Wideoszkolenie: E-doręczenia i ePUAP w urzędzie

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak wdrożyć e-usługi i e-Doręczenia w urzędzie? Od kiedy będzie obowiązek przesyłania korespondencji w ramach e-Doręczeń? Co ma zrobić klient, jeżeli nie ma usługi na ePUAP – czy może skorzystać z pisma ogólnego do podmiotu publicznego? Jakie są 4 sposoby wysyłki pisma? Kto powinien wysyłać i podpisywać pisma wysyłane przez ePUAP? Platforma ePUAP w codziennej pracy urzędu


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za cyfryzację w urzędzie oraz sekretarzy, informatyków, administratorów profili urzędów na platformie ePUAP, pracowników wdrażających EZD i EOD

Wdrożenie e-Doręczeń na żywo w 4,5 godziny
Praktyczne warsztaty, na których Kierownik Referatu Rozwoju Systemów Teleinformatycznych z Urzędu Miasta Bydgoszczy przedstawi harmonogram wdrożenia e-Doręczeń krok po kroku, na czym polega usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa, jak wyszukiwać odbiorców pisma w Bazie Adresów Elektronicznych oraz omówi nową hierarchię doręczeń, uwzględniającą zmiany w k.p.a. i ordynacji podatkowej. Prelegentka szczegółowo wyjaśni, jak instytucje publiczne powinny doręczać pisma do różnych grup podmiotów publicznych i niepublicznych oraz zaprezentuje obsługę skrzynki e-Doręczeń na środowisku testowym e-Doręczeń, a także przedstawi, jakie rewolucyjne zmiany w doręczeniach planuje wprowadzić Ministerstwo Cyfryzacji

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych?
 • Od kiedy będzie obowiązek przesyłania korespondencji w ramach e-Doręczeń?
 • Jakie są obowiązki podmiotu publicznego w zakresie wdrożenia doręczeń elektronicznych?
 • Nowe rozwiązania w k.p.a. i OP w zakresie komunikacji elektronicznej od 5.10.2021r.
 • Czy klient może składać skany dokumentów i podpisywać je profilem zaufanym?
 • Jak należy wysyłać korespondencję poprzez ePUAP do klienta?
 • W jaki sposób wysłać sprawozdanie poprzez ePUAP?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • NOWY REGULAMIN PUH
 • NOWE REGULAMIN PURDE
 • Regulamin e-Doręczeń z Poczty Polskiej
 • Wniosek o nadanie uprawnień do ePUAP-u
 • Instrukcja obsługi platformy ePUAP dla nowych pracowników
 • Wniosek o przyłączenie do węzła krajowego
 • Wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki o wydanie certyfikatu do systemu dziedzinowego


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy radca prawny traktowany jest jako posiadający swój adres do doręczeń w sprawach prywatnych jak osoba fizyczna z BAE?
 • Czy jeden adres będzie dla JST i jednostek, np. GOPS?
 • Czy każde logowania wymusza podanie kodu przesłanego SMS-em?
 • Kto składa wniosek o nadanie adresu w GOPS? Wójt czy kierownik GOPS?
 • Czy administrator i inni użytkownicy skrzynki będą mieli własny login i hasło?
 • Jak pieczęć elektroniczna ma się do podpisania dokumentu przez organ przy obowiązku kontrasygnaty skarbnika?
 • Czy dla ośrodka sportu i rekreacji potrzebny jest adres? Jeżeli tak, to jaką kategorię wybrać?
 • W stanowisku Ministra Cyfryzacji jest mowa o k.p.a. i Ustawie o doręczeniach elektronicznych, a kwestie doręczeń uregulowane są również w przepisie art. 144 Ordynacji podatkowej. Czy można tu zastosować przepis dot. innego systemu teleinformatycznego?
 • Czy administratorem skrzynki e-Doręczeń może być osoba obsługująca kancelarię urzędu?
 • Kiedy podajemy adres e-mail do notyfikacji? Czy po aktywacji skrzynki?
 • USC nie ma numeru REGON i numeru NIP. Czy traktujemy go jako oddzielny podmiot?
 • Jako użytkownik skrzynki e-Doręczeń oprócz loginu i hasła do logowania będę potrzebować jeszcze kodu SMS, aby się zalogować?
 • Jaka kategoria dla miejskiego ośrodka rekreacji i wypoczynku oraz ośrodka sportu i rekreacji?
 • Jaki jest termin wdrożenia doręczeń elektronicznych dla gminnego ośrodka pomocy społecznej?
 • Co z dokumentami wytworzonymi w systemie CEPiK lub SI CEPiK?
 • Czy decyzje o wymiarze podatku rolnego będziemy przekazywać jedynie za pomocą e-Doręczeń?
 • Co w sytuacji, gdy przygotujemy list tradycyjny z zamiarem wysyłki w kolejnym dniu roboczym, a następnego dnia okaże się, że adresat zdecydował, że ma zostać przesłany w formie elektronicznej?
 • Czy po 1 stycznia nie będzie papierowej korespondencji?
 • Jak wygląda wydruk dokumentów, które posiadają załączniki, np. w postaci map w skali, a format wydruku jest niestandardowy, np. A1?
 • Co z dokumentami zastrzeżonymi i poufnymi, które są teraz opieczętowane na kopertach?
 • Jeśli osoba fizyczna prowadzi firmę, to czy powinna mieć dwa adresy do e-doręczeń?
 • Jak rozumieć PUH dla JST od 2029?

