Wideoszkolenie: Kontrola RIO w gospodarce nieruchomościami

Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie gospodarki nieruchomościami?

Brak danych

Szkolenie skierowane do pracowników wydziału gospodarki nieruchomościami

Szkolenie poprowadzi Zastępca Naczelnika WKGF w RIO w Poznaniu!

Podczas szkolenia podpowiemy Państwu, jak dobrze przygotować się do przeprowadzanych przez organy kontroli (RIO). Omówimy wszystkie problematyczne zagadnienia, które często pojawiają się podczas kontroli. Odpowiemy na Państwa pytania!

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży/dzierżawy? Jakich dokumentów może wymagać organ kontrolujący dokumentujących sprzedaż nieruchomości?
 • Czy można przenieść koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży na nabywcę?
 • Rokowania po drugim negatywnym przetargu – co zrobić w sytuacji, gdy przychodzi osoba ze swoimi warunkami, innymi niż ustalone podczas rokowań? Czy gmina może przyjąć jej ofertę?
 • Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej – kiedy gmina może zastosować sprzedaż nieruchomości w tym trybie ?
 • Jak liczyć opłaty VAT przy sprzedaży/nabywaniu nieruchomości? Kogo można zwolnić z obowiązku płacenia podatku?
 • Na jakiej zasadzie można zamieniać nieruchomość z osobą prywatną, ze Skarbem Państwa?
 • Jak poprawnie obliczać opłatę planistyczną? Kiedy gmina może ją pobrać ?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia,
 • ogłoszenia o przetargach,
 • protokołu z przeprowadzonego przetargu,
 • wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
 • informacji o wyniku przetargu,
 • ogłoszenia o rokowaniach


Szczegółowy program szkolenia:


1) Postępowanie przy sprzedaży nieruchomości

• Na co zwracają uwagę kontrolujący przy sprzedaży nieruchomości? Jak przebiega procedura sprzedaży nieruchomości?

• Jaka powinna być kolejność przy sprzedaży nieruchomości, dzierżawie nieruchomości? Czy wycinki z prasy z ogłoszenia o przetargu powinny zostać dołączone do dokumentacji?

• Jak dokładnie szacować koszty przygotowania nieruchomości do zbycia?

• Co powinien zawierać protokół sporządzony ze sprzedaży nieruchomości?

• Najczęstsze błędy popełniane przez urzędników przy sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej nieruchomości

• Zwrot bonifikaty ze sprzedaży nieruchomości z bonifikatą

• Jak przeprowadzić zwrot bonifikaty przy sprzedaży mieszkania komunalnego? Jak zweryfikować, czy mieszkanie komunalne zostały sprzedane?


*Sprzedaż nieruchomości na powiększenie terenu

• Co zrobić w sytuacji, gdy działka powiększająca jest większa niż działka powiększana?

• Jak wybrnąć z sytuacji, jeżeli właściciel działki sąsiadującej nie zgadza się na powiększenie tej działki?

• Czy na zbycie działki powiększającej można zastosować bonifikatę?

• Sprzedaż bezprzetargowa na poszerzenie działki sąsiedniej – jakie dokumenty trzeba sporządzić? Jak przeprowadzić taką sprzedaż?

• Jak rozliczyć nakłady przy zbyciu/sprzedaży nieruchomości? Co trzeba uwzględnić?

• Sporządzanie planów sprzedaży nieruchomości


* Przetargi – jak powinna wyglądać poprawna procedura przetargowa? Jakie są najczęściej popełniane błędy przez urzędników?

• Sprzedaż nieruchomości rolnej powyżej 30 arów – jaki przetarg ogłosić – ograniczony czy nieograniczony?

• Rokowania po drugim negatywnym przetargu – co zrobić w sytuacji, gdy przychodzi osoba ze swoimi warunkami, innymi niż ustalone w rokowaniach i chce kupić taką nieruchomość? Czy gmina może przyjąć taką ofertę?

• Ogłoszenie o przetargach – z jakich elementów powinno się składać? Jakie są odpowiednie terminy ogłoszenia przetargu? W jakim terminie od publikacji wykazu trzeba ogłosić pierwszy przetarg?

• Jakie są przesłanki do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowy?


*Wykaz nieruchomości – na podstawie art. 35 i 34 ustawy o gospodarce nieruchomości omówienie najważniejszych elementów wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

• Co powinien zawierać wykaz nieruchomości? Jak ustalić wartość nieruchomości? Co robić aby gmina nie zapłaciła za wiele, gdy dużo nieruchomości wymaga wyceny ?

• Na ile dni przed przetargiem trzeba udostępnić wykaz nieruchomości? Na jaki okres wywiesza się ten wykaz?


2) VAT – najważniejsze zagadnienia, które sprawiają trudności urzędnikom

• Jak obliczać VAT przy sprzedaży/nabywaniu nieruchomości? W jakich przypadkach obowiązuje zwolnieni z VAT?

