Wideoszkolenie: Egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna - jak skutecznie przeprowadzić egzekucję administracyjną? Jakie problemy napotykają gminy w trakcie postępowania egzekucyjnego?


Nasze szkolenie jest skierowane dla pracowników urzędów gmin, którzy zajmują się egzekucją zaległości podatkowych

NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI - jak bardzo zmieni się postępowanie egzekucyjne? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Podczas warsztatów wyjaśnimy jak zwiększyć skuteczność egzekucji. Omówimy, jak ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na pracowników urzędów, w trakcie prowadzenia egzekucji administracyjnej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

- POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI – jak skutecznie wszcząć postępowanie? Na jakie szczegóły urzędnik powinien zwrócić uwagę?

- TYTUŁY EGZEKUCYJNE– na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów?

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PODATNIKA – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie?

- ZBIEG EGZEKUCJI – jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne?

- EGZEKUCJA W SPÓŁCE – jak poprawnie poprowadzić egzekucję osób prawnych?

- EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI – tryb postępowania, podział środków uzyskanych z egzekucji

- ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI– jak skutecznie zabezpieczyć wierzytelności?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

o zarządzenia zabezpieczenia ZZ-1,

o rejestr działań informacyjnych wierzyciela,

o informacja o obowiązku uregulowania zobowiązania (sms), e-mail, telefon, faks - do zastosowania przez wierzyciela przy realizowaniu obowiązku informacyjnego w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”,

o upomnienie,

o wniosek do ZUS o udostępnienie danych o zobowiązanym


Szczegółowy program szkolenia:

1) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI – jak skutecznie wszcząć postępowanie? Na jakie szczegóły urzędnik powinien zwrócić uwagę? Zmiany proponowane w nowelizacji w tym zakresie

- Jak ściągnąć należności z dłużnika, który pracuje na czarno? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?

- Co w sytuacji, gdy urząd skarbowy wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?

- Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?

- Jakie koszty ponosi gmina w trakcie postępowania egzekucyjnego?

- Kiedy i czy przedawniają się koszty upomnienia? Na jakiej podstawie odpisać przedawnione koszty upomnienia?

- Jakie pismo złożyć w sytuacji, gdy urząd skarbowy informuje gminę, że można korzystać ze środka egzekucyjnego(dowiedziano się gdzie pracuje dłużnik, znaleziono jego konto w banku i można ściągnąć wierzytelność)?

- Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?

- Osoba kupuje samochód, który jest obciążony hipoteką lub zastawem skarbowym, kupujący wiedział o tym długu. Czy można wysłać upomnienie do kupującego? Jak go nazwać w takim upomnieniu? Z jakich przepisów korzystać w takiej sytuacji?

- Jak poprawnie przeprowadzić egzekucję w przypadku upadłości konsumenckiej?

- W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? Jak ustalić miejsce pobytu? Jakie są koszty takiego postępowania? W jakiej części będzie obciążony wierzyciel? Jakie i do kogo złożyć pisma? Ile trwa takie postępowanie? Czy jest skuteczne?

- Czy urzędnik może wysłać smsa, maila z upomnieniem o obowiązku zapłaty należności? Czy takie upomnienie jest prawidłowe?

- Jakie informacje powinno zawierać upomnienie? Czy upomnienie może być tylko do jednej należności, czy można użyć tego samego upomnienia do innych należności?

- Co gmina musi zrobić, aby zawiesić postępowanie? Jakie dokumenty musi złożyć?

- Jak obciążyć osoby trzecie kosztami postępowania?

- Gmina skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, komornik nie może wszcząć postępowania, bo dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?

- Czy gmina jako wierzyciel może złożyć zażalenie? Jeżeli tak, to do kogo i w jakiej formie?

- Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?

- Jakie i do kogo skierować pisma, żeby pozyskać informacje na temat zaległości dłużnika, prowadzonych wobec niego postępowaniach egzekucyjnych oraz wierzycielach?

- Od kiedy należy naliczać koszty upomnienia?

- Czy są sytuacje, w których można nie wysłać upomnienia?

- Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy a organ zwraca tytuł z informacją, że nie jest właściwym organem egzekucyjnym?

- Czy istnieją jakieś sposoby do przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego?

- Tryb zajęcia wynagrodzenia z umowy zlecenie. Czy trzeba zabezpieczyć wierzytelność? Co robić w takich sytuacjach?