Doręczenia elektroniczne i ePUAP - komunikacja elektroniczna w urzędach

1. E-Doręczenia

2. Nowy model doręczania pism i załatwiań spraw elektronicznie w k.p.a. i OP (Ordynacja Podatkowa)

3. Platforma ePUAP w codziennej pracy urzędu

1. Wdrożenie e-Doręczeń w urzędzie – jak się przygotować, co trzeba wiedzieć i jak to ma funkcjonować w praktyce?

 • Jak system ma funkcjonować w praktyce? Załóżmy, że jest pięcioosobowy urząd bez EZD - kto ma wysyłać pisma? Kto ma odbierać? Czy każdy ma mieć swoje konto? Czy każdy ma mieć dostęp do systemu? Ma się tym w całości zająć sekretariat?
 • Jakie są założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych?
 • Od kiedy będzie obowiązek przesyłania korespondencji w ramach e-Doręczeń?
 • Czym jest Baza Adresów Elektronicznych (BAE)?
 • W jaki sposób będzie uregulowany dostęp do BAE?
 • W jaki sposób będzie można sprawdzić osobę fizyczną w BAE?
 • W jaki sposób weryfikujemy, czy ktoś posiada adres w BAE?
 • Jeżeli urząd gminy ma pod sobą jednostkę podległą GOPS, to czy każda z tych jednostek powinna starać się o swój adres BAE?
 • Jakie są różnice między Publiczną a Kwalifikowaną Usługą Rejestrowanego Doręczenia (PURDE/KURDE)
 • Jakie są zasady świadczenia Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH)
 • W jakiej formie wróci do JST nieodebrana przesyłka hybrydowa?
 • Czy w przypadku wysłania korespondencji w trybie PUH, to operator wyznaczony wdrukuje dokument PDF i dostarczy drogą tradycyjną? Jaka będzie ważność dokumentu papierowego (wydrukowanego)?
 • Nowe adresy i obsługa skrzynki do doręczeń elektronicznych urzędu
 • Jakie są obowiązki podmiotu publicznego w zakresie wdrożenia doręczeń elektronicznych?
 • Kto powinien być administratorem e-Doręczeń w podmiocie i jaki jest zakres jego obowiązków?
 • Jak system e-Doręczeń funkcjonuje w praktyce – prezentacja wersji testowej systemu
 • Jak zintegrować system EZD z e-Doręczeniami?
 • E-Doręczenia a ePUAP - czy można wysyłać poprzez oba systemy?
 • Wydaje się, że przeszukiwanie, weryfikacja adresów e-doręczeń znacznie wydłuży czas przygotowywania wysyłki. Czy faktycznie?
 • Jak z perspektywy dużego urzędu przebiega wysyłka wymiaru podatku? Mamy system mieszany i na tę chwilę wymiar jest wyłączony z wysyłki przez EZD, robimy to tradycyjnie

2. Zmiany w k.p.a./OP w związku z e-Doręczeniami

 • Nowe rozwiązania w k.p.a. i OP w zakresie komunikacji elektronicznej od 5.10.2021r.
 • Jak doręczać dokumenty w okresie przejściowym?
 • Zastosowanie art. 39 3 k.p.a. w kontekście przepisów kancelaryjno-archiwalnych