• Czy opłatę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzeba liczyć z VAT czy bez?

• Kiedy i jak VAT naliczyć przy zamianie nieruchomości? Kogo można zwolnić z obowiązku płacenia podatku?


3) Inne zagadnienia pojawiające się często podczas kontroli

* Zamiana nieruchomości

• Na jakiej zasadzie można zamienić nieruchomość z osobą prywatną, a na jakiej zasadzie ze Skarbem Państwa? Czy są może te same zasady w obydwu przypadkach?

• Jak wyceniać nieruchomości przeznaczone do zamiany? Jakie dokumenty w związku z zamianą nieruchomości będą podlegać kontroli? Czy nie lepszym wyjściem jest sprzedaż nieruchomości, zamiast stosować zamianę nieruchomości?

• Jak przeprowadzić zbywanie i nabywanie nieruchomości na rzecz jednostki organizacyjnej? Jak prawidłowo ją udokumentować?

• Czy przy zamianie nieruchomości w wykazie musi być zawarty termin do złożenia wniosku o pierwokup?

• Czy przy zamianie nieruchomości musi być sporządzona wycena czy protokół? Którego z tych dokumentów może wymagać organ kontrolujący?


* Dzierżawa – na co zwrócić uwagę ?

• Umowy dzierżawy – jakie są terminy zawierania takich umów? Jak sprawdzić czy to jest pierwsza umowa czy kolejna?

• Dzierżawa nieruchomości przez współmałżonka po upływie 3 lat – czy można zawierać umowę dzierżawy po 3 latach bez przetargu?

• Kiedy można wydzierżawiać nieruchomości w drodze przetargowej a kiedy bezprzetargowej?

• Jak wycenić nieruchomości pod dzierżawę?

• Jak poprawnie sformułować umowę dzierżawy?

• Jaki termin zapłaty za dzierżawę żądać od dzierżawców ? - „z góry”, czy „z dołu” - za dany rok?

• Jak obliczyć wysokość czynszu dzierżawnego na cele rolne?


* Jak na podstawie art. 23. ust.1c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami sporządzić plan wykorzystywania zasobów gminy

• W jakiej formie musi być sporządzony taki plan? Jakie są najważniejsze elementy, które powinien zawierać?

• Jak poprawnie liczyć opłatę planistyczną? Kiedy gmina może pobierać te opłaty? Czy RIO kontroluje te opłaty?

• Ogólne zasady gospodarowania mieniem gminy

• Co winien zawierać plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości?


* Użytkowanie wieczyste – co w tym zakresie może zostać sprawdzone?

• Przykład – ustanowiono użytkowanie wieczyste na działalność usługową, między czasie budynek został zmieniony na mieszkalny; w księgach wieczystych figuruje jako budynek usługowy – co zrobić w takiej sytuacji?

• Na podstawie art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, omówić aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Jak liczyć taką opłatę?

• Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z lipca 2018.

• Opłaty przekształceniowe – poprawne ustalenie po nowelizacji przepisów

• Jakie są różnice między użytkowaniem wieczystym/użytkowaniem/użyczeniem/zarządem? Jak to rozróżniać?


* Opłaty adiacenckie – czy RIO obecnie kontroluje te opłaty? Jeżeli tak, to na co kładą największy nacisk? Pod jakim kątem sprawdzają to kontrolerzy?

• Kiedy gmina może pobrać taką opłatę? Jak poprawnie wyliczyć wysokość tej opłaty?

• Rada gminy w drodze uchwały ustala wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Jakie są najważniejsze elementy tej uchwały?

• Terminy płatności opłaty adiacenckiej


*Pozostałe zagadnienia, które często sprawiają problemy urzędnikom

1. Jakie elementy powinna obejmować cena nieruchomości, oprócz wartości orzeczonej przez rzeczoznawcę na podstawie art.67 i 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami?

2. Informacja o stanie mienia komunalnego – co powinna zawierać?

3. Czy przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd trzeba sporządzić operat szacunkowy do wyceny ich wartości?

4. Uregulowania dotyczące wspólnoty mieszkaniowej, w których współwłaścicielem jest gmina – jakie koszty ponosi gmina jako współwłaściciel i jako podmiot, który realizuje zadania własne?

5. Jakie dane i informacje powinny zostać zawarte w ewidencji nieruchomości gminnych?

6. Czy gazeta elektroniczna spełnia wymagania gazety lokalnej?

7. Odpłatne i nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz jednostki organizacyjnej – cała procedura zgodnie z przepisami

8. Mieszkania komunalne – na jakich podstawach przydzielać mieszkania komunalne/ socjalne?

9. Uregulowane formy władania nieruchomościami będącymi w posiadaniu jednostek organizacyjnych np. trwały zarząd?


Prowadzący

Ewa Murakowska–Miężał – od 2012 roku Zastępca Naczelnika WKGF w RIO w Poznaniu. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, od 1999 roku pracuje w RIO w Poznaniu.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia