Wideoszkolenie: Egzekucja administracyjna

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Postępowanie przedegzekucyjne, egzekucja i windykacja administracyjna : jakie czynności przedegzekucyjne musi realizować gmina? Jak przygotować się do wystawiania elektronicznych tytułów wykonawczych i upomnień w nowym systemie elektronicznym?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych, wydziałów księgowości do pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się windykacją, czynnościami przedegzekucyjnymi oraz windykacją i egzekucją administracyjną

Uwaga! Najbardziej aktualny stan prawny!
Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy, jakie są obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Prowadzący szczegółowo przedstawi instrukcje elektronicznego formularza tytułu wykonawczego oraz przedstawi wzór nowego upomnienia, w którym zaszły zmiany po 20 lutego 2021 roku. Omówimy, jak ustrzec się przed błędami w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Praktycy postępowania będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz przeprowadzić analizę problemową szczególnie skomplikowanych kwestii dotyczących postępowań na biegu. Walorem wideoszkolenia jest wieloletnie doświadczenie praktyczne prowadzącego – liniowego pracownika/dyrektora organu egzekucyjnego, komornika skarbowego Urzędu Miasta oraz pełnomocnika Gminy w postępowaniach cywilnych, w których Gmina jest wierzycielem. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wzory pism, formularzy, prezentację oraz skrypt w oparciu o najbardziej aktualny stan prawny.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są obowiązki gminy, urzędu miasta jako wierzyciela – Uwaga! Nowe zasady wystawiania upomnień, oświadczenia o stanie majątkowym, uprawnienia informacyjne wierzyciela
 • Tytuły wykonawcze - znowelizowane zasady wystawiania TW, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów? Od kiedy dostęp do ujednoliconego systemu? Wzór nowego tytułu wykonawczego oraz kolejnego
 • Postępowanie w przypadku śmierci podatnika – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie? Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem?
 • Wpis do rejestru dłużników oraz hipoteka - jak dokonać takich wpisów?
 • Terminy – kiedy doręczono, a kiedy nie? Po wysłanym upomnieniu do dłużnika wraca zwrotka, nie podjęto w terminie – uważa się za doręczone, czy nie? Czy takie upomnienie jako datę potwierdzenia przyjmuje się 1, 2 datę, czy jest to bez różnicy?
 • Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w związku z COVID-19
 • Zasady po nowelizacji! Jak przeprowadzić egzekucję z rachunków bankowych oraz z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka? Jak usprawnić system w egzekucji z ruchomości ?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Obowiązek informacyjny wierzyciela
 • Postanowienie - stanowisko wierzyciela ws. zarzutów
 • Postanowienie - ws. sprzeciwu właściciela rzeczy
 • Postanowienie - ws. sprzeciwu współmałżonka
 • Skarga wierzyciela - przewlekłość
 • Oświadczenie zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia
 • WEZWANIE WIERZYCIELA/ORGANU EGZEKUCYJNEGO - DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANEGO O POSIADANYM MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH DOCHODU
 • WNIOSEK WIERZYCIELA O PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
 • Wniosek wierzyciela o umorzenie kosztów egzekucyjnych
 • Żądanie wierzyciela - umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • ZAWIADOMIENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO O WNIESIENIU POWÓDZTWA WSTRZYMUJĄCEGO
 • ZAWIADOMIENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ISTNIENIA/WYSOKOŚCI DOCHODZONEJ NALEżNOŚCI PIENIĘŻNEJ

Szczegółowy program szkolenia:

Tytuły wykonawcze po zmianie przepisów

 • Jak wyglądają tytuły wykonawcze w formie elektronicznej?
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze: jakie zasady wystawiania, możliwe odstępstwa od zasady wystawiania i przekazywania TW drogą elektroniczną
 • Czy tytuły wykonawcze mają być elektronicznie wysyłane do US?
 • Czy Urzędy Skarbowe przyjmują tytuły w wersji papierowej czy elektronicznej?
 • Jak wystawiać nowe tytuły wykonawcze i kierować je do egzekucji?
 • Czy tytuły będą w wersji elektronicznej a upomnienia w wersji papierowej?
 • Czy w tytule wykonawczym wpisujemy od razu dane współmałżonka?
 • Jak wypełniać nowe tytuły wykonawcze?
 • Tytuł wykonawczy - na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów?
 • Jakich elementów nie może zabraknąć w tytule wykonawczym?
 • Przy wykorzystaniu jakiego sytemu będą tworzone nowe tytuły?
 • Czy każdy z pracowników może wykonywać tytuły wykonawcze?
 • Czy musi być upoważnienie przez władze do podpisu elektronicznego ePUAP?
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji - Co powinno zostać załączone do tytułu wykonawczego?
 • Czy małżonek musi dostać odrębne upomnienie przed wystawieniem tytułu?
 • Jeżeli deklaracja jest złożona na oboje małżonków, to można od razu ich wpisać w TW? A jeśli tylko na jednego - dopiero poprzez kolejny tytuł wykonawczy?
 • Czy wystawiamy zmieniony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego plus egzemplarz dla zobowiązanego czy tylko 1?
 • Czy robiąc aktualizację tytułu wykonawczego w związku z częściową wpłatą należności, to też robimy zmieniony tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?
 • Czy należy wskazać egzekucję z ruchomości wysyłając TW do urzędu skarbowego?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ma wystawiony TW następnie wpłaca kwotę bez wskazania za jaki okres, a kwota sugeruje bieżące zobowiązanie? Czy można zaliczyć na to bieżące (tez wymagalne) zobowiązanie, na które nie ma jeszcze TW?
 • Co zrobić, jeżeli tytuł wykonawczy zawiera błędne dane?
 • Czy istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie przyjmie tytułu egzekucyjnego? Jeżeli tak – to na jakiej podstawie prawnej?
 • Czy kierując do organu egzekucyjnego wniosek o egzekucję nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?


Upomnienia po zmianie przepisów

 • Jaką datę doręczenia awizowanego upomnienia przyjmujemy w dobie COVID-19?
 • Czy urzędnik może wysłać sms-a, mail-a z upomnieniem, że nie została zapłacona należność? Czy takie upomnienie jest prawidłowe?
 • Jakie informacje powinno zawierać upomnienie? Czy upomnienie może być tylko do jednej należności, czy można użyć tego samego upomnienia do innych należności?
 • Kiedy należy naliczyć koszty upomnienia?
 • Czy są sytuacje, w których można nie wysyłać upomnienia?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały w czasie zawieszenia postępowania trzeba wystawiać upomnienia?
 • Kwestia przedawnienia kosztów upomnienia.? Na jakiej podstawie odpisać przedawnione koszty upomnienia?
 • Czy jest obowiązek kserowania wszystkich upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień?


Jak skutecznie wszcząć postępowanie oraz jaka jest rola gminy w postępowaniu?

 • Na jakie szczegóły urzędnik powinien zwrócić uwagę? Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy.
 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i przyłączenia do egzekucji
 • Jakie koszty ponosi gmina w trakcie postępowania egzekucyjnego? Opłata komornicza, koszty bezskutecznej egzekucji ponoszone przez wierzyciela.
 • Co wierzyciel - gmina musi zrobić, aby zawiesić postępowanie egzekucyjne? Jakie dokumenty musi złożyć?
 • Czy urząd skarbowy może zwrócić tytuł wykonawczy i obciążyć gminę kosztami? Jeżeli tak, to co gmina powinna robić w takiej sytuacji? Jak gmina może się przed tym uchronić?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której urząd skarbowy zwraca tytuł wykonawczy do gminy z pominięciem postanowienia, na które gminie przysługuje zażalenie?
 • Zaległość została uregulowana przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, urząd skarbowy nie odnotował wycofania, nadal prowadzi postępowanie i egzekwuje kolejne środki (zdublowana płatność, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina powinna odsyłać dłużnika do urzędu?
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty, czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?
 • Czy gminie opłaca się przystępowanie do postępowania spadkowego? Jakie koszty ponosi?
 • Jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne?
 • Jak poprawnie przeprowadzić egzekucję wobec osób prawnych?