- Jaka jest podstawa prawna przy zajęciu należności z wynagrodzenia? Jak poprawnie przeprowadzić taką procedurę?

- Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

- Kiedy można wymagać wyjawienia majątku dłużnika? Jakie są potrzebne dokumenty?

- Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?

- Czy jest obowiązek, kserowania wszystkich upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień?

TYTUŁY EGZEKUCYJNE – na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów?

* Jakich elementów nie powinno zabraknąć w tytule wykonawczym?

- Co zrobić w sytuacji, po wystawieniu tytułu wykonawczego zobowiązany spłaci zadłużenie lub jego część?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?

- Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?

- Czy istnieje możliwość wystawienia tytułu wykonawczego na współmałżonka lub na współwłaściciela?

- Czy urząd skarbowy może zwrócić tytuł wykonawczy i obciążyć gminę kosztami? Jeżeli tak, to co gmina powinna robić w takiej sytuacji? Jak gmina może się przed tym uchronić?

- Czy istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie przyjmie tytułu egzekucyjnego? Jeżeli tak – na jakiej podstawie prawnej?

- Co zrobić w sytuacji zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny z powodu śmierci dłużnika?

- Jak bronić się przed sytuacją, w której urząd skarbowy zwraca tytuł wykonawczy do gminy z pominięciem postanowienia, na które gminie przysługuje zażalenie?

- Zaległość została uregulowana przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, urząd skarbowy nie odnotował wycofania, nadal prowadzi postępowanie i egzekwuje kolejne środki (zdublowana płatność, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina powinna odsyłać dłużnika do urzędu?

- Czy można powtórzyć tytuł wykonawczy, żeby nie przedawniła się sprawa?

- Co powinno zostać załączone do tytułu wykonawczego?

- Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?

- Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w takiej sytuacji gmina może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

- Czy kierując do organu egzekucyjnego wniosek o egzekucję nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy?

- Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?

- Zostały wprowadzone zmiany do tytułu wykonawczego – czy trzeba informować o tym urząd skarbowy?

- Co zrobić, jeżeli tytuł wykonawczy został źle wystawiony?

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PODATNIKA – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie?

- Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?

- Pozostały po zmarłym niezaspokojone zaległości – co zrobić, gdy są zaległości spadkowe, nie ma postępowania spadkowego, nikt się nie zgłasza po spadek – jak od potencjalnych spadkobierców wyegzekwować należności? Jak ich pociągnąć do odpowiedzialności?

- Umierają rodzice, spadkobiercy w osobach dzieci przyjmują spadek tylko po jednym rodzicu – co zrobić, żeby zapłacili zaległości po obojgu rodziców?

- Co robić, gdy jest tytuł wykonawczy na męża, który jest jedynym właścicielem nieruchomości? Czy w takiej sytuacji dług zostanie ściągnięty z żony, pomimo tego, że nie jest właścicielem nieruchomości?

- Czy spadkobierca ponosi odpowiedzialność za powstałe od zaległości podatkowych zamarłego odsetki?

- Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?

- Kto będzie pierwszy w kolejce do spłaty takiego długu?

- Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę?

- Jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika?

- W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?

- Co zrobić z podatkiem jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?

- Czy gminie opłaca się przystępowanie do postępowania? Jakie koszty ponosi?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę, pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?


ZBIEG EGZEKUCJI – jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne? Co zmieni się po wejściu w życie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?


- Co zrobić gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Do kogo go przesłać – do komornika czy US? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?

- Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości, o które wnioskuje dłużnik?

- Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?

- W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?


EGZEKUCJA W SPÓŁCE – jak poprawnie przeprowadzić egzekucję osób prawnych?


- Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?

- Jak ściągnąć długi, gdy spółka ogłasza upadłość?

- Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? W jakim trybie wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały po zawieszeniu postępowania trzeba robić upomnienia?

- Rozszerzenie egzekucji na współwłaścicieli lub współmałżonków – w jakich sytuacjach? Jak ma wyglądać upomnienie? Jak ma wyglądać wpis na hipotekę?

- Jakie upomnienia wysłać do osób nie będących podatnikiem (współwłaściciel lub współmałżonek)?

- Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

- Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?

- Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak się bronić w takiej sytuacji?


EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCIjako jeden ze środków egzekucyjnych


- Jak wygląda egzekucja z nieruchomości w przypadku zaległości współmałżonka? Jak postępować w przypadku, gdy jest rozdzielność majątkowa? Z kogo ściągnąć dług?

- Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?

- Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?

- Jak wygląda podział pieniędzy po licytacji nieruchomości?

- Jak wygląda kolejność zaspokajania wierzytelności?

- Czy gmina i urząd ma udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?

- Jak wygląda współpraca z komornikiem przy egzekucji z nieruchomości?

- Gmina dostaje informacje o licytacji. Jakie powinna podjąć działania, aby być wśród podmiotów przystępujących do egzekucji?

- Czy powinno się dołączyć tytuł wykonawczy kierując wniosek o egzekucję z nieruchomości?

- Jak wygląda egzekucja z nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze działań kilku organów egzekucyjnych? W jaki sposób zostanie określony właściwy organ egzekucyjny?

- Jak powinno poprawnie przebiegać zajęcie nieruchomości? Jakie dokumenty trzeba przesłać dłużnikowi?

- Czy gmina ma obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego dłużnikowi po egzekucji z nieruchomości?


ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI– jak najlepiej zabezpieczyć wierzytelności?


- Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach?

- Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?

- Co jest podstawą hipoteki przymusowej – decyzja czy tytuł wykonawczy?

- Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?

- Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?

- Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?

- Co może być przedmiotem zastawu skarbowego? Jak wygląda cała procedura od początku do końca?

- Gwarancje bankowe – jakie są potrzebne informacje dla komornika. Kiedy taka gwarancja traci ważność? Kto ma prawo korzystać z gwarancji bankowej? Czy gmina ma obowiązek udostępniać informacje o gwarancji komornikowi? Jakie informacje dotyczące gwarancji, gmina ma obowiązek przekazać komornikowi?

- Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności?


PRZEDAWNIENIA – jak uchronić się przed przedawnieniem należności?


- Kiedy przedawniają się długi?

- Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

- Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?

- Jakie są sposoby poszukiwania informacji o osobach trzecich, na które gmina może przenieść odpowiedzialność za zaległości?

- W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia? Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?

- Czy trzeba informować jakie były działania przed przedawnieniem?

- Czy gmina może przedawnić dług? Czy gmina musi informować organ o zbliżającym się terminie przedawnienia?

- Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?WZORY pism i formularzy:


o zarządzenia zabezpieczenia ZZ-1,

o rejestr działań informacyjnych wierzyciela,

o informacja o obowiązku uregulowania zobowiązania (sms), e-mail, telefon, faks - do zastosowania przez wierzyciela przy realizowaniu obowiązku informacyjnego w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”,

o upomnienie,

o wniosek do ZUS o udostępnienie danych o zobowiązanym,

o wniosek do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych o udostępnienie danych o nieruchomościach będących własnością zobowiązanego,

o wniosek do CEPiK o udostępnienie danych o pojazdach zarejestrowanych na zo-bowiązanego,

o wniosek do innych podmiotów o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego,

o wniosek o dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

o zawiadomienie do zobowiązanego o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należno-ści Publicznoprawnych,

o zawiadomienie do urzędu skarbowego o podejrzeniu popełnienia wykroczenia skarbowe-go (przestępstwa skarbowego)

o tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych TW-1,

o tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym TW-2,

o zawiadomienia o zajęciu:

- wynagrodzenia za pracę,

- świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,

- wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego,

- innej wierzytelności pieniężnej,

- praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów warto-ściowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego,

- udziału w spółce z o .o. zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątko-wych,

o zawiadomienie o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym,

o wniosek wierzyciela do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o podjętych działaniach w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na wniosek wierzycie-la,

o zawiadomienie do urzędu skarbowego/ komornika sądowego o zaistnieniu przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego,

o zawiadomienie do urzędu skarbowego o zbliżającym się terminie przedawnienia należności objętej tytułem wykonawczym skierowanym do egzekucji,

o zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego/ komornika sądowego o wyga-śnięciu zobowiązania objętego tytułem wykonawczym skierowanym do egzekucji,

o wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych,

o zażalenie na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.Prowadzący

Sylwia Szymczak– pracownik administracji publicznej od 1996 roku. Kierownik Biura Egzekucji Administracyjnej. Doświadczenie w realizacji zadań w skarbowych oraz gminnych organach podatkowych i egzekucyjnych. Doświadczenie w obszarze prawa podatkowego, rachunkowości, audytu wewnętrznego w administracji oraz egzekucji administracyjnej. Aktualnie specjalizuje się w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w administracji.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia