tytułu prawnego. Jak wygląda procedura eksmisji? Usuwanie osób niepełnosprawnych, nieuprawnionych

 • Co zrobić w sytuacji, gdy lokal jest zajmowany przez osoby nieuprawnione?
 • Jak wygląda procedura eksmisji osoby nieuprawnionej do korzystania z lokalu?
 • Jak skutecznie eksmitować dzikiego lokatora?
 • Usuwanie osób niepełnosprawnych z lokali socjalnych, komunalnych oraz pomieszczeń tymczasowych
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Jak obliczyć wartość strat?
 • Jak kontrolować ilość osób zamieszkujących dany lokal?
 • Tytuł prawny do zamieszkiwania lokalu, a brak możliwości korzystania z tego prawa, ze względu na obecność innych osób w lokalu mieszkalnym
 • PRZYKŁAD: odszkodowanie z tytułu bezumownego użytkowania lokalu (lok. socjalny); gmina pobiera 50% najniższego czynszu, jaki jest w zasobie gminnym, identycznie jak czynsz za najem socjalny. Czy na podstawie czynników obniżających stawkę czynszu gmina może pobierać odszkodowanie za lokal o niższym standardzie? Wówczas odszkodowanie byłoby trochę wyższe, niż w przypadku czynszu za najem socjalny lokalu
 • Jeżeli wpłynęła informacja, że lokal jest podnajmowany, bez zgody właściciela, to pracownik gminy może zweryfikować, kto obecnie zamieszkuje dany lokal?

Eksmisja - wyrok sądowy nakazujący opuszczenie lokalu

 • Jak działa wyrok eksmisyjny?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o eksmisje lokatorów?
 • Czy potrzebne są fizyczne dowody potwierdzające łamanie regulaminu wynajętego lokalu?
 • Eksmisja lokatorów - przebieg procesu, zasady i warunki eksmisji lokatorów, kryteria eksmisji
 • Czy należy przechowywać rzeczy pozostawione po lokatorach w lokalu? Jeśli tak, to kto jest zobowiązany do ich zabrania, gdzie należy je przechowywać i przez jaki okres?
 • Relacje UG/UM z komornikiem w kontekście eksmisji lokatorów
 • Rola komornika, a rola gminy podczas dochodzenia roszczeń wynikających z zadłużenia z tytułu czynszu
 • Oferta nowego lokalu przy wyroku eksmisyjnym
 • Jak usunąć lokatora po wyroku eksmisyjnym z pomieszczenia tymczasowego?
 • •Czy wyrok jest bezterminowy?
 • Czy oferta dla osoby niepełnoletniej powinna być wysyłana do przedstawiciela ustawowego?
 • PRZYKŁAD: gmina otrzymała wyrok o eksmisję, gdzie jest wskazane, że gmina powinna dostarczyć lokal socjalny. Czy gmina ma najpierw otrzymać wniosek o lokal od osób, którym nakazano opróżnić lokal i tym samym wpisać ich na listę osób oczekujących, czy też od razu wpisać ich na listę oczekujących?
 • Jak należy ustalić stawkę bazową czynszu?
 • PRZYKŁAD: gmina nie ma kontaktu ze spadkobiercą mienia pozostałego w lokalu, tylko syn dostarczył podpisane przez siebie oświadczenie, że zrzeka się majątku. Nie będzie opróżniał lokalu, gdyż nie ma środków, bo jest osobą bezdomną. Syn poinformował, że aktualnie spadkobierca przebywa w szpitalu z powodu zaburzeń psychicznych. Czy gmina może opróżnić lokal?
 • PRZYKŁAD: są zaległości po zmarłym użytkowniku lokalu. Część rodziny zrzekła się aktem notarialnym, natomiast brat zmarłego nie dostarczył zrzeczenia się spadku, przebywa za granicą i nie ma z nim kontaktu. Co w takiej sytuacji: umorzyć, czy szukać kontaktu? Gdzie można wystąpić o udostępnienie adresu?
 • Czy osoba eksmitowana z lokalu socjalnego do lokalu tymczasowego może być eksmitowana do noclegowni, jeżeli nadal nie płaci czynszu i nie przestrzega zasad regulaminu porządku domowego?
 • Czy wymaga to ponownego skierowania sprawy na drogę sądową?
 • W jaki sposób przebiega opróżnienie lokalu, jeżeli najemca mieszka sam i umiera a nie ma żadnych bliskich?
 • Co w sytuacji, gdy lokator jest wymeldowany, ale nie możemy rozwiązać umowy, ponieważ nie wiemy, gdzie obecnie przebywa? Lokal stoi pusty, a są osoby chętne. Co jeśli jest osoba zaginioną? Co w sytuacji, gdy nie ma prawomocnego wyroku sądu, lokator jest wymeldowany, zostawił wszystkie swoje rzeczy i prawdopodobnie przebywa za granicą, bo nie zaginął ani nie przebywa w zakładzie karnym? Powodem wymeldowania było to, że w lokalu nie przebywał przez ponad rok
 • Jak usunąć lokatora po wyroku eksmisyjnym z pomieszczenia tymczasowego?

