Blog

Odpis aktualizujący należności jak często go robić?

Małgorzata Jaźwińska
2020-10-08

Odpis aktualizujący należności sporządzany jest na potrzeby bilansowe i dokonuje się go raz w roku.

Pozwala uwiarygodnić przypisane należności do wysokości ściągalnych należności. Jeżeli jednostka posiada informacje,

że spłata należności w następnych okresach jest zagrożona, musi uwzględnić tę wiedzę, odpowiednio wyceniając należności

jako składnik aktywów bilansu. Przede wszystkim odpisuje w koszty należności przedawnione oraz należności,

których nieściągalność została udokumentowana. Jednak w wielu przypadkach, choć istnieje duże ryzyko nieodzyskania

należności, nie ma całkowitej pewności: jest np. realna szansa zawarcia układu wprowadzającego przesunięte terminy

płatności lub umarzające tylko część kwoty, po wygraniu sprawy sądowej i skierowaniu sprawy do egzekucji istnieje możliwość

ściągnięcia należności przez komornika (choćby w dość odległym czasie) itd. Należności pozostające na dzień bilansowy

jako wymagalne muszą być więc przeanalizowane pod kątem realnej szansy ich spłaty.

*Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe zostanie omówiony na szkoleniu z zakresu „Należności budżetowych OPS”

Szkolenia w tym temacie