Wideoszkolenie: Finansowanie OSP

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – jakie potrzeby gmina musi zapewnić OSP? Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Ekwiwalent dla strażaków oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich, Księgowości, Finansów i innych osób, które w zakresie zadań własnych zajmują się finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przydatne wzory pism!
Powiemy m.in. o tym, co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej, sposobie obliczania ekwiwalentu za akcje i szkolenia, oraz jak powinna wyglądać współpraca na linii gmina – ochotnicza straż pożarna

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie czy co miesiąc?
 • Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku, gdy właścicielem jest jednostka OSP?
 • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane? Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
 • Czy jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. powódź, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie należy wybrać? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
 • Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej, to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu?
 • Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Skierowanie badania lekarskie kierowca
 • Skierowanie badania lekarskie strażak
 • Umowa darowizny ubranie specjalne
 • Umowa- zlecenie konserwatorów
 • Wniosek o wydanie karty pracy sprzętu
 • Wyposażenie wozu OSP
 • Wykaz sprzętu wymagającego CNBOP rozporządzenie
 • Wyżywienie dlugotrwałe - akcje
 • Inwentaryzacja - zarządzenie
 • Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości
 • Ogłoszenie Wójta - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego: Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych)
 • Rozliczenie materiałów pędnych
 • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 • Miesięczna karta pracy sprzętu silnikowego
 • Normy zużycia paliw dla pojazdu samochodowego
 • Normy zużycia paliw dla sprzętu silnikowego
 • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy ...
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy ...

Szczegółowy program szkolenia:

Finansowanie OSP – co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej? Najważniejsze informacje dotyczące dotacji na działalność OSP

 • Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie, czy co miesiąc?
 • Jak wyegzekwować od strażaków systematyczne rozliczanie paliwa?
 • Czy gmina powinna mieć podpisaną umowę z członkiem OSP na rozliczenie paliwa, czy wystarczy, aby był to któryś z kierowców?
 • Skąd brać informację o normach zużycia paliwa? Czy PSP powinna podawać te normy gminie do wiadomości?
 • Czy podczas imprez komercyjnych, gdzie OSP zarabia, gmina musi finansować paliwo?
 • Jak rozliczyć paliwo na wyjazd na pogrzeb członka OSP?
 • Czy Rio będzie akceptować zapis w karcie - pogrzeb?
 • Jak rozliczyć karty paliwowe, gdy samochody stoją, a sprzęty pracują?
 • Jeśli na karcie paliw będzie wyjazd gospodarczy, to kto zapłaci za paliwo wykorzystane na ten wyjazd?
 • Czy w karcie powinny być kolumny praca na postoju i praca urządzenia specjalnego i ewentualnie ogrzewanie WEBASTO?
 • Czy karta musi być miesięczna, czy może być kwartalna?
 • W jaki sposób prowadzić karty drogowe?
 • Czy można zapisać w karcie pojazdu i prace urządzenia specjalnego i pracę na postoju?
 • Jak rozliczać paliwo w stosunku miesięcznym?
 • Czy według nowych przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina będzie mogła korzystać z OSP przy organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców?
 • Czy gmina, która zamierza udzielić dotacji OSP na podstawie art. 32. Ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinna podjąć dodatkową uchwałę o udzielenie dotacji? Czy wystarczające jest zaplanowanie dotacji w uchwale budżetowej?
 • Jakie są zasady dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Województwa- Urząd Marszałkowski?
 • Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku gdy właścicielem jest jednostka OSP?
 • W jakiej formie przekazać dotację? Jakie dotacje – czy z działu finansów publicznych, czy ochrony przeciwpożarowej?
 • Czy dotacja dla OSP to dotacja celowa, przedmiotowa, czy może podmiotowa?
 • Czy można przekazywać miesięczne dotacje dla OSP?
 • Czy mundur galowy służy do podnoszenia i utrzymania gotowości bojowej?
 • Czy gmina może finansować zakup mundurów galowych?

