Szkolenie: Egzekucja administracyjna

Postępowanie przedegzekucyjne, egzekucja i windykacja administracyjna : jakie czynności przedegzekucyjne musi realizować gmina? Jak przygotować się do wystawiania elektronicznych tytułów wykonawczych i upomnień w nowym systemie elektronicznym?

od 429.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych, wydziałów księgowości do pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się windykacją, czynnościami przedegzekucyjnymi oraz windykacją i egzekucją administracyjną

Nadchodzą zmiany-omówimy projekt nowego rozporządzenia!
Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy jakie, są obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Omówimy, jak ustrzec się przed błędami w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Praktycy postępowania będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz przeprowadzić analizę problemową szczególnie skomplikowanych kwestii dotyczących postępowań na biegu. Walorem szkolenia jest wieloletnie doświadczenie praktyczne prowadzącego – liniowego pracownika/dyrektora organu egzekucyjnego, komornika skarbowego Urzędu Miasta oraz pełnomocnika Gminy w postępowaniach cywilnych, w których Gmina jest wierzycielem. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wzory pism i formularzy.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

• Jakie są obowiązki gminy, urzędu miasta jako wierzyciela – Uwaga! Nowe zasady wystawiania upomnień, oświadczenia o stanie majątkowym, uprawnienia informacyjne wierzyciela

• Tytuły wykonawcze - znowelizowane zasady wystawiania TW, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów? Od kiedy dostęp do ujednoliconego systemu? Wzór nowego tytułu wykonawczego oraz kolejnego

• Postępowanie w przypadku śmierci podatnika – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie? Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem?

• Wpis do rejestru dłużników oraz hipoteka - jak dokonać takich wpisów?

• Terminy – kiedy doręczono, a kiedy nie? Po wysłanym upomnieniu do dłużnika wraca zwrotka, nie podjęto w terminie – uważa się za doręczone, czy nie? Czy takie upomnienie jako datę potwierdzenia przyjmuje się 1, 2 datę, czy jest to bez różnicy?

• Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w związku z COVID-19

• Zasady po nowelizacji! Jak przeprowadzić egzekucję z rachunków bankowych oraz z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka? Jak usprawnić system w egzekucji z ruchomości ?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów,
 • Nowy wzór TW,
 • Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych,
 • RNP procedura,
 • Tryb pełnej teletransmisji danych,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Wniosek o udostępnienie informacji z ZUS,
 • fikcja doręczenia, a przepisy COVID-19,
 • wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych,
 • wzór postanowienie ws. zarzutów,
 • wzór upomnienia,
 • wzór wezwania do zapłaty,
 • wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji,
 • projekt ws. druków,
 • wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i przyłączenia do egzekucji,
 • wniosek do ZUS o udostępnienie danych o zobowiązanym,
 • wniosek do CEPiK o udostępnienie danych o pojazdach zarejestrowanych na zobowiązanego,

- wynagrodzenia za pracę,

- świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,

- wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego,

- innej wierzytelności pieniężnej,

- praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego,

- udziału w spółce z o .o. zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych,

 • zawiadomienie o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym,
 • wniosek wierzyciela do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o podjętych działaniach w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na wniosek wierzyciela,
 • zawiadomienie do urzędu skarbowego/ komornika sądowego o zaistnieniu przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zawiadomienie do urzędu skarbowego o zbliżającym się terminie przedawnienia należności objętej tytułem wykonawczym skierowanym do egzekucji,
 • zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego/ komornika sądowego o wygaśnięciu zobowiązania objętego tytułem wykonawczym skierowanym do egzekucji,
 • wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych,
 • zażalenie na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.

Szczegółowy program szkolenia:

Tytuły wykonawcze oraz upomnienia po nowelizacji z lipca 2020
• Jak będą wyglądały tytuły wykonawcze w formie elektronicznej?

• Czy tytuły wykonawcze będą elektronicznie wysyłane do US?

• Jak wystawiać nowe tytuły wykonawcze i kierować je do egzekucji?

• Czy tylko tytuły będą w wersji elektronicznej, a upomnienia w wersji papierowej?

• Nowe tytuły jeszcze nie działają – czy jest znana data kiedy będzie aktywna platforma?

• Czy w tytule wykonawczym wpisujemy od razu dane współmałżonka?

• Elektroniczne tytuły, od kiedy? Czy jest jeszcze vacatio legis?

• Czy Urzędy Skarbowe przyjmują tytuły w wersji papierowej czy elektronicznej?

• Jak wypełniać nowe tytuły wykonawcze?

• Czy jeśli wysyłamy do US tytuły w wersji elektronicznej czy też musimy w wersji papierowej?

• Czy tytuły wykonawcze idą wszędzie w wersji papierowej?

• Przy wykorzystaniu jakiego sytemu będą tworzone nowe tytuły?

• Czy do marca 2021 obowiązują tytuły wykonawcze w wersji papierowej?

• Co w przypadku, gdy wystawione są tytuły do końca lipca 2020, a reszta czeka, ponieważ nie ma jeszcze dostępu do ogólnokrajowego programu?

• Jak powinny wyglądać tytuły i upomnienia w związku z nowelizacją?

• Czy jeśli pierwsze upomnienie przekroczy dziesięciokrotność to później tytuły?

• Platforma miała wejść od 1 sierpnia, czy dalej tytuły w formie papierowej?

• Czy każdy z pracowników może wykonywać tytuły wykonawcze?

• Czy musi być upoważnienie przez władze do podpisu elektronicznego ePUAP?

• Elektroniczne tytuły wykonawcze, zasady wystawiania, możliwe odstępstwa od zasady wystawiania i przekazywania TW drogą elektroniczną

• Co zrobić w sytuacji, po wystawieniu tytułu wykonawczego zobowiązany spłaci zadłużenie lub jego część?

• Wniosek o wszczęcie egzekucji - Co powinno zostać załączone do tytułu wykonawczego?

• Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?

• Zostały wprowadzone zmiany do tytułu wykonawczego – czy trzeba informować o tym urząd skarbowy?

• Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?

• Czy małżonek musi dostać odrębne upomnienie przed wystawieniem tytułu?

• Posiadając około 10 tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wystawionych na dłużnika i będących w posiadaniu Urzędu Skarbowego - egzekucja bezskuteczna. Czy trzeba wycofać stare tytuły i wystawić nowe ( za lata ubiegłe) uwzględniając w nich żonę dłużnika w celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, czy aktualizować stare tytuły dodając jako uczestnika żonę dłużnika?

• GOPS czy ZUS nie chcą odpowiedzieć na wniosek o udostępnieniu danych osobowych dłużnika (bank, rachunek bankowy, zakład pracy, świadczenia, ubezpieczenie składki) uzasadniając, że gmina nie jest egzekutorem a tylko wierzycielem – co w tym przypadku?

• Jaką datę doręczenia awizowanego upomnienia przyjmujemy w dobie COVID-19?

• Jeżeli deklaracja jest złożona na oboje małżonków to można od razu ich wpisać w TW? A jeśli tylko na jednego - dopiero poprzez kolejny tytuł wykonawczy?

• Czy wystawiamy zmieniony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego plus egzemplarz dla zobowiązanego czy tylko 1 ?

• Czy robiąc aktualizację tytułu wykonawczego w związku z częściową wpłatą należności to też robimy zmieniony tytuł wykonawczy?

• Czy należy wskazać egzekucję z ruchomości wysyłając TW do urzędu skarbowego?

• Po wystawionym upomnieniu dłużnik wpłaca kwotę ze wskazaniem za konkretny okres z pominięciem kosztów upomnienia i odsetek. Jak zaliczać wpłatę?

 • Śmierć dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

• W przypadku, gdy Urząd zawiesza postępowanie z uwagi na śmierć podatnika co wtedy dalej robić?

• Śmierć dłużnika, a egzekwowanie należności. Jak skutecznie odzyskać należność?

• Jak ustalić następcę prawnego po śmierci zobowiązanego? Jak rozpocząć takie postępowanie?

• Jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika?

• Co zrobić w sytuacji zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny z powodu śmierci dłużnika?

• Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?

• Czy urzędnik może wysłać smsa, maila z upomnieniem, że nie została zapłacona należność? Czy takie upomnienie jest prawidłowe?

• Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?

• Jakie informacje powinno zawierać upomnienie? Czy upomnienie może być tylko do jednej należności, czy można użyć tego samego upomnienia do innych należności?

• Gmina skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, Organ egzekucyjny nie może skutecznie wyegzekwować należności bo dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?

• Kiedy należy naliczyć koszty upomnienia?

• Czy są sytuacje, w których można nie wysyłać upomnienia?

• Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały w czasie zawieszenia postępowania trzeba wystawiać upomnienia?

• Kwestia przedawnienia kosztów upomnienia? Na jakiej podstawie odpisać przedawnione koszty upomnienia?

• Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?

• Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? W jakim trybie wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały po zawieszeniu postępowania trzeba robić upomnienia?

• Czy jest obowiązek kserowania wszystkich upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień?

• Co w przypadku, gdy dłużnik ma wystawiony TW następnie wpłaca kwotę bez wskazania za jaki okres, a kwota sugeruje bieżące zobowiązanie. Czy można to zaliczyć na to bieżące (tez wymagalne)zobowiązanie, na które nie ma jeszcze TW?

Wpis do rejestru dłużników oraz hipoteka

• Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?

• Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?

• Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?

• Hipoteka jako forma zabezpieczenia

• Hipoteka w toku egzekucji jako zabezpieczenia należności JST

• Czy hipoteka jest sposobem na dłużnika?

• Hipoteka – jak dokonać wpisu?

• Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przymusowej?

• Czy po nowelizacji ustawy o egzekucji procedura ustanowienia hipoteki przymusowej jest taka sama jak wcześniej, beż żadnych zmian?

• Jak sprawdzić aktualność wpisów w KW?

Egzekucja administracyjna – kiedy można wszcząć, jakie terminy oraz pozostałe istotne kwestie

• Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?

• Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

• Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i przyłączenia do egzekucji

Wszczęcie postępowania, sposób na dłużnika, jak znaleźć spadkobiercę oraz pozostałe ważne kwestie dotyczące tego postępowania

• W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? Jak ustalić miejsce pobytu? Jakie są koszty takiego postępowania? W jakiej części będzie obciążony wierzyciel? Jakie i do kogo złożyć pisma? Ile trwa takie postępowanie? Czy jest skuteczne?

• Opłata za śmieci - dłużnik notorycznie nie płaci, nie ma z czego ściągnąć bo małżonkowie nie pracują - tylko na czarno, co można zrobić?

• Jak przebiega procedura egzekucji z ruchomości?

• Czy ruchomości na terenie nieruchomości dłużnika uznawane są za jego własność?

• W jakiej formie należy zgłosić zaległości na licytację? TW jest już w US.

• Co w sytuacji, gdy organ egzekucyjny przy badaniu dopuszczalności egzekucyjny nie stwier-dzi jej niedopuszczalności np. egzekucja nie powinna być prowadzona ponieważ należność nie jest publicznoprawna tylko np. prywatnoprawna? Np. postępowanie egzekucyjne jest prowadzone kilka lat i nikt na to nie zwrócił uwagi, dopiero przykładowo kilka lat później wierzyciel to zauważył?

• Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?

• Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?

• Co zrobić, gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Czy zawiadamiać o tym organ egzekucyjny? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?

• Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej firmie?

• Jak skutecznie wszcząć postępowanie? Na jakie szczegóły urzędnik powinien zwrócić uwagę? Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy.

• Jak ściągnąć należności z dłużnika, który pracuje na czarno? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?

• Co w sytuacji, gdy urząd skarbowy wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?

• Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?

• Jakie koszty ponosi gmina w trakcie postępowania egzekucyjnego? Opłata komornicza, koszty bezskutecznej egzekucji ponoszone przez wierzyciela.

• Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?

• Zastaw skarbowy – procedura i konsekwencje obciążenia majątku ruchomego zobowiązanego

• Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego oraz dla wymagalności wierzytelności

• Co wierzyciel - gmina musi zrobić, aby zawiesić postępowanie egzekucyjne? Jakie dokumenty musi złożyć?

• Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?

• Jakie i do kogo skierować pisma, żeby pozyskać informacje na temat zaległości dłużnika, prowadzonych wobec niego postępowaniach egzekucyjnych oraz wierzycielach?

• Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy a organ zwraca tytuł z informacją, że nie jest właściwym organem egzekucyjnym?

• Czy istnieją prawno- formalne sposoby na przyśpieszenia toku postępowania egzekucyjnego?

• Tryb zajęcia innej wierzytelności pieniężnej np. wynagrodzenia z umowy zlecenie.

• Tryb zajęcia wynagrodzenia za pracę,

• Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

• Kiedy można domagać się wyjawienia majątku dłużnika? Procedura.

• Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?

• Tytuł wykonawczy - na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów?

• Jakich elementów nie może zabraknąć w tytule wykonawczym?

• Nowe zasady egzekucji z majątku współmałżonka

• Czy urząd skarbowy może zwrócić tytuł wykonawczy i obciążyć gminę kosztami? Jeżeli tak, to co gmina powinna robić w takiej sytuacji? Jak gmina może się przed tym uchronić?