Dłużnik w postępowaniu

 • Co zrobić w sytuacji, gdy po wystawieniu tytułu wykonawczego zobowiązany spłaci zadłużenie lub jego część?
 • Posiadając około 10 tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wystawionych na dłużnika i będących w posiadaniu Urzędu Skarbowego - egzekucja bezskuteczna. Czy trzeba wycofać stare tytuły i wystawić nowe ( za lata ubiegłe) uwzględniając w nich żonę dłużnika w celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, czy aktualizować stare tytuły dodając jako uczestnika żonę dłużnika?
 • GOPS czy ZUS nie chcą odpowiedzieć na wniosek o udostępnieniu danych osobowych dłużnika (bank, rachunek bankowy, zakład pracy, świadczenia, ubezpieczenie składki) uzasadniając, że gmina nie jest egzekutorem a tylko wierzycielem – co w tym przypadku?
 • Śmierć dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • Po wystawionym upomnieniu dłużnik wpłaca kwotę ze wskazaniem za konkretny okres z pominięciem kosztów upomnienia i odsetek. Jak zaliczać wpłatę?
 • W przypadku, gdy Urząd zawiesza postępowanie z uwagi na śmierć podatnika co wtedy dalej robić?
 • Śmierć dłużnika, a egzekwowanie należności. Jak skutecznie odzyskać należność?
 • Jak ustalić następcę prawnego po śmierci zobowiązanego? Jak rozpocząć takie postępowanie?
 • Jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika?
 • Co zrobić w sytuacji zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny z powodu śmierci dłużnika?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?
 • Gmina skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, organ egzekucyjny nie może skutecznie wyegzekwować należności bo dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?
 • Opłata za śmieci - dłużnik notorycznie nie płaci, nie ma z czego ściągnąć bo małżonkowie nie pracują - tylko na czarno, co można zrobić?
 • Jak ściągnąć należności z dłużnika, który pracuje na czarno? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy urząd skarbowy wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?
 • Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?
 • Zastaw skarbowy – procedura i konsekwencje obciążenia majątku ruchomego zobowiązanego
 • Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego oraz dla wymagalności wierzytelności
 • Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?
 • Jakie i do kogo skierować pisma, żeby pozyskać informacje na temat zaległości dłużnika, prowadzonych wobec niego postępowaniach egzekucyjnych oraz wierzycielach?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy a organ zwraca tytuł z informacją, że nie jest właściwym organem egzekucyjnym?
 • Tryb zajęcia innej wierzytelności pieniężnej np. wynagrodzenia z umowy zlecenie.
 • Tryb zajęcia wynagrodzenia za pracę.
 • Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?
 • Kiedy można domagać się wyjawienia majątku dłużnika? Procedura.
 • Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?
 • Jak ściągnąć długi, gdy spółka ogłasza upadłość?


Jak znaleźć spadkobiercę?

 • W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? Jak ustalić miejsce pobytu? Jakie są koszty takiego postępowania? W jakiej części będzie obciążony wierzyciel? Jakie i do kogo złożyć pisma? Ile trwa takie postępowanie? Czy jest skuteczne?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?
 • Pozostały po zmarłym niezaspokojone zaległości – co zrobić, gdy są zaległości spadkowe, nie ma postępowania spadkowego, nikt się nie zgłasza po spadek – jak od potencjalnych spadkobierców wyegzekwować należności? Jak ich pociągnąć do odpowiedzialności?
 • Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę?
 • W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?
 • Co zrobić z podatkiem, jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?
 • Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?


Jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości lub ruchomości?

 • Czy ruchomości na terenie nieruchomości dłużnika uznawane są za jego własność?
 • W jakiej formie należy zgłosić zaległości na licytację? TW jest już w US.
 • Co w sytuacji, gdy organ egzekucyjny przy badaniu dopuszczalności egzekucyjny nie stwierdzi jej niedopuszczalności np. egzekucja nie powinna być prowadzona ponieważ należność nie jest publicznoprawna tylko np. prywatnoprawna? Np. postępowanie egzekucyjne jest prowadzone kilka lat i nikt na to nie zwrócił uwagi, dopiero kilka lat później wierzyciel to zauważył?
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?
 • Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?
 • Czy powinno się dołączyć tytuł wykonawczy kierując wniosek o egzekucję z nieruchomości?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze działań kilku organów egzekucyjnych? W jaki sposób zostanie określony właściwy organ egzekucyjny?
 • Jak powinno przebiegać zajęcie nieruchomości? Jakie dokumenty trzeba przesłać dłużnikowi?
 • Co robić, gdy jest tytuł wykonawczy na męża, który jest jedynym właścicielem nieruchomości? Czy w takiej sytuacji dług zostanie ściągnięty z żony, pomimo tego, że nie jest właścicielem nieruchomości?
 • Jakie są zasady podziału ceny nabycia po licytacji nieruchomości?
 • Kolejność zaspokajania wierzytelności w egzekucji z nieruchomości
 • Czy gmina i urząd ma udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?
 • Jak wygląda współpraca z organem egzekucyjnym przy egzekucji z nieruchomości?
 • Gmina dostaje informacje o licytacji. Jakie powinna podjąć działania, aby być wśród podmiotów przystępujących do egzekucji?
 • Nowe zasady egzekucji z majątku współmałżonka
 • Czy istnieją prawno-formalne sposoby na przyśpieszenia toku postępowania egzekucyjnego?
 • Osoba prawna - brak prezesa jest tylko prokurent (właściciel), brak wspólników występują tylko członkowie zarządu (córki właściciela) - egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna (brak dojazdu do działki) - Czy można prowadzić egzekucję w stosunku do członków zarządu (córek właściciela), czy istnieje inny sposób aby ugryźć nurtujący nas problem?