Jakie badania strażaków musi zlecić gmina? Kto powinien je opłacić?

 • Co w sytuacji kiedy jednostka nie wyjeżdża do akcji - wówczas gmina musi zapłacić za badania?
 • Czy jeżeli gmina ma podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy na przeprowadzanie badań okresowych strażaków, czy strażak może wykonać badania indywidualnie w innej przychodni i przedstawić fakturę?
 • Czy w czasie trwającej epidemii należy wysłać na pierwsze, wstępne badania osobę, która zgłasza chęć dołączenia do OSP?

Finansowanie wyżywienia – czy można finansować z budżetu gminy?

 • Wyżywienia dla OSP w trakcie akcji – na jakiej podstawie prawnej?
 • Czy wyżywienia nie powinno zapewnić PSP w czasie działań ratowniczych?
 • Czy w przypadku długotrwałego działania trwającego ponad 2 dni, w którym uczestniczy bardzo dużo jednostek PSP i OSP możliwe jest sfinansowanie wyżywienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Czy w takim przypadku ekwiwalent można sfinansować z rezerwy?
 • Czy dopuszczalny jest zakup wody do picia dla osp podczas bardzo licznych pożarów w okresie wiosennym, ale nie koniecznie trwających powyżej 6h?
 • Czy można finansować inny sprzęt medyczny dla OSP?
 • Czy jest możliwość prawna dofinansowania dronów?
 • Czy gmina musi finansować wszystko, co OSP sobie zażyczy?
 • Czy OSP powinno zająć się zleceniem przeglądów i napraw, a potem przesłać tylko fakturę do gminy?
 • Jak wygląda finansowanie działalności OSP jako stowarzyszenia?
 • Co wchodzi w skład umundurowania – tylko mundury, czy też koszarowe ubrania?
 • Czy należy wykonywać coroczne przeglądy przepięciowe obuwia gumowego?
 • Jak rozliczać pracę sprzętu mechanicznego – np. piła do drewna?
 • Co pracownik musi brać pod uwagę, rozliczając karty pracy sprzętu? Jak wygląda to w innych urzędach?
 • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane?
 • Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
 • Czy gmina może współfinansować przekazanie samochodu dla OSP?
 • Czy przekazany samochód ma być zawarty w ewidencji gminny, czy straży pożarnej?
 • Skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na kupno samochodu dla OSP?
 • Za co gmina powinna ponosić wydatki na rzecz OSP, a za co nie musi?
 • Jak i kiedy rozliczać wyjazdy strażaków? Jak wygląda w praktyce dofinansowanie w takim przypadku?
 • Jak zinterpretować pojęcie podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy? Czy np. AODO w zwykłej OSP jest to podstawowy sprzęt?
 • Czy gmina musi płacić za szkolenia strażaków?
 • Czy za pierwsze podstawowe szkolenie gmina może nie ponosić kosztów?
 • Czy można ubezpieczyć strażnicę?
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO? Co może zostać sprawdzone pod kątem finansowania OSP?