• Czy istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie przyjmie tytułu egzekucyjnego? Jeżeli tak – to na jakiej podstawie prawnej?

• Jak postąpić w sytuacji, w której urząd skarbowy zwraca tytuł wykonawczy do gminy z pominięciem postanowienia, na które gminie przysługuje zażalenie?

• Zaległość została uregulowana przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, urząd skarbowy nie odnotował wycofania, nadal prowadzi postępowanie i egzekwuje kolejne środki (zdublowana płatność, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina powinna odsyłać dłużnika do urzędu?

• Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?

• Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w takiej sytuacji gmina może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

• Czy kierując do organu egzekucyjnego wniosek o egzekucję nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy?

• Co zrobić, jeżeli tytuł wykonawczy zawiera błędne dane?

• Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?

• Pozostały po zmarłym niezaspokojone zaległości – co zrobić, gdy są zaległości spadkowe, nie ma postępowania spadkowego, nikt się nie zgłasza po spadek – jak od potencjalnych spadkobierców wyegzekwować należności? Jak ich pociągnąć do odpowiedzialności?

• Co robić, gdy jest tytuł wykonawczy na męża, który jest jedynym właścicielem nieruchomości? Czy w takiej sytuacji dług zostanie ściągnięty z żony, pomimo tego, że nie jest właścicielem nieruchomości?

• Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?

• Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę?

• W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?

• Co zrobić z podatkiem jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?

• Czy gminie opłaca się przystępowanie do postępowania spadkowego? Jakie koszty ponosi?

• Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę, pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?

• Jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne

• Co zrobić gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Do kogo go przesłać – do komornika czy US? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?

• Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości, o które wnioskuje dłużnik?

• Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?

• W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

• jak poprawnie przeprowadzić egzekucję wobec osób prawnych?

• Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?

• Jak ściągnąć długi, gdy spółka ogłasza upadłość?

• Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

• Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?

• Jak wygląda egzekucja z nieruchomości w przypadku zaległości współmałżonka? Jak postępować w przypadku, gdy jest rozdzielność majątkowa? Z kogo ściągnąć dług?

• Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?

• Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?

• Jakie są zasady podziału ceny nabycia po licytacji nieruchomości?

• Kolejność zaspokajania wierzytelności w egzekucji z nieruchomości

• Czy gmina i urząd ma udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?

• Jak wygląda współpraca z organem egzekucyjnym przy egzekucji z nieruchomości?

• Gmina dostaje informacje o licytacji. Jakie powinna podjąć działania, aby być wśród podmiotów przystępujących do egzekucji?

• Czy powinno się dołączyć tytuł wykonawczy kierując wniosek o egzekucję z nieruchomości?

• Jak wygląda egzekucja z nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze działań kilku organów egzekucyjnych? W jaki sposób zostanie określony właściwy organ egzekucyjny?

• Jak powinno przebiegać zajęcie nieruchomości? Jakie dokumenty trzeba przesłać dłużnikowi?

• Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?

• Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?

• Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej ?

• Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności?

• Kiedy przedawniają się zobowiązania publicznoprawne?

• Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?

• W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia? Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?

• Osoba prawna - brak prezesa jest tylko prokurent (właściciel), brak wspólników występują tylko członkowie zarządu (córki właściciela) - egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna (brak dojazdu do działki) - Czy można prowadzić egzekucję w stosunku do członków zarządu (córek właściciela), czy istnieje inny sposób aby ugryźć nurtujący nas problem?

Prowadzący

Rafał Byrczek – Dyrektor Wydziału Egzekucji i Windykacji, Komornik Urzędu Miasta Chorzów - posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie egzekucji w administracji państwowej i samorządowej, a także w zakresie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego. W 1997 roku ukończył z wyróżnieniem aplikację pracownika administracji skarbowej. Były pracownik Urzędu Skarbowego w Bytomiu, a następnie pracownik w Urzędzie Miasta Chorzów, gdzie od 1997 roku kierował referatem, następnie biurem, a obecnie wydziałem egzekucji i windykacji oraz kontroli podatkowej. Realizując obowiązki zawodowe w Urzędzie Miasta Chorzów reprezentował interesy Miasta, pełniąc obowiązki członka Rady Wierzycieli. Pełnił również funkcję kuratora podmiotów gospodarczych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu upadłościowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe i przygotowanie merytoryczne w zakresie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, procedury egzekucji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nie-ruchomości, procesów upadłościowych i likwidacyjnych podmiotów prawa handlowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
26 listopada 2020

Podobne szkolenia