3. Platforma ePUAP w codziennej pracy urzędu

 • Zasady działania platformy ePUAP – interfejs oraz funkcjonalność platformy
 • Jakie są rodzaje kont na ePUAP-ie?
 • Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i jak działa?
 • Strefa urzędnika - co zawiera i do czego służy?
 • Usługi lokalne i centralne na ePUAP
 • Zadania i uprawnienia administratora na ePUAP
 • Kto może być administratorem? Czy może być kliku administratorów?
 • Nadawanie i odbieranie uprawnień do konta podmiotu na ePUAP
 • Konfiguracja skrzynki ESP na ePUAPie
 • Publikacja usługi elektronicznej na ePUAP – co to jest CRWDE?
 • Co ma zrobić klient, jeżeli nie ma usługi na ePUAP – czy może skorzystać z pisma ogólnego do podmiotu publicznego?
 • Czy klient może składać skany dokumentów i podpisywać je profilem zaufanym?
 • Czy na gruncie nowych przepisów skan pisma traktowany jest jako dokument? Czy wymagane jest pismo z podpisem zaufanym?
 • Jak podpisywać dokumenty na ePUAP?
 • Czy załączniki muszą być podpisane odrębnie – omówienie problematyki przez pryzmat orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Jak odszukać skrzynkę podmiotu, na którą chcemy wysłać wiadomość?
 • Jak odszukać adres skrzynki osoby fizycznej na ePUAP?
 • Dlaczego nie można znaleźć skrzynki np. komornika, biura rachunkowego?
 • Czy urząd będzie wysyłać elektronicznie wszystkie pisma do operatora? Jeśli mieszkaniec ma skrzynkę e-Doręczeń to otrzymuje elektronicznie, a jeśli nie ma, to poczta to drukuje i dostarcza papierowo?
 • Czy każda jednostka będzie musiała zawrzeć umowę z Pocztą Polską wraz z umową powierzenia danych?
 • Czy pracownik Poczty Polskiej ma wgląd do każdego drukowanego dokumentu?
 • Czy Poczta Polska wystawia EPO po fizycznym doręczeniu korespondencji obywatelowi? Czy tylko na podstawie tego, że otrzymali zlecenie od urzędu?

a) Jak należy wysyłać korespondencję poprzez ePUAP do klienta?

 • Jakie są 4 sposoby wysyłki pisma?
 • Jak wysłać pismo do wielu podmiotów?
 • Jak wysłać pismo z dużymi załącznikami do 500 mb?
 • Jak zaadresować pismo w ePUAP-ie z podmiotu publicznego do osoby fizycznej tak, aby przy wizualizacji wniosku i wydruku w polu adresat wyświetliły się jego dane?
 • Czy przysyłając wiadomość przez e-PUAP obywatel może określić, że chce otrzymać odpowiedź e-PUAP-em, a nie e-doręczeniem?
 • Czy osoba fizyczna może nadać list polecony papierowy do urzędu, jeżeli ma adres e-doręczeń, czy dostanie odmowę na poczcie?
 • Co w przypadku, gdy obywatel nie ma adresu? Czy przygotowujemy kopertę?

b) W jaki sposób wysłać sprawozdanie poprzez ePUAP?

 • Jak przekazać pismo otrzymane z ePUAP do innego podmiotu np. sądu?
 • Kto powinien wysyłać i podpisywać pisma wysyłane przez ePUAP?
 • Jak złożyć dwa podpisy na dokumencie na ePUAP?
 • W jaki sposób załączyć plik w formacie nie obsługiwanym przez ePUAP?
 • Co to jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru?
 • Dlaczego UPO może występować w dwóch wariantach: UPD i UPP?
 • Gdzie znaleźć UPO na ePUAP?
 • Czy trzeba podpisywać UPO w podmiocie?
 • Jak długo należy przechowywać UPO?
 • Jak wygląda proces doręczenia pisma z ePUAP po stronie odbiorcy?
 • Czy urząd możne wysłać pismo z ePUAP na email i otrzymać UPO?
 • Czy do podmiotu trzeba doręczać w trybie UPD – interpretacje prawne przez pryzmat orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Co należy zrobić jeśli pismo nie zostało odebrane przez użytkownika? Jakie są procedury oraz postępowanie?
 • Jaki jest dalszy obieg dokumentu z ePUAP w podmiocie – czy trzeba dokument drukować?
 • Jak archiwizować dokumenty z ePUAP?
 • Awaryjność ePUAP-u – jak radzić sobie z awaryjnością platformy, jak zgłaszać problemy

Prowadzący

Katarzyna Hermann-Grzegorzewska -Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. transformacji cyfrowej, Kierownik Referatu Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Urząd Miasta Bydgoszczy

Transformacja cyfrowa, postępy w dziedzinie informatyki oraz zarządzanie zespołem programistów to główne obszary ekspertyzy prowadzącej szkolenie. Posiada ona bogate doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów IT, analizie procesowej skupiającej się na optymalizacji oraz wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość zagadnień systemów informatycznych dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Legitymuje się również dużym doświadczeniem we wdrażaniu systemów klasy EZD, ERP i innych. W związku z niedawnym wejściem w życie ustawy o e-doręczeniach, zajmuje się adaptacją przepisów w kontekście używanych systemów informatycznych oraz organizacją pracy w urzędzie. Doświadczenie prowadzącej oraz praktyczne podejście do szkolenia umożliwiają uczestnikom zrozumienie i efektywne wdrożenie e-doręczeń w ich codziennych obowiązkach. Katarzyna Hermann-Grzegorzewska jest absolwentką wydziału matematyki i informatyki oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia