Blog

Adam Mołdoch
2020-08-06
Podstawa prawna do zakończenia procedury NK: § 18 pkt. 1, ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty. Przyjmuje się, iż ustanie przemocy to pewien stan faktyczny, który jest rezultatem działań ze strony: służb, osoby d...
Adam Mołdoch
2020-11-12
Zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorców formularzy Niebieska Karta, o zakończeniu procedury NK powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze, po jej zakończeniu. Zakończenie procedury NK wyma...
Adam Mołdoch
2020-08-06
W dniu 26 marca 2020r. MRPiPS opublikowało Instrukcję dot. sposobu organizacji ZI i GR oraz relacji procedury NK. W myśl tej Instrukcji należy m.in.: - działalność ZI ograniczyć do niezbędnych zadań (np. powoływania grup roboczych), wyko...
Adam Mołdoch
2020-07-27
NK może być wdrożona wobec osób ze sobą niezamieszkujących, o ile wypełniają one definicję członka rodziny oraz osoby najbliższej - Art. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Istotnym, z punktu widzenia Ustawodawcy jest...
Adam Mołdoch
2020-07-27
Możemy zastosować tutaj § 10 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty, zgodnie z którym dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Należy przez to rozumieć: Policję, Prokuraturę,...
Adam Mołdoch
2020-08-06
GR na ostatnim posiedzeniu wnioskuje do ZI o zamknięcie procedury NK, wskazując przesłankę do zakończenia procedury. Na posiedzeniu Zespół podejmuje decyzję o zamknięciu procedury, po zapoznaniu się z całością dokumentacji. Protokół z za...
Adam Mołdoch
2020-08-06
W myśl obowiązującego Ustawodawstwa Oryginał formularza A przekazywany jest do Zespołu a ksero zostaje u przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę. W związku z tym katalog niniejszego przepisu jest zamknięty. Oznacza to, że mamy...
Adam Mołdoch
2020-08-06
Dla potrzeb posiedzeń GR/ZI nie jest wymagane przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Sporządzenie formularza NK A inicjuje dalsze posiedzenia GR. Jeżeli GR w indywidualnym planie pomocy uzna za zasadne przyznanie rodzinie wsparcia w pos...