Blog

Koszty upomnień – kto je ponosi?

Małgorzata Jaźwińska
2020-10-08

Koszty upomnienia – 11,60 zł. Obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczania kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. Po dokonaniu wpłaty przez zobowiązanego w pierwszej kolejności pokrywa się z niej koszty upomnienia (art. 62 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa.

*Szczegółowe omówienie tego zakresu nastąpi na szkoleniu z zakresu „Należności budżetowych OPS”

Szkolenia w tym temacie