Jak liczyć ekwiwalent dla strażaków? Ubezpieczenie w trakcje akcji

 • Czy strażak sam ma się ubezpieczyć, czy gmina też musi w tym uczestniczyć? Czy strażacy sami powinni zadbać o swoje ubezpieczenie?
 • Procedury i sposób postępowania w przypadku, gdy strażak ulegnie wypadkowi – jak wygląda cała procedura?
 • Członkowie OSP zwrócili się do gminy z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym tj. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenie to nie było organizowane przez gminę ani Straż Państwową - czy gmina postąpiła dobrze, odmawiając wypłaty ekwiwalentu?
 • Jaką rolę pełni gmina, komendant w momencie, gdy strażak ulegnie wypadkowi?
 • Kto wypłaca odszkodowanie?
 • Czy gmina może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której będzie musiała wypłacić odszkodowanie strażakowi?
 • W jaki sposób sprawdzić godz. i minuty udziału strażaka w akcji w celu naliczenia ekwiwalentu do wypłaty?
 • Czy pracownik Gminy powinien to weryfikować i czy ma prawo odmówić wysłania druha na szkolenie jeśli nie jest spełniony ww. warunek?
 • Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
 • Kiedy gmina musi wypłacić odszkodowanie dla strażaków?
 • Czy za udział w zawodach pożarniczych należy się ekwiwalent?
 • Czy za udział w szkoleniu online (teoria) należy się ekwiwalent?
 • Czy za szkolenie nieukończone np. przez niezaliczenie komory należy się ekwiwalent?
 • Czy za alarm fałszywy można naliczyć ekwiwalent?
 • Czy za kurs sternika motorowodnego dla strażaka w OSP KSRG, za który gmina zapłaciła, należy się dodatkowo ekwiwalent? Czy taki kurs kwalifikuje się jako "szkolenie pożarnicze"
 • Jakie ubezpieczenie dla strażaków – 24 godzinne, czy tylko na okres wyjazdów na akcję?
 • Wypadek w drodze do remizy, np. skręcona kostka – czy gmina musi wypłacić odszkodowanie?
 • Wypłaty ekwiwalentu – co miesiąc, czy co kwartał?
 • Jak wyliczyć ekwiwalent, jeżeli strażak złoży wniosek 31.12, a na akcji był tydzień wcześniej?
 • Jak naliczać ekwiwalent za akcję, a jak za szkolenia?
 • Na jakiej podstawie wyliczać wysokość ekwiwalentu?
 • Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej – jak to rozliczać – godzinowo, minutowo? Zaokrąglać w górę, w dół?
 • Jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. do powodzi, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Jak płacić za ekwiwalent za „wypożyczanie” straży do innego działania?
 • Jak wyliczać ekwiwalent? Stała stawka, czy % od najniższej krajowej?
 • Czy gmina musi podjąć uchwałę przy ustaleniu stałej stawki ekwiwalentu?
 • Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej, to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu?

Jak powinna wyglądać współpraca na linii urząd gminy a OSP? Co znaczy, że gmina musi zapewnić gotowość bojową?

 • Czy jest możliwość, aby samorządy pomagały OSP przy rocznych rozliczeniach do urzędu skarbowego?
 • Co wchodzi w skład rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym?
 • Jak wypełniać sprawozdania oraz formularze potrzebne przy rozliczeniu z urzędem skarbowym?
 • Badania okresowe strażaków – czy trzeba trzymać się rozporządzenia, czy można wysyłać strażaków na dodatkowe badania na wysokości?
 • Jakie zadania ma gmina w stosunku do OSP? Co gmina powinna robić?
 • Czy szkolenie BHP dla strażaków powinno być co roku?
 • Czy strażacy OSP powinni mieć szkolenie BHP? Kto może zrobić i co jaki okres?
 • Co straż jako stowarzyszenie może w gminie?
 • Jak burmistrz lub wójt może zarządzać OSP jako stowarzyszeniem?
 • Zatrudnienie kierowców – na pełen etat, czy na 1/3?
 • Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?
 • Budynek jednostki należy do gminy – czy gmina płaci za cały budynek, czy tylko za garaż albo salę? Czy musi ogrzewać cały budynek?
 • Inwentaryzacja sprzętu – co ile musi być prowadzona inwentaryzacja?
 • Jak stworzyć protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji? Co musi zawierać?

Prowadzący

Krzysztof Ruczyński – Od 1986 roku pracuje w Urzędzie Gminy Ostróda. Aktualnie na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, w zakresie którego prowadzone są sprawy związane między innymi z ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Sprawy związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP prowadzi w Urzędzie Gminy od 1986 roku do chwili obecnej. Jest również Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Od trzydziestu czterech lat jest Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, pełniąc różne funkcje w Związku OSP na szczeblach Gminnym, Powiatowym, Wojewódzkim i Centralnym. Odbył szereg szkoleń z zakresu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia