Blog

Małgorzata Jaźwińska
2020-10-08
Odpis aktualizujący należności sporządzany jest na potrzeby bilansowe i dokonuje się go raz w roku. Pozwala uwiarygodnić przypisane należności do wysokości ściągalnych należności. Jeżeli jednostka posiada informacje, że spłata należności...
Małgorzata Jaźwińska
2020-10-08
Koszty upomnienia – 11,60 zł. Obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczania kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określo...