Blog

PCC Poland
2019-11-06
Szczególną rejestrację stanu cywilnego wynikającą z art .99 prasc stosujemy w przypadku zdarzeń, które miały miejsce za granicą a nie zostały tam zarejestrowane lub w sytuacji zdarzeń, które miały miejsce za granicą, zostały tam zarejest...
PCC Poland
2019-11-06
Przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej tzw. BRUKSELA II A stosujemy w przypadku badania...
PCC Poland
2019-11-06
Zgodnie z art. 107 prasc. kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji kiedy: 1. dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie jest wydany przez właściwy orga...