Umowy - nowelizacja przepisów

 • Sposób tworzenia nowych uchwał rady
 • Umowa najmu lokali socjalnych i komunalnych - weryfikacja umów, najważniejsze elementy dokumentu; ile razy można przedłużać umowę najmu?
 • Wyroki sądowe eksmisyjne oraz odwoławcze - jak napisać wniosek lub odwołanie, na co zwrócić szczególną uwagę? Jak poprawnie tworzyć pisma odnośnie ugody w sprawie lokatorów eksmitowanych?
 • Czy można zamieniać umowy socjalne z umowami komunalnymi? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Co należy zmieniać w umowie?
 • Sprzeczność uchwały gminy z ustawą. Co jest nadrzędne dla urzędnika? Jak rozwiązywać konflikty na tle wykluczających się przepisów? Przykłady i rozwiązania konkretnych sytuacji
 • Które wyroki eksmisji/egzekucji komorniczej muszą mieć klauzule wykonalności, a które nie?
 • Klauzula wykonalności wyroku sądu I i II instancji - uzasadnienie
 • Zawieranie aneksów do obowiązujących umów najmu
 • Czy coś się zmieniło odnośnie przepisów nakazujących wynajmującemu doręczanie pozwów i nakazów zapłaty nieobecnym dłużnikom, za pośrednictwem komornika?
 • Co z kaucją w przypadku zmiany umowy najmu lokalu komunalnego na najem socjalny ze względu na dochody?
 • Najemca wpłacił kaucję przy podpisywaniu umowy na najem komunalny. Po weryfikacji dochodów kwalifikuje się na najem socjalny, ponadto ma zadłużenie w opłacaniu czynszu. Czy gmina może wypłacić mu kaucję po potrąceniu zaległości?
 • Czy można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony z osobą, która dochodowo kwalifikuje się na lokal socjalny i miała dwa razy przedłużaną umowę?
 • Czy w uchwale może być zawarty okres zamieszkania na terenie danej gminy?
 • Na jaki okres możemy przedłużyć umowę najmu pomieszczenia tymczasowego po upływie 6 miesięcy?
 • Małżonkowie mieli zawartą umowę, która została wypowiedziana ze względu na długi. Spłacili dług i teraz chcą zawrzeć ponownie umowę, ale się rozwiedli. Pan nie spełnia kryterium dochodowego i odmówiliśmy zawarcia z nim umowy. Czy jest to prawidłowe? Czy może mieć jakieś roszczenia do gminy?

Prowadzący

Jolanta Żurawska- związana z samorządem Wrocławia, od ponad 30 lat, wieloletni dyrektor Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia