Blog

Do których państw stosuje się przepisy Bruksela II, a których dotyczy KPC?

PCC Poland
2019-11-06
Przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej tzw. BRUKSELA II A stosujemy w przypadku badania orzeczeń państw Unii Europejskiej z wyjątkiem DANI, wydanych po 1 maja 2004 r. w sprawach małżeńskich tj. rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego stosujemy w przypadku badania orzeczeń pozostałych państw wydanych w sprawach cywilnych po 1 lipca 2009 r.

Należy również zwrócić uwagę, że z niektórymi państwami Polskę wiążą umowy dwustronne, których przepisy też należy uwzględniać przy dokonywaniu oceny czy orzeczenie lub decyzja podlega uznaniu.

Szkolenia w tym temacie