Zbieg egzekucji oraz przedawnienie

 • Co zrobić, gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Czy zawiadamiać o tym organ egzekucyjny? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel, a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej firmie?
 • Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w takiej sytuacji gmina może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Co zrobić gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Do kogo go przesłać – do komornika czy US? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości, o które wnioskuje dłużnik?
 • Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?
 • W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?
 • Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?
 • Kiedy przedawniają się zobowiązania publicznoprawne?
 • Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?
 • W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia? Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?


Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności

 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej?
 • Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?
 • Hipoteka jako forma zabezpieczenia
 • Hipoteka w toku egzekucji jako zabezpieczenia należności JST
 • Czy hipoteka jest sposobem na dłużnika?
 • Hipoteka – jak dokonać wpisu?
 • Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przymusowej?
 • Czy po nowelizacji ustawy o egzekucji procedura ustanowienia hipoteki przymusowej jest taka sama jak wcześniej, beż żadnych zmian?
 • Jak sprawdzić aktualność wpisów w KW?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości w przypadku zaległości współmałżonka? Jak postępować w przypadku, gdy jest rozdzielność majątkowa? Z kogo ściągnąć dług?
 • Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?
 • Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?
 • Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności? Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej?
 • Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?
 • Hipoteka jako forma zabezpieczenia
 • Hipoteka w toku egzekucji jako zabezpieczenia należności JST
 • Czy hipoteka jest sposobem na dłużnika?
 • Hipoteka – jak dokonać wpisu?
 • Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przymusowej?
 • Czy po nowelizacji ustawy o egzekucji procedura ustanowienia hipoteki przymusowej jest taka sama jak wcześniej, beż żadnych zmian?
 • Jak sprawdzić aktualność wpisów w KW?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości w przypadku zaległości współmałżonka? Jak postępować w przypadku, gdy jest rozdzielność majątkowa? Z kogo ściągnąć dług?
 • Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?
 • Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?
 • Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności? Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej ?
 • Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?
 • Hipoteka jako forma zabezpieczenia
 • Hipoteka w toku egzekucji jako zabezpieczenia należności JST
 • Czy hipoteka jest sposobem na dłużnika?
 • Hipoteka – jak dokonać wpisu?
 • Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przymusowej?
 • Czy po nowelizacji ustawy o egzekucji procedura ustanowienia hipoteki przymusowej jest taka sama jak wcześniej, beż żadnych zmian?
 • Jak sprawdzić aktualność wpisów w KW?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości w przypadku zaległości współmałżonka? Jak postępować w przypadku, gdy jest rozdzielność majątkowa? Z kogo ściągnąć dług?
 • Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?
 • Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?
 • Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności?


Prowadzący

Rafał Byrczek – Dyrektor Wydziału Egzekucji i Windykacji, Komornik Urzędu Miasta Chorzów - posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie egzekucji w administracji państwowej i samorządowej, a także w zakresie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego. W 1997 roku ukończył z wyróżnieniem aplikację pracownika administracji skarbowej. Były pracownik Urzędu Skarbowego w Bytomiu, a następnie pracownik w Urzędzie Miasta Chorzów, gdzie od 1997 roku kierował referatem, następnie biurem, a obecnie wydziałem egzekucji i windykacji oraz kontroli podatkowej. Realizując obowiązki zawodowe w Urzędzie Miasta Chorzów, reprezentował interesy Miasta, pełniąc obowiązki członka Rady Wierzycieli. Pełnił również funkcję kuratora podmiotów gospodarczych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu upadłościowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe i przygotowanie merytoryczne w zakresie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, procedury egzekucji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości, procesów upadłościowych i likwidacyjnych podmiotów prawa handlowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
28 października 2021
od 399.00
23 grudnia 2021

Podobne szkolenia